Groen Links vraagt Rakhorst af te treden Kapsalon Barbers Aphrodite Oliebollen... AGRO CLEANING Moergestel-jrieuws* en carnaval... BRILLEN LENZEN W Schepens Tweewielers a+ De Persoonlijke Signatuur van Exclusieve Modebrillen Raadsvergadering 15 februari De Lind 35a - Oisterwijk 013 - 528 4899 Snel en vakkundig uw terras of gevel reinigen? Hel: Agrocleaning Swinkels Moergestel b.v. Tel. 513 3284 of 06-53354149 B SCHOONHEIDSSALON A NAGELSTUDIO ‘if Huidverzorgingsinstituut UW redactie gaat de komende 1 ‘■le,'6n Vandaar I voor de I rrw eerder in I l ot vrijdagavond u de tijd om alles PR FIL- Ook week het verzoek om teksten krant van volgende week te leveren. T, 19.00 uur hebt aan te leveren.. 1 SvdK VISA RUUD PAN IS Openingstijden: Rootven 35, Moergestel, Tel.: (013) 513 22 21 ’Wintertuin helemaal van de agenda...’ Ad van den Oord (GroenLinks): ’Bij een zwembad moet altijd geld bij... Van den Oord, die zich ook uiterst kritisch uitliet over de Wintertuin, stelde dat nu blijkt dat Groen Links in 1999 gelijk had toen ze zei: De Oisterwijkse Napoleons creëren met dit project wellicht hun eigen Waterloo. Hij besloot met de uitspraak dat het de wethou der (Rakhorst) zou passen zijn portefeuille ter beschikking te stellen. Ook de andere partijen uitten ontevredenheid, al ging geen partij zo ver als Groen Links. Algemeen Belang sprak van een ’’amateuris- Wethouder Joop Rakhorst (VVD): en uw terras of gevel wordt weer z.g.a.n. Moergestel WOENSDAG 21 FEBRUARI 2001 - 25e Jaargang - Nr. 1133 Wordt wekelijks gratis huis-aan-huis bezorgd in Moergestel, Biest-Houtakker en Haghorst. Uitgave/redactie: Buro 76, Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel, Tel. (013) 513 2268; Fax (013) 513 2871E-mail: buro76@wolmail.nl Inleveren kopij: uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur; advertenties tot en met zondagavond J Iff XV -■ lei. U13-ÖT3 14/4 51 Aangesloten bij de Ziekenfondsen (C.Z. en V.G.Z.) Suzanne Vorstenbosch Oisterwijkseweg 62 5066 XE Moergestel Telefoon (013) 513 0400 volgd hebben, schrikken dan van het bedrag. Bovendien had de Raad destijds met de voor stellen ingestemd. Het muisje zal echter nog wel een staartje krijgen. Groen Links neemt geen genoegen met Rakhorsts uitleg en wil een onder zoek instellen naar de bestuurlijke processen en besluitvorming rondom de Leye. Hij vroeg de andere partijen hem daarin te steunen, maar behalve Algemeen Belang, die haar steun toe zegde, en Gemeentebelangen, die liet weten geen behoefte te hebben aan een dergelijk on derzoek, bleef het akelig stil in de Raadszaal. Voor een vakkundig en vriendelijk advies... Altijd leuke aanbiedingen Kerkstraat 2I, Oisterwijk, Tel. 5217326 E-mail: Pnifileschepens@hetnet.nl Ruim 75 jaar fietsplezier! Eigen parkeerplaats via Vloeiweg ’s-Maandags gesloten CULTUURCENTRUM EN DURENDAEL Het cultuurcentrum deed ook deze keer weer stof opwaaien. Er werd een krediet gevraagd voor de directiekosten van het cultuurcentrum. Daniëlla Hulskes haalde namens Algemeen Belang, wederom benadrukkend dat het ade quate huisvesting voor de verenigingen ook noodzakelijk acht, fel uit naar het college. De kosten rijzen steeds verder de pan uit, het cul tuurcentrum zal mogelijk de behoeften van de gebruikers niet naar tevredenheid kunnen vervullen en, een terugkerende stelling, waarom geen gedegen onderzoek naar de alternatieven? Terwijl gebouwen leegstaan (KVL) of gro tendeels leegkomen, wordt een splinternieuw en peperduur (”de teller staat nu al op 15 miljoen en dan zijn we er nog lang niet”) ge bouw geplaatst. Met de leegkomende ruimte verwees Hulskes