Henk en Annie van lersel 50 jaar getrouwd Moergestel eerste dorp met Opa en Omadag I Oisterwijk B Weelcb/ad voor Moergestel M.O. Initiatief WieKentKunst in het kader van evenement ‘Feesten en Vieringen’ Uw Gemeente?tieuws op www.oisterwijk.nl Gouden feest in de Korenstraat WOENSDAG 14 SEPTEMBER 2011 36e JAARGANG Nr. 1629 In navolging van Moederdag en Vaderdag komt er nu ook een Opa en Omadag. Deze wordt voor de eerste keer in Moergestel gehouden als onderdeel van het evenement ‘Feesten en Vieringen’ van de Stichting WieKentKunst. De Opa en Omadag biedt de gelegenheid om uitdrukking te geven aan de innige relatie tussen grootouders en hun kleinkinderen, precies zoals al veel langer de betekenis is van Moederdag en Vaderdag. werd geboren aan de Udenhoutseweg. De fami lie Van Heel telde liefst 11 kinderen: 7 meis jes en 4 jongens. Vader verdiende de kost op de leerfabriek. Annie ging naar de bewaarschool en lagere school bij de nonnen van de Catharinenberg. Ene zuster Frieda is haar het best bijgebleven. Na deze schoolperiode ging Annie naar de huishoudschool aan de Hoogstraat om zich vanaf dan dienstbaar te maken als huishoude lijke hulp in diverse gezinnen. Ruim 20 jaar o.a. werkte ze bij de bekende familie Grijsbach bij wie ze ook assisteerde tijdens de dansles. Annie was op de lessen inzetbaar zowel als man als vrouw. Ze heeft daaraan altijd bijzonder veel plezier beleefd omdat ze zo enorm graag dans te. Ook later bleef ze graag dansen, tot ‘n jaar of vier geleden. Vanaf dan laat haar lichame lijke gezondheid dat niet meer toe. ’n Verkeerd uitgevallen operatie aan haar rug kluistert haar veelal aan de rollator. KENNISMAKING EN TROUWEN Ze kunnen er beide nog smakelijk om lachen als het gaat om het moment van het ‘elkaar leren kennen’. Ze vullen elkaar daarbij aan want ze willen het graag samen vertellen. De eerste kennismaking vond plaats tijdens Moergestelse kermis in het ‘café van Toontje van Doorkes’ weet Henk ons te vertellen. ‘Dè witte wel waor dè was’.Inderdaad, dat weten we. De offici ële naam was ‘Breda’s Welvaren’ maar in de volksmond had het de eerdergenoemde naam. ’n Week later was het in Oisterwijk kermis en Henk ging er met zijn Spoordonkse kameraad naar toe om er ’n lekker borreltje te gaan drin ken. Daar zagen ze Annie opnieuw en dat was voor Henk het sein om tegen z’n maat te zeg gen: ‘Gij moet vanaovond alleen naor huis, want ik breng Annie naor huis’... En dat ge beurde dus ook... Ze hadden slechts 1 jaar verkering toen ze trouwden op 14 september 1961. Pastoor van Kemenade voltrok het huwelijk in de Petrus kerk te Oisterwijk. Dezlefde dag ook trouwden ze ‘voor de wet’. Dat had Henk echter liever op maandag gedaan, want ‘dan kostte het niks’. Moeder Van lersel schaamde zich daar echter Moederdag is in 1870 voor de eerste keer in de Verenigde Staten gevierd. In Nederland begon de traditie in 1925. Vaderdag is van veel recen tere datum. De eerste Vaderdag vond plaats in 1910 in de Verenigde Staten. Nederland maak te er pas in de jaren ’60 van de vorige eeuw ken nis mee. Zowel Moederdag als Vaderdag zijn dus ooit geïntroduceerd door ze voor de eer ste keer te organiseren. Dit nu staat de Stichting WieKentKunst voor ogen met de Opa en Omadag. Naar verwachting vindt dit Moerges- Henk en Annie van lersel. Op de voorkant van de uitnodiging voor het gouden feest staan ze beiden als jeug dig bruidspaar aan het begin van hun 50-jarig samenzijn. Woensdag 14 september 