ST. NICOLAASBAL I de jeugd DEN BOOGAARD MOERGESTEL BEZOEK VAN DE SINT MET ZIJN PIETEN! U KOMT TOCH OOK....? $1 "THE MAJ0NA FOUR" Jan van Gooi 60 jaar koorzanger a Gemeenteraad Moergestel lOi I Snoek van 1.25 meter Jaarvergadering Wit-Gele Kruis Prinsenbal De Sint is in aantocht ZATERDAG 24 NOVEMBER: met muzikale medewerking van Om 22.00 uur TOEGANG GRATIS!!! I MET ST moergesiei •K ■'T?t Zaterdag vierde het kerkkoor zijn tradi tionele Cecilia-feest. De feestcommissie had een mooie dagtrip uitgestippeld naar Hoogstraten en Turnhout. Op de terugweg werd om half zes in Goirle de avondmis gezongen. 's Avonds was er een feestelijke bonte- avond in de achterzaal van het Draai- boomke, met bovendien een goed ver zorgde maaltijd. Het clericale team van WOENSDAG 21 NOVEMBER 1979 4e Jaargang - nr. 117 Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. .'ij A.s. vrijdag 23 november vinden de Al gemene Beschouwingen plaats ten aan zien van de gemeentebegroting 1980. Deze openbare vergadering is in het ge meentehuis. De aanvangstijd is (let wel) 19.00 uur. I Bart Dobbelsteen, wonend in Hilvaren- beek maar actief lid van de Moergestel- se visclub "De Rietvoorn", had zondag 18 november waarschijnlijk wel de vangst van zijn leven. Precies om twaalf uur 's middags haalde hij, na een kwar tier "vechten", een snoek uit de zand- put met een lengte van 1.25 meter en een gewicht van 20 pond. In het clublo kaal van de visclub trok de unieke vangst veel bekijks. Nu is een snoek van een dergelijke af meting beslist geen unicum. Vrouwe lijke snoeken kunnen volgens de boe ken zelfs een lengte van 1.40 meter en een gewicht van 35 pond bereiken. Maar in Moergesterl is in elk geval zo'n exemplaar sinds mensenheugenis niet aan de haak geslagen. Volgens een woordvoerder van de visvereniging was het tijd dat deze snoek, die de sportvis sers reeds veel ongemak had bezorgd, gevangen werd. Volgens kenners moet hij ongeveer dertien jaar oud zijn ge weest, wat een respectabele snoeken- leeftijd is. Nog enkele technische details: Bart ving de snoek met kunstaas, met een lijn van 35/100 en zonder stalen onder lijn. Volgende week hopen wij een foto van de kanjer-snoek te kunnen plaat sen.J.S. Het bestuur van de kruisvereniging Moergestel nodigt de leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse leden-verga- dering op donderdag 29 nov. a.s. om 20.00 uur in het wijkgebouw. AGENDA. 1. Opening. 2 Notulen jaarvergadering 78, en jaar verslag. 3. Mededelingen en ingekomen stuk ken. 4. Goedkeuring rekening 78. 5. Goedkeuring begroting 1980. 6. Bestuursverkiezing. Aftredend is de penningmeester dhr. W.F.M. Mutsaers. Deze stelt zich herkiesbaar en wordt door het bestuur kandidaat gesteld. Kandidaatstelling door de leden voor deze vakature, kan desgewenst ge schieden tot voor het aanvangsuur van de vergadering. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. Op zaterdag 24 november 1979, is 't weer zover. Dan zullen "de Moezelnip- pers" weer een prinsenbal geven, in café '"t Centrum", deze avond zal verzorgd worden, door het orkest de Odeon Four. Op deze avond zal het nieuwe prinsenpaar voor het carnavals seizoen 1979/1980, aan het Moergestel- se publiek bekend worden gemaakt. Dit zal plaats vinden omstreeks elf over half elf. Het aftreden van ons oud prinsen paar zal omstreeks elf minuten vóór half elf zijn. Onze Moergestelse zustervere nigingen zullen hierbij ook aanwezig zijn. Wij hopen dat U allemaal komt, om samen met "de Moezelnippers", het oude en het nieuwe prinsenpaar van onze vereniging te begroeten. De toe gang is geheel gratis. Tot de vierentwin tigste. A.s. zaterdag is het dan zover. St. Nicolaas en zijn Pieten arriveren in Moergestel om hun tweedaags bezoek te brengen. Om 13.30 uur zal het Hoge Spaanse gezelschap arriveren aan de Tilburg- seweg, bij de aanduiding "Moergestel 50". Vergezeld van Drumfanfare, Har monie, Rijvereniging en Ponyclub zullen zij in optocht de volgende route rijden: Tilburgseweg, Krijtebochtstraat - Krom- weistraat - Krijtestraat - Burg. Mayer- straat - Past. v.d.Boogaardstraatlhele- maal) - Past. v.Doorenstraat - Past. Jansenstraat - Prinses Margrietstraat - Rootven - Raadhuisstraat - Gemeente huis. Om 14.30 uur wordt St. Nicolaas verwacht op het Gemeentehuis voor een welkom door Burgemeester en Wethouders. Om 15.00 uur gaat dan de Sint met zijn Pieten naar "Den Boo gaard" voor een persoonlijke begroe ting van de kinderen tussen twee en acht jaar. Hiervoor zijn door de collec tanten kaartjes afgegeven, waarop da tum en uur staat aangegeven. De tijden zijn als volgt: Zaterdag 24 november, om 15.00 uur komen de kinderen met een blauw kaartje. Om 16.30 uur komen de kinde ren met een wit kaartje. Zondag 25 november om 13.30 uur komen de kinderen met een groen kaartje, om 15.00 uur komen de kinde ren met een geel kaartje, om 16.30 uur komen de kinderen met een rose kaartje. Wij willen U er op wijzen, om te zorgen dat uw kinderen hun kaartje bij zich hebben om dit bij St. Nicolaas in "Den Boogaard" in te leveren. U dient zich wel aan tijd en kleur te houden. Alle kinderen - die een kaartje hebben - krijgen dan een leuke verrassing. Wij vertrouwen dat alles weer perfect zal verlopen als iedereen zich aan bovenstaande regels houdt. Ook voor de ouders en ouderen houden wij op zaterdag 24 november weer ons jaarlijks St. Nicolaasbal, dat begint om 20.30 uur. De muziek wordt verzorgd door "The Majona Four". Rond de klok van tien zullen de Sint en zijn Pieten dit bal komen bezoeken en de alom beken de "knal-loterij" houden. De opbrengst hiervan komt ten goede aan het welsla gen van het Sint Nicolaasfeest voor de kinderen van Moergestel. Tot ziens op 24 november a.s. "We kunnen nu weer precies zien uit welke hoek de wind waait!" onze parochie jureerde de verschillende artistieke prestaties, en had het er moei lijk mee. Ietwat onverwacht bleek er toch nog een jubilaris bij de zangers te zijn. Jan van Gooi mocht zich diamanten koor zanger noemen, zij het dan dat zijn muzikaal dienstbetoon niet ononder broken en bij twee kerkkoren is benut. Desalniettemin een respectabele staat van dienst die een felicitatie meer dan waard is! Was het toeval dat het toeval dat het door Jan van Gooi in lang ver vlogen jaren vervaardigde torenkruis juist op die dag de torenspits weer mocht sieren? j.S.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1