naar scholengemeenschap Durendael. De tweede fase wordt in samenwerking met enige andere scholen elders gehuisvest, wat betekent dat Durendael over enige jaren met ongeveer de helft van het aantal leerlingen in de school zal verblijven. De overgebleven ruimte, rede neerde Algemeen Belang, zou dus gebruikt kunnen worden om culturele verengingen te huisvesten. Waarom geen onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden daaromtrent? Deze vraag, kracht bijgezet door een motie, vond echter geen gehoor bij andere partijen of de wethouder, die bovendien moeite hadden de motie van Algemeen Belang (Algemeen Belang vroeg om een onderzoek te doen naar de moge lijkheden, niet om er op voorhand vanuit te gaan dat culturele verenigingen gehuisvest zouden moeten worden in Durendael) correct te inter preteren. De hete hangijzers waren dus De Leye en het cultuurcentrum, al waren ook de begrotings- aanpassingen, gedaan omdat de bestuurlijke planning niet kan worden gehaald, bron van zorg. Met ”een stevige dosis optimisme”, maar een nog niet volwassen planningsinstrument (D66) heeft het college een bestuurlijke plan ning opgesteld die nu te ambitieus lijkt. De bijstellingen, die op het eerste gezicht leken mee te vallen, vallen helemaal niet mee (Groen Links) en Algemeen Belang sprak van een ’’knelpuntennota”, waarin onvoldoende wordt aangegeven welke financiële middelen voor de diverse grote projecten worden aangewend. INTERGAS Uiteindelijk kon het college, ondanks dat Van den Oord, Colijn citerend, aan het begin van de avond iets anders vreesde, toch rustig gaan slapen. De andere voorstellen, onder meer het vervangen van een brandweervoertuig, het instemmen met de begroting 2001 van de Kredietbank Midden Langstraat, het voorstel tot het wijzigen van de verordening over ere- blijken en bijzondere prijzen, werden zonder veel opmerkingen weggehamerd en er zat zelfs geen venijn, maar een miljoenenopbrengst in de staart. Met de verkoop van haar aandelen van Intergas b.v. zal de gemeente Oisterwijk enige miljoenen op haar saldo kunnen bijschrijven. De historie achter dit voorstel is als volgt. In Nederland geldt sinds enige tijd de Gaswet die fasegewijs verplicht tot liberalisering van de markt. De bedoeling van de Gaswet is dat bin nen een aantal jaren alle verbruikers (ook de consumenten) kunnen kiezen van welk be drijf zij gas afnemen. De wet dwingt gasbedrij ven er dus toe om concurrerende tarieven te hanteren en om te schakelen van monopolis tisch denken naar commercieel denken. In dit kader is het op zichzelf logisch dat aandelen van gasbedrijven worden verkocht aan private ondernemingen. Wel werd eerder door een aan tal fracties de vrees uitgesproken of gasver bruikers wel voldoende beschermd worden, in verband met de hoogte van de tarieven, de con tinuïteit van de gastoevoer, etcetera. De toe komst zal dit moeten uitwijzen, maar de Neder landse Mededingingsautoriteit (Nma) zal daar op toezicht houden. De gemeente Oisterwijk kan in ieder geval enige miljoenen tegemoet zien. En ondanks dat het voor B&W nog te vroeg was ideeën te opperen, zal het weinig moeite kosten het geld te besteden. De lijst van projecten die grote sommen geld vergen, is ook in de bijgestelde bestuurlijke planning nog lang genoeg. di - vr: 9.00 - 18.00 u zaterdag: 8.00 - 15.00 u Een rustige vergadering zou het niet worden, met het exploitatie-onderzoek over De Leye en het voorstel voor een krediet voor het cultuurcentrum op de agenda, zo veel was vooraf wel duidelijk. Maar dat Groen Links wethouder Rakhorst zou vragen zijn verantwoordelijkheid te nemen