1961 gaven ze elkaar het ja-woord. Vrijdag 16 september a.s. wordt het gouden feest gevierd met kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Afgelopen weekend werden we gastvrij ontvangen in hun ’nieuwe’ woning aan de Korenstraat 1b en daar vertelden Henk en Annie ons hun verhaal... telse initiatief landelijke navolging. OPA’S EN OMA’S Opa’s en Oma’s en kleinkinderen hebben we derzijds een enorme betekenis voor elkaar. Deze betekenis is de laatste twee decennia zeer sterk toegenomen. Dit komt op tal van manie ren tot uiting, zoals het fenomeen van de “Oppas Oma’s en Opa’s’. Alleen al dit voorbeeld geeft de rol van opa’s en oma’s in het moderne gezins leven aan. Maar ook bij overlijdens is er nadruk kelijke aandacht voor de liefdevolle relatie tus sen opa’s en oma’s en kleinkinderen. Volgens WieKentKunst is een Opa en Omadag op zijn plaats om de betekenis van opa’s en oma’s voor hun kleinkinderen gestalte te geven. Deze zou voortaan elk jaar op de zondag die het dichtst bij 25 september valt moeten worden gehou den. De eerste Opa en Omadag wordt gehou den op 25 september in Moergestel. EERSTE OPA EN OMADAG Op zaterdagmiddag 24 september worden kleinkinderen uitgenodigd om in Den Boo gaard allerlei cadeautjes te maken, waaronder versierde gabakjes. Hieraan wordt deskundig leiding gegeven door onder andere de vrijwil ligers van de Zonnebloem. Op zondagmiddag 25 september om 15.00 uur worden alle Moer gestelse opa’s en oma’s en hun kleinkinderen gevraagd naar het St.-Jansplein (bij slecht weer Den Boogaard) te komen. De kleinkinderen overhandigen de cadeautjes waarna er liedjes worden gezonden door de St.-Janszangertjes. Ook Will Habraken uit Moergestel treedt op met opa- en omaliedjes. Henk heeft sinds zijn pensionering al wat afge knutseld. Hij is graag met hout bezig. Hij maakte o.a. een aantal molens en talloze vogel kooitjes. Ook het tuinhuisje aan de Pr. Beatrix- straat heeft hij zelf gemaakt. Verder gaan ze samen dit jaar nog op vakantie. Dat is al 11 jaar geleden, dus moest het er maar weer eens van komen. FEEST Vrijdag 16 september a.s. wordt het feest gevierd. Ze doen dat met hun kinderen, klein kinderen, familie en vrienden in Partyboerderij ’t Draaiboompje. Daar is ook een receptie van 19.00 tot 22.00 uur. Het zal ongetwijfeld ’n gezellige dag worden. Ze hebben er tenminste erg veel zin in. Graag wensen we van Moergestel-Nieuws Henk en Annie alvast van harte proficiat en nog veel fijne jaren samen met de kinderen en kleinkinderen! voor, dus zij betaalde de 40 gulden die het trouwen kostte. Henk en Annie hadden beslo ten een huis te bouwen aan de Pr. Beatrixstraat nr. 34 in Moergestel. De bouw ervan zou liefst drie jaar duren. Tot die tijd namen ze hun intrek op het adres Zandstraat 3a. Ze kregen 7 kinderen: 4 zonen en 3 dochters. Eén van de zonen is echter 5 jaar geleden op tragische wijze om het leven gekomen. Nico mocht slechts 43 jaar oud worden. Henk en Annie zijn meer dan trots op hun 12 kleinkinderen. VANDAAG DE DAG Annie en Henk houden zich dagelijks nog lek ker bezig met van alles en nog wat in hun knusse huisje aan de Korenstraat lb waarin ze sinds ’n maand wonen. Annie schildert graag de werkstukken van keramiek die o.a. haar dochter maakt. Daarbij blijft ze zo goed moge lijk in beweging en is ze actief lid van Oude renkoor ‘Echo’. Liefst 33 jaar is ze lid geweest van ‘Con Amore’. WieKentKunst organiseert jaarlijks een dorpsevenement voor en