EHBO: ’n hobby of’n virus? 35,- Weer veel bekijks bij de Reusel... Jaarlijkse donateursactie Zangvereniging Crescendo Kopij aanleveren i.v.m. Pinksteren Oisterwijk Weekblad voor Moergestel 99 REDACTIONEEL ADVERTENTIES Uw Gemeentemeuws op www.oisterwijk.nl Voor meer info: Berry Smolders, tel. 513 2490 of Judi Lagemaat, tel. 468 1277. Houdt u van zingen en wilt u weleens wat meer leren dan alleen af en toe een badka- merserenade? Schroom u niet en kom gerust eens langs om ook eens met ons mee te doen. We repeteren op maandagavond van 19.30- 21.30 uur in de kapel van Nieuwenhof, Kloos- terdreef 2. Advertenties (ook Zoekertjes!) kunnen worden ingeleverd tot zaterdag 23 mei 18.00 uur. Evt. later na telefonisch overleg. WOENSDAG 20 MEI 2015 40e JAARGANG Nr. 1804 Het is altijd weer een prachtig gezicht: jonge eendjes die hun moeder trouw blijven volgen omdat dat nou eenmaal het veiligst is. De afgelopen weken was het weer druk aan de brug bij de voormalige Reuselhof. De kuikenkroost is echter groter geweest, maar kraaien (en ook de snoek!) zijn altijd wel uit op het jonge leven... i of in de regio, we betrekken hierbij ook andere hulpverleners. Bedrijven waar we te gast wa ren zijn de Boerenbond, een keukenbedrijf, een mechanisatie bedrijf, bejaardencentrum of een speeltuin. Het komt echter ook wel eens voor dat een Lotusslachtoffer wérkelijk behandeld werden aan de nadelige gevolgen van een oefening, bijvoorbeeld bij spierpijn of blauwe plekken. Dat hebben ze er allemaal voor over. Gelachen wordt er natuurlijk ook volop bij de EHBO. Bij een oefenavond met vervoer bond men een Lotus-slachtoffer op de bran card vast en droeg men hem uit het oude Wit Gele Kruisgebouw. Eenmaal buiten werd hij tegen een boom gezet en de gingen de ‘hulpverleners’ binnen koffie drinken... Bij een oefening in een klooster vroeg een EHBO-er aan een eerwaarde zuster die als patiënt fungeerde wat er aan de hand was. ‘Och meneer’, sprak die ‘ik ben in paniek, volgens afspraak’. Dit in vogelvlucht wat over EHBO-vereniging St. Christoffel in Moergestel. Ik wens hen nog veel succes in de toekomst en ik hoop ook u eens te ontmoeten tijdens een cursus in welke vorm dan ook bij de EHBO. IFz'ZZ van Rooij, docent EHBO Alle kopij voor de krant dient bij ons bin nen te zijn a.s. vrijdag 22 mei 18.00 uur. Alle teksten die later worden aangeleverd kunnen we niet meer plaatsen in de krant van woensdag 27 mei. Dat geldt ook voor de sportteksten uit het weekend! Men meldt zich aan voor de eenheidsoplei- ding, tegenwoordig ook met de reanimatie en AED-gebruik. En men kent al een heel stuk van de eerste hulpverlening. Tegenwoordig is de EHAK (Eerste Hulp Aan Kinderen) een aparte module en wordt steeds meer een vereiste als men aan kinderopvang doet. Wie veel met sport in aanraking in aanraking komt, zal zich verdiepen in de eerste hulp bij sportletsels. Bij lange wandeltochten komt men de EHBO bij wandelletsels tegen. Ook weer een aparte module waarin men extra kennis kan verga ren. Hierbij denken we aan de lange afstand- marsen, de 80 km van verschillende vereni gingen en niet te vergeten de Nijmeegse Vier daagse. Maar ook bij de ‘gewone’ Avondvier daagse komen deze letsels voor. In de 40 jaar dat ik als docent verbonden ben De komende 2 weken zullen onze leden weer langs komen bij de donateurs van Crescendo. De steun van u als donateur is in deze tijd hard nodig. Onze leden beleven wekelijks veel plezier aan het samen zingen en door het wekelijks repeteren kunnen we jaarlijks weer een mooi concert voor u verzorgen. Bovendien verzor gen we ook elk jaar weer een kerstconcert voor de bewoners van Park Stanislaus, wat altijd veel blijde gezichten oplevert bij de bewoners. Dit alles is alleen