Wethouder van Riel struikelt over het Buitengebied! H R.K. Mavo St.J.B. de la Salle Aanmelding voor de eerste klas [brugklas] van de Mavo .Jgj Na marathonzitting van 14 uur: UIT DE OPTOCHT Tandarts J.M.A. Stieger geen praktijk van 1 tot en met 11 maart. Voor spoedgevallen wordt waargenomen door TANDARTS VAN DER TAS Kap. Huyberslaan 27, Oisterwijk, tel. 04242-6655 i jrSk Buurtvereniging ‘“4 I :i- a. b. c. n. H.K. en J.S. Koningshoeven - Lourdesplein 4 Tilburg De ouders wordt verzocht het trouwboekje en de psychologische test mee te brengen. Aanmelden in het schoolgebouw: Lourdesplein 4. op donderdag 8 maart A t/m K van 15.00 -17.00 uur en van 19.00 - 21.00 uur; WOENSDAG 28 FEBR. 1979 - NR. 80. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro 76 - Oisterwijkseweg 43, Moergestel - Tel. 04243-2268. op vrijdag 9 maart Lt/m Z van 15.00 -17.00 uur en van 19.00 - 21.00 uur. Door een schriftelijke stemming werd het volgende bestuur gevormd: P. van Ger- ven, voorzitter; L. Kennes, secretaris; A. v.d. Meijdenberg, penningmeester; J. Ke telaars, lid en Mevr. B. de Cort-van Oort, lid. Na de vaststelling van de contributie werd besloten enkele aktiviteiten te ontplooien. De avond werd besloten met een gezellig uurtje kienen. P- 0- ---- !C a- le ie in ie ri l le ft in i- Is i: 5- i- n u lij ï- n n >- e n d n h d; li- n. s- n- ir- >n in Dezer dagen werd in café ,,'t Stokske" een vergadering gehouden van buurtbe woners wonende aan de Heiligenboom, Stokske, Oostelvoortjes en Waterhoef- straat. Tijdens deze vergadering werd een nieuwe buurtvereniging officieel opge richt. Als naam werd gekozen Buurtver eniging ,,'t Stokske". F'"'*? Om kwart voor elf werd de vergadering geschorst en ging het college tot kwart over twaalf in beraad. Na de schorsing was het woord opnieuw aan wethouder van Riel. Het college wil opnieuw enkele tegemoetkomingen doen aan de voorstellen van de raad. Wat be treft de bestemming van het gebied ten noorden van de Oirschotseweg vertegen woordigde wethouder van Riel een min derheidsstandpunt in het college: hij wilde hier kost wat kost de voorgestelde be stemming tot landschappelijk waardevol agrarisch gebied handhaven. Als de raad hierin niet mee wilde gaan zou hij zijn ver antwoordelijkheid voor het plan als wet houder niet willen dragen. Na wederom een schorsing van 20 minu ten was het woord weer aan de raad. De heer Swinkels (C.D.A.) bleef bij het wijzi gingsvoorstel Kwaden Opslag en sloot zich voor het gebied ten oosten van de Heikant aan bij de P.G.B. De heer Mulders handhaafde al de eisen van zijn partij. Hij vond dat van Riel de volledige politieke consequenties van zijn dreigement moest dragen. Hij persoonlijk zou zich geen co- alitie-genoot meer voelen van de Sociale Volkspartij als van Riel zijn wethoudersze- tel zou opgeven. De heer van Stiphout blijft achter de wethouder staan en be treurt de krasse uitspraak van Mulders. De heer Buynsters vond dat de voorstellen van het C.D.A. konden worden bijge stuurd naar een overeenkomst met die van de P.G.B. Wie gedacht had dat de voortgezette raadsvergadering op woensdag 21 febr. korte metten zou maken met het bestem mingsplan buitengebied kwam wel bedro gen uit. Zeven uur na de opening, om pre cies te zijn om kwart voor vier in de vroege morgen van donderdag 22 februari, was Moergestel een zwaar beknibbeld bestem mingsplan buitengebied rijker, maar een wethouder armer. Nadat - in antwoord op kritiek van de heer van Stiphout - de aansluitingskosten op de Centrale antennen waren vastgesteld op resp. 1000 en 1300 gulden, was het woord aan wethouder van Riel, die moest antwoorden namens het college op de al gemene visies van de fracties op het ont- werp-bestemmingsplan-buitengebied. De wethouder begon met te zeggen dat hij met gevoelens van verbijstering en ontzag de kritiek op het lijvige ontwerp had aan- hoord. Voor het college was het totale pakket voorgestelde wijzigingen onaan vaardbaar. De wethouder had met 3 pun ten grote moeilijkheden: 