LjJid Laatste opvoering "Zand of Klei" De Rietvoorn mededeling C.V. De Dorstvlegels Kaarskens- processie Bloemsierkunst Cees Op 't Hoog heropend Grote dames- modeshow in Den Boogaard Drumband harmonie naar Berkel-Enschot Crescendo's jubileum kent nieuw hoogtepunt I Het bestuur. J.S. Tilburg en omstreken naar Scherpen heuvel. Op Zondag 4 November a.s. vertrekt wederom uit Moergestel, de jaarlijkse bedevaart naar het genade oord, van Maria in Scherpenheuvel, degene die deze bedevaart willen mede maken, kunnen zich daarvoor opgeven bij reis leider, A.A. van Oirschot, Korenstraat 27, tel. 1987. De reiskosten zijn tot en met 14 jaar f 10, verdere léeftijden f 12. De prijsuitreiking is zondag 14 oktober 1979 na 24.00 uur. Het bestuur wenst U allen veel plezier en succes op deze dagen. Er kan barak en vogelpik gespeeld worden op de vrijdagen en de zaterda gen van 20.00 uur tot 24.00 uur, op de zondagen van 12.00 uur tot 24.00 uur. WOENSDAG 3 OKTOBER 1979 4e jaargang - nr. 110. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. Hildje, z'n vrouw - Cor v.d.Wouw-v.d. Wouw Vader van Baal - Koos v.d.Ven Moeder van Baal - Toos v.d.Ven Simon Robbe - Wim Helmer Floris d'n Beis - Nis Ketelaars Carlieneke, z'n vrouw - Annie v.d.Big- gelaar-Jonkers. Engelina, dochter - Sien van Velthoven- Helmer. Geert, boerenknecht - Harrie Wolfs Notaris de Bok - Adrianus Denissen Souffleuse si Riet Mulders-van lersel en de regie is in de vertrouwde handen van Harrie van de Sande. We wensen hen allemaal veel sukses en vooral U veel plezier met het stuk ''Zand of klei''. Vrijdag 5 oktober - Den Boogaard - 20.30 uur. A.s. vrijdag gaat dus voor de laatste keer het doek op voor het toneelstuk "Zand of klei". Evenals de twee vorige keren hoopt de spelersgroep uiteraard weer op een volle zaal, en we kunnen niet anders dan U de goede raad geven om erheen te gaan, tenslotte wordt de opbrengst nog bestemd voor het goede doel. We beloven U een heerlijke avond, waarbij U kunt genieten van een toneelstuk boordevol humor, en waarbij het uw lachspieren niet aan werk zal ontbreken die avond. Kaarten (incl. gratis kop koffie tijdens de pauze) zijn verkrijgbaar via tel. 1387 en de avond van de voorstelling nog aan de zaal. De rolverdeling van het stuk is als volgt: Driek van Baal - Noud Vriens Op 5,6,7,12,13 en 14 October 1979, organiseert onze vereniging haar jaar lijks Barak en Vogelpik concours in café de Korenmaaier. Er zijn een aantal grote prijzen te verdienen, een aantal kleine en tevens voor iedere dag een dagprijs. Na een week verbouwings-sluiting kon Cees op 't Hoog vol trots zijn inwendige geheel vernieuwde zaak aan de belang stellenden tonen. Dat gebeurde met een heropeningsreceptie op dinsdag jongstleden. Burgemeester Ter Veer sprak in zijn gelukwens van een meta morphose, en daarmee was geen woord teveel gezegd. De vrij beperkte ruimte, die voorheen iets van een overvolle kas weghad, was met vrij eenvoudige mid delen door Dick van der Linden uit Oisterwijk herschapen in wat men een bloemsierkunst-galerij zou kunnen noe men. Lichtgrijze houten verdiepings- stellages geven stijlvol en ruimschoots de kans om alle elementen die een bloemstuk tot een kunstwerk maken te tonen. Er is een ruime keuze aan aarde werk, waarvan vooral het bewust-een- voudige pottenbakkerswerk van Klaas Fenne de Leeuwe uit Kampen de aandacht trekt. Ook kunstig en sierlijk glas- en vlechtwerk streelt het oog. Dit alles natuurlijk tegen het decor van fleurig en