■HI Gl Gtl'N'E i I I Let op!! Groen licht voor afronding sportpark Stokeind Bibliotheeknieuws Bliksem Aktie Aan alle ouderen van Moergestel Frans Becx opende nieuwe showroom en werkplaats EHBO- vereniging 8 april 2e paasdag bij H. de Brouwer, Aanvang 20.30 uur. Op Goede Vrijdag 5 april a.s. zijn alle winkels in onze gemeente verplicht gesloten om 18.00 uur. Middenstand Moergestel HOOFDPRIJS: ƒ250 2 I I 5 5 Verder nog waardevolle prijzen zoals o.a. de overbekende levensmiddelenmanden Uw gratis kopje koffie staat al klaar. S IuI.LhLJJMI A.v.d.M. me (was gratis) (was 20, (was 20, (was 20, (was 15,—) (was 10, el Op woensdag 10 april is het weer zo ver dat wij onze laatste bingo-avond houden van het sei zoen om half 8 in de Reuselhof. Zoals u weet is de inzet klein maar de gezelligheid groot. We beginnen als altijd met een gratis kopje koffie. De prijzen zijn mooi en nuttig. De kommissie wenst u alvast een gezellige avond toe en tot ziens op 10 april om half acht in de Reuselhof. Na jarenlang ’n te krappe behuizing te hebben gehad aan de Heuvelstraat heeft Frans Becx een gloednieuw bedrijf geopend aan de Industrieweg 8d. Woensdag j.l. draaide burgemeester ter Veer de sleutel van de deur om, wat tevens de start betekende van een open huis dat maar liefst drie dagen duurde. Honderden mensen zijn intussen het nieuwe indrukwekkende pand komen bekijken, met allerlei apparatuur die men op tuingebied maar kan vinden. Van hakselaar tot kapmes en van het eenvoudigste handmaaiertje tot de meest schitterende traktormaaiers. ’n Heel ruim nieuw pand heeft Frans Becx momenteel tot zijn beschikking en hij zal samen met zijn personeel voorlopig wel uit de voeten kunnen. Graag willen we Frans en zijn vrouw van harte feliciteren en we wensen hen uiteraard veel sukses toe! Ja. U begrijpt het al!!! Uw plaatselijke EHBO-vereniging wil een beroep op u doen voor een bijdrage. En wel op donderdagavond 11 april. Als dank voor uw gift ontvangt u een bedrukte kaart met daarop een aantal adressen, tele foonnummers van Hulpverlening: zoals, heren doktoren, politie, verbandposten enz. Wat de EHBO-vereniging doet in Moergestel is na tuurlijk voor eenieder wel duidelijk. Toch wil- len wij u nog zeggen dat ook deze opbrengst van de bliksemaktie geheel ten goede komt aan de Moergestelse bevolking voor uitbreiding van de verbandposten en hulpverleningsmate- riaal. Mogen wij op uw steun rekenen? Alvast be dankt. Namens bestuur en leden van vereni ging EHBO St. Christoffel. Veel nieuws was er in de anderhalf uur duren de raadsvergadering van 29 maart j.l. niet te beluisteren. Een van de eruit springende pun ten was de afronding van sportpark Stokeind. De publieke belangstelling was wederom ma tig- Op basis van een plan van de Heidemij had het college van B en W besloten tot uitvoering van de afronding van sportpark Stokeind in 4 fa sen. De eerste 2 fasen, het honkbalveld met de direct noodzakelijke voorzieningen en het multi-functionele veld aan de zuidzijde, kon den naar het oordeel van B en W tegelijk wor den uitgevoerd. Voor deze 2 fasen vroeg het college de raad een krediet beschikbaar te stel len ter grootte van 361.600,—. De PGB- fraktie, bij monde van fractieleider Vriens, ging met deze 2 fasen akkoord maar vroeg op korter termijn de wegsituatie ter plaatse eens te bekijken en een betere bereikbaarheid van de sportvelden van Roef te bewerkstelligen. Frac tieleider Mulders van het CDA wilde nog ver der gaan en meteen spijkers met koppen slaan. Hij hield een pleidooi om ook de 3e fase, de