SPENCER f 28,75 I I f I E.H.B.O. o Kebouterkes Fijne culturele avond Wit Gele Kruis GEMEENTE MOERGESTEL Gemeenteraad kiest wethouder "De Rietvoorn" Jonge mensen Prijs: RAADHUISSTRAAT 17- MOERGESTEL TEL.04243 1287 «si T--1 De agenda t 9 M.O. t B V-hals, in glansacryl, kleuren: geel, wit, kobalt, zwart, rood. Maten s-m-l Vur de nieuw kebouterkes die de zaoterdag wiere geinsteleerd. Op 21 april wordt vanuit Yerseke op de Oosterschelde gevist om de T.H. wis- selbeker. Deelnemers kunnen zich tot 10 april opgeven in het clublokaal, Café ,,de Klaore", of bij Theo Broeren, Pastoor de Louwstraat 7. Kosten f 35,— bij aanmelding te voldoen. "Kwó dé de kebouterkes kwaame" zeej ons vraauw as den afwaas bièft staon; daorum zén we vanmérge saame naor ut taand der kebouters gegaon. We hén ze zien daanse en springe in Bambilie, hit ver hier vandaon; wè kosse die vraauwkes toch zinge! twaar zund dèt zo gaauw waar gedaon. Kzeg tegen ons vraauw: "zuukt er inne! Dur tope dur hier zeker elf!" Mar ze waar nog de keuke nie binne, of ze zeej: "kdoeget toch liever zelf!" WOENSDAG 14 MAART 1979 4e Jaargang - Nr. 82. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. )- u i_ e s n e u ir e e g it BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Moergestel maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van de algemene verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 15 december 1976, G nr. 232.735 aan P.J. Vermeer, Broekzijde 19 te Moer gestel een gewijzigde vergunning te verlenen voor het bouwen van een open ligboxenstal op het perceel kadastraal bekend gemeente Moergestel, sectie F, nr. 239, plaatselijk bekend Broekzijde 19. Dit bouwplan ligt met bijbehorende stukken vanaf 16 maart 1979 ge durende 14 dagen voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder tegen dit bouwplan bij het ge meentebestuur schriftelijke bezwaren indienen. Moergestel, 14 maart 1979. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD, De Burgemeester, J.B.S. ter Veer. De Sekretaris, A.P.A. de Rouw. De agenda van de ingelaste raadsver gadering van a.s. vrijdag 16 maart zal naast de gebruikelijke opening slechts uit één punt bestaan, nl. de verkiezing van een wethouder. De vergadering vindt plaats in het Gemeentehuis. De aanvang is om 20.00 uur. Evenals vorige maand volgt hieronder voor de leden van de E.H.B.O.-vereni ging het programma van deze maand. A.s. donderdag 15 maart wordt behan deld; Eerste hulp bij rampen en organi satie. Verder willen wij alle leden attent maken op de geplande aktie eind maart. Wij verwachten alle leden op beide avonden in het Wit Gele Kruisgebouw. Het gaat niet best met de jongerenmis, zeiden ze afgelopen zondag in de kerk. De tekstgroep is te klein geworden. De inspiratie is verdwenen. De leden van de groep willen er mee stoppen. Het gaat niet best, nee. En toch zeggen mensen dat de jongerendiensten, fijne diensten zijn. Dat ze het niet prettig zouden vinden als er geen jongerenmis sen meer kwamen. De groep zelf wil ook het liefst gewoon doorgaan. Als ze maar eens geholpen werden door een stel jonge mensen. Zouden er dan geen jongelui zijn, die daar hun schouders onder willen zetten? hun smeuïge opmerkingen (kunnen we nie 'n half uur bakken vertellen?), hadden ze de zaal spoedig op hun hand. De toneelgroep van 't Dorp kwam met 't Gessels Volkslied. Daarna 'n toneel stuk rond het Carnaval. Wel of niet Carnaval vieren, 'n hossende menigte op het podium en 'n happy end, waren de ingrediënten van dit stuk, 't Werd uiterst bekwaam gespeeld en de lach salvo's waren dan ook niet van de lucht. De diverse onderdelen van de avond werden door Jacq. v/d Wouw op bekwame wijze aan elkaar gepraat en tussen de diverse toneelgroepen zong het K.V.O.