HHaP Laat de Vlooienmarkt en de Harmonie niet in de steek!! Op zaterdag 25 augustus zijn we vanaf 10.00 uur met onze traktor in de kom van de Gemeente t.b.v. onze Moergestelse Harmonie Zoekt U de oude spullen vast bij elkaar, zoals: breekwaar, boeken, meubels, kachels, fietsen, radio's, t.v.'s; kortom we zijn overal blij mee, vooral ook met oude kleren en schoenen! *0 tl .3 tl Jwa r fJU Gouden jubilaris bij Avang Koningin Wilhel- mina-fonds Peuterspeelzaal "Janneke” met sluiting bedreigd o SE5 7^? Het bestuur. O Zondag 2 september - Vlooienmarkt verbonden aan de Orde van Oranje Nassau op te spelden. Namens de direktie sprak Dhr. Ant. van Gils, de jubilaris toe. Dhr. K. v. Roo- zendaal dankte de jubilaris namens de personeelsraad van de onderneming voor zijn prettige collegialiteit door de jaren heen, en bood namens het perso neel de jubilaris een geschenk onder couvert aan. WOENSDAG 22 AUGUSTUS 1979 4e jaargang - nr. 104 Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. van dit moment niet opgebracht kun nen worden. We hope echter dat het zover niet zal komen. In de afgelopen zes jaar heeft de peuterspeelzaal bewezen een eigen plaats en funktie te hebben. Het is een algemene welzijnsvoorziening en niet zomaar een bewaarplaats voor kinde ren: de leidsters hebben een speciale opleiding genoten. Het kindercentrum heeft t.a.v. opvoeding en verzorging daardoor duidelijk een gezinsaanvullen- de funktie, gericht op de optimale ontwikkeling van het kind. Het biedt de kinderen meer speel- en ontwikkelings mogelijkheden dan thuis het geval is. Vrijdag 17 augustus werd Dhr. Piet v.d. Pas, Huysackerstraat 19, Moergestel, door direktie en personeel van AVANG schoenfabrieken feestelijk gehuldigd wegens het feit dat hij 50 jaar geleden bij genoemde firma in dienst trad. De edelachtbare heer Burgemeester Ter Veer was op het fabriekskantoor aan wezig om de jubilaris in het bijzijn van zijn familie de eremedaille in zilver Onze jaarlijkse collecte wordt gehouden van 27 aug. tot 9 sept. Wij hopen op uw medewerking. U kunt en mag er niet omheen! Onze collectrices komen dit jaar met een speciale K.W.F. bus aan de deur. U kunt hierin het zakje deponeren. Hartelijk dank voor uw medewerking. het comité. lïlOeiyCSICr De peuterspeelzaal "JANNEKE" wordt momenteel met sluiting bedreigd aan gezien er onvoldoende financiële mid delen beschikbaar zijn om de speelzaal nog draaiende te houden. Een van de oorzaken is dat het aanbod van kinderen sterk is teruggelopen als gevolg van het dalend geboortecijfer in Moergestel. Het afgelopen jaar werden de groepjes waarmee gewerkt werd steeds kleiner en voor het nieuwe schooljaar is de speelzaal daarom i.p.v. 6 dagdelen nog maar voor 4 dagdelen geopend. Daarbij kwam een onver wachte navordering van de belastingen van f 3200,-. Deze naheffing kan het einde van de speelzaal betekenen. Bij de gemeente zijn verzoeken ingediend om de subsidie te verhogen en om de belastingschuld overte nemen. Mocht te gemeente deze extra subsidie niet toekennen dan zal de speelzaal helaas gesloten moeten worden. De lasten zijn dermate hoog dat deze via de ouderbij drage en de Rijks- en gemeentesubsidie Sn K

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1