I OPEN DAG ZATERDAG 2 JUNI OPEN DAG Sociaal Culturele Nota goed ontvangen Willems i y ‘Ma I PbANTENKWEKERU BI GEMEENTE MOERGESTEL SPECIALE AANBIEDINGEN!!! 41 I Gemeenteraadsvergadering vrijdag 25 mei: Kom de winkel en kwekerij bekijken, met meer dan 10.000 kamerplanten en perkplantenü B ESTEM M I NGSPLAN K.v.A. Moergestel, 30 mei 1979. De Burgemeester voornoemd, J.B.S. ter Veer. TOT ZIENS OP DE OPEN DAG! Publieke tribune goed bezet afwezig: raadslid dhr. J. Van Os Jan Swinke/s: "Torro 500 of Torro 1000?" IEDEREEN DIE OP DE OPEN DAG DEZE ADVERTENTIE INLEVERT KRIJGT EEN VERRASSING EN OOK UW KIND KRIJGT EEN ATTENTIE!!! WOENSDAG 30 ME11979 4e jaargang - nr. 93. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. SCHOOLSTRAAT 31a 5066 EC MOERGESTEL TEL. 04243-1442 Afgelopen vrijdagavond kwam de gemeenteraad in het gemeen tehuis bijeen voor haar maandelijkse vergadering. De vergadering bood dit keer 13 punten, wat in vergelijking met vorige keer aan merkelijk korter was; toch kon de vergadering pas rond half twaalf door de voorzitter worden gesloten. BOVENDIEN HEBBEN WIJ DEZE DAG brief aan het stadsgewest te sturen met de mededeling om het struktuurplan te laten liggen en andere taken ter harte te nemen die beter passen in het verlengde van lokale bestuur. Na de pauze kwam o.a. de reconstruc tie van de Heuvelstraat ter sprake. Dhr. Swinkels vond dat de eigenlijke recon structie nog wel enige tijd op zich kon laten wachten en stelde derhalve voor om noodvoorzieningen te treffen. Dhr Op 't Hoog constateerde een erg slechte staat van de Heuvelstraat volgens hem moest bij de reconstructie rekening worden gehouden met de steeds zwaarder wordende verkeer. Dhr. van Riel was verheugd dat de Heuveldwarsstraat ook bij de recon structie wordt betrokken. Hij vroeg tevens aan het college te onderzoeken in hoeverre de straat in aanmerking komt voor beplanting in overleg met betrokkene. Wethouder Mulders ant woordde dat de bermen zullen worden opgevuld met koud asfalt als tijdelijke voorziening. Wat betreft het land - schappelijke antwoordde de wethouder dat dit wordt meegenomen in het toekomstige landschapsplan. Hierna kwam een nota inzake het onderzoek verantwoorde materiaalkeuze gemeen tewerken ter sprake. Het college beloofde in de vergadering van augus tus met een gemeentelijk onderzoek over deze zaak te komen. Tenslotte werden nog de ingekomen vragen behandeld waarbij nadere gegevens ter sprake werden gebracht over de broei in de silo van de Boerenbond. moergestel" Hoog waren verheugd met de komst van deze nota en vonden dat zoveel mogelijk inspraak bij de totstandkoming van een sociaal-kultureel plan in het kader van de rijksbijdrageregeling moet zijn. Dhr. van Gils liet in eerste instantie wat kritische geluiden horen. Hij wilde vooral meer overweingen van het college horen waarom men toch (het is niet verplicht) met een dergelijk plan komt in juni. Wethouder Smits antwoordde dat de voorwaarde voor het plan is, aan de basis de totstandkoming ervan te bewerkstelligen. Door inspraak van allerlei welzijnsinstellingen zal een plan worden opgesteld. De raad heeft alleen de bevoegdheid om het plan definitief vast te stellen en is dus als sluitstuk verantwoordelijk. Wat betreft de overwegingen waarop dhr. van Gils doelde zei de wethouder dat de studies die aan de rijksbijdrageregelingen de kaderwet Specifiek Welzijn voorafging al genoeg hebben aangetoond. Op het voorstel tot behandeling van het ontwerp- stuktuurplan van het stadsge west Tilburg