69?5 1 VOGELS Barbers van de Euro minder kopen voor hetzelfde geld?" "Kan ik door de komst p Aphrodite ’Geen Gèsselse kermis Kapsalon De Euro komt eraan H. Mis bij Mariakapel Motortocht Bedevaart Frater Andreas AGRO CLEANING Seizoensopening Audacia Nieuwe cursus EHBO Moergestel JÉ WOENSDAG 8 AUGUSTUS 2001 - 26e JAARGANG - Nr. 1154 Moergestel Biest-Houtakker Haghorst (2) M.O. 31+-* Rabobank Moergestel, Raadhuisstraat 9, tel. (013) 513 63 73 Rootven 35, Moergestel, Tel.: (013) 513 22 21 Schooltassen en rugzakken SCHOONHEIDSSALON A NAGELSTUDIO Motorclub EZ Rider rorganiseert op zondag 19 augustus een motortocht van 200 km. Inschrijven kan tussen 10.00 en 12.00 uur bij café ’t Gommelén, Biezenmortelsestraat 1, Biezenmortel. Voor info: 455 6729. Het inschrijfgeld bedraagt fl. 15,-; duopassa- gier fl. 10,-. Een herinnering aan deze tocht krijgt u bij terugkomst. Op zondag 19 augustus a.s. wordt in Tilburg de jaarlijkse herdenking gehouden van de sterfdag Frater Andreas overleed op 3 augustus 1917 te Tilburg en wordt door velen ver eerd en als helper in aller lei noden aangeroepen. Snel en vakkundig uw terras of gevel reinigen? Bel: Agrocleaning Swinkels Moergestel b. v. en uw terras of gevel wordt weer z.g.a.n. Tel. 513 3284 of 06-53354149 9 Vanaf 1 januari 2002 vervangt de Euro de gulden. Voor u het weet betaalt, ontvangt, rekent en werkt u in Euro's, alsof u nooit anders gewend bent geweest. Maar zover is het nog niet. De komst van de Euro roept heel wat praktische vragen op. Rabobank Moergestel helpt u op weg. Zorg dat je er bij bent!!! Opnieuw wordt er voorafgaande aan het voet balseizoen bij Audacia een seizoensopening gehouden. Dit jaar vindt die plaats op 17,18 en 19 augustus. Het programma is hetzelfde, dat wil zeggen: vrij dagavond seniorenelftallen tegen bevriende clubs en op zaterdag het bekende Vriendentoer- nooi met aansluitend een barbecue en op zondag ligt het accent op de jeugd. Ook zal er op zondag een wedstrijd gespeeld worden: Oud-Audacia 10 tegen Oud-Spoor- donkse Boys 10 om 12.00 uur. Het verschil met voorgaande jaren zit hem in de entourage. Er is niet gekozen voor uitbrei ding van de accommodatie met tenten, wel zal er het gehele weekeind gezorgd worden voor een passende muzikale omlijsting. Niettemin wordt verwacht dat de sfeer dezelfde zal zijn en iedereen is van harte welkom op dit jaarlijkse feest. Voor inschrijving van de barbecue op zater dag kunt u bellen met Ad van Dinter: 513 1392 of 06-51623961. Als u mee wilt doen graag zo snel mogelijk doorgeven. Huidverzorgingsinstituut van frater Andreas van den Boer. Er is op die dag om 14.00 uur een viering en plechtige Eucharistie in het fraterhuis aan de Gasthuisring 56. Daar ligt frater Andreas ook begraven. Na de viering is er bij verschillende stands informatie over het leven van frater Andreas te krijgen. Ook is er een uitgebreide expositie. De leden van de bedevaart zijn van harte welkom, en ook alle andere belangstellenden. De toegang is vrij. Op woensdag 15 augustus wordt, zoals elk jaar op het hoogfeest van Maria- Hemelvaart, de Eucharistie gevierd in bet bos achter de Mariakapel aan de Oisterwijkseweg. De dienst begint om 19.30 uur. U begrijpt, dat er in een bos geen kerkbanken zijn; wie dus moeite heeft met lang staan, raden wij aan om een klapstoeltje mee te nemen. Mocht het onverhoopt geen goed weer zijn dan luiden om 19.00 uur de klokken van de kerk en is de dienst in de kerk. Het thema van dit jaar is: ’Maria, de gezegende’. Met Maria-Hemel- vaart (of zoals het ook genoemd wordt: Maria tenhemelopneming) vieren wij dat Maria als eerste onder de mensen de volheid van de ver lossing deelachtig is geworden. In die zin is op haar van toepassing wat in het weesgegroet gebeden wordt: ’Gij zijt de gezegende onder de vrouwen’ .Voor deze bijzondere viering, op een bijzondere dag, in een bijzondere omgeving, nodig ik u allen van harte uit. Th. Schepens, pastoraal werker persoonlijk) te publiceren. Ook kermisorgani- sator Duursma, zo deelde de inzender ons mee, kreeg een kopie van de brief. Uiteraard zijn naam en adres van de brief schrijver bij ons bekend. Heeft u wel eens een ongeval gehad, of direct betrokken geweest? Voelde u zich toen ook zo machteloos omdat u niet wist hoe u zou kun nen helpen? In september starten wij (bij voldoende aan meldingen) met een nieuwe cursus EHBO. In deze cursus leert u op een enthousiaste manier en in begrijpelijke taal handelend optre den bij letsel in en om hus, op straat, op het sportveld en in de werksfeer. U leert in 17 avon den op een gezellige manier hoe u moet optre den in alle voorkomende situaties. Heeft u interesse in of vragen over de EHBO Moergestel, dan kunt u zich opgeven of bellen voor informatie naar: Jan van Loontel. 513 3673 Jan Zoontjenstel. 513 1447 Toon Fonkentel. 