Raad akkoord met verhuur van Audacia-kantine i Trekking Winkelaktie-prijzen Raadsvergadering d.d. 30 november I A. v.d.M. Mogelijk bent U ook een van de prijswinnaars.. Tot zondag a.s. ZORG DAT U ER OOK BENT! want iedere bezoeker ontvangt een GRATIS LOT, hetwelk U wordt aangeboden door de deelne mende winkeliers van Moergestel. Dit gratis lot wordt direct na de trekking der winkelaktie bekend gemaakt. hun vreugde van Deze trekking vindt plaats om plm. 11.30 uur en zal worden verricht door de Edelachtbare Heer Burgemeester van Moergestel J.B.S. ter Veer. WOENSDAG 5 DECEMBER 1979 4e Jaargang Nr. 119 Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268 Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. "Viadukt geen haalbare kaart". de T-31De heer Kuijpers van het CDA verwoordde dat het knelpunt zat in de kruising T-31 en de Tilburgseweg. Een viaduct achtte de heer Kuijpers geen haalbare kaart. Het enige alternatief is derhalve stoplichten. We moeten daar om bij de provincie druk uitoefenen om hiervoor gelden te krijgen, aldus de heer Kuijpers. De heer Op 't Hoog van de PGB, die ook nog een paar kleine wijzigingen voorstelde, meende samen met de heer van Stiphout van de SVP dat verkeerslichten geen adekwate op lossing zouden bieden. Mochten de verkeersintensiteiten in een later sta dium de verkeerslichten toch noodzake lijk maken, dan zijn wij niet tegen, aldus de heer Op 't Hoog. Burgemeester Ter Veer, e.e.a. met behulp van de kaart AANKOOP VRACHTWAGEN. Akkoord ging de raad ook met het voorstel een vrachtwagen aan te schaf fen voor ruim f 125.000,-. Verschil van mening bestond er wel m.b.t. de gelijk tijdige aanschaf van de pic-up (kleine) De trekking der Winkelaktie-prijzen zal worden gehouden op ZONDAG 9 DECEMBER 1979 in de zaal van "Den Boogaard", St. Jansplein te Moergestel. verduidelijkend, stelde voor om op het moment van uitvoering, hetgeen waar schijnlijk eind 1982 of begin 1983 zal zijn, nog eens metingen te laten verrich ten om zo té bekijken of er zich wijzi gingen hadden voorgedaan in de ver keersintensiteiten. Tevens zou dan eventueel een kostenaspekt bekeken kunnen worden. Het is moeilijk om nu al definitief nee te zeggen tegen deze ver keerslichten. Met dit voorstel van voor zitter Ter Veer, waarmede ook het CDA zich gedeeltelijk tegemoetgekomen zag, stemde de raad in. WOONWAGENBELEID. Wethouder Smits deelde de raad mede dat de lokatie voor 2 woonwagens in de Bosstraat zou moeten worden uitge breid. Het woonwagenbeleid van pro vincie en woonwagenschap is namelijk in die zin veranderd, dat Moergestel niet zoals eerder was besloten 1 a 2 maar 4 woonwagens moet huisvesten. Om Moergestel vertrouwd te maken met de woonwagenbewoners vond wethouder Smits het nodig dat er op korte termijn zowel van de zijde van het woonwagenschap als van gemeentezij- de een duidelijke voorlichting zou wor den gegeven aan de Moergestelse bevolking over het "wonen op wielen". Uitbreiding van de lokatie aan de Bos straat, die destijds als de beste onder de minder beste was uitgekozen, achtte wethouder Smits wel mogelijk. bestelwagen). De heer Swinkels vond het onverantwoord om de vrachtwagen voor het vele klusjeswerk, dat in het verleden door de Unimog was opge knapt, te gebruiken. Hij stelde daarom voor nu meteen de pic-up aan de schaffen. Wethouder Mulders legde uit dat met de aanschaf van de vracht wagen enerzijds besparingen en ander zijds een verhoging van de diensten aan het publiek kon worden gewaarborgd. Hij achtte het een politieke beslissing om thans de pic-up wel of niet aan te schaffen. Aangezien de aanschaf van de vrachtwagen een nieuwe werkme thode zal vergen, stel ik voor eerst een half jaar af te kijken hoe de dienst op de vrachtwagen inspeelt en waar de hiaten liggen. De raad schaarde zich achter dit voorstel van de heer Mulders. KERMIS MET KARNAVAL. Karnavalsvereniging De Pierewaaiers had het gemeentebestuur verzocht om tijdens de karnavalsdagen in 1980 een mini-kermis te mogen houden. Rede nen van dit verzoek waren enerzijds om de tekorten op de begroting groten deels te ondervangen en anderzijds om de karnavalssfeer voor de jongeren aantrekkelijker te maken. Wanneer de kermis éénmalig zou zijn zou geen goedkeuring nodig zijn van het college van g.s. Met deze éénmaligheid kon genoemde vereniging instemmen. Het voorstel van het college was dan ook om deze éénmalige kermis in te stellen. De heer van Gils vond het een merk waardige zaak. Een soortgelijk verzoek van de Harmonie is een aantal jaren geleden door het toenmalige college afgewezen, aldus de heer van Gils. De opmerking vanuit de publieke tribune dat het huidige college beter was verwekte enige hilariteit binnen de raadszaal. De heer