11 L'lb Lj trpllr 15 SEPTEMBER JAARLIJKSE VLOOIENMARKT VAN HARMONIE PRINSES JULIAN Dit jaar voor de eerste maal overdekt in het oude complex van 'De Duifjes'. Volleybal voor iedereen T GEOPEND VAN 10 TOT 17 UUR. Opening nieuwe Boerenbondswinkel Musical: De Roofridder van het Broek Uit de Parochievergadering Hobbybeurs op 3 november A Redactie neemt geen verantwoordelijkheid r k «L I A 12 IWff Illi De redactie. J.S. J.S. en naar redelijkheid te kunnen inschatten, wil len we allereerst vragen u te melden. Wij stel len u voor dit te doen zonder leeftijdslimiet en geheel vrijblijvend. U doet dit per briefje, tele foon of persoonlijk bij onze voorzitter. 04243-1186. Raamackerstraat 4 Moergestel. .•I i I I I I I >•1 I I I I I I I I I I >•1 I I >•1 I I I I I i i t i i >«i i i MH I I I I .«I I I I I I Vorige week brachten wij een be richt over het volkspetitionnement over plaatsing van kernwapens. Daarop kwamen nogal wat reacties, o.a. van het ICTO, die tegen onder tekening van het petitionnement pleitten. Wij wijzen er onze lezers uitdrukke lijk op dat het opnemen van een be richt volkomen los staat van de me ning van de redactie. Wij achten on ze lezers verstandig genoeg om in deze zelf een beslissing te nemen. Anderzijds voelen wij ons op geen enkele wijze verplicht een eenmaal geplaatst bericht door berichten van tegengestelde strekking te laten vol gen. Gezien de enorme belangstelling en het en thousiasme van de deelnemers zal ook dit jaar weer een grootse hobbybeurs georganiseerd worden door buurtvereniging ”De Oistelvoirt- jes”. De hobbybeurs heeft als doel het ten toonstellen van diverse hobby’s, waardoor bij anderen het enthousiasme voor de verschillen de vormen van vrijetijdsbesteding kan ont staan. Om dit doel te bereiken hebben wij mensen nodig, die graag iets van hun liefheb berij willen laten zien aan anderen en er met hen over willen praten. Middels dit berichtje roepen wij dan ook alle hobbyisten op die mee willen doen aan deze hobbybeurs. Alle hobby’s en verzamelingen zijn welkom op deze dag. Er zijn natuurlijk 1001 mogelijkhe den die we als vrijetijdsbesteding kunnen zien, en daarom zullen we er ook maar eep paar als voorbeeld opnoemen; droogbloemen, wijn maken, brooddeegfiguren, glas graveren en kleien. Het gaat er niet om om met zo’n groot en ingenieus bouwwerk te komen (hoewel die ook welkom zijn) maar om aan anderen te la- ten zien hoeveel plezier je er aan kunt beleven en wat er allemaal mogelijk is met een hobby. Als u deze dag mee wilt doen dan kunt u zich voor 7 oktober 1985 telefonisch opgeven bij mevr. Ank Zuman, Kriekenakker 28 Moer gestel, tel. 04243-2480. (liefst na 14.00 uur). Een aantal mannen en vrouwen in de leeftijd van 20 tot 40 jaar, hebben kenbaar gemaakt in de recreatieve sfeer, volleybal te willen spelen. Deze vragen zijn aan sportvereniging ’’Roef!” voorgelegd. Welnu, wij willen de mogelijkhe den graag bestuderen. Om een en ander goed Zoals burgemeester ter Veer in zijn toespraak memoreerde mag de datum dinsdag 3 septem ber als een mijlpaal worden gezien in de 84-jarige geschiedenis van de Moergestelse Boerenbond. Want op die dag werd een lang gekoesterde wens realiteit: op de plaats van de oude boerenbondswinkel werd een modern warenhuis geopend met een verkoopruimte van maar liefst 600 m2 en een bijna even grote magazijnruimte. Het complex, dat duidelijk de signatuur draagt van de C.H.V. architec tuur, werd, zoals een van de sprekers het for muleerde, accuraat, snel en degelijk door het aannemersbedrijf Gebr. Janssen gerealiseerd. In welke lof zeker ook de vele andere onderne mers die aan dit resultaat hebben bijgedragen mogen delen. Tegelijk met de nieuwe winkel kreeg ook het pakhuis een nieuw aanzicht door een crème-witte bemanteling. Veel sprekers Nadat burgemeester ter Veer de officiële ope- ningsdaad had verricht door met een hegge- schaar het lint door te knippen vond in de groen-gele winkelruimte het officiël gedeelte plaats. Namens de Boerenbond sprak voorzit ter Kees van Haren, die vooral inging op de noodzakelijkheid van deze ontwikkeling en de steeds hechtere band met de C.H.B. benadruk- Op dinsdag 27 augustus heeft de parochiever gadering haar eerste vergadering na de vakan tieperiode gehouden. Aan de orde kwamen: Doorlichting werkgroep ’Kerkverzorging’ De verantwoordelijke mensen zijn dhr. Wolfs en dhr. v.d. Loo. Zij zorgen voor het