WiK QQ I MM* Wr i 1 I Van de redaksie GEVRAAGD: Gevraagd. J. Smolders EEN WERKSTER voor drie uur per week. WERKSTER voor dinsdag-en vrijdagmorgen. LIGTVOET SCHOENEN Industrieweg 13, tel. 1867 Moergestel Sauwelavond Openbare Ra a ds verga dering Henk Boogaers opende nieuwe winkel e bonnq bonnq jam 3 1 Aanmelden bij Mevr. G. Clement, Kloosterlaan 20, Telefoon 2175. De redaksie van "Moergestel-nieuws”, het blad dat reeds enige jaren de plaatselijke kontakten onderhield, is zich door 'n onlangs bekend geworden feit, terdege bewust van de taak die haar nu wacht. Wij beseffen, dat we nu een grote verantwoordelijkheid toege schoven krijgen, die niet meer door enkele mensen kan en mag worden gedragen. Daarom zijn we blij dat er een groep mensen bereid gevonden is om samen met ons deze verantwoordelijkheid te delen. De redaksie bestaat momenteel uit: Marden Oedemans, Oisterwijkseweg 43; Eddy Hurkmans, Hogenackerstraat 1; Jacques Stroucken, Voorbrugstraat 3; Johan Ligtvoet, Industrieweg 13. Deze redaksie zal adviserend en kritisch worden begeleid door een z.g. "stuurgroep", bestaande uit: Annie van Dijk-Ketelaars, Ruymheuvel 12; Harrie Wolfs, Heuvelstraat 16; Jan van Velthoven, Schoolstraat 3; Noud Smits, Krijtestraat 10. r 3 3 Inleveren kopij en advertenties: tot uiterlijk 's zondagsavonds vóór het verschijnen van dit blad, op bovenstaand adres. De deelnemers vormen tevens de voorver koopadressen (vanaf 12 januari): Gerard de Kort, Ruymheuvel 15; Jac. Stroucken, Voorbrigstraat 3; Gé Simons, Bosstraat 15a; Theo Op 't Hoog, Regenbeemdeke 7; Jos Denissen, Burg. Maeyerstraat 9; Peter Wouters, Pieter Breughelstraat 39, Oisterwijk. De entreeprijs bedraagt ƒ5, Voorkom moeilijkheden, haal tijdig uw kaartjes! Hoewel er een speciale sauweljury is be noemd, heeft de organisatie gemeend toch het publiek nauwer bij het gebeuren te betrekken door ook een soort "pu- blieks"-prijs in het leven te roepen. Elke vijfde bezoeker komt automatisch in de jury te zitten voor deze prijs. Er zijn helaas maar 200 kaartjes beschik baar voor deze avond, die stipt om half negen zal aanvangen. voor de peuterspeelzaal 'JANNEKE' Kromweistraat 1, Moergestel Telefoon 04243-2379 (bellen na 7 uur) Verder zijn er nog diverse mensen die hebben toegezegd zich van tijd tot tijd in te willen zetten voor de redaksionele inhoud van het blad. Zoveel spontane medewerking heeft ons ervan overtuigd, dat Moergestel-nieuws 'n weekblad is, dat niet meer weg te denken valt uit onze Moergestelse gemeenschap. De redaksie zal U steeds gaarne van dienst zijn, en staat altijd open voor uw ideeën of suggesties. Na afloop van het sauwelen volgt nog een gezellig carnavalsbal met uitstekende mu ziek. Mocht de belangstelling zo groot zijn, dat wij niet aan de vraag kunnen vol doen, dan wordt in overweging genomen de volgende vrijdag het geheel nogmaals te laten afspelen. Eindelijk is het dan zover. Moergestel krijgt zijn eerste echte Sauwelavond. Een 6-tal personen hebben zich bereid ver klaard als sauwelaar alle liefhebbers van grol en gein een leuke avond te bezorgen. Zaterdag 27 januari zal hun optreden plaatsvinden in café-restaurant "De Brou wer". Zij zullen dan gaan strijden voor de titel van oppersauwelaar en trachten de fraaie wisselbeker mee naar huis te nemen. ding ingevolge art. 101 der Lager-Onder- wijswet 1920 over 1978 en het voorschot op de vergoeding over 1979. 10. Voorstel tot het beschikbaar stellen van de benodigde gelden voor het schilde ren van de standerdmolen en van de openbare bibliotheek. PAUZE. 11. Voorstel tot het aangaan van een ge meenschappelijke regeling betreffende de centrale post ambulance-vervoer Midden- Brabant. 12a. Behandeling van het rapport van de commissie ad hoe betreffende de alge mene bestuurlijke problematiek van het Stadsgewest Tilburg. 12b. Behandeling Stadsgewestelijk voor stel inzake de problematiek m.b.t. de reor ganisatie van het binnenlands bestuur. 13. Benoeming van een lid in de commis sie Ruimtelijke Ordening ter vervulling van een ontstane vakature. 14. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de gemeenterekening 1974 en die van het Woningbedrijf 1973-1974. 15. Beantwoording eventueel ingekomen vragen. 16. Sluiting. De nieuwe winkel biedt veel comfort en ruimte voor winkelier en klant. Naast het gehele assortiment groenten en fruit zjjn nu ook allerlei artikelen in fles of pot v rkrijgbaar om uw maaltijden wat op te fleuren. We geloven zeker dat Henk met het nieuwe pand Rootven 5 erg tevreden zal zijn en we wensen hem dan ook van harte veel sukses voor de toekomst. Afgelopen donderdag vond de opening plaats van Groentehandel Henk Boogaers. De eer om het pand officieel te openen was weggelegd voor een van de vorige bewoners, om precies te zijn Jac. van Herk Jr. Na de opening kwamen velen van de gele genheid gebruik maken om de zaak te be kijken en Henk te feliciteren met z'n ver koopruimte. moergestel n Vrijdag 12 januari om 20.00 uur is er weer een openbare gemeenteraadsvergadering in het gemeentehuis. De agenda vermeldt de volgende punten: 1. Opening. 2. Trekking stemmingsnummer. 3. Vaststelling van de notulen van de ver gadering van 1 december 1978. 4. Ingekomen stukken. 5. Mededelingen. 5a. Behandeling verslagen diverse com missievergaderingen. 6. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van f 2.260,— in verband met af rekening overdracht Boszichtschool. 7. Voorstel om de oude gymnastiekzaal aan zijn bestemming te onttrekken inge volge art. 83, lid 5 van de Lager-Onder- wijswet 1920. 8. Voorstel tot vaststelling van het bedrag per leerling als bedoeld in art. 101 der La- ger-Onderwijswet 1920 voor het jaar 1979. 9. Voorstel tot vaststelling van de vergoe- WOENSDAG 10 JAN. 1979 - NR. 73. Wordt wekelijks gratis huis aan huis bezorgd in geheel Moergestel. Uitgave en redaksie: Buro '76 - Oisterwijkseweg 43, Moergestel - Tel. 04243-2268.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad Moergestels Nieuws | 1979 | | pagina 1