i s 1 Nu voortaan met de bus naar Oisterwijk.... I I E.H.B.O. I 1 w B. 45 Attentie Si Aktiviteiten voor Ouderen I I O I I I I I I I S3 I M.O. Tilburg Moergestel Loon op Zand Oisterwijk NS Y 5 j - I op werkdagen van maandag t/m vrijdag rijdt vanaf Loon op Zand Kerk v @7 55 WOENSDAG 5 SEPTEMBER 1979 4e jaargang - nr. 106 Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. Dienstregeling. De dienstregeling vindt U in het onder staande schema. U kunt hem uitknip pen en bewaren, zodat U altijd op de hoogte bent van de juiste vertrek- en aankomsttijden. We hopen binnenkort met nadere ge gevens over het wel en wee van deze busdienst terug te komen. Moeten we echter tot slot nog vermel den dat de busdienst alleen maar geldt van maandag tot en met zaterdag. Op zondag zullen de bussen van lijn 45 niet rijden. Route. De route is als volgt samengesteld: Gemeentehuis Moergestel - Rootven - Oisterwijkseweg (hier zal echter nog een halte moeten worden gecreëerd) - Groenstraat - Burg. Verwielstraat - Lind - Burg. Verwielstraat - Groenstraat - Oisterwijkseweg - Rootven - Klooster- laan (alleen maar uitstappen!) - ge meentehuis Moergestel. I Het nieuwe seizoen begint voor de E.H.B.O.er weer op 6 september met een oefenavond. Wij hopen dat alle leden aanwezig zullen zijn, zodat de instructeur een optimaal resultaat met deze avond zal hebben. De leden die zich opgegeven hebben voor de nieuwe cursus krijgen nog nader bericht. Voorgeschiedenis. De totstandkoming van deze busdienst is het resultaat van de wergroep Reali sering busverbinding Moergestel-Ois- terwijk. Deze werkgroep werd in okto ber 1977 opgericht door de gemeente raad van Moergestel. Als voorzitter werd gekozen de heer Jo van os. Samen met vertegenwoordigers uit ei gen gemeente en ook uit Oisterwijk ging de groep op voortvarende wijze aan de slag. Ze namen kontakt op met de B.B.A. en op verzoek van deze maatschappij stelde men een onderzoek in naar de pendel tussen beide gemeen tes. De volgende gegevens kwamen daarbij aan het licht: - 187 scholieren pendelen dagelijks van Moergestel naar Oisterwijk. - 122 inwoners van onze gemeente zijn lid van een Oisterwijkse vereniging. - 150 mensen van Oisterwijk werken in Moergestel, Gymnastiek: (kontaktpersoon Mej. M. Roozen Oirschotseweg 71) donderdagmiddag, aanvang 14.30 uur in Den Boogaard onder leiding van mevr. H. v. Lieshout. Lesgeld f 0,25 per week. Loop U gerust eens binnen, beweging is goed voor UI! Handenarbeid: (kontaktpersoon Mevr. M.Jansen, Reuselhof 28) Dit kunt U doen in de Reuselhof op dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur onder leiding van mevr. Van Maarse. Loopt U gerust binnen wanneer U dit graag zou willen doen of leren. Lesgeld f 0,25 per week. Kookkursus: (voor mannen) Evenals in het vorige seizoen zal er ook nu waarschijnlijk (bij voldoende deel name) een kursus in Stanislaus van start gaan. Binnenkort zult U hierover meer horen. Indien U belangstelling hebt, kunt U zich aanmelden bij de heer Van Brunschot, Reuselhof 11, tel. 2386 of bij de stichting Bejaardenwerk, tel. 04242 - 2404, (mej. M. van Hout). Toneel: (kontaktpersoon de heer C. van Dijk, Raamackerstraat 3, tel. 1586) Met ingang van dinsdagmiddag 11 september a.s. aanvang 13.30 uur in Den Boogaard begint de repetitie onder leiding van regisseur van Zeeland. De toneelgroep kan altijd mensen gebrui ken. Lidmaatschap f 0,25 per week. Zingen: (kontaktpersoon mevr. Deliën, Mgr. Poelstraat 20, Oisterwijk, tel 04242 - 5448) Diegenen die graag zingen, kunnen zich aanmelden zij het zangkoor. Het koor repeteert elke vrijdagmorgen om 9.45 uur in Den Boogaard onder leiding van dirigent, de heer J. van Gestel. Lidmaatschap f 0,25 per week. Kaarten en biljarten: Iedere maandag- woensdag- en vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur kan men kaarten of biljarten in Den Boogaard. Voor het biljarten betaalt U f 0,25 per week. (kontaktpersoon biljarten; de heer A. van Hest, Sch. v.d.Wouwstraat 15, tel. 1226) D2 D4 @7 18 @8 18 <7 30 <8 30 @7 48 8 48 (8 53 <9 13 @9 16 In verband met de optocht in het kader van het liefdadigheidsfestijn op zondag a.s. mag langs deze route niet worden