rJl Wetenswaardigheden over de ’Comeliushoeve ■M Nieuwe lente... Nieuwe mijlpaal... Nieuwe naam! - r.; iïjf WOENSDAG 21 MAART 2001 - 26e JAARGANG - Nr. 1137 Moergestel Biest-Houtakker Haghurst èsselse De Gèsselse’ is er! (vervolg zie pagina 5p) (vervolg zie pagina 9) Uitgave en redactie: Buro ’76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel, Tel. (013) 513 2268, Fax (013) 513 2871 - E-mail: buro76@wolmail.nl Inleveren kopij: uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur; e-mail uiterlijk zondag 18.00 uur; advertenties tot en met zondagavond - www.gesselse.nl (voorheen ’Moergestel-Nieuws Op de foto links: het ’kippenhok’waar Van de Kwartel begin jaren zestig ’De Moergestelse Courant’ drukte. Op deze plek woont nu Ad Wolfs (Adr.Zn.). Met het 25-jarig bestaan van ’Moergestel-Nieuws’ is een nieuw tijdperk aange broken. Het bekende gezegde: ’een nieuwe lente, een nieuw geluid...’ is met het aanbreken van de lente in 2001 wel zéér van toepassing. Met een nieuwe naam voor uw trouwe weekblad wordt tegemoet gekomen aan wat in veel Moergestelse gezinnen wekelijks te horen is: ’Is de Gèsselse’ er al...? Een zorgvuldig gekoes terd geheim van bijna twee jaar wordt vanaf deze week werkelijkheid: ’De Gèsselse’ is er!!!. HISTORIE Natuurlijk is ook het pad van ’Moergestel- Nieuws’ niet altijd over rozen gegaan. Vooral in het begin moesten ondernemers overtuigd worden van de goede bedoelingen en het nobele streven van de redactie, ’n (toenmalige één- mans)redactie die spoedig na de eerste nummers werd uitgebreid met medewerkers waarvan er nu nog wekelijks meewerken aan de totstand koming van dit voor Moergestel zo unieke, éigen weekblad. Het begin was zelfs, achteraf gezien, misschien wat aarzelend. ’Moergestel-Nieuws’ verscheen immers nog maar om de veertien dagen. En uit gever Martien Oerlemans kon op die woensdag 3 maart 1976 niet vermoeden dat hij nu, 25 jaar en 1135 uitgaves later, nog steeds inten sief betrokken zou zijn bij de totstandkoming van dit weekblad. Die woensdag de 3e maart 1976 overhandigde hij trouwens het allereerste exemplaar aan (toen nog loco-burgemeester) Noud Smits. De reacties waren overweldigend, en hoewel er tussenkomst was vereist van een neutrale com missie (in verband met nog bestaande belangen van ’De Gestelse’) verscheen ’Moergestel- Nieuws’ vanaf woensdag 15 november 1978 wekelijks. NIET NIEUW... De gedachten van een naamsverandering voor ’Moergestel-Nieuws’ is niet nieuw. Bijna twee jaar geleden al, tijdens een laatstgehouden bijeenkomst van medewerkers, werd het idee door de hoofdredacteur al geopperd. Een idee waar de aanwezigen niet afwijzend tegenover stonden. Het was al zo’n ingeburgerd gezegde: ’De Gèsselse’ dat de redactie er weinig moeite mee had om op een of ander moment van naam te gaan veranderen. En, elders in deze krant kunt u erover lezen, ook mensen die kopij aan leverden of ons waar dan ook in het dorp aanspraken, noemden, hoewel zij ’Moergestel- Nieuws’ bedoelden, steevast de naam ’De Gèsselse’. Nu, na 25 jaar, is er dat moment om de naam te wijzigen. 25 Jaar: een mijlpaal in de his torie van Moergestel. Van alle voorgangers die er zijn verschenen, heeft ’Moergestel- Nieuws’ het langst stand gehouden. En bewezen dat Moergestel een eigen weekblad waardig is en nodig heeft... Wie via Moergestel naar Oirschot gaat, wordt aan de Oirschotseweg ontegen zeglijk getroffen door de idyllische schoonheid van het witte boerderijtje met het daarachter gelegen monumen tale pand “Hoogen Huizen”. Vroeger stond hier een kasteeltje, dat in oude geschriften aangeduid werd als “een omwaterde huizinge met optreckende brugge”. De in 1660 overleden Anna van Hambroeck had het Huis te Moergestel van haar grootvader Albert van Berckel geërfd en op advies van bisschop Ophovius was deze Anna met dertien weeskinderen in 1628 uit ’s-Hertogenbosch weggetrokken naar “het kasteel met de twee torentjes” om die “arme bloeikes” te behouden voor een mogelijke overgang naar het protes tantisme. Men kon overigens niet verhoeden, dat het kasteel zelf uiteindelijk in protestantse han den kwam en later werd kasteel “Hoogen Huizen” genoemd als het huis van Jonker Jacob de Cocq, een geslacht van Bossche Schepenen uit de 17e eeuw. Door huwelijk is de “huizinge” in bezit gekomen van de Jonkers Becx Uit de oude kohieren (lijsten van aangeslagenen in een belasting) van Moergestel blijkt, dat de Jonkers De Cocq, Cannaerts en Becx, opvolgers in rechten van Jonker Jacob de Cocq, tot 1671 de bede (belasting) betaald hebben. Het kasteeltje raakte in verval en is tenslotte ge sloopt. De gracht is gebleven en had de vorm van het cijfer “acht”, waardoor er in feite twee eiland jes bestonden. In 1834 werd de boerderij gebouwd, zoals wij die in Moergestel vooral De achterkant van de 'Corneliushoeve'.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2001 | | pagina 1