Afscheid als onder-commandant AANMELDING LEERLINGEN TYPE-CURSUS Landschaps- onderhoud Buitengebied attentie! Welkom, bewoners van "Stille Wille" Uitnodiging Jeugdvakantie- week 1979: r t mm* Het bestuur. M.O. Minimum leeftijd 12 jaar. U kunt verzekerd zijn van een goede opleiding, waarbij het blind- tienvingersysteem als grondslag geldt, met als eindresultaat een waardevol diploma. Ook ouderen zijn van harte welkom! MEVR. KOUWENBERG, Krijtestraat 19, Moergestel, telefoon 1901. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. We heten van harte welkom in onze lezerskring de bewoners van het bungalowpark "Stille Wille". Gedurende de zomermaanden ontvangen ook zij wekelijks ons blad "Moergestel-nieuws". We hopen dat zij zich op die manier wat beter verbonden voelen met Moergestel en zo doende ook op de hoogte blij ven van de gebeurtenissen in onze gemeenschap. Van harte welkom en een pret tig verblijf! Degenen, die interesse hebben in het volgen van een type-cursus kunnen zich vanaf heden aanmelden bij belang is om tijdig de verantwoording aan weer jongeren te laten. Burge meester ter Veer dankte hem dan ook namens de gehele Moergestelse ge meenschap. Hierna zette hij allereerst mevr. v.d. Loo in de bloemen omdat zij toch een grote steunpilaar geweest moet zijn voor haar man. Als hij weg moest zette zij, zoals men vroeger vertrok, de fiets klaar. In latere tijden startte zij de wagen, zodat hij snel bij z'n korps was. Namens het gemeentebe stuur overhandigde de burgemeester 'n parasol, om eens lekker rustig te kunnen genieten van het goede weer. Voor het Gehuwdenbal op 16 juni. Het Jongerenkoor bestaat 10 jaar. Daarom hebben wij een gehuwdenbal georganiseerd, voor de Moergestelse bevolking en iedereen daar buiten, die graag een dansje maakt. Deze avond heeft geen officieel karakter, wel is er een grandioze loterij. Er''is een prima band uit Moergestel die voor de muziek zorgt. Wij hopen dat wij heel het oudere publiek kunnen begroeten. De entree is gratis. Tot dan. Ons bereiken, met name de laat ste weken, berichten als zou "Moergestel-nieuws" in het bui tengebied slecht bezorgd wor den. Wij verzoeken U met klem indien U het blad niet of onregel matig ontvangt, ons direkt hier van op de hoogte te stellen, zo dat wij onze klachten kenbaar kunnen maken aan de PTT die de bezorging in het buitengebied in handen heeft. Deze bezorging kost natuurlijk veel geld en er is dus alle reden toe om wanner er klachten zijn, ons hiervan te berichten. Wij rekenen op Uw medewer king. Ons telefoonnummer is 2268. Zoals U misschien wel weet, houden le den van de vwg Midden-Brabant zich bezig met het onderhoud van land- schap-bepalende elementen. Zo heeft de vwg de afgelopen winter, ondanks de barre omstandigheden, ongeveer 110 wilgen geknot. Het gaat hier voornamelijk om bomen die reeds lange tijd (tot plm. 25 jaar toe!) niet geknot zijn, zvele van deze bomen zijn dan ook onder het gewicht van hun takken be zweken. De bomen die nog leven en niet lijden aan de Watermerkziekte zijn gelukkig nog vaak te redden. Waar de landeigenaren, in de meeste gevallen agrariërs, dit toestaan proberen we weer nieuwe knotwilgen langs sloten aan te planten door stekken te poten. Een mooi voorbeeld hiervan treft U aan langs de Heibloemdijk (De Logt) onder de gemeente Oirschot. Een belangrijk neveneffect van dit wil gen knotten is, dat wij door de op brengst van het dikke hout onze kosten enigszins kunnen dekken. Gewoonlijk kunnen wij dit als meter-hout voor de vezel-industrie verkopen, maar we heb ben nu nog een partij haardhout liggen. U kunt ons werk steunen door deze partij hout