beheer, onderhoud etc. van gebouwen en het kerkhof. Wat betreft de gebouwen wordt er in het na jaar nog een en ander geschilderd, de gootbeu- gels van de kerk worden ontroest en geverfd. In de toren zullen de galmgaten van nieuw gaas en luiken voorzien worden. De sacristie heeft een opknapbeurt gehad, en er is een nieuw schakelbord geïnstalleerd. Wat betreft het kerkhof valt te melden dat on danks het vele werk dat de koster er aan besteed het kerkhof niet die verzorgde, indruk geeft die men mag verwachten. Dit komt met name doordat de graven zelf niet volledig wor den onderhouden of schoongemaakt. Dit be hoort niet tot de taak van de koster maar hier voor dient de familie zelf zorg te dragen. In het nabije verleden was het vaak zo dat de koster de graven schoonhield en daarvoor bij zijn rondgang wat extra’s kreeg. Dit oude gebruik is echter met de benoeming van een nieuwe koster afgeschaft. Tot zijn taak behoort onder andere het bijhouden van het kerkhof, niet echter het onderhoud van de graven. De paro chievergadering vraagt de parochianen dan ook wat meer zorg aan de graven te besteden. Tarieven in de parochie Vooralsnog zullen in onze parochie geen be langrijke wijzigingen in de tarieven van paro chiële dienstverlening worden doorgevoerd. Afgesproken is wel dat bij de actie kerkbalans van 1986 een bepaalde minimale jaarlijkse bij drage verplicht wordt gesteld wil men in aan merking komen voor de gereduceerde/gratis dienstverlening. Benoemingen De heer Wolfs en mevrouw Kastelijn zijn voor een periode van vier jaren als lid van parochie vergadering en parochiebestuur herbenoemd. Aan de opvolging van de leden die aftreden mevr. Vissers en de heer Roosen wordt nog ge werkt. Afgevaardigden dekenale vereniging Als afgevaardigden naar de dekenale vereni ging werden aangewezen de heer J. Geerts en mevrouw J. v.d. Ven. De musical ’De Roofridder van het Broek’ die op vrijdag 8 november in Den Boogaard in première gaat, wil in woord, zang en spel een indruk geven van het leven, zoals dat in een dorp in Moergestel zich moet hebben af gespeeld. Zij heeft geen enkele historische pre tentie, maar sluit aan bij het legendarische ge geven dat er in het Broek een kasteel moet heb ben gestaan, dat in de fantasie van de tekst schrijver bewoond is geweest door een ’roof ridder’, die het dorp tyranniseerde en waarte gen de dorpers in opstand komen. De musical bevat een schat aan mooie liedjes, die het verdienen om in ons dorp te blijven voortleven. Een van deze liedjes wordt door de kinderen aan het begin van de musical gezon gen: Ons dorpje is gebouwd op zand. Het is een dor en mager land, van haverkaf en roggestro. Ze kennen hier geen rang of stand. Eenieder vult zijn ledikant met haverkaf en roggestro. Voor leren moet je hier niet zijn. Daarvoor is ons verstand te klein. Maar 't paterke van Tongerloo, zo’n lekkere dikke Norbertijn. Die is geleerd en spreekt Latijn, van requies in Domino. te. Hij richtte ook een bijzonder woord van dank aan oudzaakvoerder Janus Jonkers die heel de bouw heeft begeleid. Burgemeester ter Veer benadrukte dat de nieu we winkel paste in de lijn van de ontwikkeling van het winkelbestand in Moergestel, hoewel de grootse plannen de gemeente in 1983 nogal wat hoofdbrekens had gekost. Namens het C.H.V. sprak de heer van de Kieft, die de ontwikkeling van winkel tot wa renhuis, met alle risico’s van dien, toelichtte vanuit de ontwikkeling van heel het boerenbe drijf. Namens de middenstandsvereniging sprak de heer J. Buynsters zijn voldoening uit over het feit dat het embleem van de Winkeliersvereni ging reeds bij de ingang van de winkel prijkte en sprak de hoop uit dat de samenwerking en verstandhouding steeds goed zou blijven. ’Ben trots op uw winkel, maar wordt niet ver waand’ was zijn advies aan het bestuur van de Boerenbond. Nadat ook oudvoorzitter W. van Dijk op eigen wijze zijn gelukwensen had vertolkt werd het een gezellig samenzijn in de winkel, die onge twijfeld een aanwinst mag heten voor Moer gestel. WK WOENSDAG 11 SEPTEMBER 1985 10e Jaargang - Nr. 397 Wordt wekelijks gratis huis-aan-huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaktie: Buro 76 - Oisterwijkseweg 43 5066 XC Moergestel - Tel. 04243 - 2268 Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór 't verschijnen van dit blad op bovenstaand adres.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1985 | | pagina 1