Frans Becx opnieuw gildekoning Begin je vakantie lekker bij Onze geslaagden en de vakantie... Aphrodite P. Terwindt P. Blessing-van Luijt HUISARTSEN BRILLEN LENZEN afwezig i.v.m. vakantie van maandag 16 juli t/m vrijdag 3 augustus Kinderen eten gratis!!! Bibliotheek Moergestel Schepens Tweewielers AGRO CLEANING WOENSDAG 4 JULI 2001 - 26e JAARGANG - Nr. 1152 Moergestel Biest-Houtakker Haghorst Huidverzorgingsinstituut Kom eens langs voor een vrijblijvend gesprek! De Persoonlijke Signatuur van Exclusieve Modebrillen Tilburgseweg 2, Moergestel Reserveringen: 513 6570 Tip aanleveren teksten... E. van DELFT Oisterwijkseweg 67, Moergestel Telefoon 513 1424 De Lind 35a - Oisterwijk 013 - 528 4899 Voor een vakkundig en vriendelijk advies... Gemeente blijft optimistisch over Sonman II Voorjaarsnota moeilijke materie voor gemeenteraad Extra raadsvergadering op woensdag Tl juni 2001 Snel en vakkundig uw terras of gevel reinigen? Bel: Agrocleaning Swinkels Moergestel b.v. Tel. 513 3284 of 06-53354149 'A PROFIL^ Huidverzorgingsinstiti1"* E E de esselse RESTAURANT Van harte gefeliciteerd’ 1 VISA RUUD PAN IS Uitgave en redactie: Buro ’76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel, Tel. (013) 513 2268, Fax (013) 513 2871 - E-mail: buro76@wolmail.nl Inleveren kopij: uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur; e-mail uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties tot en met zondagavond - www.gesselse.nl Zorg dat teksten op ZATERDAG om 12.00 UUR binnen zijn. E-mailen kan tot zondag 18.00 uur (voorheen 'Moergestel-Nieuws') Bruiloft, bedrijfsfeest, bedrijfspresentatie, familiefeest, receptie, barbecue, koffietafel, condoleance Van 28 juni tot 16 juli, van een uitgebreide kinderkaart (per volwassenene 2 kinderen tot 12 jaar gratis) Openingstijden van 2 juli t/m 11 augustus MaandaglO.OO -12.30 uur en 18.00 - 20.00 uur dinsdaggesloten woensdag10.00 - 12.00 uur donderdaggesloten vrijdag .10.00 - 12.30 uur en 18.00 - 20.00 uur Volgende week verschijnt de laatste ’Gèsselse’ vóór de vakantie. Op woensdag 18, 25 juli en 1 augustus zal ’De Gèsselse’ NIET verschijnen. Alle kopij voor het laatste nummer voor de vakantie graag tijdig inleveren! Waarneming: Laat op tijd uw medicijnen aanvullen! voorbedrukte formulieren voor amendementen en moties toegezonden. Dit alles lag de raad voor de kiezen in een, nota bene, rechtstreekse LOVO-uitzending. Waardering voor de rol van de raad alom door de frakties aan het college, maarde invulling was nog erg onzeker en onwennig. Het was welhaast voorspelbaar dat er een weg “gezocht” moest worden om uit deze kluwen van problemen uit te komen. De vergadering heeft maar liefst tot 12.45 uur geduurd. Uw verslaggever heeft het einde daar van niet afgewacht Voorlopige conclusies - Een meerderheid van de raad is bereid om het bestuursakkoord met betrekking tot OZB te doorbreken en een meer dan trendmatige ver hoging tot te passen; - Een aanpassing van de Burgerzaal gaat voor lopig niet door; - En (ter geruststelling) de huidige financiële situatie van de gemeente is gezond, dat wil zeg gen, de gemeente kan betalen, wat zij moet betalen (uitspraak wethouder Rakhorst) AvdW Altijd leuke aanbiedingen Kerkstraat 21. Oisterwijk. Tel. 5217326 E-mail: Profileschepens@hetnet.nl Ruim 75 jaar fietsplezier! Eigen parkeerplaats via Vloeiweg ’s-Maandags gesloten Toevallig op dezelfde dag dat de gemeenteraad in een extra vergadering de Voorjaarsnota zou behandelen, kwam het bericht af dat minister Pronk het besluit over plan Sonman II heeft opgeschort. Enerzijds wil hij nadere informatie van de provincie over de regionale behoefte aan bedrijventerreinen, anderzijds wil hij van de gemeente gegevens hebben over het uitgiftebeleid van bedrijfsgrond aan lokale ondernemers en eventuele alternatieve lokaties (denk aan