Open Dag Basisscholen Moergestel gaat op bedevaart ’Dur zit muziek in’ inspireerde veel deelnemers aan de optocht! Aphrodite VERHALEN VERTELLEN KUN JE LEREN Tl 'U R.K. Basisschool ’Graaf van Ursel’ O.B.S. ’De Bienekebolders’ Foto's, uitslagen en nog meer van de carnavals optocht vindt u op pagina 5. Huidverzorgingsinstituut De basisscholen in Moergestel nodigen u uit voor de OPEN DAG op dinsdag 15 maart 2011 s g R.K. Basisschool ’Hertog Jan’ i 1 Weekblad voor Moergestel U bent welkom van 8.30-11.30 uur en van 12.30-17.30 uur. Tevens wordt een informatieavond gehouden op dinsdag 15 maart van 20.00-21.30 uur Bosstraat 1 Dir. Dhr. P. van Hees, tel. 513 6228 U bent welkom van 9.00-12.00 uur, van 13.00-17.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Kloosterlaan 32 Dir. Mevr. J. de Gruyter, tel. 513 1560 zoals anderen het weer uitbeeldden in ‘Gèssel slaat de trom’... Het motto ‘Dur zit muziek in’ was een dank baar onderwerp. Jammer echter dat degenen die muziek meevoerden in ’n aantal gevallen compleet werden overstemd, al werd daar onderweg wel op gecontroleerd, ’n Groot deel van het publiek heeft hierover ‘n duidelijke mening... WOENSDAG 9 MAART 2011 36e JAARGANG Nr. 1605 Vanaf 2 april 2011 start bij Resilienza de basiscursus: 'Verhalen vertellen kun je leren'. De basiscursus duurt 3 zaterdagen van 10.00 tot 16.00 uur en vindt plaats in Moergestel. De kosten bedragen 225,00 Voor meer informatie www.resilienza.nl of telefonisch: 013 - 513 6060 06 - 43 44 86 89 7Q Schoolstraat 5 ÊK MOERGESTEL Heerlijk zonnetje kleurt optocht in... Kerkstraat 21, Oisterwijk, tel. 5217326 info schepenstweewielers.nl www.schepenstweewielers.nl Zanggroep ’Inspiration’: handen af van Theo... We waren er de laatste jaren niet meer zo door verwend. De zon liet ons al ’n tijd in de steek, maar afgelopen zondag was hij er dan weer. En dat geeft meteen veel meer kleur en fleur aan de optocht. Ook het aantal toeschouwers stroomt dan in groten getale toe en dat maakt het voor de deelnemers extra leuk! We waren uiteraard benieuwd naar wat men met de actualiteit zou doen: de commotie rond pastor Theo te Wierik had enkele deelnemen de groepen geïnspireerd om er ’n leuke uitbeel ding van te maken, o.a. zangkoor ‘Inspiration’ zag er wel ‘heil’ in. Gewapend met ludieke tek sten maakten zij nog maar eens duidelijk dat we in Moergestel niet veel (ofwellicht niets. op hebben met de plannen van het bisdom. Of We mogen echter terugkijken op een prachti ge optocht, vol ludieke ideeën. De jury is in ver schillende categorieën dan ook bepaald niet te benijden geweest om de prijzen toe te moeten kennen. Dat moet ’n hele kluif geweest zijn en ieder zal daarbij voorkeuren gehad hebben. We moeten weer ’n jaar wachten op al dat moois en kleurrijke, en hopelijk zal het nieu we motto, dat gisteren tijdens de Pierrot- verbranding werd bekendgemaakt, weer velen inspireren tot grootste optochtdaden! Na de schokkende mededelingen over de toekomst van onze parochie St. Jan’s Onthoofding, vorige week zaterdag, ble ven veel mensen achter met een gevoel van machteloosheid. Maar ook gevoe lens van: wij moeten iets doen! Daarop is spontaan een initiatiefgroepje ge vormd door Lia van der Zanden, Ireen Stieger en Niels van de Ven. De groep verheugt zich in de grote