I BURO ’16 43 Boerenbond Moergestel Trefcentrum Moergestel GEMEENTE MOERGESTEL GEMEENTE MOERGESTEL Skelterraces in Moergestel! ^kwerk-drukwerk kwerk-drukwerk k drukwerk-' te|. 04243-2268 f Heuvel en we zèn er Zoals vorig jaar bestaat ook dit jaar de gelegenheid om op onder staande tijden tegen de daarbij genoemde tarieven een tennisbaan te huren. Maandag van 14.00 tot 18.00 uur voor f 70, per uur voor het gehele seizoen. Donderdag van 9.00 tot 12.00 uur voor f 55, per uur voor het gehele seizoen. Vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur voor f 90, per uur voor het gehele seizoen. Zaterdag van 15.00 tot 18.00 uur voor 110,— per uur voor het gehele seizoen; van 18.00 tot 19.00 uur voor f 90,— per uur voor het gehele seizoen. Het tennisseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober 1979. Belangstellenden voor het huren van een tennisbaan verzoeken wij om zich zo snel mogelijk op de gemeente-sekretarie, afdeling sociale zaken en welzijn te melden. Van onze medewerkers op deze afdeling kunt U desgewenst na dere informatie verkrijgen. Burgemeester en Wethouders van Moergestel. WOENSDAG 7 MAART 1979 4e Jaargang - Nr. 81. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, 5066 XC Moergestel - Tel. 04243-2268. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Moergestel maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 50, lid 8 van de Woning wet aan de Rabobank Moergestel, Rootven 10 te Moergestel ver gunning te verlenen voor het uitbreiden van de Rabobank op de percelen kadastraal bekend gemeente Moergestel sektie A nrs. 3520, 3863 en 3862 alle gedeeltelijk, plaatselijk bekend Rootven 10. Het bouwplan ligt met bijbehorende stukken vanaf 9 maart 1979 gedurende 14 dagen voor eenieder ter gemeentesekretarie, Afde ling Algemene Zaken, ter inzage. Gedurende deze termijn kan eenieder schriftelijke bezwaren indie nen bij het gemeentebestuur. Moergestel, 7 maart 1979. Burgemeester en Wethouders van Moergestel. De Burgemeester, J.B.S. ter Veer. De Sekretaris l.s., F.M.M. van Kuppeveld. 4 I In verband met de lengte van het programma moeten we beslist om 7.30 uur kunnen beginnen. Zorg daarom dat u op tijd bent! Alle leden van de N.C. B.-K.V.O. en K.P.J. met echtgenote worden uitge nodigd op de „Culturele gezinsavond" en wel op donderdag 8 maart in Den Boogaard aanvang 7.30 precies Op zondagmiddag 11 maart vindt er in het Trefcentrum een optreden plaats van de Schotse formatie Ossian". Ossian is eigenlijk min of meer herrezen uit de enige jaren geleden overleden folk-rockgroep Contraband. Sinds het voorjaar van '76 bestaat Ossian. De elektriche gitaren zijn inmiddels aan de wilgen gehangen en men is nu akoes tisch verder gegaan. De naam Ossian is afgeleid van de in de derde eeuw levende Keltische bard en volksheld Ossian. De groep maakt bijna uitslui tend Schotse volksmuziek met een duidelijk Keltisch accent. De meeste vocale nummers worden dan ook in het Gaelic gezongen. Behalve de uit eerder genoemde Contraband komende Billy en George Jackson en John Martin heeft de groep nog een vierde man in BRABANT EEN U hebt zeer zeker al meer gelezen en of gehoord dat men plannen heeft om Brabant in 3 provinciën te verdelen. De Landbouworganisaties zijn er van over tuigd dat dit niet in het belang van de landbouw is. Trouwens ook vele andere groeperingen zijn er op tegen. Op 16 maart a.s. zullen de Prov. Staten zich over deze aangelegenheid uitspreken. De komende weken zullen in „Boer en Tuinder" over deze materie diverse artikelen te lezen zijn. Om onze overtui ging kracht bij te zetten gaan de N.C.B., K.V.O. en K.P.J. een handte- keningenaktie organiseren. Deze hand tekeningenlijsten zullen op 16 maart aan de Prov. Staten worden aangeboden. Hoe meer handtekeningen we krijgen, hoe beter dus. Daarom zullen de bestuursleden op de a.s. Culturele Avond op 8 maart a.s. in „Den Boogaard" met de tekenlijsten aanwe zig zijn en u wordt dan ook vriendelijk verzocht om gedurende deze avond uw handtekening met naam en adres op deze lijst te plaatsen. CONTRIBUTIE Wij missen ook nog heel wat invulfor- mulieren voor de contributie N.C.B. over 1979. Wilt u deze invullen en zo spoedig mogelijk inleveren op het pak huis of in de winkel. Billy Ross, afkomstig uit de groep Dapplegrim. In deze samenstelling heeft Ossian de laatste jaren behoorlijk aan de weg getimmerd met toernees door vrijwel heel Europa. De groep heeft inmiddels twee elpees gemaakt, die beiden hoog genoteerd staan in de folk-poll van het toonaangevende En gelse muziekblad Melody Maker. Ossian treedt op in de volgende bezet ting; Billy Jackson; Celtic Harp, Uillean Pipes, Whistles en Zang Georege Jackson; Fiddle, Mandoline, Whistles, Gitaar en Zang John Martin; Fiddle, Cello, Mandoline, Zang Billy Ross; Zang Dulcimer, Bodhran, Whistles en Gitaar Aanvang; 15.00 uur PROGRAMMA Toneelgroep v/d K.P.J. „De K.P.J. in Zuidamerika" Zangkoor K.V.O. 4 zangnummers Ponyclub „We zèn er wir" Toneelgroep; Kleinheuvel, dwarsstraat en Vinkenberg „Wè brengen we?" Toneelgroep; Dorp, Oisterwijkse tilburgseweg „Gèssels volkslied" „Doe 't licht mar uit allemol" „Declamatie; Esdan" Het geheel wordt aan elkaar gepraat door Jac v.d. Ven. Tijdens de pauze tractatie Voor de leden gratis toegang Na vele jaren van afwezigheid komen er weer skelterraces in Moergestel. De S.V. Roef! gaat dit evenement organi seren op 12 en 13 mei a.s.De technische leiding is in handen van de Skelter Brigade Nederland, wat een perfecte organisatie garandeert. Van de Skelter Brigade Nederland, die destijds ook al de skelterraces in Moergestel verzorg de, vernamen wij dat het skelteren toen steeds een groot succes was, waarbij vooral de fam. v. Oirschot zich manifes teerde. We verwachten dan ook dat een groot aantal Moergestelse ploegen zul len deelnemen. Interesse? Houdt 12 en 13 mei dan alvast vrij. Verdere inlichtin gen over de skelterraces kunt u in de volgende edities van Moergestel Nieuws verwachten. W oisterwijkseweg 43 moergestel nie f

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1