I Doe-mee-aktie St. Jan Peter Hoffmans in blakende konditie naar Spanje! RIO zaterdag 17 februari a.s K 11 Café-Rest. - kabouters zaterdag 17 februari de gehele dag gesloten!! „De Brouwer" - welpen - gidsen - kinderkoor - judo-club - jongerenkoor - club van de maand Bach’s Mattheus- passion, 250 jaar Ook Moergestelse supporters mee! wrw e S| Rootven 17 - Moergestel - Telefoon 1360 Wegens omstandigheden is ons café-restaurant a.s. Dankbaar voor uw steun zijn: IErK Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. WOENSDAG 14 FEBR. 1979 - NR. 78. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, Moergestel - Tel. 04243-2268. jn la in dit ig a- an tie or jr jr n 5- |S e; it g e it k n s e weken wil ik proberen de Mattheus- Passion wat meer onder uw aandacht te brengen. Deze passiemuziek is dat na melijk ten volle waard. Voorwaarde voor een volledig begrip en voor een intense beleving van deze muziek - we zullen dat in de komende afleveringen zien - is eigenlijk het bezit van de volledige tekst. Ik heb daarom gemeend, zo U deze tekst niet bezit. U in de gelegenheid te stellen de tekst desgewenst bij mij te verkrijgen tegen vergoeding van te maken (co- pieerlkosten ad 1,50. Adres is: v.d. Boogaardstraat 23, tel. 1946. Vooraleer over te gaan tot bespreking van de Mattheus-Passion zelf, teneinde U behulpzaam te zijn meer in deze m u- ziek te ontdekken, er zodoende meer van te gaan genieten en bovendien het ver haal van het lijden en de dood van Jezus Christus intenser te beleven, zal ik aller eerst in de volgende aflevering nader in gaan op de persoon van J.S. Bach en de tijd waarin hij leefde. Daarna zal een af levering volgen, waarin het begrip "pas sie” wordt verklaard. Dan pas volgt in enkele afleveringen de bespreking van de Mattheus-Passion zelf, waarna in het laatste artikeltje nog enige aandacht zal worden besteed aan de uitvoeringsprak tijk. In deze weken voor Pasen zal op vele plaatsen de Mattheus-Passion weer wor den uitgevoerd. Ik raad U aan: ga er (weer) eens heen, U zult er geen spijt van hebben. En anders is er ook nog de tra ditionele uitvoering in het Concertge bouw te Amsterdam op Palmzondag om 12,00 uur, die, zoals gebruikelijk, ook deze keer weer zal worden uitgezonden door de radio. Ik wens U daarbij veel luistergenot: hiertoe met deze serie artikelen te kunnen bijdragen is dan mijn enige wens. A Cl j- A. van Elsdingen. totale lengte van plm. 17 km. Totaal zal de wedstrijd dus ongeveer ’n uur in beslag nemen. Samen met Nico Verhoevne, Peter Harings en Johnnie Arends hoopt hij er het beste van te maken, en gezien zijn konditie en enorme strijdlust zal hij rijden voor wat hij waard is, daar zijn we van overtuigd. Doch alleen het feit dat hij aan het Wereldkampioenschap mag deelnemen is al ’n kroon op het afgelopen seizoen, dat voor hem zo veel suksessen heeft gebracht. 1Inleiding. Op Goede Vrijdag. 15 april 1729. dus dit jaar precies 250 jaar geleden, klonk voor het eerst in de Thomaskirche in Leipzig de passiemuziek naar het evan gelie van Mattheus, getoonzet door Jo hann Sebastian Bach, ongetwijfeld de schoonste en verhevenste compositie, waartoe het lijden en de dood van Jezus Christus een toondichter ooit heeft geïn spireerd. Niets voor niets wordt Bach wel eens de vijfde evangelist genoemd, die zelfs zijn wereldlijke werken in dienst stelde van God; het "S.D.G.” (Solo Deo Gloria Alleen God zij eer), dat Bach aan het begin en eind van al zijn werken schreef, is beslist niet bedoeld als een holle frase. Zijn onwrikbaar geloof vulde zijn hele wezen en werken. Niet alleen omdat 250 jaar geleden de Mattheus-Passion voor het eerst klonk is dit jaar belangrijk; na Bach’s dood is deze passiemuziek niet meer uitgevoerd tot het moment waarop de toen twintig jarige Felix Mendelssohn-Bartholdy honderd jaar later, op 11 maart 1829, dus dit jaar precies 150 jaar geleden, op nieuw de Mattheus-Passion liet uitvoe ren, waarmee hij de belangrijkste stimu lans gaf tot de Bach-renaissance. de opleving van de aandacht voor en daar mee gepaard gaande een bestudering en in toenemende mate de uitvoering van zijn werken. In een aantal artikelen in de komende "Een plaats bij de eerste twintig, dan ben ik tevreden”, aldus Peter Hoffmans toen wij hem vrijdagavond opzochten, vlak voor zijn vertrek naar Spanje. Het zal ook inderdaad niet meevallen om tijdens dit wereldkampioenschap staande te blijven tussen de Tsjechen, Polen, Russen en Oost-Duitsers. Toch hoopt hij er het beste van te maken. Z’n konditie is heel goed, en aan supporters zal het zelfs in het Verre Spanje niet ontbreken. Vrijdag nl. rijdt een auto met Moergestelnaren naar het kampioen schap en diezelfde dag vertrekken ook de ouders van Peter met de trein, samen met de ouders van twee andere jongens. Vandaag, woensdag, vertrekt Peter zelf. Alle vervoer en huisvesting is natuurlijk voor hem geregeld door de K.N.W.U. Ook spraken we met hem nog over het parcours, dat erg zwaar blijkt te zijn, 2,5 km lang heuvels met ’n stijgingspercentage van maar liefst 18% en ’n moergestel- Hopelijk ontvangen we tijdig bericht ui Villa Franca de Ordizia, zodat we in het volgende nummer kunnen berichten van zijn ver - richtingen. We geloven namens heel Moer gestel te spreken als we Peter enorm veel sukses toewensen, en misschien kunnen zijn ouders nog net voor het vertrek tegen hem zeggen: Peter, Moergestel rekent op jou! n I. 3l f- 3 ten bate van de aangesloten clubs 's morgens vanaf 11.00 uur tot 13.00 uur.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1