werd zowel door de raad als het college afwijzend gereageerd. Volgens dhr. Ter Veer is het gewest verlengd lokaal bestuur en dus een orgaan die taken ter hand neemt die alleen door samenwerking van gemeenten in dat gewest kunnen worden vervuld. Er is derhalve geen sprake van een vierde bestuurslaag. Bovendien was de raad van oordeel dat hier sprake was van een doublure en dat het gewest van een dergelijk plan af moet zien. Besloten werd dan ook een Zo gaf de vaststelling van de notulen van 27 april j.l. de vergadering een ietwat spannend aanzien en kwamen de partijpolitieke verhoudingen in de raad weer eens aan de dag. Wethouder Mulders had in de vorige vergadering gesteld dat door allerlei onderhande- lingen en demonstraties bij de aanschaf van de Torro grasmaaimachine de gemeente voor f 1.000,-- was bena deeld. Dhr. Swinkels had dit nu nage rekend en kwam op een bedrag van om en nabij de f 500,--. Hij verweet derhalve wethouder Mulders dat deze f 1.000,- had genoemd om een politiek steekspel te bedrijven en niet uit zorg voor de gemeentelijke financiën. Dhr. Op 't Hoog vroeg daarom aan dhr. Swinkels dat deze met nauwkeurige berekeningen moest komen. Dhr. Swinkels die de zaak kennelijk hoog zat beloofde met nadere berekeningen te zullen komen wanneer wethouder Mulders nadere spfecificatie zal geven. Tenslotte kon door ingrijpen van de voorzitter de vorgadering tot de orde worden geroepen en kon men overgaan totde vaststelling van de notulen. Bij de behandeling van de verslagen van de diverse raadscommissies werd vooral het verslag van de compriissie openbare werken nader besproken. Wethouder Mulders was van mening dat de bomen langs de Heizenschedijk nogal wal gevaar en hinder opleveren voor het verkeer. Bij eventuele vervanging zou dit volgens hem moeten gebeuren in het kader van het landschapsstructuur plan. Ook lichtte hij de gang van zaken rond de reconstructie van de School straat toe. Aanvankelijk waren er bij G.S. tegen deze recontructie nogal wat bezwaren. Men wilde wel subsidie verlenen maar dan zou de aanleg van de T31 naar een later stadium worden verschoven. Het college heeft nu echter n.a.v. het besluit van de commissie openbare werken een verzoek tot G.S. gericht om te verzekeren dat de T31 inderdaad vervroegd zal worden aan gelegd wanneer men niet tot een ingrijpende reconstructie van de Schoolstraat zal overgaan. Dhr. van Riel wenste niettemin toch een herstra- ting en tevens de aanleg van een fietspad. Dhr. Buijnsters noemde het nieuws rondom de T31 verheugend en betwijfelde of door de aanleg van deze weg het zwaardere verkeer uit het dorp zal worden gehouden. Een ander belangrijk punt vormde vrij dagavond de informatienota van het college inzake welzijnsvoorzieningen. Zowel Dhr. Van Stiphout als Dhr. Op 't De Burgemeester van Moergestel brengt ingevolge het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat met ingang van 1 juni 1979 gedurende één maand ter gemeentesekretarie voor eenieder ter inzage ligt het ontwerp van een bestemmingsplan ge naamd "De Heivelden, partiële herziening 1, 1978", welk ontwerp-be- stemmingsplan betrekking heeft op een gebied begrenst door de Burge meester Maeijerstraat, Pastoor van Doorenstraat, de Burgemeester Bar- doelstraat, de Krijtestraat, de Schoolstraat en de Scheerman. Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder tegen dit ontwerp-be- stemmingsplan schriftelijke bezwaren indienen bij de gemeenteraad.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1