Im? Wim Rijnen nieuwe bil jnrt-kampioen Gemeenteraad had weinig moeite! i Bouw- en Houtbond N.K.V. verzilveren van de va kan tie-zegeis 1 n 5*3 I g|| I 9 1 Pietmoet” we! of Pietmoet" niet? M.O. K.v.A. 700 caramboles 697 caramboles 622 caramboles 587 caramboles 556 caramboles 544 caramboles 529 caramboles 520 caramboles t 9 9 De gemeenteraad moest zich afgelopen vrijdagavond over een 20-tai agenda punten buigen. Naast enkele hamer- stukken zoals het voorstel tot vaststel ling van de vergoeding voor het vakon derwijs over 1978 en het voorstel tot wijziging van de diverse rechtsposities voor het gemeentepersoneei kwamen er ook punten aan de orde die wat meer voeten in de aarde hadden en de vergadering af en toe een wat rumoerig karakter gaven. Aanwezig: alle raadsleden. Publieke tribune: goed bezet. BESTUUR BOUW- EN HOUTBOND N.K.V. MOERGESTEL. Zaterdag 5 mei a.s. bestaat er gelegenheid voor het De inlevering heeft plaats 's morgens van 8 uur tot 9 uur, Kloosterlaan 25, Moergestel. WOENSDAG 2 ME11979. 4e jaargang - Nr. 89. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. I Een wat olijker karakter droeg de be handeling van het voorstel tot wijziging van de "regeling inzake benaming van de bebouwde wegen en straten in de gemeente Moergestel". De heer Op 't Hoog stelde voor om de straat in het plan de naam de "Pietmoet" te geven daar het gebied zo vroeger werd ge noemd. Verschillende raadsleden waren van deze naam niet op de hoogte. Wethouder Smits tenslotte stelde voor om de straat overeenkomstig het voor stel de naam "De Hoefkens" te geven en een woning in dit gebied de naam de "Pietmoet" te geven. Na de behandeling van de ingekomen vragen tenslotte werd rond half twaalf de vergadering door de voorzitter geslo ten. zich voor de eerste keer biljart-kampi- oen van Moergestel mag noemen. Hiermee was dus een sportieve strijd gestreden tussen twee biljarters die wel aan elkaar gewaagd zijn, getuige hun aantal caramboles dat u in het onder staande overzicht kunt vinden. Burgemeester Ter Veer reikte tenslotte de bij een kampioenschap behorende bekers uit aan de kampioensploeg van "de Korenmaaier" en aan de individuele kampioen Wim Rijnen. Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar Wim maar ook naar zijn tegenstander M. Derksen die zich een sportief verlie zer toonde. IT10eiQCSiei~ nie In 'n enerverende partij heeft Wim Rijnen zaterdagavond in café "De Ko renmaaier" het persoonlijk kampioen schap biljarten op zijn naam gebracht. Inderdaad een enerverende partij, want leek het een bekeken zaak toen de stand 80-40 bedroeg in het voordeel van de toen nog heersende kampioen Mar- tien Derksen, kwam Wim Rijnen op uiterst kalme wijze steed korter-bij. Waarschijnlijk gingen op dat moment de zenuwen parten spelen bij de heer Derksen, want achtereenvolgens scoor de hij slechts 7, 1 en 2 caramboles. Zijn totaal bedroeg toen dus 90, en was Wim Rijnen via enkele schitterende se ries opgeklommen tot een totaal van 97, toen hij op 3 punten van de eindstreep in de 10e beurt bleef steken. Martien Derksen kon het karwei echter niet klaren en miste na de 96e carambole. Wim Rijnen maakte de honderd toen op rustige wijze vol, alleen moest hij af wachten wat zijn tegenstander in de nastoot nog ging doen. Maakte de heer Derksen zijn vier resterende punten, dan nóg zou hij via een beter gemiddel de over alle zeven partijen zich kam pioen mogen noemen. Hij faalde echter bij z'n tweede stoot zodat Wim Rijnen behoren te behandelen. De