op te stappen) in verband met De Leye en dat Algemeen Belang een motie op tafel zou leggen over het cultuur centrum, lag niet direct in de lijn der verwachting. tische aanpak” en wilde dat de Wintertuin niet twee jaar wordt opgeschort, maar geheel van de agenda wordt afgevoerd. Gemeente Belangen gebruikte het beeld van een mes dat aan twee kanten sneed, maar in dit geval dan aan twee verkeerde kanten: een te lage belangstelling en daardoor lage op brengst en een te optimistische begroting hadden de problemen veroorzaakt. Tegen alle kritiek in weigerde wethouder Rak horst te zeggen dat het niet goed gaat met De Leye. Hij kaatste de bal terug naar de partijen. Bij een zwembad moet altijd geld bij, aldus Rakhorst, en degenen die dat niet exact ge- i iuiu vul tui yii lyoii ionli - n m Schoolstraat 5 MOERGESTEL Tel. 013-513 1474 ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK Industrieweg 21b, 5066 XJ Moergestel Maak er een feest van onder het motto: n'Ut moet nie gekker worre!' Carnaval staat weer voor de deur en dat betekent voor de scouting weer een drukke tijd. Zoals al jaren gaan we weer de optocht vooraf met onze oliebollen. Voor ons is dit een leuke actie die wat extra geld in het laatje brengt wat weer ten goede komt aan de leden. Vaak wordt dit aangewend om tijdens het zomerkamp iets extra’s te doen voor de kinderen. Zo is het geld vorig jaar gebruikt om de Scouts en Explorers naar de Europese Jamboree te sturen. Een 10- daags kamp met scouting uit heel europa. Dit jaar wordt de carnavalswagen gebouwd door een ander team mensen en ik, als schrij ver van het oude team, ben ook zeer benieuwd. Want hadden we het eerste jaar nog de beschik king over een bakfiets, de jaren daarna was de wagen eigenlijk altijd hetzelfde. Alhoewel het natuurlijk wel een goed beproefde wagen was. Maar waar het uiteindelijk om draait zijn na tuurlijk onze oliebollen. Het recept hebben we volledig onder controle, zeker gezien de posi tieve “smaakreacties”. Voor zover u het nog niet wist kunnen de oliebollen vanaf 12.30 tot ongeveer 15.00 ook op D’n Donk gekocht worden. En geloof ons, verser kunnen ze niet zijn. En voor slechts één gulden extra mag u ze ook nog eens zelf bakken. Leuk want thuis oliebollen bakken is na twee weken nog te ruiken. Een ervaring op zich, het zelfbakken. De prijs voor de oliebollen is 5 voor 5 gulden. En eigenlijk is de prijs nog eens niet belang rijk. Dat u de scouting er een extraatje mee geeft is waar het om gaat. Het lekkere nu is dat u er iets voor terugkrijgt. Wij hopen dat u een fijne carnaval heeft, bij de optocht staat te kijken en natuurlijk een zak heerlijke oliebollen koopt. DE FIETSSPECIALIST PORTEFEUILLE TER BESCHIKKING Het grootste deel van de vergadering werd opgeëist door de beraadslagingen rondom De Leye. Door bureau Drijver Partners is een exploitatieonderzoek uitgevoerd voor de Leye en het Staalbergven. Wat daarin aan het licht kwam, onder meer een financieel gat en de conclusie dat er een ’eilandencultuur’ heerst waarin medewerkers niet goed worden aange stuurd door het management, stemde een aan tal partijen uiterst ontevreden. Het meest kri tisch in haar opstelling was Groen Links. Ad van den Oord stelde dat de uitgangspunten van de begroting destijds niet realistisch zijn geweest. Er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de zogenoemde ’recreatieve elementen’ (onder meer de sauna, whirlpool, zonnewei de), wat er mede debet aan is dat de jaarop brengsten nu ongeveer een ton minder zijn dan begroot.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 2001 | | pagina 1