513 3187 Afgelopen week kregen we een brief toege stuurd die geschreven werd zonder dat de inzen der van het bestaan van ons artikel wist. Hij was op het moment van publicatie immers met vakantie. Uit de brief blijkt verder dat deze persoon al langere tijd bezig is geweest om de opzet van de kermis in Moergestel meer inhoud te geven. Aangezien het jaarlijke kermisfeest onze hele bevolking aangaat hebben we besloten deze brief (die gericht is aan burgemeester Kortmann sies. Met name die van vorig jaar (uit de peri ode van de contractbesprekingen met Duursma) was veel gevarieerder en grootser van ópzet dan deze jaargang, en hoewel de gemeente er naar eigen zeggen altijd voor zal waken dat er bijv, niet te veel ’kansspelinrichtingen’ op het kermisterrein zullen verschijnen, voerden deze attracties toch de boventoon. Met name ten minste één snelle, moderne en sensationele draaicarrousel moesten we ontberen. Het aanbod was voor de meeste bezoekers een teleurstelling, ook voor mijn eigen kinderen in de tienerleeftijd, en het zal duidelijk zijn dat na meerdere kermissen in deze opzet er nauwelijks meer sprake zal zijn van een jaarlijks hoogtepunt voor Moergestel. Alhoewel ik wegens vakantie dit niet heb kun nen vaststellen, kan ik me nauwelijks voorstel len dat dezelfde verantwoordelijke in Oisterwijk niet met méér inspiratie te werk is gegaan. Misschien wel mede daardoor, bestaat de indruk dat de vooruitzichten voor de edities van Moer gestel niet gunstig zijn de komende jaren. Ik hoop dat de bestuurders alert blijven! Met vriendelijke groet, (naam en adres bij de redactie bekend). N.v.d.r.: We hebben de afgelopen periode ge merkt dat velen zich ongerust maken over de toekomst van met name ’Gèsselse kermis’. Voelt u zich geroepen daar eveneens op te reageren dan kunt u dat schriftelijk doen ter attentie van onze redactie. Uiteraard moeten uw inzen dingen wél zijn voorzien van naam én adres. We houden u van een eventueel vervolg op de hoogte. Onderwerp: Terugblik kermis Moergestel 2001 Geachte heer, Gedurende een lange periode en via een veel vuldige briefwisseling, hebben wij van gedach ten gewisseld over de invulling van de jaarker- missen in de kern Moergestel, en met name om de betrokkenheid van de eigen verenigingen, horeca en lokale bevolking bij deze te verhogen en te waarborgen. De plannen voor een feesttent konden op basis van de genomen besluiten niet doorgaan, en de organisatie van de kermissen zou t/m 2003 bij organisator Duursma in goede handen zijn. Het zal u niet verbazen dat ik daarom met interesse het verloop van de jongste editie van dit evenement heb gevolgd. Alhoewel grote borden langs de provinciale wegen (en ook gemeentewegen, red.) anders deden vermoeden stond de Moergestelse Ker mis 2001 in schril contrast met de eerdere ver- Juist vóór de vakantie kon u in ’De Gèsselse’ een artikel lezen onder de kop: ’Dit is geen Gèsselse kermis...’. Daarin verwoordden we o.a. de mening van kermis- passanten; inwoners van ons dorp die we op onze gang over het kermisterrein zomaar tegenkwamen. Ondertussen heeft dat artikel nogal wat reacties opgeleverd, waaruit blijkt dat we niet alleen staan in de mening dat ons een jaarlijks gezellig dorpsfeest omwille van commercie lijkt te worden ontnomen. Zelfs van sommige kermisexploitanten kregen we reacties die enkel maar konden bevestigen dat ons verhaal niets anders dan de waarheid bevatte. Ook hen steekt het dat zij noodzake lijkerwijs hun prijzen moeten verhogen om extra kosten te ondervangen. Kosten die wor den opgelegd door de kermisorganisator, want het geld (duizenden guldens...) dat uitgegeven wordt aan ’randactiviteiten’ zal toch érgens vandaan moeten komen. [FögT© WW Rootven 66 Moergestel Tel. (013) 513 14 35 Voor een vakkundig en vriendelijk advies... Altijd leuke aanbiedingen Schepens Tweewielers Kerkstraat 21, Oisterwijk, Tel. 5217326 PRFIL- Eigen parkeerplaats via Vloeiweg de fiETSspecialist ’s-Maandags gesloten de esselse 1 Briu VISA Openingstijden: Uitgave en redactie: Buro '76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel, Tel. (013) 513 2268, Fax (013) 513 2871 - E-mail: buro76@wolmail.nl Inleveren kopij: uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur; e-mail uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties tot en met zondagavond - www.gesselse.nl (voorheen Moergestel-Nieuws Suzanne Vorstenbosch Oisterwijkseweg 62 5066 XE Moergestel Telefoon (013) 513 0400 B di - vr: 9.00 - 18.00 u zaterdag: 8.00 - 15.00 u p i luiuvoiz-uiyniyoiiiouii 1 71 Schoolstraat 5 HX MOERGESTEL Tel. 013-513 1474 Aangesloten bij de Ziekenfondsen (C.Z. en V.G Z.) g ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK Industrieweg 21b, 5066 XJ Moergestel voor vacatures, zie: www.cso-orthopedie.nl - E-mail: Profileschepens@hetnet.nl Ruim 75 jaar fietsplezier!

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2001 | | pagina 1