respons en spontane aanbiedingen van mensen om mee te helpen; geweldig. Dit sterkt ons dat Moergestel bezig is te gaan voor een goede zaak. Uit het groepje is het idee geboren om met zoveel mogelijk Moergestelnaren ter bedevaart te gaan naar de St. Jan in Den Bosch. Er is over leg met Harmonie Prinses Juliana en de drie Moergestelse gilden. De besturen van deze verenigingen overleggen op het moment dat deze bijdrage werd aangeleverd met hun leden of deelname te realiseren is, maar uiteraard hopen wij vurig dat ze er allemaal bij zullen zijn. De bedevaart staat gepland voor zondag 20 maart aanstaande. Het doel van de bede vaart is bidden om behoud van de identiteit van onze parochie en inspiratie te vinden om in alle rust toe te groeien naar een nieu we parochie, onder begeleiding van een bin dend persoon. Als we zelf ervaren dat wij een kant op worden geduwd die we niet willen, als wij zelf niet bij machte zijn dat probleem op te lossen, dan zoeken we toeverlaat en steun bij onze Schep per. In tijd van nood gaan mensen bidden. In overleg met de pastor, parochiebestuur en pastoraatsgroep, is gekozen voor een bede vaart. Het wordt dus geen protestactie met spandoeken e.d., maar een waardige tocht om de hulp van de Allerhoogste aan te roepen. Wij hopen dat de bisschop de wijsheid kan opbrengen om niet van bovenaf zijn wil op te leggen, maar daadwerkelijk met de parochie in open overleg te treden over de vorming van een nieuwe parochie. In Moergestel is er begrip voor het feit dat reorganisatie in het bisdom onver mijdelijk is. Maar wij leven in een tijd waarin mensen zich niet zomaar de wet laten voor schrijven. Zeker niet wanneer, zoals in Moer gestel, zovelen zich actief en belangenloos inzetten om samen parochie te zijn. Dat wil len wij behouden. U kunt zich voor de bedevaart aanmelden door inschrijving op een van de intekenlijsten bij de volgende Moergestelse winkeliers: Jumbo, Bakkerij van Hulten, Bakkerij Verkooyen, Sla gerij Ketelaars, Speciaalzaak B&E, Boeren bond, Novy van Wezel en Slijterij In den Ko renmaaier. Mensen die met hun vereniging deelnemen, willen we vragen zich bij hun ver eniging aan te melden en niet individueel. Dubbele inschrijvingen willen wij voorkomen. De sluitingsdatum voor inschrijving is maan dag 14 maart a.s. Inmiddels zijn contacten gelegd met Stads- toezicht van de Gemeente Den Bosch. Zij hebben laten weten dat de parochianen van Moergestel zeer welkom zijn. Sterker nog; men heeft alle mogelijke medewerking toe gezegd. Dat geeft moed. De wereldlijke over heid werkt dus mee. Nu de kerkelijke nog. Daarom: trek met ons mee naar Den Bosch op 20 maart! Contactpersoon: mevr. Lia van der Zanden, email: tvanderzanden@hetnet.nl 51 Tel. 013-513 1474 U bent welkom van 9.00-12.00 uur, van 13.00-17.00 uur en van 19.00-20.00 uur. Duyvekotstraat 19 Dir. Dhr. H. van de Ven, tel. 513 1886 wy n is is r nieuws h Ui lidi/QrvnrHinHQincti+i ii i+ v. Uitgave en redactie: Buro '76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel Tel. (013) 513 2268 - e-mail: buro76@planet.nl Inleveren kopij via e-mail: tot uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties: tot uiterlijk maandag 12.00 uur I AL RUIM 80 JAM FIETSPLEZItR j

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2011 | | pagina 1