50 jaar trouw in de Heuvelstraat Harry en Mietje Wolfs vieren gouden huwelijksfeest Aphrodite Lotenverkoop van de Zonnebloem I I P I a Weekblad voor Moergestel De redactie. Wij vragen Uw begrip hiervoor. Misschien een andere pagina waar de berichten en advertenties staan, of is een advertentie anders opgemaakt. Door bijzondere omstandigheden was Moergestel Nieuws van vorige week en is Moergestel Nieuws van deze week misschien iets anders dan dat u van ons gewend bent. Kerkstraat 21, Oisterwijk, tel. 5217326 info@schepenstweewielers.nl www.schepenstweewielers.nl gevoel heeft hij over de dagopvang in Goir- le, waar hij vier dagen in de week van half tien tot half vier naar toegaat. ‘Ik kom daar mijn tijd heel goed door met o.a. puzzelen en ouwehoeren.’ trekt er zo nu en dan met zijn scootmobiel op uit en zijn kleinkinderen gaan regelmatig met hem wandelen in zijn rolstoel. Schoolstraat 5 MOERGESTEL Tel. 013-513 1474 WOENSDAG 1 juni 2011 36e JAARGANG Nr. 1617 Gilde Sint Catharina Wellicht de grootste passie van Harry was en is nog steeds Gilde Sint Catharina. In 1948 is hij lid geworden en nadien heeft hij maar liefst 50 jaar de functie van Hoofdman bekleed. Later is hij benoemd tot Erehoofd- man. Als het weer het toelaat, houdt hij nog steeds de punten bij tijdens schietwedstrij den op het naast zijn woonboerderij gelegen schietterrein. Van verveling is bij Harry geen sprake. Hij Vrijwilligers van de Zonnebloem komen tussen 1 juni en 14 juni weer aan de deur met de loten a 2.-euro. De opbrengst komt ten goede aan de acti viteiten voor zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. De loterij is een belangrijke bron van in komsten voor de Zonnebloem om de ac tiviteiten te bekostigen zoals de boottocht en de aangepaste Vakanties en de uitstapjes waarvoor de Zonnebloem ook zorgt voor de rolstoelbussen. De trekking is op 24 oktober en de trek- kingslijst wordt in de Moergestel Nieuws geplaatst. De Zonnebloem heeft het CBF- Tal van bestuursfuncties Wie Harry kent, weet dat hij zich enorm heeft ingezet voor de Moergestelse ge meenschap. In vogelvlucht somt hij enkele bestuursfuncties op. Ongeveer 20 jaar be stuurslid van de Boerenbond, 16 jaar (1958- 1974) lid van de gemeenteraad van Moerge stel, 15 jaar lid van het Kerkbestuur. Verder nog lid van de toenmalige Stuurgroep Moer gestel Nieuws en het Overkoepelend Or gaan. Ja, zo stelt hij, ons Mietje heeft in die tijd ’s avonds vaak alleen thuis gezeten. Voor al zijn verdiensten heeft hij in 1999 een Ko ninklijke Onderscheiding ontvangen. Familie Wolfs 50 jaar! Maandag 6 juni zijn Harry Wolfs en Mietje op ’t Hoog 50 jaar getrouwd. Heel hun huwelijksleven hebben ze gewoond op het adres Heuvelstraat 16. En hoewel twee herseninfarcten van Harry hun leven de laatste 10 jaar danig hebben veranderd, hebben wij van Moergestel Nieuws aan de Heuvelstraat twee goedgemutste en dankbare mensen aangetroffen. Harry en Mietje hebben drie kinderen, te weten Henny, Peter en Jeanette en 8 kleinkinderen. Harry Wolfs Harry werd geboren op 11 april 1931 onder hetzelfde dak waar hij nu nog woont. Niet helemaal op dezelfde plek, zoals hij zegt, want hun huidige woongedeelte was vroeger koeienstal. Harry heeft in de Heuvelstraat een agrarisch bedrijf gerund met koeien, varkens en wat legkippen. Op het moment dat de melkbussen uit het straatbeeld ver dwenen, heeft hij na 10 