kantoor Let op!! BAKKERIJ JOHN MENSINK h Het "Paas"beste vlees komt van Supermarkt Denissen!! I Van de pastorie Fotogroep Moergestel i Eerste communie i i i i i I Op Goede Vrijdag 5 april a.s. zijn alle winkels in onze gemeente verplicht gesloten om 18.00 uur. Middenstand Moergestel i 12 april a.s. wordt Bakkerij Mensink-Kouwenberg W Enkele aandachtspunten: Voor aanstaande zondag wordt - als het goed een paasfolder bezorgd. t u aangekondigd: de diensten van /eek. (Mocht u voor zondag geen ingen hebben, vraagt u er dan een de leden van de parochievergade- alle aandacht voor de paasfolder. harte welkom bij de vieringen van 'eek. Graag rekenen we weer op de aangenomen (huwelijksdienst of ist). Het is maar een kleine aan- die willen gaan trouwen voor ntie, doe er goed aan dezer da- Donderdag 28 maart a.s. hebben we weer een bijeenkomst in het gebouw de Vereniging. Aanvang 20.00 uur. Vanavond gaan we een aantal mogelijkheden bekijken om foto’s te reproduceren. Verder hebben we nog een punt van de vorige bijeenkomst staan, nl. dia’s van de winter. Tot dan. passing, die in vele parochies reeds is doorge voerd. Waarom is dat? Omdat het niet goed is, als een pastor meer dan vier keer binnen 24 uur moet voorgaan in de Eucharistieviering. Eu- charistie-vieren is nu eenmaal iets anders, dan een brief schrijven b.v. De pastor heeft op za terdagmiddag alle tijd en aandacht nodig voor de voorbereiding van de zondagsvieringen. Bovendien moet wat ruimte gelaten worden om een uitvaart aan te kunnen nemen... Een uitvaart moet natuurlijk door kunnen gaan. Als u dus op zaterdag uw jubileum wilt vieren, dan kan dat voor de middag, of er kan ook bij zondere aandacht aan uw jubileum worden be steed in een van de weekenddiensten. Hopelijk vindt deze kleine aanpassing begrip bij de parochianen. liet geheel vast staat. Zulks i.v.m. ie van de voorbereiding. Bij voor dankt voor de medewerking! ir onze parochie maar één pastoor is, heeft de parochievergadering :ele kleine wijzigingen aan te bren- mstverlening van de parochie. Eén dat in het weekend d.w.z. vanaf Vrijdagmiddag betrok de P.T.T. als laatste de nieuwbouw aan het Rootven en rondde daar mee een door de Gebr. Janssen geklaard kar wei af dat slechts ’n half jaar heeft geduurd. De ingebruikname begon ’s middags met een bijeenkomst van genodigden waar o.a. het woord werd gevoerd door de heer Jansen, di recteur van het postkantoor Tilburg. Hij ging in het kort terug in de historie van het postkan toor Moergestel. Op 30 juni 1851 kreeg ons dorp de beschikking over een z.g. bestelhuis, op 1 april 1875 kregen we een hulp-postkantoor en komt voor het eerst de naam van de familie Mulders voor als ’briefvergaarder” Ondertussen is de groei van de P.T.T. onstui mig geweest, ook in Moergestel, want in 1984 werden door de heer Rien van Eert en perso neel 910.000 poststukken bezorgd en werden 38.000 lokethandelingen verricht. Na de heer Jansen kreeg burgemeester Ter Veer het woord en hij gaf een overzicht vanaf de eerste plannen voor het nieuwe kantoor (die bestonden al vanaf 1978) tot en met nu. Met name de korte tijd waarin aannemersbe drijf Gebr. Janssen de nieuwbouw heeft gerea liseerd verdiende ieders bewondering. Rond de klok van vijf ging iedereen voorafge gaan door de P.T.T.-harmonie naar het nieu we kantoor waar, door een postale handeling, de officiële opening werd verricht door de bur gemeester. Om 19.00 uur kwam ook onze plaatselijke har monie een serenade brengen, waarna velen de gelegenheid te baat namen om het nieuwe postkantoor te bekijken. Gelukwensen waren er uiteraard voor de heer Van Eert, nu bijna 25 jaar kantoorhouder te Moergestel. Normaal gesproken was hij van wege z’n aantal dienstjaren al aan pensioen toe, maar Rien wilde eerst de verhuizing en in gebruikname nog mee uit voeren. Over enkele maanden volgt dan zijn afscheid en ongetwij feld zal ’’Moergestel-Nieuws” hem tegen die tijd in het zonnetje zetten. Voorlopig echter wensen we hem en zijn hel pers veel sukses in hun nieuwe omgeving in ’t centrum van ons dorp. Hier volgen enkele belangrijke mededelingen in verband met de Eerste Communie. 1We gaan met de kinderen die op 28 april om half 10 hun Eerste Communie doen op vrij dag 29 maart om kwart voor 4 de kerk be zichtigen. Met de kinderen die om half 12 hun Eerste Communie doen gaan we op dinsdag 2 april om kwart voor 4. Beide ke ren met Pastor van den Broek. Het is niet de bedoeling dat hierbij de ou ders aanwezig zijn. U kind wordt door ons afgehaald op de scholen. Wilt U, indien dit nodig is, Uw kind om half 5 bij de kerk af halen. 2. Foto’s Eerste Communie. Wij verzoeken U nogmaals dringend de foto van Uw kind vóór vrijdag 29 maart bij onderstaand adres in te leveren, daar ze 31 maart in de kerk moeten hangen. 3. A.s. dinsdag 2 april om 20.15 uur in de Au la van de Graaf van Urselschool aan de Kloosterlaan houden wij de laatste Ouder avond. Pastor van den Broek zal deze avond openen met een korte uiteenzetting over de Eucharistie. Daarna gaan we hierover met elkaar van ge dachten wisselen. We sluiten de avond af met enkele prakti sche punten. We hopen alle ouders weer op deze avond te ontmoeten. Van harte welkom. Werkgroep Eerste Communie Mia Erven Raamackerstraat 4 Moergestel tel. 1186 'n Onder-onsje met burgemeester ter Veer, de heer Jansen, directeur van postkantoor Tilburg, en Góris Janssen, grondlegger van het bouwbedrijf dat de nieuwbouw tot stand bracht. leveren. ■p''' 11 moeraeste 5 I WOENSDAG 27 MAART 1986 10e Jaargang - Nr. 376 Wordt wekelijks gratis huis-aan-huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaktie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43 5066 XC Moergestel - Tel. 04243 - 2268 Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór 't verschijnen van dit blad op bovenstaand adres. ••i ••i ••i ••I •I •I •l •l •I I ••i i i i Ons adres blijft ongewijzigd: KERKSTRAAT 17 - MOERGESTEL - TELEFOON 1259 ••i i i i i i i 3 ■•I i Deze, bijna 2-jarige dikbil, wordt voor de komende Paasdagen geslacht voor Supermarkt Denissen. Op diverse Paasveetentoonstellingen heeft hij verschillende eervolle vermeldingen I behaald. Volgens de slagers van Supermarkt Denissen is 2 jaar de mooiste leeftijd voor een dikbil, omdat dan het mooiste vlees wordt verkregen met de meest U malse biefstukken, vandaar dat we gerust durven zeggen: het "Paas' beste vlees komt dit jaar van Supermarkt Denissen!

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1985 | | pagina 1