artistiek gerangschikte plan ten en bloemen, die in deze sfeervolle omgeving wel moeten floreren. Een gang naar het bloemkunst-atelier van Cees Op 't Hoog, loont de moeite.,, zelfs als men geen bloemetje nodig heeft. Cees, proficiat met de vernie- wing! Je hebt er een feest voor het oog van gemaakt! Op donderdag 11 oktober a.s. wordt er in Den Boogaard een grote damesmo- deshow gehouden. Modehuis 5.a. uit Tilburg toont dan blouses, pakjes en mantels. Verschillende dames uit ons eigen dorp zullen deze avond als mane- quen deze modellen showen. De avond begint om 8 uur, de kosten zijn f 3.50 p.p. waarvoor U een kop koffie krijgt bij binnenkomst en tijdens de pauze een drankje wordt geserveerd. Ook krijgt U een lot voor een gratis loterij. De entréekaarten zijn vanaf donderdag 4 oktober te verkrijgen bij de volgende adressen. Mevr. Vissers, Rootven 16. Mevr. v.d.Loo, Tilburgseweg 19. Mevr, v.d. Heuvel, Raamackerstraat, Mevr. Jansen, Prinses Cristinastraat 3 en Mevr. Denissen, Grieteveldeke 40. Ook op de avond van de show zijn er aan de zaal kaarten verkrijgbaar. De avond is voor iedereen toegankelijk. Afgelopen zondag nam de drumband van onze harmonie deel aan het z.g. Regio-festival te Berkel-Enschot. Dit voor de eerste keer georganiseerde festival bracht de organisatoren precies wat ze ervan verwachtten. Goed weer, veel publiek en goede optredende korp sen. Dit festival is opgezet als jaarlijkse gebeurtenis dat door de deelnemers om en om zal worden georganiseerd. Bui ten onze eigen drumband namen hier aan deel de drumbands van Berkel-En schot, Haaren, Udenhout, Alphen en Riel, 'n korps uit Tilburg en één uit Kaatheuvel. Er werd van alles geboden en we moeten zeggen dat onze Moer- gestelse drumband lang niet gek voor de dag kwam, getuige het flinke ap plaus na afloop van hun optreden. Volgend jaar zal het tweede festival, dat tot doel heeft om te komen tot betere kontakten, worden georganiseerd door de drumband van Haaren i.v.m. hun 25-jarig bestaan. Op 21 september bereikte ons het bericht, dat ons lid en Koning 1979, Wim Spaninks, Kruysackerplein 7, is ingeloot om deel te nemen aan het Heineken concours 1979 a.s. zaterdag 6 oktober te Amsterdam. Hij zal worden vergezeld door zijn echtgenote en het dagelijkse bestuur, wij wensen Wim alle sukses toe. Het was afgelopen zaterdagavond ge zellig druk in Den Boogaard. Hoe kan het ook anders, wanneer de 7 koren uit Moergestel gezamelijk een concert ver zorgen. Dit keer was dit ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het ge mend koor Crescendo. Maar ook zon der een speciale aanleiding verdient het aanbeveling om hier een jaarlijkse tradi tie van te maken. Met ieder een keuze uit het eigen repertoire gaven achter eenvolgens het operettekoor Con Amo- re", het jongerenkoor. Dameskoor K.V.O., het Parochieel Kerkkoor, Be jaardenkoor "Echo", Mannenkoor "Prinses Irene" en gemengd koor "Crescendo" acte de présance. Het is hartverwarmend, wanneer je het entou- siasme ervaart, waarmee de zangers en zangeressen hun hobby uitoefenen. Bovendien was het gebodene muzikaal zeker verantwoord, leder koor bleef binnen haar eigen mogelijkheden. Als je echter aan het slot van het programma het door alle koren gezamelijk gezongen "Brabantlied" hoort, dan moet je je toch afvragen of door bundeling van krachten niet nog grotere muzikale prestaties bereikt kunnen worden. Albert van der Werf. niuBroesier i „i4 ■‘.sJ

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1