[yHTR Jan van Bommel Gildevaan anno 1730 gerestaureerd i J^erstm is 9 79. X Europabal 1979 A Ook dit jaar weer kerstverhaaltjes Moergestelse jeugd Uitnodiging bestemd voor oud-kabouter-ledenü Kerststallen Kunstkerstbomen Kerstballen Kerstversiering Kaarsen I NATUURLIJK WEER BIJ Kerkstraat 16 Moergestel - Tel. 04243 - 1846 i Alle oud-kabouter-leden zijn hierbij uitgenodigd. Voor de komende kerstdagen is er weer een enorme sortering kerst-artikelen, zoals: kortom alles om Uw huis in 'n gezellige kerstsfeer te brengen Op vrijdag 14 dec. zal de kabouter- groep in Den Boogaard haar 10-jarig bestaan vieren. Zij zullen 'n musical opvoeren. De aanvangstijd is 19.00 uur. 8 De redaksie. J Tot zaterdag a.s.... ft Op zaterdag 15 december 1979 a.s., organiseert de "Europagarde-Moerges- tel" van de Flamingo's en waarin op genomen oud leden der Flamingo's, weer haar jaarlijks groots opgezet Euro- pa-bal in de zalen van den Boogaard, St. Jansplein te Moergestel. Er werd kontakt opgenomen met de Stichting Werkplaats tot herstel van Antiek Textiel te Haarlem. Maar deze conservering van het vaandel bleek een kostbare aangelegenheid te zijn t.w. ruim f 2.000,-. WOENSDAG 12 DECEMBER 1979 4e Jaargang - Nr. 120 Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. Daar Kerstmis dit jaar midden in de week valt heeft het weinig zin om in die week 'Moergestel- nieuws' te laten verschijnen. In het nummer van volgende week dienen dus alle advertenties en berichten (liefst zo beknopt mogelijk) geplaatst te worden die betrekking hebben op oud en nieuw. Het eerstvolgende nummer na Kerstmis verschijnt dus weer woensdag 2 januari. Wilt U bij het inzenden van de advertenties en berichten hiermee rekening houden? Met de Moergestelse [Carnavalsvereni gingen, zijn ook vele binnen- en buiten landse Prinsen met hun Hofhoudingen uitgenodigd o.a. uit Duitsland, België en Nederland, waarvan vele reeds hun toezegging hebben gedaan. Om 22.15 uur zal de nieuwe Europa- prins 1979/1980 met zijn gevolg en begeleiding, zijn officiële intrede doen in den Boogaard. Vorst Adriano - President G.E.K.V. is bereid het pro gramma te presenteren, en alle gasten te verwelkomen. Diverse Dansgarde's zullen in de loop der avond optreden, terwijl de muzikale omlijsting van dit bal zal worden ver zorgd door het dansorkest "The Majona Four". Voor iedere dansliefhebber zal volop de gelegenheid zijn om zijn dansje te kunnen maken. Het belooft weer, zoals van ouds, een knal gezellige Euro- pese-avond te worden. De entree voor deze avond is geheel gratis en de toegangsleeftijd is gesteld op 18 jaar. Daar het oude Moedervaan uit het jaar 1730 van onze plaatselijke Gilde "St. Catharina" in 'n zeer slechte staat verkeerde, besloot de Overheid van deze Gilde dit vaandel te laten restau reren. Evenals verleden jaar gaan we ook in het komende kerstnummer dat volgen de week verschijnt weer verhaaltjes pu bliceren van onze Moergestelse jeugd. De hoofden van de drie basisscholen hebben hun medewerking in principe al toegezegd om deze verhaaltjes te laten schrijven door de leerlingen van de 2e klassen. Deze verhaaltjes, voorzien van hun naam en adres, worden dan a.s. zater dag op het redaksie-adres ingeleverd en 'n groep deskundige mensen gaat dan weer uitmaken welke verhaaltjes gepu bliceerd worden. Deelname is dus uitsluitend mogelijk voor 2e klassers en alleen via de school. Doe je best en maak er iets leuks van, wie weet staat jouw verhaaltje dan volgende week in Moergestel-nieuws! Gelukkig bleek het Anjerfonds gunstig te reageren op een subsidie aanvrage mede op grond van een verkregen gun stig advies van Burgemeester J.B.S. Ter Veer. Door dit fonds werd 40% in de restauratiekosten vergoed. Ook werd 'n eenmalige subsidie van de gemeente verkregen zodat met een nog te overziene uitgave van het Gilde "St. Catharina" opdracht gegeven kon wor den tot herstel van dit Gildevaandel. Dit vaandel is thans gereed en is in bruikleen afgestaan aan de gemeente Moergestel. Het Moedervaan heeft nu 'n plaats gekregen in de trappenhal van het Gemeentehuis zodat deze voor eenieder te bezichtigen is. Het Gilze "St. Catharina" blijft echter wel de eigenaar va het Vaandel en heeft hier ten alle tijde de beschikking over, maar heeft met de Gemeente Moergestel een bruikleenovereenkomst afgesloten. Vanaf deze plaats wil de overheid en zijn Gildebroeders van Gilze "St. Catha rina" hartelijk dank zeggen aan het Gemeentebestuur, het Anjerfonds en al degenen die zich in welke vorm dan ook hebben ingezet voor dit culturele doel. De Deken-schrijver. I moergestel-. J MN» MK MM I MM L£ MM

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1