door de Moergestel- aren. Steeds wordt een ander thema gekozen. Thema’s die de afgelopen jaren onder meer de revue passeerden waren architectuur, am bachten, verzamelingen en tuinen. Dit jaar is het thema ‘Feesten en Vieringen’. Tiental len inwoners van Moergestel zijn bereid ge vonden om dit thema op zeer uiteenlopen de manieren uit te beelden. Tot de bekende feesten en vieringen behoren zonder twijfel Moederdag en Vaderdag waarop kinderen hun liefde voor hun ouders tot uitdrukking brengen. HENK VAN IERSEL Henk werd geboren op 23 november 1929 op Tilburgseweg 9. Later verhuisde het gezin van lersel (waarvan vader Driek werkzaam was als schoenmaker bij Avang) naar de hoek Rootven- Tilburgseweg. Weer enkele jaren later werd dat Tilburgseweg 16 waarna de familie Van lersel tenslotte terechtkwam op het adres Kerk straat 18. Het gezin Van lersel telde 5 kinde ren: 4 jongens en 1 meisje, ’n Vijfde zoontje overleed toen het nog maar 4,5 jaar was. Henk doorliep de bewaarschool aan De Dreef (jawel, ook de zusters Fidela en Alexina ‘be waarden’ hem zorgvuldig) en de lagere school aan de Bosstraat. In die tijd ook was Henk al misdienaar op het klooster van Stanislaus. Dat was ook de reden dat de moeder van Henk, toen hij van school kwam, vroeg of ze daar werk voor hem hadden. Dat hadden ze wel. Zo begon Henk zijn carrière op het klooster. Dat was niet slecht want er was altijd wel iets extra’s te halen wat men bij Henk thuis of in de buurt goed kon gebruiken. Vooral in een buurt waar de kinderschaar snel aangroeide was bijvoor beeld eens behoefte aan wat extra po’s: ’n bed denpan waarin de zojuist moeder haar behoef te kon doen. Henk vroeg ernaar op het kloos ter en kreeg er prompt ’n drietal mee. Meest opvallende van die drie vond hij de po van zuster Amalia.Het zal met het formaat te maken hebben gehad. Vervolgens ging Henk aan de slag bij Avang en na 21 jaar maakte hij de overstap naar DAF in Eindhoven. Hier kreeg hij werk in de keu ken. ‘Dè verdiende veul beter’, zegt Henk. ‘Ik kreeg er ’n tientje in de week meer. Dè was toch mooi de huishuur.om er nog wat later ach teraan te vertellen: ‘En ik heb er een goed pen sioen van, want van het pensioentje dat ik bij Avang opgebouwd heb kan ik net ’n fles cog nac in de maand kopen’. Met z’n 60 vond Henk het welletjes en ging hij gebruikmaken van de VUT-regeling. Nu dus al bijna 22 jaar geniet hij daar met volle teu gen van. ANNIE VAN HEEL Annie van Heel zag het levenslicht op 1 janua ri 1934 in Oisterwijk. ’t Nuuwjaorskiendje Schoolstraat 5 MOERGESTEL Tel. 013-513 1474 v IH Opa Jan Rijnen en oma Mieke Rijnen en hun kleinkinderen doen mee aan de eerste Opa en Omadag op 25 september. De eerste Opa en Omadag vindt plaats op zon dagmiddag 25 september op het St-Jansplein en bij slecht weer in cultureel centrum Den Boogaard. Daags daarvoor kunnen kinderen in Den Boogaard zeer gevarieerde cadeautjes maken voor de opa’s en de oma’s. Deze wor den dan op zondag, de eerste Opa en Omadag, tijdens een feestelijke plechtigheid aangeboden. Huidverzorgingsinstituut *4' e- gemeente Uitgave en redactie: Buro '76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel Tel. (013) 513 2268 - e-mail: buro76@planet.nl Inleveren kopij via e-mail: tot uiterlijk zondag l 8.00 uur; advertenties: tot uiterlijk maandag 12.00 uur I •TiJj' —I —1 J I I iuiu vui lui yn iyoii ion it jl Aphrodite uws

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2011 | | pagina 1