Groots gekostumeerd Prinsenbal MASSIEF EIKEN HEIDAPAL U-KEUKEN TE KOOP: Toegang gratis! Aanvang: 20.30 uur. Cyriei van den Berghe en diverse hofkapellen I I I Gevraagd voor 2 morgens per week HULP IN DE HUIS HOUDING Zaterdag 20 januari in Residentie ,,Den Boogaard" I I I Handwerken voor Bejaarden Peter Hoffmans naar de top! Industriebond N. K. V. -nieuws S.V. Roef! Afdeling Softball DANKBETUIGING Monique Moergestel, jan. 1979 Het Bestuur. Nieuwprijs ruim f 22.000,- - NU SLECHTS f 9500,- VOOSKERBOS 14 - TELEFOON 1994 met muzikale medewerking van het orkest v. v. vaatwasmachine - eiectrische kookplaat en oven, koperen afzuigkap - koelkast - vrieskast - vuilver- nietiger - keukenmachine. WOENSDAG 17 JAN. 1979 - NR. 74. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, Moergestel - Tel. 04243-2268. Nico, Jo en Jolanda Beerens Mensen, die de sport niet kennen, kom eens kijken op vrijdagavond, want dan zijn we vanaf 17.30 uur tot 20.30 uur alvast ons aan het voorbereiden voor het ko mend seizoen, in sporthal "de Vonder"! Voor belangstellenden: 17.30- 18.30 uur10-15 jaar 18.30- 20.30 uur15 jaar en ouder Voor verdere informatie kunt U zich wen den tot Marian en Jan Vlasveld, Rootven 25a, Moergestel, tel. 04243-2433. Kom dorpsgenoten, laat Roef! niet in de kou staan en meld je aan als lid. Het is in ons aller belang! MEVR. LIGTHART Krijtenbogtstraat 15, Moergestel, Tel. 04243 - 1885 OPTREDEN VAN DE ILLUSIONIST "GOSSIEMONIS ONTHULLING EN INSTALLATIE STADSPRINS 1979. Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. heeft ons zeer getroffen en is ons tot grote steun geweest. Eind januari starten we met 'n nieuwe kur- sus handwerken. Er zijn nog 4 plaatsen vrij. Inlichtingen worden graag verstrekt door mej. L. Smits, Hogenackerstraat 10, telefoon 1695. Afgelopen zondag reed hij mee in het Na tionaal Kampioenschap, waarvan elders in dit blad het resultaat staat vermeld. De selektie voor het Wereldkampioen schap zou de bekroning zijn voor z'n in spanningen van dit seizoen, en we zijn dan ook zeer benieuwd naar de definitieve toewijzing hiervan. Peter intussen blijft er heel rustig onder. Hij toont het karakter van de eware sport man die zich steeds niet verder concen treert dan de eerstvolgende wedstrijd. Toen we hem spraken was dat het Neder lands kampioenschap, waarop hij zich ging voorbereiden. We zijn blij dat we hem destijds uit de anonimiteit hebben gehaald, zodat heel Moergestel mee kan leven met onze "ve dette". Wij gunnen deze eenvoudige knaap van harte veel sukses voor de komende tijd en hij zal er zeker in slagen nog wat kolom men van ons blad te vullen met zijn uitste kende sportieve prestaties. De Bronzen medaille die Peter behaalde tijdens het Brabants Kampioenschap. Het is zo goed als zeker dat Peter Hoff mans deel gaat nemen aan het Wereld kampioenschap Cyclo-cross in Spanje. De K.N.W.U. zal er moeilijk omheen kun nen gezien zijn schitterende prestaties. Het lijdt dus geen twijfel of Peter behoort tot de Nationale selektie. Het Wereldkampioenschap wordt verre den op 18 februari in het plaatsje Villa Franca Ordisia, vlakbij St. Sebastian in Noord-Spanje. De suksessen van Peter volgen elkaar on dertussen nog steeds op. Ondanks de overstap die hij pas maakte naar 'n zwaardere kategorie, lukte het hem toch de bronzen medaille weg te ka pen tijdens de Brabantse Kampioenschap pen op zondag 7 januari. De Industriebond N.K.V. nodigt al haar leden met echtgenote of verloofde uit op haar jaarvergadering, die op vrijdag 19 januari 1979 zal worden gehouden in de voorzaal van Den Boogaard, aanvang om 19.30 uur. Wij hopen een groot aantal van onze leden te mogen verwelkomen op deze avond. Tot ziens! Over twee jaar is het zover: dan bestaat de softballafdeling van S.V. Roef! 25 jaar! Maar om deze mijlpaal te bereiken, heb ben we dringend behoefte aan nieuwe le den. Met "leden" bedoelen we meisjes of dames van 10 jaar en ouder, die voor hun plezier 's zomers in teamverband aan sport willen doen. Softball wordt gespeeld van april t/m sep tember in competitieverband. De hartelijke belangstelling en het medeleven, dat wij moch ten ondervinden van U, bij het overlijden van ons Hef dochtertje en zusje i mnoFfioctol nweiyCSlCr Y?1 'S

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1