I nioi üaic nidiws I s I I Dr. Th. v. Delft Sr. AFWEZIG K.P.J. naar de Schouwburg GEMEENTE MOERGESTEL GEMEENTE MOERGESTEL GEMEENTE MOERGESTEL Vierde Weense Avond was een sukses I K.V.O. 1I 'n dag uit het teven van de Zuid-Amerikaanse indiaan. Alb. v.d. Werf. Moergestel, 11 april 1979. Burgemeester en Wethouders van Moergestel, De Burgemeester, J.B.S. ter Veer. De Sekretaris, A.P.A. de Rouw. Moergestel, 11 april 1979. Burgemeester en Wethouders van Moergestel, De Burgemeester, J.B.S. ter Veer. De Sekretaris, A.P.A. de Rouw. Moergestel, 11 april 1979. Burgemeester en Wethouders van Moergestel, De Burgemeester, J.B.S. ter Veer. De Sekretaris, A.P.A. de Rouw. OPENBARE BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Moergestel maken bekend dat met ingang van 18 april 1979 voor eenieder gedurende 90 dagen ter gemeente-sekretarie, afdeling Sociale Zaken en Welzijn, ter in zage ligt het Provinciaal Bibliotheekplan van de Provincie Noord- Brabant. Gedurende genoemde termijn van 90 dagen kan iedere belang hebbende schriftelijk tegen het provinciaal plan bezwaren indie nen bij de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Moergestel maken bekend, dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 50 van de Woningwet aan de heer S. Dirkx, Oirschotseweg 55 te Moergestel vergunning te verlenen voor het uitbreiden van een woonhuis op het perceel ka dastraal bekend gemeente Moergestel, sektie B nummer 2458, plaatselijk bekend Oirschotseweg 55. Het bouwplan ligt met bijbehorende bescheiden vanaf 13 april 1979 gedurende 14 dagen voor eenieder ter gemeentesekretarie, afdeling Algemene Zaken, ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren tegen het bouwplan worden ingediend bij het kollege van Burgemeester en Wethouders. WOENSDAG 11 APRIL 1979 4e Jaargang - Nr. 86 Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. De praktijk wordt waarge nomen door Dr. E. v. Delft Jr., Oisterwijkseweg 67, Telefoon 04243-1424. is van 19 april t.m. 13 mei K BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Moergestel maken bekend, dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 50, lid 8 van de Wo ningwet aan P.B. Roozen, Rootven 20 te Moergestel vergunning te verlenen voor het bouwen van een parkeergarage op het per ceel kadastraal bekend gemeente Moergestel sektie A nr. 1825, plaatselijk bekend Rootven 20. Het bouwplan ligt met bijbehorende bescheiden vanaf 13 april 1979 gedurende 14 dagen voor eenieder ter gemeentesekretarie Afdeling Algemene Zaken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren tegen het bouwplan worden ingediend bij het Kollege van Burgemeester en Wethouders. Afgelopen zaterdag heeft de K.P.J. op de Culturele dag van Kring-Tilburg voor de tweede maal het verhaal "met de K.P.J. naar Zuid-Amerika" opgevoerd. Op deze dag werd door een tiental K.P.J. afdelingen rond Tilburg een pro gramma gebracht, bestaande uit: to neel, cabaret, bewegingsexpressie, dans en muziek. Vijf jaar geleden waren er enkele leden van het kerkkoor, die wel eens wat anders wilden zingen. Hun voorliefde ging uit naar de operette muziek. Ze gaven hun voorkeur gestalte in de oprichting van het koor "Con Amore". Het was dit koor, dat ons nu al voor de vierde keer trakteerde op een "avondje Wenen". De formule, die het koor gekozen heeft - koorselecties uit operet tes en daarnaast gastsolisten - nodigt natuurlijk wel uit om in te gaan op de kwaliteit van het gebodene. Bij een gemotiveerde keuze van het koor kan men een groot enthousiasme verwachten. Dat dit enthousiasme niet steeds te proeven was, is waarschijnlijk te wijten aan te weinig zelfvertrouwen. Het hoogtepunt van de avond was dan ook het optreden van eigen solisten, die dat zelfvertrouwen blijkbaar wel had den. Hieruit blijkt dat het koor zelf zeer wel in staat is om zo'n avond te verzorgen. Dat men daarnaast een geroutineerde tenor als Rinus Hessel- berth heeft aangetrokken, is om verze kerd te zijn van goede kwaliteit, doch het optreden van het koorlid Nelly Verhaat deed zeker niet onder voor de gastsoliste Ery van Poppel. Als zij en het koor bewust worden dat zij onder de bezielende leiding van Ad Verbakel nog kwalitatief verder kunnen groeien, dan zullen zij aan hun hobby steeds meer plezier beleven. Op dinsdag 24 april a.s. organiseert de K.V.O. afdeling Moergestel een uitstap je naar Keukenhof. Vertrek 's morgens om 9 uur op het St. Jansplein. Thuis komst plm. 18.00 uur. Indien er nog dames zijn die graag mee willen en zich nog niet opgegeven heb ben, gelieve dit dan zo spoedig mogelijk te doen bij de secretaresse, tel. 2376. Ook niet-leden kunnen aan dit reisje deelnemen. Op dinsdag 15 mei kringbedevaart naar Meerseldreef. Degenen die graag mee willen en zich nog niet opgaven, kun nen dit nog doen bij de secretaresse, tel. 2376. Vertrek om 9 uur op st. Jansplein. Op dinsdag 23 mei organiseert de K.V.O. 'n reisje voor moeders met kin deren. Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus. U kunt zich opgeven bij de secre taresse, tel. 2376. f K.P.J. Moergestel kwam daarbij als beste uit de bus en mag daarom op 5 mei a.s. hun stuk nogmaals opvoeren op de jaarlijkse leKaDee in de Tilburgse stadsschouwburg. Op deze leKaDee (Interkring Kulturele Dag) zullen de beste stukken van K.P.J. afdelingen uit Brabant, Zeeland en Gelderland worden opgevoerd.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1