KVL-terrein). Deze gegevens zijn welhaast per omgaande aan te leveren, maar toch zal nu een besluit niet voor september te verwachten zijn. Afgezien of deze ontwikkeling nu voordelig of nadelig moet worden uitgelegd blijft het college van burgemeester en wethouders optimistisch over de uiteindelijke positieve afloop. Voorjaarsnota Hoewel Sonman II geen agendapunt was speelt het indirect wel een rol bij de behandeling van de Voorjaarsnota, immers het niet doorgaan van het plan kan nadelige financiële gevolgen hebben voor de gemeente. In oktober - november stelt de gemeenteraad een begroting vast, gebaseerd op voorgenomen beleid en dan bekend zijnde gegevens over inkomsten en uitgaven. In de loop van het jaar kan gevolgd worden of de ontwikkelingen zich voordoen zoals in de begroting is vastgelegd. Vooral ten aanzien onvermijdelijke uitgaven komt de werkelijkheid overeen met de begro ting. Anders ligt het met de inkomsten. Het Rijk heeft dan wel brede kaders waarbinnen de gemeenten hun bijdrage van haar kunnen ver wachten, maar die kaders zijn zo breed dat de invulling daarvan mee of tegen kunnen val len. De laatste jaren vallen die meestal tegen, laat staan, dat er een consistent meerjaren plannen erop af te stemmen zijnDe invulling vindt plaats door circulaires, die in ambtelijke kringen de “mei- en septembercirculaires” genoemd worden en die op het moment van ver schijnen nog niet tot in detail te vertalen zijn in haar financiële gevolgen. OZB-belasting Daarnaast zijn er aan de inkomstenkant direc te zaken die de gemeente zelf in handen heeft, waarvan de meest aansprekende is de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Het huidi ge college heeft een bestuursakkoord, waarin een méér dan trendmatige verhoging niet voor komt. Aan de uitgavenkant kan je prioriteiten stellen en bijstellen. Daarbij komt nog dat in het kader van vernieuwing lokaal bestuur (com missie Elzinga, denk aan b.v. benoemde wet houders buiten raadsleden) de raad meer “stu ringsmogelijkheden” moet krijgen op het beleid, zo van “nou raad, zegt u maar wat het college moet doen”. Zo waren er aan de raadsleden al MAVO ‘t Ruiven Berkel-Enschot: Remco Bruurs, Thomas Heslenfeld, Ilsa Rijnen, Lydia de Rooij en Michaëla Zuman. MAVO ROC Midden-Brabant Tilburg: Birgitte Brouwer. MAVO Koning Willem II College: Femke de Bruijn. HAVO Koning Willem II College: Marjolijn Geerts, Sander Heslenfeld en Annemiek Mentink. Midden Brabant College economie en groen Tilburg, administratie: Lisette van Esch; groen: Ingrid Dirkx, Monique Donkers en Jeroen van de Ven; mode commercie: Fatime Öztep. ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK Industrieweg 21b, 5066 XJ Moergestel voor vacatures, zie: www.cso-orthopedie.nl Schoolstraat 5 MOERGESTEL Tel. 013-513 1474 £j|i Aangesloten bij de Ziekenfondsen (C.Z. en V.G.Z.)|ï| en uw terras of gevel wordt weer z.g.a.n. DE FIETSSPECIALIST "gèsselse Traditioneel op kermismaandag is het koningschieten van de gildes. Dit jaar was het de beurt aan het Gilde St. Catrien om de strijd op de houten vogel uit te vechten met de kruisboog. Veel pijlen waren er nodig om de vogel naar beneden te krijgen. Vier gildebroeders gingen de strijd aan: Frans Becx (de tot dan toe regerend koning van Sinte Catrien), Hein Bruurs, John van Elderen en Kees van Dijk. Nadat de vogel wat ‘losser’ op zijn voetstuk was geplaatst lukte het uiteinde lijk Frans Becx het gulden schot te plaatsen. Onder het toeziend oog van veel gildebroeders en uiteraard de geestelijke en wereldlijke overheid, werd Frans het koningvest omgehangen: voor de tweede keer in successie. Mocht hij dit kunststukje over vier jaar nog eens herhalen dan heeft het gilde St. Catrien na lange tijd weer een keizer in haar midden.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2001 | | pagina 1