Thea Peek: op de lagere school wordt te weinig aan muziek gedaan I GEMEENTE MOERGESTEL In gesprek met1 I -- I J avonds is het dus dikwijls weg, repe- 'n BESTEM MINGSPLAN Moergestel, 25 april 1979. De burgemeester voornoemd, J.B.S. ter Veer. Red.: Thea, onze eerste vraag: Hoe lang ben je al woonachtig in Moer gestel? Thea: Al zolang als ik getrouwd ben, en dat is momenteel 11jaar. Red.: Waar ben je geboren en opge groeid? Thea: In Oegstgeest, bij Leiden, en toen ik vijf jaar was, zijn we met heel de familie naar Tilburg gekomen. Red.: Nu een vraag die met jouw specialiteit te maken heeft; heb jij van kinds-af-aan belangstelling gehad voor muziek? Thea: Ja, altijd! Want heel de familie zong, en dan doe je vanzelfsprekend mee. En met de hele familie, dan bedoel ik, vader, moeder en mijn twaalf broers en zussen, want ik ben een van de dertien. Red.: Maar waarom eigenlijk die speci fieke belangstelling voor dèt soort mu ziek? De burgemeester van Moergestel brengt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat vanaf 30 april 1979 gedurende één maand ter gemeentesekretarie voor eenieder ter inzage ligt het door de raad dier gemeente op 30 maart 1979 vastgestelde bestemmings plan "Aan de Dreef", welk plan betrekking heeft op een gebied gelegen ten noordoosten van het hoekpunt Rootven-Kloosterlaan omgeving kleuterschool. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, bij Gedepu teerde Staten van Noord-Brabant schriftelijke bezwaren tegen ge noemd bestemmingsplan indienen. WOENSDAG 25 APRIL 1979. 4e jaargang - Nr. 88. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel Tel. 04243-2268 Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. titles of optredens. Totaal ben ik elke dag zo'n 5 a 6 uur bezig met zingen en repeteren. Red.: Zo onder het gesprek door horen we je dochter Anke 10 jaar] af en toe wat spelen op de vleugel. Daar sluit onze volgende vraag mooi bij aan nl.: zou je het leuk vinden als je dochter straks ook 'n carrière zou willen maken in de muziek en zou je dat stimuleren? Thea: Nou, 'n carrière maken, als ze iets in de muziek zou willen doen zou ik dat wel leuk vinden. Ze speelt momenteel piano, maar ze wil graag harp gaan leren spelen. En ze doet het echt met veel plezier. Ik zou, wanneer ze die interesse voor muziek inderdaad vast blijft houden, haar zeer zeker stimule ren. Red.: Als je zo overdag in de keuken bezig bent, heb je dan wel de radio aanstaan en naar welke zender luister je dan? Thea: Ja, ik luister veel naar de radio in de keuken en meestal is dat toch wel naar Hilversum IV, de klassieke zender. ara p 1 Red.: 'n Hele gekke vraag nu: als ze jou zouden uitnodigen om Nederland te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival, zou je daaraan mee willen doen? Thea: Dat ligt eraan, wat ze me zouden laten zingen. Het hoeft niet direkt klassiek te zijn, 't zou b.v. iets kunnen zijn uit "Porgy and Bess" of uit de rock-opera "Treemonisha", dan zou ik het geloof ik wel leuk vinden. Red.: 'n hele andere vraag nu: vind je het niet moeilijk om het beroep van huisvrouw te combineren met jouw tweede beroep, het zingen? Thea: Nee, helemaal niet, 't Is kwestie van aanpassen en wennen aan een heel andere manier van leven. Mijn man gaat vaak mee naar de uitvoeringen, hij stimuleert mij nl. heel erg. Overdag heb ik gewoon de huiselijke bezigheden, repeteren doe ik onder het stofzuigen door of in de keuken bij het koken, en 's de fee. De tekst daarvan heb ik nog steeds bewaard. Red.: Zou je bij benadering kunnen zeggen hoeveel