HHHHI nieuwe" kollege van B. en W. Theo Mulders volgt van Riel op als wethouder imurmwwi AFWEZIG van maandag 26 maart tot en met 1 april. Vurjaor GEMEENTE MOERGESTEL Dr.v. Delft Jr. Tijdens bewogen raadsvergadering fis tl Rg B HN J.S. BEKENDMAKING I Waarneming: Dr. van Delft Sr., Oirschotseweg 15, tel. 1204 Ik hè munnen duffel nog nie in de kaast nost ons vraauw dur kenijnevelle; ze zeej dè dè toch in ut vurjaor nie paast, mar ze kan me nog meer vertelle! We gon wir nor bed meej un hete kruik, ok al hén we sentraole verwèrming; want ak zo de rekening kèk van 't verbruik, dan is 't meer sentraole verèrming! De klènder zeej wel degget vurjaor is, mar de zon schènt ut nog nie te wete; de daag zèn te kort en de naachte te fris: ut wort laot vur we la bone ete! den 21ste mert hagget volges de klènder vurjaor gewist moete zèn. WOENSDAG 21 MAART 1979 4e Jaargang - Nr. 83. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243 2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. Moergestel, 21 maart 1979. Burgemeester en wethouders van Moergestel, De buraemeester. J.B.S. ter Veer. Oisterwijkseweg 67 is Het Hierna verlieten de frakties van C.D.A. en V.V.D. onder schuchter applaus van de tribune, de vergadering. De heer van Os (P.G.B.) vindt de keuze van de P.G.B. wethouder Mulders een goede zaak: wie brokken heeft durven maken, moet ook de moed hebben om te lijmen. Hij vindt een goed funktionerend kollege belangrijk en heeft als zodanig ver trouwen in Theo Mulders. Met de kandi daat van het C.D.A, zou de samenwer king in het kollege moeilijk zijn geweest, zoals uit recente gebeurtenissen en vroe gere uitspraken duidelijk is geworden. De heer Stiphout verklaarde kort maar duidelijk waarom de S.V.P. voor het behoud van de koalitie en voor wethouder Mulders heeft gestemd. De voorstellen van het C.D.A. met betrekking tot het be stemmingsplan buitengebied waren veel Burgemeester en wethouders van Moergestel maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van de algemene verkla ring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Noord-Bra- bant d.d. 15 december 1976, G nr. 232.735 aan C.A.M. Haffmans, St. Urbanusweg 50 te Venlo vergunning te verlenen voor het ver groten van de woning aan de Van Rijckevorsellaan 4 te Moer gestel door middel van de bouw van een verdieping op een ge deelte van de woning. Kadastraal is het perceel bekend sectie A nr. 2958. Het bouwplan ligt met bijbehorende stukken vanaf 23 maart 1979 gedurende 14 dagen voor eenieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan eenieder tegen dit bouwplan bij ons Kollege schriftelijke bezwaren indienen. Onder zeer grote belangstelling van het publiek trad de voltallige raad vrij dagavond aan om in een extra verga dering een nieuwe wethouder te kie zen voor de vacature die ontstaan was door het heengaan van de heer van Riel. Burgemeester ter Veer sprak een kort dankwoord uit aan de afgetreden wethouder. Hij wilde duidelijk tegen over de gemeenschap verklaren dat het menselijk kontakt binnen het kol lege geen probleem was geweest. Hij prees de heer van Riel om de ener gieke wijze waarop hij zijn funktie had uitgeoefend. Hij gaf hem bovendien de verzekering dat het ambtenaren korps hem zeer had gewaardeerd. ■ÈNjMtel nieuws plaats in! Het C.D.A. heeft zich steeds uit gesproken voor een kollege op zo breed mogelijke basis. Het C.D.A. heeft ge tracht in kontakt te treden met de P.G.B., maar zonder sukses. Tenslotte meende de heer van Gils dat Theo Mulders moeilijke tijden tegemoet gaat. Het C.D.A. heeft geen vertrouwen in dit kollege, maar het zal geen oppositie voeren om de opposi tie. Zijn fraktie wil nog luisteren naar de verklaring van de heer Buynsters, maar zal dan de vergadering verlaten. De heer Buynsters verklaarde dat met name de houding van de S.V.P. bij zijn partij zeer slecht is overgekomen. Volgens hem kan die alleen maar zijn voortgeko men uit rancune. De houding van de P.G.B. en vooral die van de nieuwe wet houder, vond hij onbegrijpelijk. Hij wenste hem in elk geval veel sterkte toe. Voor men tot stemming overging wenste de heer van Gils (C.D.A.) een toelichting op een detail van de door van Riel inge diende ontslagbrief. De heer van Riel zei dat het in elk geval niet zijn bedoeling was geweest daarmee een smet te werpen op het blazoen van het kollege. De heer Mulders legde een verklaring af waarin hij duidelijk stelde nooit de bedoe ling te hebben gehad om zijn vertrouwen in de S.V.P. als coalitiepartner op te zeg gen. Hierna werden de stembriefjes rondge deeld. Het C.D.A. stelde de Heer J. Swin- kels als candidaat. De heer Buynsters (V.V.D.I verklaarde de kandidatuur van Swinkels te steunen. De P.G.B. stelde de heer Mulders kandidaat en de heer van Stiphout verklaarde dat zijn fraktie, de S.V.P., op de heer Mulders zou stemmen. De heer Mulders werd in eerste stemming met 6 stemmen gekozen, terwijl zijn te genkandidaat 5 stemmen haalde. Na de stemming wensten de fakties nog een verklaring af te leggen. Namens het C.D.A. sprak de heer van Gils het grote ongenoegen van zijn faktie uit. Er waren volgens hem rond de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied rare din gen gebeurd. Degene die de wethouder van de S.V.P. heeft laten struikelen neemt met steun van de S.V.P. de opengevallen ingrijpender dan die van de P.G.B. Zijn partij vindt dat de man die zich binnen de koalitie het felst tegen het ontwerpplan heeft verzet de verdere verantwoordelijk heid voor dit plan moet dragen. Hij vond het bovendien een duidelijke blijk van de goede bedoelingen van zijn partij met de bestaande koalitie. Als laatste kreeg ex-wethouder van Riel het woord. Voor hem was het opgeven van het wethouderschap een zware en ge voelige zaak geweest. Hij, en zijn partij, hebben veel zorg gehad om het belang van de boeren, die met hun verregaande veranderingsvoorstellen hun eigen belang slecht hebben gediend. De S.V.P. is dan ook voornemens een bezwaarschrift in te dienen tegen het ingediende bestem mingsplan bij G.S. Theo Mulders zal nu bestuurlijke verantwoordelijkheid moeten dragen voor het plan. De heer van Riel sprak zijn vrees uit dat het plan door G.S. zal worden geretourneerd, en dat het aan leiding zal worden tot vertraging van an dere belangrijke zaken. Hij beloofde de nieuwe wethouder met raad en daad te willen bijstaan om in zijn nieuwe funktie ingewerkt te raken. Rond half tien was de vergadering afge lopen. De sekretaris, A.P.A. de Rouw. 11

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1