1.95 Schelvisfilet Zure haring 3.50 Fietsen voor jongens en meisjes moeten zjjn: ^rtief kleurrijk, lichtlopend en bovenal vei 1 ig. Jan van Velthoven Schoolstraat 3 Kerkstraat 21 Moergestel Tel. 04243-1284 louis v.d. meydenberg ^4^; Kienen 500 gram per pot Vastenaktie klas 6A Verse Opbrengst kledingaktie Vormsel Bejaardennieuws Dank..... Toren-nieuws B.V. "De "De Korenmaaier voor de derde keer kampioen! 's Maandags op de markt 's Woensdags bij Groentehal Crisje - Par. publiciteitswerker. <NDEL J Gazelle fietsen hebben moergestel VOLENDAMMER VISHANDEL Gemullehoekenweg 11 - 5061 MA Oisterwijk Telefoon 04242-2344 WOENSDAG 18 APRIL 1979. 4e jaargang - Nr. 87 Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. wegens interieurverandering zijn wij gesloten vrijdag 20, zaterdag 21, maandag 23 en dinsdag 24 april. voor spoedgevallen en kleinigheden kunt u terecht rootven 26 (naast winkel). graag willen wij iedereen uitnodigen om op dinsdag 24 april tussen 17.00 en 19.00 uur 'n kijkje te komen nemen en een glaasje met ons te drinken. photo-atelier rootven 26 - 5066 aw moergestel - telefoon 04243-1421 De onlangs gehouden kledinginzame- ling had een opbrengst van 3000 kilo, waarvoor namens de stichting "Mensen in nood" onze hartelijke dank. Mede door uw hulp kunnen er weer veel noodlijdende mensen geholpen wor den, over vele landen verspreid. Bijzondere dank voor de contactadres sen waar men de kleding mocht bren gen. Voor ouders die kinderen hebben die NIET in Moergestel op school zitten, maar wel de leeftijd hebben om het vormsel te doen, het volgende; Als u en uw kind vinden dat hij/zij aan het vormsel meedoet, wilt u dan zo vriendelijk zijn contact te nemen met Rinus Hart, Raadhuisstraat 11, tel. 1340. Dit i.v.m. ouderavonden en voor bereiding. De datum van het vormsel is 22 juni om 19.30 uur. heer A. v. Oirschot. Door de heer van Straaten werd een uiteenzetting gegeven over de relatie bejaardenbond-bejaardenraad. Hoogtepunt was toch wel het uitreiken van de zilveren Bondsspeld met oorkon de door mevrouw N. Teepen aan ere voorzitter G. Priemus. Mevrouw Priemus werd ook in de hulde betrokken door het aanbieden van bloemen door voorzitter W. van Dijk. De kookcursus voor mannen start a.s. vrijdag op Stanislaus. Diegenen die zich aangemeld hebben, gelieve om 16.00 uur aldaar aanwezig te zijn. Groot bejaardenbal. Op vrijdag 20 april groot bal voor danslustige bejaarden uit Moergestel en omstreken. De muziek wordt verzorgd door Ome Gijs. Succes verzekerd. Jaarvergadering bejaardenbond Op dinsdag 10 april werd in Den Boo gaard onze jaarvergadering gehouden. Uit 't financieel verslag bleek dat er nog met een batig saldo kon worden afge sloten, terwijl de secretaris met een jaarverslag kwam waaruit bleek dat de bejaardenbond een zeer aktief jaar achter de rug had. Door het zich niet meer herkiesbaar stellen van twee be stuursleden, werden hun plaatsen aan gevuld door mevr. D. Ketelaars en de Pasen is weer voorbij. De vieringen in de kerk rond het Paasgebeuren en de Goede week zijn bijzonder sfeervol en gepast verlopen. Dit is mede te danken aan de inzet en medewerking van vele leden van onze parochie. Een woord van oprechte dank hiervoor is zeker op zijn plaats. Mede namens de beide pastores wil ik al diegenen, die in de paasweek op welke wijze dan ook aktief blijk hebben gege ven van hun betrokkenheid bij het kerk-zijn, bedanken. Leden van de diverse werkgroepen (voor het verzorgen van de versierin gen: voor het welslagen van de vas tenaktie: voor het zieken bezoeken: voor het helpen in de kerk), misdie naars, kollektanten, leden van het kerk koor etc., moge u dit zien als een blijk van waardering voor uw aktiviteiten en een aanmoediging om door te gaan. Eigenlijk zou dit vanzelfsprekend moe ten zijn. We vormen immers met zijn allen de kerkgemeenschap en moeten dit, zeker in deze tijd, met daden waarmaken. In verband met de huidige restaura- tie-werkzaamheden aan de kerktoren zullen de kerkklokken gedurende het eerstkomende halfjaar niet geluid kun nen worden. De afgelopen biljartcompetitie van Moergestel is ook dit jaar weer gewon nen door B.V. de Korenmaaier, die hiermee de wisselbeker definitief in haar bezit krijgt. De eindstand is; 1. De Korenmaaier met 79 punten. 2. 't Centrum met 66 punten. 3. 't Stokske met 64 punten. 4. 't Draaiboompje met 60 punten. 5. De Kloare met 51 punten. De persoonlijke competitie is nog in volle gang. Hiervan wordt de finale gespeeld op zaterdag 28 april om 20.00 uur in de "Korenmaaier". Na deze finale is de prijsuitreiking van zowel de club- als de persoonlijke competitie. De prij zen zullen worden uitgereikt door bur gemeester Ter Veer. Op 5 maart jl. is de 6e klas van de Graaf van Urselschool begonnen met een vasstenaktie. Men probeerde geld bij een te brengen door allerlei karweitjes op te knappen. Op zaterdag 7 april jl. werd er ook nog een autowasdag ge houden op de speelplaats van de Graaf van Urselschool. Alles bij elkaar werd dit het mooie bedrag van f 652,-. Dit geld zal gegeven worden aan de stich ting AMA in Brazilië. De bedoeling is er een vrachtauto voor te kopen. Het ove rige zal besteed worden voor de onder delen. Zo zie je maar weer, vele kleine dingen maken één grote. Vrijdag 20 april a.s. organiseert de V.V. Audacia werderom 'n kienavond met vele prachtige prijzen, zoals 'n haar- föhnset, dames- of herenschoenen, campingbed enz.enz.... met als hoofd prijs meisjes- of jongensfiets. Aanvang 20.30 uur in de kantine van Audacia. Uw kopje koffie staat voor u klaar. Dus tot vrijdag 20 april. Vredestein banden.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1