E AFWEZIG van 22 sept. tot 14 oktober Th.G.M. van Delft Audacia- nieuws Studie-weekend Jeugdharmonie Gilde St. Catharina Badmintonners opgelet!!! Toos v.d. Ven bondskampioene P.V. Moergestel Jongerenviering Met het kerkkoor naar Scherpenheuvel Kinderweek Cees Op 't Hoog I 0-4 fi I ninfiBruMifol HlOergeSiei A Voor enthousiaste badmintonliefheb- bers zijn er op de woensdagavond van 20.30 tot 23.30 uur nog enkele plaatsen over. Wij spelen niet in competitieverband maar gewoon voor de lol. Heb je inte resse kom dan komende woensdag avond naar de sporthal. Met je toekomst kun je op verschillende manieren omgaan. Je kunt zeggen: ik weet toch niet wat er gaat gebeuren, ik laat alles maar over me heen komen. Je kunt ook zo angstig worden van alles wat eventueel zou kunnen gebeuren, dat je het liefst maar beperkt tot wat zich vandaag afspeelt. Maar je kunt ook wat anders doen. Het besluit nemen te blijven nadenken, je niet laten kisten en zelf en met anderen gaan zorgen voor een zo gelukkig en Uitslag wedvlucht St. Ghislain 16-9-79. J. v.Haren 1,10; A. Damen 2,3,11; Comb. Ligtvoet4,12,14; Comb, de Laat 7,8,9,13; L. v.d.Branden 5,6,15. Uitslag wedvlucht St. Ghislain, jonge duiven. Comb. Ligtvoet 1,4; Joh. Oerlemans 2,3,6,; Comb, de Laat 5. Uitslag wedvlucht Chakauroux, afstand 585 km. Comb. Oerlemans 1,7,8; Comb, de Laat 2,3,4,; Domb Ligtvoet 5; L. v.d.Bran den 6. Pupillen zaterdag 22 september. Audacia D1 - Hilvaria D2; Audacia D2 - Taxandria 5; Audacia E1 - Nevelo 4; Nemelaer6- Audacia E2; Jong Brabant 13 - Audacia E3; Audacia F1 is vrij; Jong Brabant 3 - Audacia F2. Uitslagen pupillen zat. 15 sept. Audacia D 1 - Oirschot v. D 1 Jong Brabant 10 - Audacia E 1 Audacia E 2 - Jong Brabant 13. Audacia E3 - Taxandria 13 Audacia F1 - Jong Brabant 2 Audacia F2 - Nevelo 1 ARTS De praktijk wordt waargenomen door Dr. E. van Delft, Oisterwijkseweg 67, Moergestel, Telefoon 04243-1424 0-2 0-5 1-1 11-2 0-7 In de H. Mis van 6 uur worden uitge voerd de psalmen Ziet volk van God en Heel de aarde jubelt en juicht. Tijdens het offertorium zingen de dames het Ave Maria en onder het communieuit reiken zingt het koor Regina Caeli. De vaste gezangen zijn uit de 3 stemmige mis Lauda Sion in honorem S.Thomae Aquinatis van Hubert Cuypers. Zondag 2 september jl. werden te Breda de Gewestelijke kampioenschappen van de N.C.B. gehouden. Van onze Moergestelse rijvereniging F.E.V.O.I.R. zorgde Toos van de Ven met Peet voor een opmerkelijk resul taat. Zij werd nL in de klasse M eerste en derhalve Bondskampioene. Een jaar intensief trainen is met deze prestatie waardig bekroond. Toos, onze harte lijke gelukwensen. Programma jeugd, zat. 22 sept. Audacia 1 - SSS 1; Viola 3 - Audacia 2; Audacia 3 is vrij; 't Zand 9 - Audacia 4; Audacia 5 - 't Zand 10; Audacia 6 - Beerse Boys 7; Oirschot v. 9 - Audacia 7. Uitslagen jeugd Audacia zat. 15 sept. Beerse Boys 1 - Audacia 12-1 Audacia 2-SSS 31-1 R.K.D.S.V. 1 -Audacia38-0 Taxandria 10 - Audacia 51-0 Oirschot v. 8 - Audacia 65-0 Audacia 7 - Beerse Boys 80-6 Programma voor zondag 23 sept.; Riel 1 - Audacia 1 aanvang 14.30 uur. Audacia 2 - S.V.G. 2 aanvang 14.30 u. Op 't Zand 5 - Audacia 3 aanvang 11.30 Audacia 4 - Jong Brabant 5 aanv. 11.30 Audacia 5 - Oisterwijk 4 aanvang 11.30 I veilig mogelijke toekomst. Zo groeien zij op met geweld. Sla de krant er maar op na. Geen dag gaat voorbij of er staat wel iets over geweld in. Zoveel en zo dikwijls dat we er haast "doof" door worden. Eén keer in het jaar wordt geprobeerd die "doofheid" te doorbre ken door middel van de vredesweek. A.s. zondag om 11.30 uur willen we ons bezig houden met die vredesweek door na te denken over oorlog, geweld en vrede. Achter in de kerk ligt de jonge- renvredeskrant voor je klaar. Iedereen is van harte welkom. Afgelopen vrijdag vertrok het jeugdor kest van Harmonie Prinses Juliana voor een studie-weekend naar Luissel (Gem. Bortel). Na een fietstocht van drie kwartier arriveerden zij bij Heesemans-Hoeve waar zij de komende