geparkeerd. Het betreft hierl De Scheerman Schoolstraat, korenstraat, Pr. Mar- grietstraat, Pr. Beatrixstraat, Pr. Irenestraat, Rootven, Raadhuis- Postelstraat en Bosstraat. Tevens het verzoek om langs de route zoveel mogelijk de vlag uit te hangen. waarvan 73 werknemers van Schoenfa briek van Bommel. Deze gegevens zetten licht op groen voor de commissie vervoers vergun ningen in Den Haag. Na enig passen en meten kwam men tot'de busverbin ding Oisterwijk - Moergestel - Tilburg - Loon op Zand. Een groot voordeel betekent o.a. ook dat de bussen van lijn 45 zowel bij het Elisabeth- als het Maria ziekenhuis zullen stoppen. De Moergestelse moeders kun nen nu met hun kinderen gemakkelijk naar het overdekte zwembad in Oister wijk, omdat er o.a. een halte voorzien is in de Groenstraat, op korte afstand van het bad. Tot 1 september 1981. Tot deze datum is voor de lijn een tijdelijke vergunning afgegeven. I.v.m. de levensvatbaarheid van deze lijn zal de bus per dienst gemiddeld 8 personen moeten bevatten. Dit betekent dus dat de mensen uit onze regio het voortbe staan van deze busdienst zelf in handen hebben. nioeruesiei- nieuws ''•‘M I Eind augustus begin september gaan er weer allerlei clubs van start voor ouderen. Welke dat zijn, waar en wanneer ze gehouden worden vindt U hieronder. Zwemmen: (kontaktpersoon de heer J. Deliën, Mgr. Poelstraat 20, Oisterwijk, tel. 04242-5448) dinsdagmiddag, aanvang 13.30 uur, overdekte zwembad "De Leye", Baer- dijk, Oisterwijk. Entrée f 1,40 (desgewenst krijgt U ook les). Fietsen: (kontaktpersoon de heer W. Biljouw, Reuselhof 26, tel. 1832) Dinsdagmiddag, aanvang 13.30 uur, vertrek vanaf de Reuselhof onder lei ding van de heer Biljouw. Dansen: (kontaktpersoon Mevr. P. Vis sers, Rootven 16, tel. 1513) woensdagmiddag, aanvang 14.00 uur, 1 x per 14 dagen 1 uur les van de heer N. Kuyper van dansschool Van Opstal, voor de rest vrij dansen in Den Boo gaard (m.i.v. 12 september a.s.) Lesgeld f 0,25 per week. We 50 so <7 05 <8 05 A @7 17 @8 17 De B.B.A.-lijn 45 is met ingang van maandag 3 september officieel van kracht geworden. De lijn omvat de route Oisterwijk - Moergestel - Tilburg - Loon op Zand. Afgelopen zaterdag vond de eerste feestelijke rit plaats voor genodigden, waaronder Burg, ter Veer, burg. Funk, vertegenwoordigers van de B.B.A. en de gemeenteraadsleden van de ge meentes Moergestel en Oisterwijk. Op de grens van de beide gemeentes werden de bussen met de neus tegen elkaar gezet, ten teken dat de lijn officieel was geopend. Bij "De Jonge Hertog" werden woorden van waarde ring voor het experiment gesproken door vijf "inzittenden" van de bus, waaruit bleek dat men i.v.m. de haal baarheid toch wel een zwaar hoofd in heeft gehad, maar nu het zover is ziet men de toekomst van deze lijn met het nodige optimisme tegemoet. km Rit nummers 0 Loon op Zond Molenwijck 2 Loon op Zand Orenjeplem 13 Tilburg N ,S.- Spoor!aan 13 Tilburg N .S - Spoorlaan 22 Moergestel Gemeentehuis 2 7 Oiatorwijk do Lind Y4 Y5 D7 Y7 D9 @9 18 ÏTÏ8 14 18 15 18 Oi <9 30 13 30 14 30 15 30 Mo @9 48 13 48 14 48 15 48 Ti. @12 53 @13 53 @14 53 @15 53 Ti. <13 13 <14 13 <15 13 <16 13 Lo. @13 16 @14 16 @15 16 @16 16 Lo. Wanneer U graag aan deze aktiviteiten wilt deelnemen, loop dan gerust binen; het is erg gezellig om samen met anderen iets te doen II De aktiviteitenkommissie voor Ouderen en de bejaardenraad Moergestel. km Ritnummar» Oiatorwijk do Lind 5 Moergestel Gemeentehuis 14 Tilburg N.S.-Spoorlaan A 14 Tilburg N.S.- Spoorlaan 25 Loon op Zend Orenjeplem 27 Loon op Zand Molenwijck A Y8 @15 20 @16 20 @1 <1523 <1623 <1 @1545 @1645 @1 15 50 16 50 1 16 05 1 7 05 1 1617 1717 1 van maandag t/m zaterdag 5? YS DB Y8 DÏÖ Yïö- @13 20 @14 20 Lo @15 20 @16 20 @17 20 <1323 <1423 Lo. <15 23 <1623 <1723 @1345 @1445 Ti. @1 5 45 @16 45 @17 45 12 50 1350 14 50 Ti. 1550 1650 17 50 13 05 14 05 15 05 Mo 16 05 17 05 18 05 1317 1417 1517 Oi. 1617 1717 1817 Y9 011 Y11 1618 1718 1818 16 30 17 30 18 30 16 48 17 48 18 48 @16 53 <17 13 @17 16 Molanwijck 5$ Dienstregeling op werkdagen Dl D3 Y3 D5 D”6 ]7 57 @9 20 8 00a <9 23 8 25 @9 45 8 50 9 05

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1