Wt? I èt Politiehondenvereniging "De Veiligheid" 50 jaar! n I J nri 1 1 NETTE WERKSTER 3 VRIJDAG 19 OKTOBER 1979 GESLOTEN ZIJN. Bibliotheek GEMEENTE MOERGESTEL GEMEENTE MOERGESTEL I Kaarskens- processie .<1 Het welzijn van dieren V it 03 Z jaar lang. In totaal zijn er de afgelopen jaren door de leden zelf vele suksessen behaald. Zo'n 60 certificaten wist men in de wacht te slepen, waarvan de meeste zelfs met lof, en dat men vooral de laatste 10 jaren die stijgende lijn heeft voortgezet moge blijken uit het feit dat in laatstgenoemde periode vele I'. WOENSDAG 10 OKTOBER 1979 4e jaargang - nr. 111. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. Tilburg en omstreken naar Scherpen heuvel. Op Zondag 4 November a.s. vertrekt wederom uit Moergestel, de jaarlijkse bedevaart naar het genade oord, van Maria in Scherpenheuvel, degene die deze bedevaart willen mede maken, kunnen zich daarvoor opgeven bij reis leider, A.A. van Oirschot, Korenstraat 27, tel. 1987. De reiskosten zijn tot en met 14 jaar f 10, verdere leeftijden f 12. Het spectaculaire steiwerk zoals het ook weer te zien zal zijn op zondag 21 oktober a. s. honden werden geleverd aan de politie te Rotterdam, Zwolle, Amsterdam, en zelfs op Curacau en in Amerika. Een van de laatste suksesvolle honden werd afgeleverd aan de politie te Utrecht. Het betreft hier de hond van Harrie Beerens, waarvan wij het sukses laatstelijk ver meldden in ons weekblad. Rinus van Kerkoerle zag zelfs een van z'n honden vertrekken naar het Koninklijk Huis te Soestdijk. Het tegenwoordige bestuur, F. Pape, J. van Kerkoerle en W. de Laat ziet er op toe dat er serieus wordt gewerkt. Trainen doet men maar liefst drie maal per week in de bossen rond 't Stokske. Samen ook met de overige 13 leden hebben zij een programma sa mengesteld voor de komende festivitei ten. Op vrijdag 19 oktober is er aller eerst een receptie van 19.00 tot 20.30 uur in het clubhuis 't Stokske. Op zondag 21 oktober beginnen om 8.30 uur 's morgens de wedstrijden. Om 14.00 uur begint het spectaculaire stel- werk op het voetbalterrein in de Zand straat. De opening van deze wedstrij den wordt verricht door burgemeester ter Veer die ook de prijzen na afloop uit zal reiken. Voor deze keuring kwamen 50 inschrijvingen binnen waarvan er Burgemeester en Wethouders van Moergestel vragen per 1 november 1979 voor het schoonhouden van het Gemeentehuis gedurende 1 uur per avond: De bezoldiging is afhankelijk van leeftijd en ligt tussen f 220, en f 360, bruto per maand, vanaf 17 jaar. Schriftelijke aanmeldingen worden ingewacht ten gemeentehuize vóór 17 oktober 1979. Met enige weemoed denken we terug aan de tijd dat er in de omgeving van Café 't Stokske" de jaarlijkse honden keuringen werden gehouden. Was het niet prachtig om te zien hoe zo'n grote Duitse herder in volle vaart op de man in het pak afvloog om hem vervolgens van de fiets te trekken, en hem te bewaken tot zijn baas kwam. Op zondag 21 okto ber kunnen we het allemaal nog eens beleven, omdat zo'n zelfde hondenkeu ring is opgenomen als waarschijnlijk wel het hoogtepunt van de festiviteiten i.v.m. het gouden jubileum van onze Moergestelse hondenvereniging. 23 Oktober 1929 staat officieel te boek als zijnde de oprichtingsdatum. In het huis van Arnold van Kerkoerle in de Zandstraat kwamen toen een 6-tal heren bij elkaar met de bedoeling een vereniging op te richten. Het waren Arnold van Kerkoerle en z'n broer Mart, Cees Horvers, Piet Swinkels, Alfons van Herck en Willeke de Kort. De kontributie werd vastgesteld op 25 cent per maand en besloten werd om weke lijks na de mis van zondagmorgen 7 uur te gaan trainen. Op 16 november 1932 werd door hen het clubhuis gebouwd, 'n jaar later werd door Piet en Mart van Kerkoerle het eerste certificaat behaald. Jaarlijks ook, hield men onderlinge keuringen, behalve dan tijdens de oor logsjaren. Met suksus nam men later ook aan andere wedstrijden deel en in 1941 werd Piet van Kerkoerle zelfs kampioen van Nederland en werd zijn broer Antoon ook nog reserve-kam- pioen. In datzelfde jaar, 12 september om precies te zijn, is men in Moergestel begonnen met de jaarlijkse hondenkeu ringen. Deze hebben hier onafgebroken plaatsgevonden tot 1971. Dus dertig De kinderboekenweek heeft plaats van 3 tot en met 13 oktober. De bedoeling van de kinderboekenweek is de bevor dering van het goede kinderboek. Elk jaar worden door een deskundige jury enkele van de beste kinderboeken