keer je sindsdien bent opgetreden als soliste, afgezien van de "Avé Maria's" die je bij ontelbare ge legenheden gezongen hebt? Thea: Oei, de komplete opera's en ope rettes die ik gespeeld heb, zul je bedoe len? (En hier wordt ze bijgestaan door haar echtgenoot Jan). Dat zijn er in totaal 35 geweest. De echte komplete grote werken dus, afgezien van de Red.: Als je nou helemaal geen ver plichtingen hebt, wat doe je dan het liefst? We bedoelen dan 'n hobby of wat zoek je voor ontspanning? Thea: Als ik er de tijd voor heb, en het is goed weer, dan fiets ik erg graag. Ook rijd ik dan wel naar Tilburg voor de repetities, dat vind ik fijn om te doen, ja. Onder te titel: "In gesprek met...", willen wij onze lezers eens nader kennis laten maken met in Moergestel woonachtige mensen die om een of andere reden bekend zijn geworden in onze gemeenschap. Het bekende gezegde: "Dames gaan voor!" geldt ook voor deze rubriek, omdat we gemeend hebben als eerste wat nader aan u voor te stellen onze bekende zangeres Thea Vermeulen-Peek. Red.Heb jij 'n officiële opleiding gehad voor wat je momenteel op muzikaal gebied doet? Thea: Ja, ik heb twee jaar Conser vatorium gedaan, daarna heb ik privé- lessen gevolgd in Amsterdam bij Rosie Terwiel, daarop volgde 'n opera-oplei- ding van twee jaar in Maastricht, en momenteel heb ik wekelijks nog privé zangles bij Herman Woltman in Ut recht. Red.: Ons kwam laatst ter ore van iemand, en dat vinden we zelf trouwens ook, dat hij het jammer vond dat er op de lagere scholen tegenwoordig zo weinig wordt gedaan aan muziek, of aan muzikale vorming. Wat is jouw gedachte hierover? (met deze vraag bleek duidelijk dat we een heel tere plek hadden geraakt). Thea: Ik vind dit heel triest. Kinderen willen graag zingen, maar maak je b.v. 'n kinderfeestje mee, dan hoor je ze wel zingen, maar het zijn allemaal de liedjes die je de hele dag door op de radio hoort, de popmuziek bedoel ik dan. Vervolg op pag. 3 Red.: Weet je nog waar en wanneer je voor het eerst opgetreden bent als soliste? Thea: Ja, de eerste keer was in Tilburg in 'n kinder-operette: "De verdwenen aardmannetjes", ik zal toen 9 jaar ge weest zijn want ik zat in de derde klas. De rol die ik in dat stuk uitbeeldde was Het is vrijdagavond tien uur, vanwege haar drukke werkzaamheden een nogal laat tijdstip, als we aan de deur staan van het adres Hogendriesplein 13. We worden vriendelijk verwelkomd en na nog wat over en weer te hebben gepraat over koetjes en kalfjes, starten we de bandrecorder om met Thea te praten over haar zangcarrière. We hebben het gesprek met behulp van de band zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. We publiceren eerst de aan haar gestelde vraag en daarna het door Thea gegeven antwoord. We wensen u veel leesgenot. Thea: Nou, je werd van huis uit gesti muleerd, m'n vader en broers gingen naar het kerkkoor en dan ga je auto matisch eigenlijk met hen mee. kinder-operettes, concerten enz. Red.: Heb jij 'n voorkeur voor bepaalde componist? Thea: 'n bepaalde componist? Jazeker, dat is Verdi. Ik houd erg veel van zijn muziek en ik zing het ook erg graag. Red.: Heb jij ook nog voorkeur voor 'n bepaald koor en 'n dirigent? Thea: Ja, het koor waar ik graag bij zing, is het Tilburgs Kamerkoor, dat is geen solistisch werk, maar daar ben ik gewoon lid, weetje, zo'n klein koor met 4 alten, 4 sopranen, ja, dat vind ik erg gezellig. En voor dirigent gaat mijn voorkeur toch wel uit naar Jan Janssen uit Riel. lilQ@|U6SI6lfl

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1