I I i I j ,1 Ketsen voor jongens en meisjes moeten zijn: ^0%ef kleurrijk, lichtlopend enbovenalveiBg. Veil ig. .'.dus sterk. Sterk...dus Gazelle. 4 GEMEENTE MOERGESTEL GEMEENTE MOERGESTEL P.V. Moergestel Kermis: Mooi zomerfeest! Jan van Velthoven Schoolstraat 3 Kerkstraat 21 Moergestel Tel. 04243-1284 Bliksemaktie Drumfanfare- Majorettenkorps "Moergestel" Parochienieuws Barberjès-loterij Barberjès ga BI I H hl l f f i di J BEKENDMAKING BESTEMMINGSPLAN Moergestel, 11 juli 1979. Gazelle fietsen hebben Vredestein banden Moergestel, 11 juli 1979. Burgemeester en wethouders voornoemd, De Burgemeester, J.B.S. ter Veer. kinderen 'n grote strop dat de draai molen stuk was. Huilende kinderen was het gevolg. Er is nou eenmaal geen ver vanger te bedenken voor onze aller kleinste inwonertjes. Uitslag wedvlucht Vilvoorde 8-7-1979. Eerst geconstateerde duif 9.07.16 uur. I. van Haren 1-3-4-6-12-13-16-21: L. v.d. Branden 2-9-10-20: Comb, de Laat 5-7-8-: A. Damen 11-22-23-24: Joh. Oerlemans 14-15-17-18-19. De burgemeester van Moergestel brengt ingevolge het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat met ingang van 13 juli 1979, gedurende 1 maand ter gemeentesekretarie voor eenieder ter inzage Iig1#het ontwerp van een bestemmingsplan genaamd "Bungalowpark". Gedurende deze termijn van 1 maand kan eenieder tegen dit ont- werp-bestemmingsplan schriftelijke bezwaren indienen bij de ge meenteraad. WOENSDAG 11 JUL11979 4e jaargang - nr. 99. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. Moergestels kermis is weer eens een ouderwets zomers feest geweest. Fijn weer, veel mensen op de been: zijn nu eenmaal ingrediënten die voor het sla gen van zo'n feest nou eenmaal onont beerlijk zijn. We hebben van alles kunnen genieten, alleen was het voor vele ouders en hun Burgemeester en wethouders van Moergestel brengen ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 50, lid 8 van de Woningwet aan J.C.P. Mutsaers, Stokske 11 te Moergestel, vergunning te verlenen voor het uitbreiden van een melkstal en een koestal op het perceel kadastraal bekend ge meente Moergestel, sektie B, nr. 2362, plaatselijk bekend Stokske 11. Vanaf 13 juli 1979 ligt het betreffende bouwplan met de daarbij behorende bescheiden gedurende 14 dagen voor eenieder ter in zage ter gemeentesekretarie, afdeling Algemene Zaken. Gedurende deze termijn kan eenieder bij het gemeentebestuur te gen dit bouwplan schriftelijke bezwaren indienen. Bestuur en leden van "Drumfanfare Moergestel" hebben er behoefte aan terug te komen op haar bliksemaktie van vrijdag 29 juni en wel allereerst om de Moergestelse mensen te bedanken voor hun gulle gaven. De opbrengst overtrof alle verwachtingen en U hebt ons een hart onder de riem gestoken om onze plannen uit te voeren. Helaas is voor sommige mensen de "bliksemaktie" wat al te letterlijk over komen. U moet dat toeschrijven aan het enthousiasme van onze leden. Wij betreuren het dat wij niet alle mensen hebben kunnen bereiken, maar vertrou wen dat er ook andere wegen zijn om Uw financiële betuiging van sympathie te laten blijken. Ook wij zijn deze weken op vakantie maar vanaf dinsdag 31 juli is onze repe titie weer in volle gang. Belangstel lenden zijn dan altijd welkom in ons clubhuis aan de Bosstraat. Wij wensen iedereen een prettige va kantie met nogmaals dank voor Uw medewerking aan onze bliksemaktie. Desalniettemin mogen we gerust stel len, dat Moergestels kermis toch wel geslaagd mag worden genoemd, al wensen we de kinderen en ook vooral de eigenaar van de draaimolen volgend jaar een betere kermis toe. Overzicht van de maand juni. Gedoopt zijn: Denise, dochter van Adrianus van de Wouw en Maria Scholten. Monique, dt. van Gerardus van der Loo en Petronella van de Wouw. Laurens, zoon van Johannes van Esch en Adriana Joore. Ernst, zn. van Petrus van Eyk en Johanna Schots. Bas, zn. van Kees Ketelaars en Ineke van Haaren. Mijntje, dt. van Petrus Roefs en Elisabeth van de Schoot. Dolf, zn. van Frans de Bresser en Corrie Hermans. Coen, zn. van Maarten Hes- sels en Anna Smolders. Overleden zijn: Toos de Kruyf-van de Wouw. (43 j). Thomas van Alphen. (50 j.). Lena Dillen. (84 jr). Huwelijken: geen. Eén dezer dagen zult U bezocht worden door de jongeman, die er wekelijks trouw voor zorgt dat U Moergestel- Nieuws ontvangt. Hij zal het verzoek tot U richten om enkele loten voor de bar- berjes-loterij, waarvan de trekking zal plaats vinden op zaterdag 18 augustus a.s. Stel hem niet teleur en geef hem de kans een extra vakantiecentje te ver dienen. De barberjes-loterij heeft ten doel de barberjes-avond rendabel te maken, maar vooral de tekorten, welke de or ganisatie van de openbare Carnavals viering opleveren aan te zuiveren en er zorg voor te dragen, dat ook in de toe komst diverse openbare carnavalseve- nementen doorgang kunnen vinden. U heeft bovendien kans op het winnen van een aantal aantrekkelijke prijzen, o.a. de 80 kg. zwaarwegende eiken Seda-salontafel, de eiken Seda-mimi- set, tuinstoelen, sporttassen, kado- bonnen enz. enz. Dus; waag een gokje! CARNAVALSVERENIGING "DE PIEREWAAIERS" Zaterdag 18 augustus a.s. organiseert een commissie, bestaande uit leden van "De Pierewaaiers" wederom een Bar- berjes-festival. Deze avond, welke plaats zal vinden in café-restaurant "De Brouwer" zal in het teken van de Jazz-muziek staan. In de zaal speelt het alom bekende jazz-orkest "The South Jazz-band, in het café Moergestels nieuwe Alpenja ger "The New Formation" en op de binnenplaats de orgelspeler Albert Christ uit Waalwijk. Tevens bestaat er deze avond gelegenheid te barbequen. De entree bedraagt ondanks de hoge gagekosten van deze drie muziekgezel schappen, slechts f 5,-. Om net als bij het vorige Barberjes-festival en de Sauwelavond teleurstellingen te voor komen, bieden wij de Moergestelse bevolking de gelegenheid van de voren toegangskaarten te verkrijgen en wel op de volgende adressen; J. Denissen, Burg. Maeyerstraat 9: Café-rest. "De Brouwer", Rootven 9. Dinsdags zijn wij de gehele dag gesloten! De Sekretaris, A.P.A. de Rouw. J.B.S. ter Veer. A- W

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1