terreinafscheidingen en de beplanting, nu al ter hand te nemen teneinde zo vernielingen aan de nieuwe sportvelden te voorkomen. Hier voor zou een extra krediet van 38.000,no dig zijn. Na een korte schorsing bleek het col lege van B en W met het voorstel van de CDA- fractie naar tevredenheid van de raad in te kunnen stemmen. De wegsituatie zal, zo ver woordde weth. van Gils, aangepakt worden zodra de eerste 3 fasen zijn uitgevoerd. Anders zouden de wegen tijdens de werkzaamheden toch weer kapot gereden worden. Wanneer de 4e fase, de tennisbanen, aan de beurt komt, werd niet aan de orde gesteld. Subsidie Stichting Nederland-Amerika Genoemde Stichting wil het veertigjarige ’’ju bileum” van de bevrijding op ’n heel bijzonde re wijze vieren. In mei 1985 zullen zij 40 Ame rikaanse oorlogsveteranen naar Nederland over late komen en hen een huldeprogramma aanbieden. De veteranen zullen van 1 t/m 14 mei in Nederland zijn. Om deze manifestatie te kunnen financieren had de Stichting om een eenmalige subsidie verzocht van 500, De meerderheid van het college van B en W, t.w. voorzitter ter Veer en weth. Smits, stelden voor om deze subsidieaanvraag af te wijzen omdat er geen direct aanwijsbaar belang van de gemeente was. Voorzitter ter Veer verduide lijkte dit standpunt met te stellen dat ook van hun zijde sympathie bestond voor de oorlogs veteranen en de actie. Het afwijzen van de sub sidie was meer een principiële zaak om in het kader van de bezuinigingen datgene wat niet plaatselijk is niet te subsidiëren. Weth. van Gils verdedigde zijn minderheidsstandpunt met de opmerking dat op iedere regel een uit zondering mogelijk moest zijn. Het ging ook bij hem om het principe. Het was z.i. voorts min of meer een laatste kans voor een vertoon van dankbaarheid. De meeste oor logsveteranen hebben immers nu al een leeftijd tussen 60 en 80 jaar. Met verstand en hart meende hij ja te moeten zeggen tegen het sub sidieverzoek. De PGB-fractie bij monde van de heer van Stiphout kon zich helemaal vinden in het standpunt van weth. van Gils en vond dat de meerderheid van het college de aan vraag te formeel benaderde. Hoewel fractielei der Mulders van het CDA zei aanvankelijk wat bevreesd te zijn geweest dat het mogelijk een elitair gebeuren zou worden, was hij toch voor principiële ondersteuning. Wel mocht naar ra to van het aantal inwoners naar het oordeel van de CDA-fractie de subsidie worden gehal veerd, omdat de grotere gemeenten ook maar 500,was gevraagd. Zij wilde hier echter geen halszaak van maken, zodat met steun ook van de heer Damen van de VVD uiteindelijk tot een subsidie van 500,besloten werd. Mededelingen In de raadsvergadering van februari had de heer van Stiphout gevraagd om bij het agenda punt mededelingen voortaan informatie te ver strekken over de voortgang van de door de raad genomen besluiten. Het college had hier aan gehoor gegeven door een drietal belangrij ke mededelingen voor de raad ter inzage te leg gen. Jammer was het m.i. dat deze mededelin gen niet voor de pers en de belangstellenden op de publieke tribune, hoe gering in getal ook, werden voorgelezen. Vragen PGB Een van de door de fractie van de PGB aan het college van B en W gestelde vragen betrof de stand van zaken m.b.t. de verkoop van de groenstroken. Het antwoord, waarvoor verwe zen werd naar eerdergenoemde mededeligen, bevredigde de heer Vriens van de PGB slechts gedeeltelijk. Hij verweet het college dat de ver koop veel te lang duurde en zo een langslepen de kwestie werd. Het college bleek het hierme