jaar zijn bedrijf over gedaan aan zijn zoon Peter. Peter woont met zijn gezin in het ander deel van de boerderij en na enkele jaren heeft hij zich helemaal ge- Mietje op ’t Hoog Mietje is ook geboren en getogen in Moer gestel. Zij is net als Harry opgegroeid op een boerderij, te weten Vinkenberg 6. Wat Mietje betreft, hoeft over haar niet zoveel aan dit verhaal te worden toevertrouwd. Heel dui delijk wordt tijdens ons gezellig kopje koffie dat Harry al die maatschappelijke functies niet zonder haar had kunnen bekleden. Im mers naast de zorg voor het gezin was weinig van het boerenwerk haar vreemd. Tevreden kijkt Mietje dan ook terug op de voorbije 50 jaar. Met haar goede gezondheid, ze is immers ook bijna 80 jaar, kan ze gelukkig Harry nog mee verzorgen. Zeer voldaan is ze dat ze op die manier samen nog in de Heu velstraat kunnen blijven wonen. Het is mooi om te zien hoe deze mensen elkaar in 50 jaar hebben aangevuld en wat ze voor elkaar heb ben betekend. Het begin Ze kenden elkaar natuurlijk al een tijdje. Immers zo zegt Mietje lachend. ‘Harry zag vanaf de Heuvelstraat bij ons op de Vinken berg de schoorsteen roken.’ De vonk sloeg over tijdens een dansgelegenheid bij Jan de Brouwer. Na 8 jaar verkering gaven ze elkaar het jawoord. keurmerk en aan de loterij is vergunning verleend door het Ministerie van Justitie. De Zonnebloem telt ruim 40.000 vrijwil ligers verdeeld over ongeveer 1400 af- delingen.Zij bieden een sociaal netwerk aan zieken gehandicapten en hulpbe hoevende ouderen voor wie eenzaamheid dreigt.Jaarlijks leggen de vrijwilligers 1,3 miljoen huisbezoeken af bij 71000 men- sen.Daarnaast maken jaarlijks meer dan 142.000 mensen met een fysieke beperking gebruik van het activiteitenpakket van de Zonnebloem. Ook gaan elk jaar zo'n 8000(zwaar) hulpbehoevende mensen met de Zonne bloem op vakantie. Dus loten kopen is een goede keuze. Maandag feest Maandag 6 juni wordt het feest van hun 50 jarig huwelijk gevierd. Die dag is er om 13.30 uur uit dankbaarheid een viering in de kerk in Moergestel. Gelukkig met pastor Theo ter Wierik, zo benadrukt het gouden echtpaar. Tussen 18.00 en 19.30 is er een re ceptie in Partyboerderij ’t Draaiboompje. Namens Moergestel Nieuws wensen we Harry en Mietje komende maandag samen met hun 3 kinderen, aanhang en 8 kleinkin deren een bijzonder fijne dag toe. Van harte proficiat en nog veel fijne jaren samen! Ad van den Meijdenberg specialiseerd in een vleeskuikenbedrijf. Zoals al aangehaald, heeft Harry twee keer een herseninfarct gehad. De eerste in 2002 en de tweede in 2006. Vooral na de laatste keer, zo legt hij uit, heeft hij veel moeten inleveren. Zelfstandig lopen en zichzelf verzorgen zijn er sindsdien niet meer bij. Lichamelijke ongemakken dus, maar Harry is nog steeds een gezellige prater en zeker geen klaagverhaal van zijn kant. Integen deel. Heel positief spreekt hij bijvoorbeeld over de thuiszorg die elke dag ’s morgens en ’s avonds bij hem langs komt. Hetzelfde fijn nieuws Uitgave en redactie: Buro '7ó, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel Tel. (013) 513 2268 - e-mail: buro76@planet.nl Inleveren kopij via e-mail: tot uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties: tot uiterlijk maandag 12.00 uur 4L RWM 8Ö J4AR 7IfTSPt£ZIW Jf tj Uiiirlx/orrnminncinctitii

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2011 | | pagina 1