-koor o.l.v. dhr. Donders enkele prettig in het gehoor liggende liedjes. Nelly Jonkers tenslotte besloot de avond op onnavolgbare wijze met de declamatie; „Es....dan!". En om hier 'n paar regels te herhalen; „Es Gèssel nie bestond, dan hadden we ginnen Boe renbond". Dat laatste zou jammer zijn en misschien is het te doen om deze avond nog eens te herhalen en voor het publiek vrij toegankelijk te maken, zodat iedereen eens kon zien wat zo'n hechte organisatie als de Boerenbond nog aan „echte" cultuur te bieden heeft. Ik heb er in elk geval geweldig van genoten! Jodocus. j Met ingang van 21 maart houdt de diëtiste mevr. R. Rooden iedere 3e woensdag van de maand spreekuur in het WG Kruisgebouw. Dit is alleen mogelijk met verwijsbrief van specialist of huisarts. Het consult is voor leden van het WG Kruis gratis, dit wel met overleg van het betalingsbewijs. U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 1594 van maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 14.30 uur of op Pr. Beatrixstraat 27. Afgelopen donderdag waren we te gast op de Culterele Gezinsavond van de Boerenbond in de propvolle zaal van „Den Boogaard", 'n Geweldige avond, die door de diverse optredende groepen zelf in elkaar was gezet. De spits werd afgebeten door de Aspiranten en Junio ren van de K.P.J. De groep o.l.v. Wim Wolfs, Wim van Oort, Frits Burgers en Erma v/d Wouw, bracht ons naar Zuid-Amerika en belichtte het leven van o.a. de indianen. Het is bekend, dat de schrijver van dit artikel 'n zwak heeft voor de prestaties van de senioren-to- neelgroep van de K.P.J., doch deze speelkunst bezitten ook de jongeren. Uitstekend gekozen muziek en 'n geraf fineerd gebruik van de belichting maak ten 'n grandioos begin aan deze avond, 'n Gemeend komplirtient is hier dan ook zeker op z'n plaats. De ponyclub liet ons vervolgens enige tijd vertoeven op 'n theaterburo, waar allerlei artiesten zich aandienden, 'n Prettig half uur, waarbij natuurlijk de kleinsten de show stalen, temidden van o.a. Sandy, Luv' en The Village People. Na de pauze waren de buurtschappen aan de beurt. Kleinheuvel, Heuvel- dwarsstraat en Vinkenberg zaten er inderdaad wat mee. „Wè brengen we op de Culturele Avond?", was hun onderwerp. Toch goed gekozen en met Acwi ST. JAN PRESENTEERT ZICH. Op vrijdag 23 maart zal in het gemeen schapshuis „Den Boogaard" om 19.00 uur door de leden van de diverse jeugdgroepen 'n avond georganiseerd worden, waar ze zich voor willen stellen, onder het motto; „St. Jan presenteert zich". Deze avond is be stemd voor de ouders van de kinderen die georganiseerd zijn onder de jeugd groepen, die behoren tot de Stichting Jeugdbelangen St. Jan. De bedoeling van deze avond zal zijn, het bijeenbrengen van de diverse groe pen, met een programma vanuit een zo breed mogelijke inbreng. In de vorm van een kleurrijke bonte avond, zullen de kinderen van het kinderkoor, welpen gidsen en kabouters, de judo-club en de club van de maand, hun akties in de vorm van zang, spel, deklamatie en toneel laten zien waartoe ze in staat zijn. Het doel van deze avond zal hierdoor tot uiting komen, n.l. het goed funktioneren van het spelend werken in een gemeenschap. De avond wil ook de jongens en meisjes laten ervaren, hoe grandioos het is om iets gezamenlijk aan te pakken, rekening te houden met elkaar en gezamenlijk deze avond tot een feest te maken. Wij maken de ouders van de verschil lende jeugdgroepen hierboven ge noemd, er nu al op attent om de avond van 23 maart in gedachten te houden.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1