de volstrekt oneens te zijn. Enerzijds moet n.l. steeds duidelijk zijn welk openbaar groen structueel is en welk afgestoten kan worden, anderzijds was over een groot aantal verkopen reeds een akkoord bereikt. Ter beperking van de overdrachtskosten wilde het college echter zoveel mogelijk notariële aktes tegelijk doen passeren. Een andere vraag van de PGB om het Trefcen trum, het onderkomen van de Drümfanfare en de inrichting van de Vereniging aan te melden voor subsidie in het kader van het jongeren- jaar 1985 getuigde naar het oordeel van weth. Smits van weinig realiteit. Uit ambtelijke ad viezen van de provinciale griffie was immers gebleken dat het Trefcentrum en de Vereniging hiervoor zeker niet in aanmerking kwamen. De regeling was nl. bedoeld voor grotere pro jecten omdat zij anders niet structureel een in jectie betekende voor de werkgelegenheid. Wanneer de Drumfanfare, waarvan het colle ge uitging dat zij in het bezit van een noodlo- kaal was, alsnog met een concreet bouwplan zou komen, zou het college zich in deze nog beramen, aldus weth. Smits. Vraag CDA Het CDA vroeg of het college de misverstan den uit de wereld wilde helpen, die bij de be woners ontstaan waren naar aanleiding van een schrijven van B en W inzake betaling ex ploitatiebijdrage C.A.I. In de brief stond o.a. een passage over de au teursrechten, waarmede een verband werd ge legd met de uitzendingen van MTV welke er niet is. Het college antwoordde er van geleerd te hebben dat de nota en de daarop betrekking hebben informatie gescheiden moesten blij ven. Het beloofde voorts via een artikel in Moer gestel Nieuws hierih meer duidelijkheid te brengen. WOENSDAG 3 APRIL 1986 10e Jaargang - Nr. 377 Wordt wekelijks gratis huis-aan-hult bezorgd In geheel Moergestel. Uitgave en redaktle: Buro 76 - Oisterwijkseweg 43 5066 XC Moergestel - Tel. 04243 - 2268 Inleveren kopij en advertenties: tot* uiterlijk 's zondagsavonds vóór 't verschijnen van dit blad op bovenstaand adres. Wijziging abonnementsprijzen Woensdag 27 maart j.l. heeft de commissie bi- bliotheekzaken in een vergadering besloten de abonnementsprijzen te wijzigen. Aanleiding was de daling van het aantal volwassenen le den in 1984, vooral in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 20 jaar. Uit onderzoek is gebleken dat de overgang van gratis lezen naar het thans gebruikelijke tarief (f 20,per jaar) ais zeer groot wordt ervaren. Daarom heeft de commissie bibliotheekwezen besloten de abonnementsprijzen voor o.a. de ze leeftijdsgroep te verlagen. Vanaf vandaag (3-4-1985) zullen de volgende tarieven worden gehanteerd: tot 18 jaar gratis 18 t/m 20 jaar 10,— vanaf 21 jaar 20, 65 j. en ouder 10, CJP 10,— bejaardenpas 10, Als binnen een gezin een gezinslid een abonne ment van 20,heeft, bedraagt het tarief voor de volgende gezinsleden vanaf 21 jaar 10,Bij aanvraag van zo’n gereduceerd gezinstarief is het noodzakelijk het geldige abonnement van 20,te tonen! De boetetarieven blijven ongewijzigd: 0,25 per boek per week of een gedeelte van een week voor materialen uit de jeugdafdeling (maximale boete ƒ1,per materiaal) 0,50 per boek per week of een gedeelte van een week voor materialen uit de afdeling vol wassenen (maximale boete 2,50 per mate riaal). In de bibliotheek wordt géén leengeld ge vraagd per materiaal dat aan u wordt uitge-’ leend. Hopelijk zal de contributieverlaging voor u een aanleiding zijn om (opnieuw) een abonne ment te nemen bij de bibliotheek. A

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1985 | | pagina 1