heer Buijn- sters vond het moeilijk om betrokkene nu nog in te passen wanneer men het beroep gegrond zou verklaren. Hij stelde voor om in de toekomst bij het uitgeven van gronden een of twee percelen te reserveren tot de indie- ningstermijn van bezwaarschriften af loopt. Zowel de heer Buijnsters als de heer van Riel vonden een eventueel beroep op deze manier zinloos omdat de gronden in het bestemmingsplan al zijn verdeeld. De heer Ter Veer conclu deerde dat de raad achter het voorstel van B en W stond. Het Prov. bestuur had hier B en W in een eerder stadium reeds op gewezen wat te doen met de sgn. spijtoptant (mensen die vanwege gebrek aan woonruimte buiten Moer gestel zijn gaan wonen en nu naar Moergestel willen terugkeren nu er ge bouwd gaat worden). B en W beloof den de raad na ervaring met deze regeling te hebben opgedaan, te bekij ken of eventueel de schrijnendste geval len kunnen worden gehonoreerd. We moeten dan wel in Moergestel eens flink aan het bouwen komen en zicht krijgen op toekomstige bestemmings plannen en op de te bouwen woningen, aldus de heer Ter Veer. Het eerste punt waarover nogal wat verschil van mening bestond was het voorstel van mevrouw Roloff (CDA) om naast het vaststellen van een krediet voor de aanschaffingen t.b.v. de sport zaal "de Vonder" een nieuw krediet vast te stellen voor de aanschaf van één of meer tafeltennistafels. De raad was hier aanvankelijk nogal huiverig voor vanwege de onzekerheid of er wel be langstelling voor bestond. Men wilde in een later stadium tot een beslissing komen na overleg met meerdere vere nigingen. Na wat onderlinge discussies tenslotte werd op voorstel van de heer Swinkels een krediet vastgesteld voor de aanschaf van één tafel boven op het oorspronkelijke kredeit van f 2500,00. Het voorstel tot verkoop van een per ceel industrieterrein aan Industrie- en Handelmaatschappij Ligtvoet Shoes BV werd aangenomen. De heer Buynsters wilde weten of er al gewerkt wordt aan een nieuw bedrijventerrein voor Moer gestel. De voorzitter liet weten dat men dienaangaande binnen niet al te lange tijd mededelingen van het college kan verwachten ook i.v.m. het op handen zijnde komplan. Verder was er bij het college een verzoek van de heer Ligt voet binnen gekomen om 26 m grond nog aan dit perceel toe te voegen om een betere ontsluiting mogelijk te ma ken. B en W wilden hier echter in een later stadium op terugkomen om de situatie nog eens grondiger te kunnen onderzoeken. Hiermee kon de raad instemmen. Een belangrijk agendapunt vrijdag avond vormde het voorstel tot de onge- grondverklaring van het door H. van Herck ingestelde beroep tegen niet-toe- wijzing van een bouw-perceel in het bestemmingsplan "De Hoefkens". Het besluit tot ongegrondverklaring van B en W was gebaseerd op een bepaling in het door de gemeente vastgestelde Regeling Selectief Gronduitgiftebeleid. De heer Swinkels vond de beslissing van B en W correct, maar vond de termijn van 5 jaar dat men een gemeen te verlaten mag hebben, te kort. De heer Op 't Hoog kon ook met de beslissing van B en W mee gaan maar vond de regeling toch niet volmaakt in deze. De heer van Riel vond dat de regeling niet hoefde te worden herzien. Hij was van mening dat B en W voldoende ruimte hebben om uitzonderingen naar Eindstand individuele kompetitie 1Wim Rijnen 2. Martien Derksen 3. Ton Boogaers 4. Kees van Gorp 5. Ties Persoons 6. Gerrit van Loon 7. Wim De Laat 8. Theo Boogaers I

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1