ijMhaK Gezinsmis "DEN BOOGAARD MOERGESTEL KORENAVOND m.m.v. alle Moergestelse zangkoren AANVANG: 20.00 UUR. De klok terug STIEGER heeft op 1,2 en 3 oktober geen praktijk DANSEN te Mededeling "Crescendo” 40 jaar "jong" -nieuws Jodocus. M.O. ZATERDAG 29 SEPTEMBER: De toegang is uiteraard gratis! m06r(}6Sl6l Dit alles vindt plaats i.v.m. het 40-jarig bestaan van Zangvereniging "Crescendo". Voor spoedgevallen wordt waargenomen door: Tandarts C. v.d. Tas, Kap. Huyberslaan 27, Oisterwijk, Tel. 04242-6655 Tgo ammel nie zo best, zeej Fraans den uurste, waant zun besték roest ok al vulste vlug; Khat wel gedocht, want twaor ok nie vant duurste: dus zette we de klok mar wir un uurke trug! Volley A.s. maandagavond 1 oktober gaan we volleyen in de sporthal. Iedereen die mee wil spelen is van harte welkom. We beginnen om half 8 precies. WOENSDAG 26 SEPTEM BER 1979 4e jaargang - nr. 109. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. Twaar me de zomer wel nao zonne wènter! En daorvur hèn we dan de klok verzet! Ge hopt op zon en wèrmte, mar ge bent er durhinne vur dègge dur èrg in hét. Van drugte han de boere niet te lèje, mar kiaoge doen ze toch: twaar vulste nat! Ze kosse meej den trakter host nie rèje, en in de mais zit hillemaol de klad. TANDARTS Vanaf 22.00 uur kunt U op muziek van "The New Formation". bare tijd volledig benutten, zodat rond half vijf dit gedeelte kon worden afge sloten. Hierna bracht het koor nog enkele uur tjes gezellig elders door en kwam er een eind aan een geweldige dag die voor velen een schitterende herinnering zal blijven aan een al even schitterend jublileum. 'n Goed begin is het halve werk, wordt wel eens gezegd, en het kan niet anders of ook de komende koren-avond op zaterdag 29 september belooft alles in zich te hebben om tot een suksesvol programmapunt uit te groeien. De sfeer onder de leden van het koor staan daar in elk geval al borg voor. Zwemmen Helaas kan de geplande excursie a.s. vrijdag niet doorgaan. Daarom hebben we de excursie verplaatst naar een later tijdstip, en gaan we inplaats daarvan op 28 september zwemmen in het over dekte zwembad de Leye in Oisterwijk. Iedereen die belangstelling heeft om mee te gaan wordt om half 8 verwacht op het St. Jansplein. Gezamelijk fietsen we dan naar Oisterwijk. Het thema van de kindergezins van komende zondag 11.30 uur is Verbon denheid. Verbondenheid met elkaar leidt tot vrede, geluk, vrijheid, want we hebben elkaar zo nodig. Wanneer mensen niet met elkaar verbonden zijn komt er haat, nijd, ruzie en oorlog. Daarom sluit dit thema goed aan bij de vredesweek. Gelukkig staan we nooit alleen op de wereld. Er is altijd iemand met ons ver bonden, wat we ook doen met elkaar en in onze wereld. En dat is God. Daarom vieren we onze verbondenheid met Hem heel nadrukkelijk elke keer weer als we samenkomen, zondags in de kerk. Toneel Dit jaar ligt het in de bedoeling om weer een avondvullend toneelstuk te gaan spelen. Degenen die interesse hebben om mee te doen worden op donder dagavond 27 september a.s. uitgeno digd voor een informatiebijeenkomst. Tevens kunnen we dan een toneelstuk gaan uitzoeken, want er is reeds een zichtzending toneelboekjes aange vraagd. Deze bijeenkomst wordt ge houden in het zaaltje van de Boeren bond en begint om 8 uur. Vanaf woensdag 26.10/79 is de praktijk fysiotherapie van Mevr. Harding - v. Noort verplaatst van Boonhofstraat 3 naar Herengoedstraat 4. Per 16.10/79 zal Dhr. J.v.d.Meyden- berg eveneens op bovengenoemd adres werkzaam zijn als zelfstandig fysiothe rapeut. Spreekuur Mevr. Harding-v. Noort: Maandag, woensdag, vrijdag van 9.00 uur - 11.00 uur. Spreekuur Dhr. J. v.d.Meydenberg vanaf 16 okt.; dinsdag en donderdag van 17.00 uur - 18.00 uur. Afspraken kunnen ook telefonisch ge maakt worden. Telefoon nr. 04243-1741. De zonovergoten zondag van 16 sep tember was het startsein voor de festiviteiten in het kader van het 40-jarig jubileum van Zangvereniging "Cres cendo". De dag werd begonnen met een sterk gezongen "Choralmesse" van Anton Brückner. Hier mee toonde het koor al direkt zijn kwaliteiten onder de kundige leiding van dirigent Elmo Ar- rias. Men oogstte zelfs aan het eind van de Mis een flink applaus, iets waaraan ook organist Antoon van Gils en Thea Vermeulen-Peek met haar Solistische medewerking debet waren. Na de H. Mis was er voor leden en genodigden een koffietafel in "Den Boogaard". Tijdens deze bijeenkomst, waarbij ook burgemeester ter Veer een woord van waardering sprak, werden 4 leden van het koor gehuldigd vanwege hun 40-jarig lidmaatschap, t.w. cees v.d. Wouw, Koos en Win van Veltho- ven en Bernard Oerlemans. Laatstge noemde werd hierbij nog extra verrast doordag hem namens het koor een prachtige horloge werd aangeboden als dank voor het vele werk dat hij heeft verricht en ook vanwege het feit dat hij al meer dan 20 jaar de voorzittershamer hanteert. Na de midddag stond er een receptie op het programma die door liefst 450 500 mensen, waaronder ook vele oud-leden, werd bezocht. De ge zellige sfeer tijdens dit gebeuren stond er borg voor dat velen de hen beschik-

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1