van Gils was bang voor het scheppen van een precedent. Wanneer volgend jaar de voetbalvere niging de huur van haar complex niet kan betalen, komt ze misschien ook wel met een dergelijk verzoek. Audacia kan dan eventueel het elftal van de ge meente uitnodigen grapte de heer Op 't Hoog. De heer van Stiphout zag de kermis wel zitten en sloot bij succes een vervolg niet uit. Burgemeester Ter Veer benadrukte dat het slechts voor één keer was. Mocht er zich in de toekomst een soortgelijke situatie voordoen, dan gaan we te biechten bij de bevolking om te kijken wat de ouders ervan vinden. In onze achterban is al gebleken dat het merendeel van de ouders tegen is, aldus de heer van Gils. Het merendeel van raad bleek echter voor inwilliging van het verzoek van de karnavalsvereniging De Pierewaaiers. Het CDA stemde tegen. VERLICHTING UURWERK KERKTOREN De (regionale) pers had ten onrechte de indruk gewekt dat de commissie voor financiën tegen het voorstel was om een bedrag van f 10.325,- uit te trekken voor het opnieuw aanbrengen van ver lichting aan de klok van de in restauratie zijnde kerktoren. De commissie had zich slechts onthouden van een positief advies, aldus de aanwezige fracties. De heer Op 't Hoog wees er op dat de aan te brengen verlichting enorm veel ener gie zou gaan kosten. Toch dient m.i. rekening te worden gehouden met de wensen van de bevolking die verlichting van het uurwerk waarschijnlijk op prijs stelt. De achterban van het CDA is in ieder geval unaniem voor, sprak de heer van Gils. De heer van Stiphout vond het positief van het college, dat het on danks de terughoudendheid van de commissie financiën toch het voorstal aan de raad had voorgelegd. De gehele raad stemde met het voorstel van het college in. Met de verschuiving van het voorstel tot wijziging van de verordering onroe rend goed belasting naar de volgende vergadering, kon voorzitter Ter Veer de vergadering, waarin toch een lijvige agenda was afgewerkt, wellicht vroeger dan menigeen had verwacht om kwart over elf sluiten. De overigens in een erg prettige sfeer verlopen vergadering werd door een goed bezette tribune gevolgd. WONINGWETWONINGEN KOREN STRAAT EN BURGEMEESTER BAR- DOELSTRAAT. De raad had weinig problemen met het voorstel tot beschikbaar stelling van een krediet voor verbetering van woning wetwoningen in de Korenstraat en Burgemeester Bardoelstraat. Wel vond het college het jammer, aldus voorzitter Ter Veer, dat zo weinig mensen waren te bewegen tot isolatie en renovatie. De heer Swinkels van het CDA vroeg of de in verval geraakte bijgebouwtjes ook meegenomen werden in de verbetering. Verder vroeg hij zich af waarom aan de wens van de 3 huurders, die wel voor renovatie hadden gekozen, niet kon worden tegemoetgekomen. Burge meester Ter Veer antwoordde, dat ook de schuurtjes, voorzover nog niet ge beurd, zouden worden opgeknapt. Re novatie voor slechts 3 huurders zou een te kostbare zaak worden. We laten de moed echter niet zakken en misschien kunnen ze bij een volgend complex alsnog in een renovatieplan worden opgenomen. De vraag van de heer van Os of de bewoners met de huurverho ging hadden ingestemd, kon bevesti gend worden beantwoord. De gemeente en Audacia zijn het ondanks allerlei strubbelingen toch nog eens geworden over de verhuur van de kantine. Het vroegere voorstel van het college van B en W om de kantine te verhuren aan de Artois-bierbrouwerij is hiermede definitief van de baan. Dit bleek vrijdag j.l. uit het raadsvoorstel van B en W om de kantine, sportvelden en kleedakkomodatie aan de Molen straat te verhuren. Het CDA, bij monde van fractievoorzitter van Gils, zette enige vraagtekens bij het opgestelde huurkontrakt. Hij onderstreepte datde gehele affaire onder druk tot stand was gekomen en meende dat er links en rechts wat noodsprongen waren ge maakt. Het grootste bezwaar had de heer van Gils tegen de overeengekomen huurprijs van f 17.000,- voor 1980. Hij achtte een huurprijs van f 12.000,- waarmede in een eerder stadium het oude bestuur van Audacia akkoord was gegaan, voldoende. Vergeleken met de huurprijs van 1978 en 1979 betekent de thans overeengekomen huurprijs een stijging van bijna 200 aldus de heer van Gils. Nadat wethouder Smits had benadrukt dat de maand respijt een goede zaak was gebleken, gaf hij een korte toelichting over o.a. de inschake ling van het onafhankelijk accountants- buro en de ingestelde beheerscommis sie. De raad ging akkoord met het voorstel van het college van B en W, doch de aantekening dat het CDA het niet eens was met de hoogte van de huurprijs. T-31. Alle frakties spraken uit over het naderbij komen inutnytlSItSr i^^^MOeuws ‘i

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1