I I Makreel I f I I i AANBIEDING: cent per stuk GEMEENTE MOERGESTEL 4 GEMEENTE MOERGESTEL GEMEENTE MOERGESTEL Peter Hoffmans naar de wereldkampioen schappen Volwassen brigadiers van start MAANDAG OP DE MARKT! WOENSDAG BIJ GROENTEHAL CRISJE! I1 BEKENDMAKING BEKENDMAKING <NDEL y-A 95 VOLENDAMMER VISHANDEL Gemullehoekenweg 11 - 5061 MA Oisterwijk Telefoon 04242-2344 Moergestel, 8 februari 1979. Burgemeester en wethouders voornoemd, De Burgemeester, J.B.S. ter Veer. De Sekretaris, A.P.A. de Rouw. Moergestel, 8 februari 1979. Burgemeester en wethouders voornoemd, De Burgemeester, J.B.S. ter Veer. De Sekretaris, A.P.A. de Rouw. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, Moergestel - Tel. 04243-2268. Burgemeester en wethouders van Moergestel maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van de Algemene Verklaring van Geen Bezwaar van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 15 december 1976, G nr. 232.735 aan J.B.H.J. Smits, Van Rijckevorsellaan 24 te Moergestel vergunning te verlenen voor het uitbreiden van een garage op het perceel kadastraal bekend gemeente Moergestel, sectie A, nr. 3191, plaatselijk bekend Van Rijckevorsellaan 24. Dit bouwplan ligt met bijbehorende Stukken vanaf 12 febr. 1979 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijnVan een ieder tegen dit bouwplan bij het gemeentebestuur schriftelijke bezwaren indienen. Burgemeester en wethouders van Moergestel maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 50, lid 8 van de Woning wet aan J.A.M. Pessers, Sint Jansplein 3 te Moergestel, vergunning te verlenen voor het verbouwen van een woonhuis tot café, kadastraal bekend gemeente Moergestel, sectie A, nr. 3649 gedeeltelijk, plaatselijk bekend Sint Jansplein 3. Dit bouwplan ligt met bijbehorende stukken vanaf 12 febr. 1979 gedurende 14 dagen voor een ieder ter gemeentesekretarie, afdeling Algemene Zaken, ter inzage. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder tegen dit bouwplan schriftelijke bezwaren indienen bij het gemeentebestuur. Burgemeester en wethouders van Moergestel; overwegende, dat naar aanleiding van de huidige weersomstandigheden zijnde vorst gevolgd door dooi, diverse wegen gevaar lopen een zeer grote schade te krijgen, is het noodzakelijk de Vossenhoorn, Reedijk, Floraweg, Driehuizerweg, Pijnendijk en Heukelomsebaan vanaf heden voor onbepaalde tijd voor alle verkeer gesloten te verklaren met uitzondering van bestemmingsverkeer; gelet op het Reglement verkeersregels en verkeerstekens; besluiten: de Vossenhoorn, Reedijk, Floraweg, Driehuizerweg, Pijnendijk en Heukelomsebaan vanaf heden 2 februari 1979 tot zolang als nodig blijkt, gesloten te verklaren voor alle doorgaand verkeer in beide richtingen, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. WOENSDAG 7 FEBR. 1979 NR 77. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Moergestel, 2 februari 1979. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD J.B.S. ter Veer, burgemeester. A.P.A. de Rouw, sekretaris. Het is 'm gelukt! Peter mag deelnemen aan de Wereldkampioenschappen cyclo-cross in Spanje. Zondag kreeg hij daarvan officieel bericht. Reden genoeg voor ons om deze week met hem eens een praatje te gaan maken dat we zullen publiceren in ons volgende nummer. Nog wat uitslagen: Peter werd op zondag 21 jan. 4e in Stein (Limburg). De volgende zondag won hij met de W.K.-selektie 'n wed strijd te Hamme (België). Afgelopen zondag werd hij ondanks materiaalpech toch nog keurig 9e in Oss. Op donderdag 1 februari 1979 is in Moergestel het instituut "Volwassen Brigadier" van start gegaan. Dit betekent dat vanaf 1 februari de over steekplaatsen op het Roodven, in de Schoolstraat en bij het gemeentehuis voor en na de schooltijden "bemand" zullen zijn zowel door 1 volwassen brigadier als 2 kinderbrigadiertjes. Voorheen werd dit werk geheel gedaan door kinderbrigadiertjes, maar de over steekplaatsen zijn te druk en te gevaar lijk geworden om de verantwoordelijk heid voor het overzetten van de school kinderen aan kinderbrigadiertjes over te laten. Op initiatief van Burgemeester Ter Veer werd uit de oudercommissie van de 5 scholen een werkgroep gevormd, die half november met de voorbereidende werkzaamheden startte. Half januari kon het plan met de volwassen brigadiers worden doorge sproken. Afspraken over subsidie van de ge meente, instructie-bijeenkomsten van de politie en samenwerking met de kinderbrigadiertjes verliepen hierna erg vlot. Elke brigadier heeft per maand slechts één dag dienst en wel op een vaste datum van de maand. Sommige briga diers hebben twee data per maand voor hun rekening genomen. Valt de vaste "dienstdag" op een weekend of vrije middag of vrije dag, dan valt de beurt gewoon uit. Óp deze wijze zijn de drie oversteekplaatsen telkens één kwartier beschermd als de kinderen naar school toe gaan of er uit komen. De tijden zijn als volgt: 8.30-8.45 uur, 11.30-11.45, 12.00-12.15 uur, 13.15-13.30 uur en 15.45-16.00 uur. In verband met de veiligheid van de kinderen verzoekt de werkgroep de ouders dringend om hun kinderen op de volgende punten te wijzen: alleen déér over te steken waar de oversteekplaats door de brigadiers beschermd is, op die tijden over te steken als de volwassen brigadiers aanwezig zijn en altdij pas bij het twééde fluitsignaal tot oversteken over te gaan, (eerste en derde fluitsig naal is voor de jeugdbrigadiers). Ook verdient het aanbeveling de kinderen op de fiets te adviseren vóór de oversteek af te stappen en onder begeleiding over te steken. De werkgroep is ieder, die op zulk een spontane en belangeloze wijze heeft meegewerkt aan de realisering van dit plan, erg dankbaar en hoopt in de toekomst op de medewerking van velen te mogen blijven rekenen, leder die zich nog bij de brigadiergroep wil aansluiten, en ieder die voorstellen of klachten heeft of meer wil weten over dit werk kan kontakt opnemen met de leden van de werkgroep. Deze zijn: Dhr. P. Gelden, voorzitter (tel. 1609) Mevr. A. Holland, secr. (tel. 1187) Dhr. J. Vermeer, Penningm. (tel. 1693) Mevr. A. van Leeuwen, kontaktpers. oversteekplaats gemeentehuis (tel. 1470) Mevr. P. de Beer, kontaktpers. over steekplaats Rootvan (tel. 1577) Mevr. L. Mensen, kontaktpers. over steekplaats Schoolstraat (tel. 1984) Mevr. Stevens, lid (tel. 1591) Mevr. C. Schoenmakers, lid (tel. 1103). moergestel:

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1