Eerste woningen in plan 'aan de Dreef opgeleverd KOOPAVONDEN!! "SINT STROOIT MET PRIJZEN" HOOFDPRIJS: ÉÉN WAARDEBON VAN f 500,- Verder: 2e PRIJS: ÉÉN WAARDEBON VAN f 500,- 3e PRIJS: ÉÉN WAARDEBON VAN f 500,- en nog waardebonnen van f 300, f 250,— enz. DOE MEE AAN DEZE ST. NICOLAASAKTIE "SINT STROOIT MET PRIJZEN" TOTAAL AAN PRIJZEN KOOPT IN MOERGESTEL EN U WINT EEN SCHAT VAN PRIJZEN!!! ƒ6500 De trekking geschiedt door de E.A. Heer Burgemeester van Moer gestel, op zondag 9 december 1979, in "Den Boogaard". Dinsdag 20 november werden de sleu tels overhandigd aan de toekomstige bewoners van de huizen De Aanstede 2 tot en met 10. Ons gemeentebestuur is zeer blij met het feit dat na een lange tijd weer woningwetwoningen in onze ge meente gereed zijn gekomen. Burge meester J. ter Veer trok dan ook persoonlijk naar An de Dreef om de sleutels van de eerste woning te over handigen aan de heer en mevrouw C. de Laat-Verhoeven, Rootven 50. De uitreiking geschiedde onder het toe- van de Middenstand afd. winkeliers Moergestel, en U wint één der prijzen!!! Deze winkelaktie berust in zijn geheel op een door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg verleende vergunning onder nr. W.K. 18/79 d.d. 30 oktober 1979. opgeleverd. Een kompliment aan archi- tekt, aannemer en bouwfonds en na tuurlijk ook aan hun medewerkers is zeker op zijn plaats. ziend oog van vertegenwoordigers van de gemeente. Bouwfonds Zuid Neder land, acrhitectenbureau P. Wolfs, aan nemersbedrijf Pennings en van uw fotograaf. Na de overhandiging van de sleutels hebben wij samen met het echtpaar de Laat en de genodigden de woning bewonderd. Dit laatste kunnen wij zeker zo stellen, want het huis zag er keurig uit. Een ruime woning, mooie indeling, fijne woonkamer, leuke slaap kamers, goede afwerking en netjes Aan de hand van de opgedane indruk ken in de woningen, van de toekom stige bewoners en in het totale plan zijn wij tot de overtuiging gekomen dat als volgend jaar de straten aangelegd zullen zijn en nadat de beplatingen zullen zijn aangebracht, wij in Moergestel weer een gezellige woonwijk reiker zullen zijn. Wij hebben ook nog kunnen konstate- ren dat later de overige nieuwe bewo ners de sleutels in ontvangst namen met blijde gezichten. In de loop van de dag konden we een groot aantal aktivi- teiten waarnemen om de huizen zo snel mogelijk verder te kunnen inrichten. WINKELAKTIE - MOERGESTEL „SINT STROOIT MET PRIJZEN Bij elke f5.00 een nieuwe zegel.... De aangesloten winkeliers der Middenstand Moergestel hebben ter gelegenheid van St. Nicolaas een aantrekkelijke aktie georganiseerd voor hun klanten. Deze aktie onder het motto: loopt tot en met 5 december 1979. Gedurende deze aktieperiode ont vangt U bij besteding van elke vijf gulden KONTANT, bij de deelne mende winkelier een zegel. Elke zegel die U ontvangt, plakt U op een deelname-formulier (gratis verkrijgbaar). Zodra U 10 (tien) zegels hebt geplakt is uw formulier vol en maakt U kans op een van de fraaie prijzen De hieronder vermelde winkeliers hebben dit jaar voor U koopavon den op: woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 november. Vervolgens: maandag 3 december en dinsdag 4 december, tel kens tot 8.00 uur 's avonds. Dus LET OP, ook dinsdag 4 december zijn deze zaken de gehele dag geopend! J. van Bommel - Kerkstraat 16speelgoed, huish. artikelen, v.d. Biggelaar - Kerkstraat 4slijterij. Kemps-Welvaarts - Rootven 8speelgoed - drogist. Boutique "Barbara" - Rootven 9dameskleding. H. de Brouwer - Rootven 11restaurant - slijterij. L. van de Meijdenberg - Rootven 21foto-artikelen. J. Basemans - Rootven 23schoenen - lederwaren. J. Willems - Rootven 36meubelen enz. H. Ketelaars - Rootven 47horlogerie - goud - enz. J. Vogels - Rootven 66-68rijwielen - huish. artikelen. Wouterse-Hoogers - Pr. Beatrixstraat 2slijterij etc. Henk Scheepers - Oisterwijkseweg 19rijwielen enz. Cees Op 't Hoog - Korenstraat 34bloemen enz. Poirters-van de Wouw - Raadhuisstraat 17textiel enz. Jan van Velthoven - Schoolstraat 3luxe huish. artikelen. Frans van Velthoven - Schoolstraat 7electro - TV enz. Akkermans-Wolfs - Schoolstraat 16slijterij. Winkel Boerenbond - Schoolstraat 27 huishoudelijke artikelen. Willems - Schoolstraat 31abloemisterij. (De overige winkeliers zijn.normaal om 18.00 uur GESLOTEN!). Woensdag 5 december zijn alle winkels om 17.00 uur gesloten! Vraagt bij de deelnemende winkeliers om uw winkelaktiebonnen! Deze zijn kenbaar aan hun raamstroken. Kadobonnen zijn ook leuke kado'sverkrijgbaar bij de Rabobank, inleverbaar bij de winkeliers met molenvignet. i WOENSDAG 28 NOVEMBER 1979 4e Jaargang - nr. 118 Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. nie

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1