I Brief van Theo Raaijmakers 95 s Kabeljauwfilet 4.50 Malse makreel per stuk I 2 Gemeentebestuur ziet af van onderscheidingen I 1 n I I I VOORBEREIDINGSBESLUIT kN DEL y-A 500 gram j.s. GEMEENTE MOERGESTEL Verse Mevr. Mutsaers- Willems 's Maandags op de markt 's Woensdags bij Groentehal Crisje HHH HnTB 8» :X: l.'i" Moergestel, 4 april 1979. De Burgemeester voornoemd, J.B.S. ter Veer. VOLENDAM MER VISHANDEL Gemullehoekenweg 11 - 5061 MA Oisterwijk Telefoon 04242-2344 GEDIPLOMEERD VOET- EN SCHOENKUNDIG PEDICURE De Burgemeester van Moergestel brengt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis dat de raad van de gemeente Moergestel in zijn vergadering van 30 maart 1979 heeft besloten te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het ge bied dat ten noorden begrensd wordt door de 150 KV-lijn, ten oosten be grensd wordt door de Heiligenboom, ten zuiden begrensd wordt door de Oir- schotseweg en in het westen begrensd wordt door de Reusel en het bejaar dencentrum Reuselhof, wel gebied op de bij het besluit behorende kaart in oranje is aangegeven. Het betreffende besluit ligt met bijbehorende stukken voor een ieder ter ge- meenteskretarie, afdeling Algemene Zaken, ter inzage. WOENSDAG 4 APRIL 1979. 4e jaargang-Nr. 85 Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. n Jt j- Griete Veldeke 10, Moergestel Tel. 04243-2281 Tevens aanmeten van steunzolen. I r een dag!! Elke paar dagen honderd kilo rijst en dat is nog maar het begin. Ik moet zeggen dat bijna iedereen enkele kilo's is aangekomen sinds ze hier kwamen en dat mocht natuurlijk ook wel; velen van die kinderen waren echt ondervoed en dat moest bijgeschaafd worden! Behalve het eten zijn er na tuurlijk nog een heleboel andere on kosten, zoals schriften, boeken, kleren, pennen, potloden, kleurpotloden, inkt, dekens, zeep, tandpasta, enfin, noem maar op!! Het moet er allemaal komen en daar helpen jullie nu dus aan mee. Heel veel dank!! Ook namens de kinderen die, als ze gewoon thuis zouden zijn, meestal geen scholing zouden krijgen, weinig te eten etc. Ze zijn jullie erg dankbaar!!!! Ik wil deze gelegenheid ook graag gebruiken om alvast andere mensen te danken die me geholpen hebben! Ik zal zeker zo vlug mogelijk schrijven, maar ik hoop dat u nog even geduld wilt hebben met me. Het is hier zo druk dat er van schrijven erg weinig komt, maar ik zal u niet vergeten! Heel veel dank!II te kritiek uit. Het college ging gaarne mee met het voorstel van de raad om de aanleg aan de firma van Velthoven op te dragen. Het voorgestelde krediet voor de aanschaf van een Tor groundmaster 52 maaimachine lokte vooral bij de heer Swinkels nogal wat kritische vragen uit. De Toro professional, thans bij ge meentewerken in gebruik, was een dure machine gebleken die niet aan de ver wachtingen had voldaan. De nu voor gestelde nieuwe machine was van hetzelfde merk, en ook nog een cir- kelmaaier die minder vriendelijk is voor het gras. De heer Swinkels vond dat men ook eens naar andere merken moest informeren. Het krediet werd wel vastgesteld, maar over merk en type grasmaaier zou men zich nog nader informeren. Het voorbereidingsbesluit voor het Plan Oostelvoort werd opnieuwvastgesteld. Het bestemmingsplan Aan de Dreef werd aangenomen, nadat de heer van Riel nog naar enkele naadjes van de kous had geïnformeerd en daarmee het college in verlegenheid had gebracht. Mede door wijziging in het college was een aanvulling in verschillende com missies nodig geworden. Vóór de stemming pleitte de heer van Gils nogmaals voor uitbreiding van de commissie openbare werken tot 5 man en voor de instelling van een commissie Welzijn. Bij de verschillende stemmingen kwamen uit de bus; ruimtelijke ordening: de heer Kuypers (CDA); stadsgewest: de heer van Riel (SVP); openbare werken: de heer op 't Hoog (PGB); bibliotheek: de heer van Riel (SVP). Een precair punt was het voorstel van het college tot het instellen van een gemeentelijke onderscheiding, in meerdere graden. Burgemeester Ter Veer lichtte het voorstel toe en zei bij voorbaat dat unanimiteit bij het in willigen van dit voorstel bijna een vereiste was. Bij het ontbreken van deze unanimiteit zou het college zich beraden. Alleen het CDA en de WD waren het met het voorstel eens. De PGB en de SVP voelden er niet voor. De heer van Riel (SVP) zou zich bij eventuele stemming onthouden. Na kort beraad trok het college het voorstel terug. Tot slot waren er nog enkele ingekomen vragen van het CDA. Vooral de ver betering van het wegdek van de Pijnen- dijk werd zwaar en lang besproken, waarbij vooral de heer Swinkels nogal zwaar geschut in stelling bracht. Het middernachtelijk uur was weer ver gepasseerd toen de voorzitter de ver gadering sloot. Beste mensen van de groep Missie- en Ontwikkelingswerk, beste driekoningenzangers en -zange ressen, beste mensen van Moergestel, Ik weet dat ik er ontzettend laat mee ben, maar toch is mijn dankbaarheid niet minder oprecht: graag nog aan iedereen een heel oprecht gemeend "dank-je-wel" voor wat jullie weer voor ons hebben gedaan met driekoningen!!! Ik ben blij dat zoveel mensen daarginds weten hoe hard we jullie hulp nodig hebben!! Dank aan iedereen!!! Ik hoop dat jullie goed blijven zingen en al die andere dingen ook blijven doen die de mensen in de derde wereld zoveel voor uithelpen! Ik wil jullie geld heel graag gebruiken voor de kinderen hier, zoiets van "de kinderen van Moergestel voor de kinderen van Gargeyapuram"!! Jullie weten nog wel dat ik hier een aantal kinderen in huis heb en dat zijn er intussen negenentwintig geworden. In april loopt het schooljaar hier af, in juni begint het nieuwe en dan zullen er zeker weer een aantal kinderen meer zijn. Je kunt je voorstellen wat die lui afeten op De gemeenteraad had vrijdagavond een lange agenda af te werken, waarop echter veel punten voorkwamen die vlot konden worden afgewerkt. Bij de mededelingen lokte de taakverdeling binnen het college van B en W nogal wat commentaar uit van de kant van het CDA en de WD. De heer van Gils constateerde dat de portefeuille van de nieuwe wethouder nogal licht was geworden en vroeg zich af of dit wel verantwoord was. De heer Buynsters vond dat het op deze manier een aangename zaak werd om wethouder te worden. De voorzitter repliceerde dat de verdeling van de taken een zaak is van het college en dat met name grondaankopen reeds in zijn portefeuille was ondergebracht. Wethouder Mulders zelf zei dat het verdelen van woningen een subtiele zaak was, die beter kon worden behartigd door iemand die boven de partijen staat. Het voorstel tot plaatsing van een copieer- apparaat in de bibliotheek vond algemeen instemming, maar de voor gestelde 50 cent per kopie vond men nogal gortig. Het college kon wel meegaan met de prijs van 25 ct. Een krediet van 16.500 gulden voor repa raties aan het Trefcentrum werd goed gekeurd. Wel zou de heer Buynsters wel eens willen weten hoeveel jongeren van dit trefcentrum gebruik maken. Ook over de financiële verantwoordelijkheid van de eigenaresse, het kerkbestuur, zou men graag wat meer inzicht krijgen. Het voorstel om geen subsidie te verlenen aan de Stichting stuurgroep Brabant Een vond het CDA bij monde van de heer van Gils, merkwaardig. De heer van Os was het er wel mee eens: straks komt Brabant 2-3-4 ook nog om subsidie. De heer van Riel vond het verzoek nogal ouwbollig gefor muleerd en zag er niet veel heil in. De zaak zal opnieuw worden bekeken. De voorgestelde gunning van de aanleg van centrale verwarming in 9 ge - meentewoningen aan een firma van buiten Moergestel en bijzonder de motivering ervan lokte bij alle fracties moergestel. I

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1