over te nemen voor een nader overeen te komen prijs. Te bevragen bij Jo Swaans, Schee- persdijk 68, Oisterwijk 04242-3179. vwg Midden-Brabant. Giro 3531190 Daarna was het woord aan comman dant H. Roozen. Hij bedankte de heer v.d. Loo persoonlijk voor de prettige samenwerking ook namens het gehele korps. Hij bood hem 'n mooie draag bare radio aan. Piet Fonken sprak de scheidende onder-commandant toe namens de brandweer-vereniging. Namens hem bood hij een fles drank aan. Hierna begon de receptie die het officiële gedeelte van deze bijeenkomst besloot. 11 iuui ycbitsi "Funktioneel leeftijdsontslag" heet het officieel. Ook ondercommandant G. v.d. Loo kon er niet onderuit. Afgelo pen vrijdag moest hij na 23 jaar afscheid nemen van zijn "hobby", de brand weer. In aanwezigheid van de regio- en oud-regio-commandant, de genodig - den, commandanten uit de regio, het gehele brandweerkorps van Moergestel en zijn gehele familie werd dhr. v.d. Loo allereerst toegesproken door Burge - meester ter Veer. Hij schetste de ver antwoordelijkheid van de ondercom mandant bij het uitvallen van de 1e man. 'n Taak die beslist niet benijdens- waardig moet worden genoemd, omdat er bij elk optreden van de brandweer zovelen langs de kant staat die het altijd beter kunnen. De vrijwilligheid waar mee je je inzet ten dienste van de gemeenschap lijkt allemaal zo vanzelf sprekend, zei burgemeester ter Veer. U toonde natuurlijk ook de ware korps geest en u wist ook van aanpakken, hoewel het altijd onverwacht komt en op de meest gekke momenten. Ook begrijp ik, zei de burgemeester, dat het moeite kost om nu alles los te moeten laten, maar u begrijpt dat het vooral van AAN: Alle kinderen die basisonderwijs volgen in of buiten Moergestel en hun ouders. 13 - 14 - 15 - 16 - 17 augustus. Binnenkort zullen via de basisscholen weer aanmeldingsformulieren worden verstrekt voor de jeugdvakantieweek 1979. De kinderen die buiten Moerges tel basisonderwijs volgen, kunnen een formulier afhalen op Raamackerstraat 9. Misschien bent u nog niet zo in vakantiestemming en lijkt alles nog wat ver af. Toch vragen wij uw medewer king om de formulieren uiterlijk op de aangegeven datum af te geven op de adressen die ook op het formulier vermeld zijn. Wij hebben de tijd hard nodig voor de voorbereiding en we stellen dus zoals vorige jaren dat na-in- schrijving in principe niet mogelijk is. Telkens zijn er weer teleurgestelde gezichten als er niet tijdig is opgegeven. Jammer voor die kinderen maar ook voor de vele leiders en leidsters die zich weer beschikbaar hebben gesteld. Zoals steeds is het motto: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, leder is weer van plan om er een fijne week van te maken maar het een eerste vereiste is dat iedereen zich tijdig opgeeft. Telkens blijkt dat berichten als deze toch niet overal doordringen. Daarom graag: zegt het voort, zegt het voortlllll De dames en heren die een briefje in de bus hebben gekregen met het verzoek om leider of leidster te zijn en hun briefje nog niet hebben terugbezorgd op Raamackerstraat 9, worden vriende lijk (maar dringend) verzocht om dit alsnog te doen. Briefje kwijt? Zelf even eentje schrijven! Opbellen kan ook (2150). Binnenkort krijgt u bericht wanneer we bijeen komen om een en ander nader te bespreken en groepen in te delen. Ik weet dat er veel mensen echt wel meedoen, maar zolang we geen opgave hebben kunnen we moeilijk uit de weg. Ook hier graag: zegt het voort, zegt het voort. Met dank voor de medewerking, Jeugdvakantiewerk Moergestel. WOENSDAG 13 JUN11979 4e jaargang - nr. 95. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1