HUTE Baretta T-shirt f 13,95 a nn Café-Rest. de Brouwer a.s. zaterdag 26 mei DE GEHELE DAG GESLOTEN! 8 GEMEENTE MOERGESTEL GEMEENTE MOERGESTEL Kindergezins- dienst Gemeenteraads vergadering MODEHUIS -nieuws tijl ie BEKENDMAKING A BEKENDMAKING Maten s-m-l-el. Prijs slechts n >r i. RAADHUISSTRAAT 17 - M0ERGESTELTEL.04243 1287 100% katoen, met satijn afgebiesd. re 3d sn er ef m m sn Ml id IN VERBAND MET EEN BESLOTEN FEEST is Kleuren: wit-zwart-geel- kobalt en rood. Burgemeester en Wethouders van Moergestel maken bekend, dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 50, lid 8 van de Woningwet aan F.A.A. van Dijck, Vinkenberg 21 te Moergestel vergunning te verlenen voor het bouwen van een rundveestal op het perceel kadastraal bekend gemeente Moergestel, sectie D, nr. 1467, plaatselijk bekend Vinkenberg 21. Het bouwplan ligt met bijbehorende bescheiden vanaf 25 mei 1979 gedurende 14 dagen voor eenieder ter gemeentesekretarie, afde ling Algemene Zaken, ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren tegen het bouwplan worden ingediend bij het Kollege van Burgemeester en Wethouders. Burgemeester en Wethouders van Moergestel maken bekend, dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 50, lid 8 van de Woningwet aan P.C.A.J. Vermeulen, Pijnendijk 9 te Moergestel, vergunning te verlenen voor het bouwen van een mestvarkensstal op het perceel kadastraal bekend gemeente Moergestel, sectie A, nr. 2495, plaatselijk bekend Pijnendijk 9. Het bouwplan ligt met bijbehorende bescheiden vanaf 25 mei 1979 gedurende 14 dagen voor eenieder ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren tegen het bouwplan worden ingediend bij het Kollege van Burgemeester en Wethouders. Moergestel, 23 mei 1979. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, J.B.S. ter Veer. Moergestel, 23 mei 1979. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, J.B.S. ter Veer. De Sekretaris, A.P.A. de Rouw. WOENSDAG 23 MEI 1979 4e jaargang - nr. 92. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgaveen redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. Rootven - Moergestel hli :h ijn sn ijd sn te ar er :h et Op modegebied steeds het nieuwste! ar i, id :h Ie te re m t. 3. m ie •ij in id m it ;e ie i- n ie i- i, 3k or el 3k t, Ie >2 sn ir- v. nt 3S e- sn ss A.s. zondag om half twaalf is er een kindergezinsmis met als thema; brood. Op school zijn we daar mee bezig geweest, en sinds kort hebben de kinderen van de tweede klas hun eerste communie gedaan. Toen hebben we ook veel over brood gesproken. Dat we nu dus een dienst rond brood in de kerk hebben, komt goed uit. Alle kinderen van de basisscholen zijn van harte welkom. Vrijdag 25 mei wordt om 20.(X) uur weer een Gemeenteraadsvergadering gehou den in het gemeentehuis. De agenda luidt als volgt; 1. Opening 2. Trekking stemmingsnummer. 3. Ingekomen stukken. 4. Mededelingen. 5. Voorstel tot vaststelling van de notu len van de vergadering van 27 april 1979. 6. Voorstel tot behandeling van de verslagen van diverse raadscommissies. 7. Informatienota inzake welzijnsvoor zieningen. 8. Voorstel tot behandeling van het ontwerp-struktuurplan van het Stads gewest Tilburg. PAUZE 9. Voorstel tot verkoop van 1 woning wetwoning. 10. Voorstel tot beschikbaarstelling van een voorbereidingskrediet voor het ont- Brood moet je zelf meebrengen, voor koffie en thee wordt gezorgd. We rekenen op een grote opkomst. Handbaltoernooi - Het komende week end wordt er in Boxtel een handbal toernooi gehouden. Zaterdag 26 mei speciaal voor aspiranten, en zondag speciaal voor junioren en senioren. De aspiranten krijgen van José nog te horen hoe en om hoe laat ze vertrekken. De overigen worden zondag om 8 uur bij 't Centrum verwacht, aangezien het toernooi al om 9 uur begint. We gaan per bromfiets. Degene die geen brom mer heeft, wordt verzocht een helm mee te brengen. Nabespreking - Het leek ons zinvol om het hele gebeuren rond de kulturele avonden en dagen nog eens goed door te nemen. Iedereen die heeft deelgeno men aan het stuk "Met de KPJ naar Zuid-Amerika" wordt daarvoor uitge nodigd op woensdagavond 30 mei om 20.00 uur in het zaaltje van de Boeren bond. We zullen dan nog eens nalopen hoe de voorbereidingen, de gezinsdag, de kring-kulturele dag en de leKaDee verlopen zijn. Ook kunnen we alvast ideeën zoeken voor het komende jaar. Foto's - Degenen die de foto's van het wagenspel nog willen bekijken en foto's willen bijbestellen, kunnen dat nog tot a.s. zondag doen bij Wim van Oort. werpen van een plan tot rekonstruktie van de Heuvelstraat. 11Nota inzake onderzoek verantwoor de materiaalkeuze gemeentewerken. 12. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor het verlenen van diverse subsidies. 13. Voorstel tot wijziging van de ver ordening regelende de vergoedingen voor de leden van de vrijwillige brand weer. 14. Eventueel ingekomen stukken. 15. Sluiting. Sportdag - De eerste sportdag van dit seizoen zit er weer op. Het weer viel niet tegen, zodat deze sportieve bijeen komst toch geslaagd is. Bij het oefening draaien, zijn we erg goed uit de bus gekomen. Met de Jazz-oefening be haalden we eerste prijs, en met de KPJ- en Asp. oefening een 2e prijs. Bij het hardlopen behaalden Rikkie Op 't Hoog een 1e plaats op de 80 m (sen.) en Rian Kouwenberg en Marian van Esch een 3e prijs, resp. bij 60 m asp. 1 en 60 m. asp. 2. De tweede sportdag wordt op 17 juni gehouden, en wel in Oisterwijk. Oefe nen hiervoor doen we maandagavond 28 mei bij Annet Verheijen (Floraweg 5), om 19.30 uur de KPJ oefening en om 20.00 uur de Jazz-oefening. De aspiranten oefenen op dinsdag avond 29 mei van 19.00 tot 20.00 uur bij José van Esch. Fietstocht - Op donderdag 24 mei gaan we gezamelijk op de fiets naar Den Bosch. Om 6.00 uur 's morgens ver trekken we vanaf de Boerenbond. Na afloop van de viering in de St. Jan gaan we samen ergens ons brood op eten. mnera^tel- 11IUwl tj vOlwl

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1