De architect ever onze toren CARNAVAL IN ”DEN BOOGAARD MET OME GIJS EN Z’N DISCO! Ï1I6 BüRO’16 I fel BOOGAARD De entree is zoals altijd gratis en ook de broodjes van Toon zijn natuurlijk weer verkrijgbaar! GEMEENTE MOERGESTEL 1 It n n e It g n e ’••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a kwerk-öruk'Nerk^^k-drukxNerk- kwerk-druksNerk k.drukwerk- erk-drukvverk-druk\N^erk druk^er werk-drukwerk d^e^ drukwerk-d moergestel te|. 04243-2268 isco 6. H. Manning. Zaterdag le Zondag: Dinsdag: Maandag: 13.00 uur: Wie kan en wil en mag gaan dweilen, mag gratis binnen. 19.30 uur: Wie uitgedweild is of nog niet geweest is, mag weer gratis mee komen doen. 14.00 uur: Bejaardencarnaval. 20.00 uur: Grandioos openingsbal. 14.00 uur: Groot kindercarnaval voor kinderen van 0-15 jaar. Ome Gijs is nog lang niet moe en blijft doordraaien tot de laatste seconde. Torenbeschrijving: De ouderdom van de toren wordt geschat :e i- le le werk etc. zullen bevuilen. Het koorraam wordt vernieuwd en beton platen etc. zullen worden vervangen door een nog nader te bepalen natuursteen soort. De wenteltrap in de traptoren zal even eens worden hersteld. Buiten dit bedrag van de aanneemsom zullen ook de bronsluidklokkeninstallatie en de uurwerk-installatie moeten worden gerestaureerd. Voor Moergestel zal in 1980 een waarde vol monument behouden zijn. n >r 2 a is le g ft is :r n :s :t t. le is ie n n d n ie i, P si le c. il d :r n 16.00 uur: Na de optocht groots kindercarnaval, waarna non-stop disco. op plm. 425 jaar en is een zgn. kempische toren. Hij komt voor op de lijst van be schermde monumenten, waar in het vol gende erover wordt beschreven: "De met baksteen, met gebruik van natuurstenen opgetrokken toren, heeft dubbel rijkver- sneden steunberen en aan de zuidzijde een veelhoekige, uitgemetselde traptoren en is door waterlijsten in vijf geledingen verdeeld. Hoge, van vier- tot achthoekige ingesneden spits. De twee onderste gele dingen vertonen korfbogige, met driepas sen versierde spaarnissen, de derde spits- bogige spaarnissen, waarboven vierhoe kige, met zandstenen neuzen afgezette spaarvelden. De met een rondboogfried afgezette klok kenverdieping vertoont enige galmgaten achter een uit gemetselde boogjes be staande borstwering". De nieuwe kerk die door H.W. v.d. Valk in 1931 werd gebouwd, harmonieert goed met de rijk gedetailleerde, 16e eeuwse to ren (die alleen de trap van de traptoren heeft verloren). In 1931 heeft het laatste grote onderhoud plaats gevonden aan de toren tijdens de bouw van de kerk. Nu, in 1979, zal de toren dan opnieuw ge restaureerd worden voor wat betreft het slechte of vergane metselwerk, zowel bin nen als buiten. De galmborden zullen wor den vernieuwd, evenals de klokkenstoel, de diverse vloeren en de ladders naar de diverse verdiepingen. Het leien dak zal waar nodig worden ge restaureerd evenals haan, kruis en de lui ken. Er zullen voorzieningen getroffen worden dat duiven etc. niet meer in de to ren kunnen komen en zodoende het uur- Op 27 februari 1976 werd opdracht ver leend aan Architektenburo Manning tot een onderzoek en restauratieplan voor de toren van Moergestel. Uit het onderzoek van Architektenburo Manning bleek duidelijk dat bepaalde her stellingen direkt moesten geschieden uit 't oogpunt "gevaarlijk voor de omgeving". Uit het rapport citeer ik: 1. De scheurvorming in de steunberen aan de westzijde geeft aanleiding tot de veronderstelling dat metselwerkde- len geheel los zitten en naar beneden kunnen storten. 2. De montans van het koorraam zijn eveneens gescheurd en geven kans op instorting. 3. Alle houten vloeren in de toren zijn on begaanbaar. 4. De ladders zijn geheel aan vervanging toe. 5. De opleggingen van diverse moerbal- ken zijn door vocht aangetast en die nen zo snel mogelijk hersteld te wor den. De ophangkonstruktie van de luidklok- ken is zeer slecht. 7. De treden van de houten wenteltrap dienen deels vervangen te worden. Indien niet tot restauratie kan worden overgegaan zou het afsluiten van de toren en de direkte omgeving alsmede het niet meer luiden van de klokken ernstig in overweging moeten worden genomen. Naar aanleiding van dit rapport is er in 1977 een noodsteiger geplaatst en zijn te vens alle losse onderdelen verwijderd. Deze steiger is blijven staan om nu deel te gaan uitmaken van de totale steiger, no dig voor de restauratie. Gevraagd: machinaal houtbe werkers en ervaren meubelma kers. Prettige werksfeer en hoog loon. Inlichtingen: Dhr. Smits of Dhr. Hurkmans, Seda Meubel b.v., Industrieweg 10, Moergestel, Tele foon 04243-2389. oisterWHkseweg43 Moergestel, 22 februari 1979. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, J.B.S. ter Veer. De sekretaris, A.P.A. de Rouw. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, Moergestel - Tel04243-2268. WOENSDAG 21 FEBR. 1979 - NR. 79. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Moergestel maken bekend dat zij bij hun besluit van 7 februari 1979 hebben besloten een parkeer verbod in te stellen voor het Sint Jansplein op zondag 6 mei 1979, geldende vanaf 08.00 uur tot en met 24.00 uur. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. 9 I I '2* 2.. Tl

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1