mogelijk met uw steun. De leden en het bestuur willen onze donateurs alvast hartelijk danken voor hun bijdrage. Beeld uit de 7-Dorpenoefening in 2011. Wie eenmaal heeft kennisgemaakt met de EHBO-opleiding zal het zeker beamen: het blijft je trekken. Je wilt steeds meer kennis opdoen.Bij de EHBO-vereniging St. Christoffel merkt men dat steeds meer. Wie vroeg begint met de EHBO- opleiding (bijvoorbeeld bij de jeugd-EHBO) wordt steeds nieuwsgieriger. aan de EHBO-vereniging St. Christoffel in Moergestel is er veel veranderd en weer terug gekomen. In de beginjaren mocht men geen mond-op-mond beademing toepassen. Dat was enkel voorbehouden aan verpleegkun digen en artsen. Tegenwoordig is dit uit de BIG-registratie gehaald. Voor de EHBO-er was er de methode van Holger Nielson en Laborde. Eind jaren ‘60 mocht de EHBO-er de mond-op-mond beademing gaan toepas sen. Later gold dit ook voor de reanimatie en het gebruik van AED. Het afdrukken van de slagaderlijke bloeding mocht niet meer worden onderwezen in de beginnerscursus omdat men bang was voor complicaties. Tijdens de bij- en nascholing mag het wel worden aangeleerd. Verschillende verbandsoorten zijn in de loop van de jaren weggegaan en ’n aantal daarvan komt tegenwoordig weer terug als noodver- De inlevertijden van kopij en adverten ties voor de krant van volgende week zijn aangepast i.v.m. Pinksteren. band. Wie kent nog de tijd dat men een gebroken ledemaat moest spalken (fixeren) met een houten lat? In later jaren kwam de draadspalk en de plastic opblaasspalk. Men zat een tijd te worstelen met de spalk en als je hem had aangelegd kwam de ambu lancedienst. Tegenwoordig spalkt men, onder gunstige omstandigheden, niet meer. De ambulancedienst is er binnen 15 minuten, wat voor het slachtoffer uiteraard alleen maar prettig is. Door de komst van de AED kan men slacht offers helpen die een hartritmestoornis hebben. Men moet dan wel snel kunnen beginnen met reanimatie omdat elke mi nuut de toestand van het slachtoffer ach teruit gaat. We noemen hier de ‘6 minuten tijd’. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op de kennis en kunde van de EHBO- er, tegen woordig ook wel de ‘eerste helper’ genoemd. Door de opkomst van de BHV-ers (bedrijfs hulpverleners) denken veel bedrijven over voldoende kennis te beschikken, maar het blijkt dat tegenwoordig toch steeds meer naar de ervaren ‘eerste hulp-verlener’ wordt ge vraagd. Bij veel evenementen moet tegenwoordig EHBO aanwezig zijn. Dat vraagt veel tijd van onze EHBO-ers. De tijd van de Barm hartige Samaritaan ligt gelukkig al een tijd achter ons. Het lijkt soms wel een bedrijf te worden. Maar onze EHBO-ers zijn vrij willigers die graag werken voor EHBO-ver eniging St. Christoffel. Belangrijk daarbij zijn wel de financiële bij dragen wie worden ontvangen. Daarmee hoopt men uit de kosten te komen. EHBO St. Christoffel is een 75 jaar jonge club die uitstekend aan de weg timmert door het bieden van een goede opleiding. Maar we moeten blijven verjongen en steeds weer mensen motiveren dit werk te blijven doen, in het belang van de gemeenschap. We blijven oefenen met behulp van Lotus slachtoffers. Twee keer per maand komt men naar de oefen- en bijscholingsavond. Regelma tig hebben we een grote oefening in het dorp nieuws ■MMHMMMI oe es gemeente Uitgave en redactie: Buro '76, Kloosterlaan 2a, 5066 AN Moergestel Tel. (013) 513 2268 - e-mail: buro76@planet.nl Inleveren kopij via e-mail: tot uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties: tof uiterlijk maandag 12.00 uur fHd Elde^€65,- Silhouette Hair Beauty Salon Schoolstraat 2a Q 013-8228022 5066EE Moergestel www.silhouette.co.nl

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2015 | | pagina 1