Slagerij Ketelaars I mnMYICKH'd- gemoderniseerd BURO ’16 Bh- s E Dag voor zieken en bejaarden Moergestel Kerkkoor ter bedevaart naar Scherpenheuvel Kampvuur Zangvereniging Crescendo" 40 jaar ■L I A ■rk-drukwer I 3 I oisterwijkseweg 43 moergestel te|. 04243-2268 X 3 3 3 3 3 3 3 Tot vrijdag allemaal. I l M.D.R. Haar doopnamen zijn: Gerarda - Bernarda Peter: Ome Ad Meter: Tante Doreth Zo noemen wij ons dochtertje en zusje. Martien en Lia Oerlemans Maudy WOENSDAG 12 SEPTEMBER 1979 4e jaargang - nr. 107. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. Op uitnodiging van Pastoor Kortleven, de pastoor van Scherpenheuvel, die in 1944 enige tijd in Moergestel heeft doorgebracht als geëvacueerde Mont- fortaan uit Oirschot, gaat ons kerkkoor op zondag 23 sept. a.s. naar Scherpen heuvel. I I 5066 XC Moergestel, 7 september 1979 Oisterwijkseweg 43 Ons kerkkoor zal daar in de grote Mariahal achter de basiliek zowel de H.Mis van 16.00 uur en die van 18.00 uur zingen. Het vertrek is vastgesteld op 's middags 1 uur vanaf 't St. Jansplein en 's avonds om 10 uur zijn wij weer terug in Moergestel. Belang stellenden, die deze bedevaart mee willen maken, kunnen zich opgeven bij de Fa Bertens. Bij voldoende deelname zal de reissom f 10,- per persoon bedragen. Opgave dient te geschieden voor a.s. zondag 16 september. Volgende week volgen nader bijzonder heden over deze aangelegenheid. kleiner geworden, maar dit is evenwel goed opgevangen door de uitermate intieme inrichting. 'n Ruime toonbank, met nu achter glas 'n groot gedeelte van het aanwezige assortiment, maakt deel uit van de geheel vernieuwde inrichting. 'n Prachtig plafond en 'n aparte koeling dragen zorg voor 'n zeer persoonlijk karakter van de verkoopruimte van de nieuwe winkel. Namens Moergestel- nieuws onze hartelijke felicitaties en we wensen de Gebr. Ketelaars met hun personeel veel sukses voor de toe komst. Nog even een herinnering aan iedereen en speciaal aan de jongens en meisjes die deelgenomen hebben aan de jeugd- vakantieweek. Vrijdag 14 september om 8 uur 's avonds: kampvuur op het speelterrein aan de Bosstraat. Zeerovers-pakken gewenst, maar niet nodig om volop mee te doen. Breng iedereen mee die ook zin heeft. Op zondag 16 september a.s. viert Moergestels gemengd koor "Crescen do" haar 40 jarig bestaan. Het programma ziet er als volgt uit: 10.00 uur plechtige H.Mis gezongen door het jubilerende koor, uitgevoerd zal worden de Choralmesse van Anton Bruckner. Mevr. Thea vermeulen-Peek geeft tijdens deze HMis haar solistische medewerking door 't zingen van twee aria's nl. het Ave Maria uit de opera "Othello" en het Largo uit de Opera "Xerxes van G.F. Handel. Organist is de heer A. van Gils terwijl het geheel onder leiding staat van "Crescendo's" dirigent de heer E. Arrias uit Tilburg. Na deze mis is er in "Den Boogaard" voor leden, hun echtgenoten en verdere genodigden een gezamelijke koffietafel, tijdens of na de koffietafel zullen 4 leden gehuldigd worden voor hun 40 jarig lidmaatschap, waarna enige foto's wor den gemaakt van het koor in zijn nieuwe uniforme kleding. 14.00 uur receptie waarvoor wij graag iedereen uitnodigen, 'n Speciaal beroep willen wij doen aan al onze oudleden in, maar vooral ook buiten Moergestel om aan deze receptie deel te nemen. Daar het ons onmogelijk is, vanwege het ont breken van de nodige adressen om al onze oudleden persoonlijk te benade ren, plaatsen wij deze oproep, en hopen wij velen van U te mogen begroeten om met ons een glaasje te drinken op de afgelopen 40 jaar. Op zaterdag 29 september vindt er in "Den Boogaard" een grote zangkoren avond plaats waaraan alle 7 Moerges- telse koren deelnemen. Mannenkoor "Prinses Irene", operettekoor "Con Amore", gemengd kerkkoor, "K.V.O. Dameskoor", jongerenkoor, bejaarden koor "Echo" en gemengd koor "Cres cendo". Aanvang 8 uur. Na het optreden van al deze koren wordt de avond gezellig voortgezet met muziek van "The new Formation". Deze avond is voor iedereen gratis toe gankelijk. kende liederen bracht. De meeste liede ren waren uit de "goede oude tijd" en werden door veel deelnemers spontaan meegezongen. Apart vermeld mag wor den dat een dame en een heer uit het koor onder de H.Mis het Panis Ange- lieum met veel toewijding hebben ge zongen. Een ondeugend koorlid slinger de in razend tempo een menigte raad seltjes de zaal in, die door diverse zieken en bejaarden vlot werden opgelost. De tegenwoordigheid van de Pastoor v.d. Broek en A. Hart; en de belangstelling van Burgemeester te Veer en echtgeno te werd door allen zeer gewaardeerd. Een bijzonder geslaagde dag waarvoor wij vooral de Zusters van St. Stanislaus die ons steeds gratis gastvrijheid ver leenden, zeer dankbaar zijn. N.B. Mochten inwoners van Moerges tel er iets voor voelen zieken of bejaar den geregeld te bezoeken dan kunnen zij zich melden bij Mevr. Vissers, Rootven 16, tel. 1513. Afgelopen dinsdag opende slagerij Ke telaars na een interne verbouwing die drie weken duurde, opnieuw haar deu ren. Vele belangstellenden, onder wie Burgemeester ter Veer, maakten van de gelegenheid gebruik, om de nieuwe zaak te bezichten en met de eigenaars 'n toast uit te brengen op de toekomst. De Gebr. Ketelaars zijn dus niet op vakantie geweest, integendeel, zij heb ben hun vakantie-verlof gebruikt om de zaak inderdaad 'n florissanter aanzicht te geven. Bij binnenkomst is het echt niet meer zo'n koude slagerij. De ruimte voor het koperspubliek blijkt echter wat Op 4 september j.l. werden de zieken en bejaarden gastvrij onthaald in 't klooster St. Stanislaus van de Zusters v. Liefde Om 10 uur werden ze verwelkomd met koffie en gebak. Daarna was er in de sfeervolle kapel een H.Mis. De lezingen hadden als grondthema "Hoop doet leven": "Jezus die voor ons heeft geleeft zal ons ook in 't laatste deel van ons leven niet in de steek laten, zolang wij aan Hem vasthouden." Na een uurtje gezellig "gebuurt" te hebben bij een borrel werd er rond 1 uur in alle gemoedelijkheid een fijne lunch gereserveerd. De middag werd verzorgd door het bejaardenkoor "Echo", dat diverse be- nieuws ^4. >-*■>

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1