be kroond. De bekroonde boeken van dit jaar zijn: Gouden griffel: Kuyer G. Krassen in het tafelblad. De boekensleutel: Jensen, V. Allan en D. Woodbury, Wat is dat? Gouden penseel en zilveren griffel: Dahl R. en T. Eyzenbach, Het wonder lijke verhaal van Hendrik Meyer. Zilveren griffels: Brands G., Padden verhuizen niet graag Briggs R., De sneeuwman. Hinton N., Vluchten kan niet meer. Lavelle S., Allemaal appeltaart. Schouten A. Het huis van Roos en Lap. Steig W., Abels eiland. Verroen D., De kat in de gordijnen. Vriens J. Zondagmorgen. Deze bekroonde boeken worden in de bibliotheek uitgestald en na de kinder boekenweek komen ze in de uitleen. Verder is er ter ere van de kinderboe kenweek een kleurwedstrijd voor de kinderen van 4 en 7 jaar, van 7 - 9 jaar en van 9 - 12 jaar. De formulieren zijn deze week af te halen in de bibliotheek en moeten 10 oktober ingeleverd zijn. De beste in elke groep krijgt een leuke prijs. Op woensdag 10 oktober om 2 uur is er een poppenkastvoorstelling voor de kinderen van de kleuterschool en de eerste en tweede klas van de basis school, in de bibliotheek, zorg dat je op tijd komt. De uitleen begint die woens dag niet om half drie, maar om drie uur. slechts 8 kunnen deelnemen. Ze komen o.a. uit Valkenswaard, Hamont (B), Oudewater, Neeritter (L) en Valtermon- de (Dr). Het zal dus zeker de moeite waard zijn om te gaan kijken. De toegang tot dit gebeuren is uiteraard gratis. Wanneer men zo alles bekijkt moet men konkluderen dat men hier te doen heeft met een erg aktieve vereni ging, die op het ogenblik echter met één groot probleem te kampen heeft. Al verschillende jaren zit men te springen op een oefenterrein voor de wekelijkse oefeningen. Wij kunnen er natuurlijk weinig aan doen, maar zou er van gemeentewege een mooier jubileum- kado denkbaar zijn? "Moergestel-nieuws" feliciteert U in elk geval van harte met het bereiken van deze mijlpaal en wenst U allen nog vele jaren toe in gezond verenigingsverband. M.O. moergcsicr nie Dieren kunnen op verschillende wijze de mens dienen. De kanarie bij een dame in de huiskamer en een paard bij een ruiter op stal, doen dat op een andere manier dan de koeien en varkens die door de boer gehouden worden. De eerste groep noemen we gezelschaps dieren of huisdieren en de tweede de landbouwhuisdieren. Zowel de kanarie en het paard als de koeien en varkensHeefden vroeger in de vrije natuur en zijn door de mens als huisdier gemaakt. Wat dat betreft zitten ze in hetzelfde schuitje. Er is echter ook een duidelijk verschil. De dame en de ruiter zullen over het algemeen aan één dier voldoende hebben. De tijd dat de boer één koe en één varken hield is echter voorbij. Op maandagavond 15 oktober a.s. willen we daarom informatie verstrek ken over het welzijn van de landbouw huisdieren, en een discussie op gang brengen tussen boeren en burgerbevol king. Programma. De avond begint om 19 uur met een in leidende film. Aansluitend houden een drie-tal gastsprekers korte inleidingen, waarbij elke spreker zich zal toespitsen op een bepaald onderdeel van het welzijn van dieren. Dhr. Brantas zal ingaan op het gedrag van dieren in hun huidige huisvestingssysteem. Hij is ver bonden als gedrag onderzoeker aan het Instituut voor Pluimveeonderzoek "Het Spelderholt", en heeft veel baanbre kend werk verricht op het gebied van de gedragsstudie van landbouwhuisdieren. De economische kant van de zaak zal toegelicht worden door dhr. Talstra, hoofd van het Consulentschap voor de varkenshouderij. Tot slot zal dhr. Lam- bertz ingaan op de ethische aspekten van de veehouderij. Na de inleidingen is er gelegenheid tot discussie. Dhr. Weis smuller, een praktiserend dierenarts, zal deze discussie leiden. Vooraf en tijdens de pauze kan men terecht op de informatiemarkt, waar o.a. standjes staan van de dierenbescherming, de gezondheidsdienst voor dieren, het Consulentschap voor de Varkens- en Pluimveehouderij en de aktiegroep Lek ker Dier. De avond wordt georganiseerd door KPJ Moergestel en het NCB bestuur van Kring Tilburg. Belangstellenden zijn op 15 oktober om 7 uur van harte welkom in Den Boogaard. De koffie staat klaar! In verband met het jaarlijkse uitstapje van het ge- meentepersoneel zal het gemeentehuis op Uitsluitend voor het doen van aangiften van geboor ten en overlijden is het bureau van de burgerlijke stand die dag geopend van 8.30 - 10.30 uur.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1