6 7 wijzigingen in de plankaart-gebie- den; uitbreidingsmogelijkheid van alle wo ningen in het buitengebied tot 750 m3; het erkennen van alle agrarische activi teiten als agrarisch bedrijf. Wel bood hij de raad namens het college een aantal voorstellen aan, waarin de kri tiek van de raad op veel punten was geho noreerd. Op de plan kaart kwam het col lege tegemoet wat betreft a. het gebied ten weerszijden van de Pijnendijk b. het gebied ten zuiden van Rijksweg 58 c. het gebied den Opslag en den Kwaden Op slag. Maar op andere punten, met name het gebied den Inslag, gebied ten zuiden van de Oirschotseweg en oostelijk van de Rosep, en het gebied ten oosten van de Heikant en ten noorden van de Oirschot seweg handhaafde het college zijn voor stellen. Ook op het punt Voorschriften, voornamelijk betrekking hebbende op de inhoud van bedrijfs- en andere woningen in het buitengebied, kwam het college te gemoet. Maar wat betreft de "woondoel- einden met agrarische activiteiten", land goederen en recreatiewoningen hand haafde het zijn standpunt. Ook op andere punten deed het college in details conces sies. In zijn antwoord op de woordvoerders van de verschillende fracties toonde wethou der van Riel zich nogal gedesillusioneerd en vooral bij de heren Mulders en Swin kels constateerde hij een fundamenteel wantrouwen. Na een koffiepauze was het woord in tweede instantie aan de raad. De heer van Gils (C.D.A.) vindt het antwoord van van Riel te hard tegenover zijn fractie. De heer van Os verwijt van Riel dat hij de roe han teert. De heer van Stiphout (Soc. Volks partij) meent dat de fijngevoeligheid bij de sprekers uit de raad ook ver te zoeken is. De heer Swinkels ontkent wantrouwen tegen het plan. Het C.D.A. heeft het be keken door de ogen van de mensen die er wonen en werken. Daarom zijn zij niet te vreden met de voorgestelde wijzigingen. In grote lijnen handhaaft het C.D.A. zijn wijzigingsvoorstellen, die opnieuw in een nota aan het college wordt aangeboden, mede ondertekend door de heer Buyn sters (V.V.D.). De heer Mulders, woord voerder van de P.G.B., wilde ook weinig van het oorspronkelijk ingenomen stand punt afwijken. Ook hij legde namens zijn fractie het college een groot aantal wijzi gingsvoorstellen in het bestemmingsplan voor. De heer van Stiphout, die zich vanaf het begin solidair toonde met de voorstellen van het college, trachtte nog een lans te breken voor de naar zijn mening in 23 jaar verworven rechten van de heer Verstegen in het buitengebied. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van drt blad, op bovenstaand adres. Hierna ging men over tot hoofdelijke stemming over de inmiddels gedeeltelijk gewijzigde voorstellen van het college. Wat betreft de plankaart werden de voor stellen van het college aanvaard wat be treft de Pijnendijk, het gebied ten Z. van de Rijksweg, ten oosten van de Rosep, In slag. Wat betreft het gebied Opslag en Kwade Opslagen en het minderheids standpunt van wethouder van Riel inzake het gebied ten zuiden van de Oirschotse weg ging de raad niet accoord, waarmee zij het doodvonnis van wethouder van Riel ondertekenden. Wat betreft de voorschriften werden de voorstellen van het college, vooral wat het toegestane bouwvolume in het buitenge bied betreft, niet aangenomen. Toen ook de vrije zone rond de Molen beknibbeld dreigde te worden hief wethouder Smits een dreigende vinger naar de fractie van zijn eigen partij, maar hij kon zijn porte feuille weer rustig opbergen. Natuurlijk zijn er vele detailpunten die in het kader van dit verslag buiten beschou wing moesten blijven. Voor degenen die het naadje van de kous willen weten zullen straks bij de raadsleden de uitvoerige no tulen van deze vergadering wel ter inzage liggen. Om kwart voor vier in de morgen kon de voorzitter de vergadering sluiten. Een groot aantal belangstellenden had deze marathonzitting tot het bittere einde ge volgd. IllIlBIMowBI lieuws

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1