Vita-parcours Moergestel verwacht 25.000ste bezoek! d ADSPIRANT BRANDWACHTEN J a GEMEENTE MOERGESTEL GEMEENTE MOERGESTEL Kienen op de Reuselhof V- 1 -1 ws kW - MJ OPENBARE BEKENDMAKING Moergestel, 23 maart 1979. moergestel Burgemeester en wethouders van Moergestel, J.B.S. ter Veer, de burgemeester. Wat niemand bij de officiële opening, in 1976, had durven hopen is werkelijkheid geworden; aanstaande zondagmiddag zal het 25.000ste bezoek aan het Moer- gestelse Vita-parcours worden geregi streerd! De automatische bezoekerstel- ler, die in een van de meest benutte toestellen is ingebouwd, stond afgelo pen zondag tegen zonsondergang op 24.731. Aangezien het gemiddelde be zoek rond deze tijd van het jaar van maandag t/m vrijdag 25 per dag is, op zaterdag 80, waarna een grote spits volgt op de zondagmiddag, is het practisch zeker dat de 25.000ste zon dagmiddag a.s. tussen 15 en 16 uur zal worden geregistreerd. Het bestuur van de Vita-stichting en het gemeentebestuur van Moergestel zijn blij met dit resultaat, dat het Moerges- telse Vita-Parcours tot een drukst be zochte van Nederland bestempelt. Hoewel het zeker niet in de bedoeling ligt van deze gebeurtenis veel ophef te maken -trimmen zou immers voor ie dereen de meest normale zaak moeten zijn- zal er toch enig luister aan worden bijgezet. De voorzitter van de Vita- Stichting, Jhr. Mr. A. Sandtlooper zal persoonlijk aanwezig zijn om de 25.000ste namens de stichting de bron zen pace-maker te overhandigen. Na mens de gemeente Moergestel zal burgemeester ter Veer de eerste Moer- gestel-medaille op de brave borst spel den. In verband met de te verwachten toeloop worden de trimmers van Moer gestel en naaste omgeving vriendelijk verzocht te voet of per fiets te komen. Voor de automobilisten zal een zone ter weerszijden van de Pijnendijk voor deze gelegenheid als Landschappelijk Waar devol Agrarisch Parkeerterrein worden aangewezen, waarbij echter uitdrukke lijk moet worden gewaarschuwd dat de te parkeren automobielen een kubieke meterinhoud van 750 niet mogen over schrijden. Wethouder Theo Mulders en ex-wethouder Chris van Riel, beiden van Moergestel, zullen hiertoe zondag middag om 2 uur de eerste heiningpaal uit de grond trekken. Om aan de gebeurtenis een bescheiden feestelijk cachet te geven verzoekt de Vita-Stich- ting alle bezoekers van het Parcours Inlichtingen: Inlichtingen kunnen verstrekt worden door de commandant van de Brandweer, Dhr. H. Roozen, Rootven 25, Telefoon 1335. Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan de Burgemeester, Vereisten: De kandidaten moeten de militaire dienstplicht vervuld hebben of hiervan zijn vrijgesteld. Zij moeten bereid zijn de cursussen Brandwacht 2e klas en persluchtmaskerdrager te volgen, en zich aan een medische keuring te laten onderwerpen. WOENSDAG 28 MAART 1979 4e Jaargang-Nr. 84 Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. zondagmiddag een lentebloemetje op hun kleding te willen bevestigen. Bij de toegangen tot het parcours zullen ook bloemetjes worden aangeboden tegen een vrijwillige bijdrage voor de restaura tie van de Moergestelse kerktoren. Mocht men tenslotte ook zijn geest willen ontspannen, dan kan men deze uitstap prachtig combineren met een bezoek aan de expositie van de Moer gestelse amateur-kunstschilder Pierre Wolfs in het gemeentehuis. Op donderdag 5 april 's avonds om 19.30 uur kienen voor alle bejaarden van Moergestel. Leuke prijzen en gratis kopje koffie. U komt toch ook? De aktiviteitenkommissie. De onderscheiden mogelijkheden om de leden van het college van burgemeester en wethouders te kunnen spreken. Spreekuur wethouder A.M.M. Smits: Iedere maandagavond van 7-8 uur ten gemeentehuize. Spreekuur wethouder Th.A.C. Mulders: Iedere dinsdagavond van 7-8 uur ten gemeentehuize. De burgemeester heeft geen vast spreekuur. Iedere ingezetene kan telefonisch, het zij persoonlijk met de burgemeester een afspraak maken, waarbij dan zoveel mogelijk met de voor de bezoeker meest geschikte tijd re kening kan worden gehouden. Bereikbaarheid om die afspraak te maken: ten gemeentehuize op elke werkdag 's morgens tussen 9.00 en 9.30 uur (tel. 1235); thuis 's avonds tussen 6.30 en 7.00 uur (tel. 1400); bij eventuele afwezigheid kunt U een boodschap ach terlaten. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. ALGEMEEN: Ook al wordt in beginsel ieder onderwerp bij elk van de leden van het college bespreekbaar geacht, toch zou het om zuiver prak tische redenen wenselijk zijn, indien het betreffende lid van het college slechts over die kwesties wordt aangesproken, die tot zijn portefeuille gerekend kunnen worden. De taakverdeling is als volgt overeengekomen: Burgemeester ter Veer: Financiën, Gezondheidszorg, Nutsbedrijven, Economische Za ken, Gewestzaken,Beheer gemeente-eigendommen w.o. aanko pen, Automatisering, Volkshuisvesting, Openbare Orde, Perso neelszaken en Voorlichting. Wethouder Smits; Culturele Zaken, Recreatie, Maatschappelijke Zorg, Onderwijs, Welzijnszaken, Jeugd- en Sportzaken, Monumentenzorg en Bi bliotheekwerk. Wethouder Mulders: Ruimtelijke Ordening, Land- en Tuinbouw, Natuur/landschap en Milieu, Landinrichting, Openbare Werken en Verkeer en Vervoer. Bij de vrijwillige brandweer is plaats voor: A.P.A. de Rouw, de secretaris. - k

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1