tl I o BAKKERSVAKANTIE! 8 juli t/m 29 juli. 3 Kindercrèche GEMEENTE MOERGESTEL In memoriam Br. Jucundinus v.d. Kwartel P.V. Moergestel Zilveren dienstjubileum Janus Jonkers J.S. BEKENDMAKING WIJ WENSEN IEDEREEN EEN PRETTIGE VAKANTIE TOE!!! Brood- en Banketbakkerij Jos van Hutten is wegens vakantie gesloten van 29 juli t/m 18 augustus. Burgemeester en wethouders van Moergestel brengen ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 50, lid 8 van de Woningwet, aan J.W. van Dijck, Vinkenberg 19a te Moergestel vergunning te verlenen voor het bouwen van een kan- toorgebouwtje op het perceel kadastraal bekend gemeente Moer gestel, sektie D, nr. 1470, plaatselijk bekend Vinkenberg 19a. Vanaf 6 juli 1979 ligt het betreffende bouwplan met de daarbij be horende bescheiden gedurende 14 dagen voor eenieder ter ge- meentesekretarie, afdeling Algemene Zaken ter inzage. Gedurende deze termijn kan eenieder bij het gemeentebestuur tegen dit bouwplan schriftelijke bezwaren indienen. Moergestel, 4 juli 1979. Burgemeester en wethouders voornoemd, De Burgemeester, J.B.S. ter Veer. WOENSDAG 4 JUL11979 4e jaargang - nr. 98. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. De kindercrèche op zondagmorgen tij dens de mis van half 12 is wegens vacantie gesloten van 8 tot en met 29 juli. De e.v. kindercrèche zal zondag 5 augustus weer plaatsvinden. de contactgroep kinderkatechese. Uitslag wedvlucht Duffel 1-7-79. Eerst geconstateerde duif 9.30 uur. J. van Haren 1-2-3-4-5-9-24 A. Damen 6-10-11-14-21-23-25 Comb, de Laat 8-16-17-18-19-20-22-26 L.v.d. Branden 7-13 Joh. Oerlemans 12-15 Brood- en Banketbakkerij Mensink-Kouwenberg B.V. is wegens vakantie gesloten van De kruidenierswinkel is in die tijd wél geopend. Dinsdag 26 juni was voor alle leden van de Boerenbond afdeling Moergestel een dag die ze niet gemakkelijk zullen vergeten. Janus Jonkers vierde op die dag zijn zilveren dienstjubileum als se- cretaris-zaakvoerder van de plaatselijke Boerenbond. En hoel Het begon met een plechtige jubileum-mis in de paro chiekerk. Pastoor van den Broek over het thema: Arbeid een Zegen I?, waarbij hij de keuze van het leesteken aan ieder persoonlijk overliet. Voor de jubilaris zal de keuze niet moeilijk geweest zijn. Want uit alle toespraken die later op de dag gehouden zouden worden, bleek de werklust en energie van Janus. Het KVO koor stond garant voor een uit stekende muzikale verzorging van de liturgie. Tijdens de officiële jubileum-vergade- ring die om half twee begon, werd de lof van Janus Jonkers in alle toon aarden bezongen. De loftrompet werd beurtelings gestoken door de volgende sprekers: de heer van Haaren namens de Boerenbond; de heer Lateijnhou- wers namens de N.C.B.; Jan Jonkers, In de afgelopen week is de in Moergestel zo bekende en hoog geachte Broeder Jucundinus over leden. Hij was lid van de congre gatie van de broeders van O.L. Vrouw van Lourdes en twintig jaar, van 1939 tot 1959, heeft hij onder wijs gegeven aan de voormalige jongensschool, de St. Jozef- nu Boszichtschool. Moergestelse mannen van 30 tot 50 jaar hebben een stuk onderwijs en vorming mede aan hem te danken. Naast dat onderwijs stond hij mid- zoon van de jubilaris en voorbestemde opvolger, namens de familie; de heer Langens namens de C.H.V.; de heer van lersel namens de collega's; me vrouw van Oort-v.d. Meydenberg na mens de KVO; Jan Jonkers namens de KPJ; de heer W. Helmer namens de Rabobank; de heer Piet van Haaren namens een groot aantal onderafdelin gen van de Boerenbond en Janus Wolfs namens het personeel. Dit alles ging vergezeld van een groot aantal cadeaux, wier verscheidenheid de veelzijdigheid van de jubilaris de monstreerde. Alleen de gewenste relax- t.v.-stoel was er nog niet bij. Daar zal Janus nog een paar jaar op moeten wachten I Natuurlijk werd ook de echtgenote van de jubilaris niet vergeten en zelfs toege zongen. Dit alles als dank voor de vele avonden die ze zonder haar man heeft willen en moeten slijten. In zijn dankwoord demonstreerde de jubilaris nog eens duidelijk zijn veelzij digheid, zijn humor, zijn gevatheid en zijn slagvaardigheid. Alle sprekers kre gen de bal meesterlijk teruggekaatst. Enkele typerende uitspraken van de jubilaris: "Dit is het eerste wat in de Boerenbond buiten mij om georgani seerd is; en ik ben tot het laatste moment bang geweest dat er niks van terecht zou komen." Aan het adres van Willeke van Dijk: "Hij heeft het altijd gehad over openheid en medezeggenschap van de kinderen; en hij heeft wel succes gehad, want we hebben geen flikker meer te vertellen." De middag werd besloten met een drukbezochte receptie. Een van de hoogtepunten uit het feest programma was ongetwijfeld de herop voering van het toneelstuk "Zand of klei", door grotendeels dezelfde spelers die met dit stuk 28 jaar geleden zoveel succes hebben gehad. Voor Janus was het een volkomen, maar in elk geval zeer aangename verrassing. Elders in dit nummer meer over deze succes opvoe ring. den in de Moergi^^se gemeen schap. Speciaal de nttkiek en het schrijven van een boek en vele verhalen onder het motto "40 1" waarin velen van ons zich terug kunnen kennen, waren de gebieden waarop hij zich zeer verdienstelijk bewoog. Zijn boek "In dagen van oorlog" kreeg destijds de 2e prijs voor het beste jeugdboek. Het verhaal speelt zich af in de periode '40-'45; hoofd zakelijk in en om Moergestel (Moor- sel!) Het toenmalige Moergestelse kultu- rele leven heeft veel aan hem te danken. Wij denken aan openlucht spelen en toneel en andere akti- viteiten in de Vereniging. Zijn jon genskoor, Crescendo, het kerkkoor en vele andere muziekmensen den ken met dank aan hem terug. Jucundinus liet niet na, toen hij Moergestel, enkele jaren na zijn al gemeen meegevierd zilveren profes- siefeest, verliet, iedereen te verze keren, dat hij een stuk Moergestel in zijn hart meenam. Velen in Moer gestel zullen het betreuren dat hij nu al, nog betrekkelijk jong, op 64-jari- ge leeftijd is gestorven. Wij bidden en hopen dat hij, zoals zijn overlijdensannonce aangaf "na een leven van bewonderenswaar- dige dienstbaarheid" door de heer is opgenomen in Zijn eeuwige heer lijkheid. Daar zal hij zeker aan het hemelse orgel de cherubijnen en serafijnen begeleiden in hun altijd durend hoogheilig lied "Sanctus, sanctus, sanctus!" nieuw De Sekretans, A.P.A. de Rouw.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1