dagen een druk programma voor de boeg hadden. Nadat de slaapzalen geïnstalleerd waren volgde er een disco-avond, verzorgd door Disco '"t Zolderke" met de D.J.'s Dion Schepens en Sjef Lapien. De volgende morgen werd er al vroeg reveille geblazen en werd er 'n half uur getrimd. Na het ontbijt volgde de eerste repetitie en voor 's middags stond er een fikse wandel-speurtocht op het programma, wederom gevolgd door een repetitie, 's Avonds was er na een H.Mis met muzikale begeleiding van het jeugdorkest, kampvuur en een bonte avond met leuke voordrachten. Om twaalf uur werd nog vlug voor het slapen gaan met muziek van de leiders Na onze laatste drukke werkzaamheden met de organisatie van het "Liefdadig- heidsfestijn" gaan we weer gewoon door met onze eigen Gilde-aktiviteiten van St. Catharina. A.s. zaterdag 22 september houden we onze laatste ronde van de onderlinge verschieting met onze bevriende Gilde St. Ambro sius uit BaaruwijK en Gude St. Joris van Moergestel. Aanvang 18.00 uur op het schietterrein nabij 't Draaiboompje. Na deze ronde gaan we afkampen voor de eindrangschikking. Hierna prijsuitrei king in 't Draaiboompje. - Zondag 23 september vinden er schietwedstrijden plaats te Netersel bij Gilde St. Brigida. Hier zijn vleesprijzen te winnen. Aanvang 12.00 uur. Inschrij ving tot 15.30 uur. Het schietterrein is gelegen aan de Latestraat. - Maandag 24 september is het afkam pen voor onze eigen onderlinge compe titie. Schietterrein aan de Heuvelstraat. Aanvang 18.00 uur. De datum van prijsuitreiking wordt U nog medege deeld. de verjaardag van Carla en Rian Meeu- wis gevierd. De volgende dag, zondag, was er na het ontbijt nog een generale repetitie, gevolgd door een openlucht-concert, waarbij de ouders, buurtbewoners en leden van de grote harmonie aanwezig waren. Tijdens dit concert vroeg de voorzitter de ouders om hun kinderen aan te sporen en ze vooral te stimuleren wanneer ze met een inzinking te kam pen hadden. Zo werd dit weekend afgesloten en we mogen zeggen dat de opzet van dit weekend, een beter indevidueel contact tussen de jeugdleden en de leiders en het hard werken aan een hoger muzi kaal peil, zeer geslaagd is, hetgeen bieek uit de reakties van de jeugd en de leiding. Laten we hopen dat we volgend jaar weer zo'n weekend kunnen organise ren, maar daarvoor is wel de medewer king nodig van ons allen. i Zoals de vorige keer al aangekondigd, gaat het kerkkoor a.s. zondag 23 sept. naar Scherpenheuvel. Het vertrek is vastgesteld om 1 uur vanaf het St. Jansplein. Aankomst in Scherpenheu vel om 2.30 uur. Tot 4 uur kan ieder op eigen wijze zijn tijd besteden. Om 4 uur H. Mis in de Mariahal waarin het koor de votiefmis van Maria, Salve Sancta Parens zingt en de vaste gezangen van de 4 stemmige missa in honorem Sancti Hugonis van C. v.d.Peet s.c.j. Tijdens het communie-uitreiken wordt het Ave Verum van Mozart gezongen. Na deze mis is er een gezamelijke maaltijd van koorleden en echtgenoten. In de week van het kind (24-30 sept.) heropenen wij onze gemo derniseerde zaak. Daarom orga niseren wij een tekenwedstrijd voor alle kinderen van de kleuter school en de basisschool. De te kening moet als onderwerp heb ben "De Natuur". Er zijn 3 leeftijdsgroepen: a. 4 5 jarigen; b. 6 t/m 8 jarigen; c. 9 t/m 12 jarigen. Kinderen die mee willen doen, kunnen hun tekening tot 8 okto ber inleveren bij: BLOEMSIERKUNST Korenstraat 34, met vermelding van naam, adres en leeftijd. Er zijn natuurlijk leuke prijzen te winnen. Kinderen doe je best. Uitslagen zondag 16 september: Audacia 1 - Gudok 1 0-3 Audacia 2 heeft niet gespeeld. Audacia 3 - Sarto 7 1-3 Nevelo 3 - Audacia 4 2-3 G.S.B.W. 5 - Audacia 5 1-3 Om 8 uur wordt de thuisreis aanvaard, zodat wij om 10 uur 's avonds weer in Moergestel zijn. Belangstellenden kun nen zich nog opgeven tot a.s. zaterdag en wel bij de fa Bertens. Kosten bedragen 10,- per persoon. WOENSDAG 19 SEPTEMBER 1979 4e jaargang - nr. 108. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1