vrouwenraad 29 Werkgroep publiciteit 26 h' Bij ieder artikel staat als slotbepaling: "Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing in die gevallen waarin het geslacht bepalend is" Als ik zoiets lees, hoop ik maar dat voor vrouwen het verschil tussen 1918 en 1981 niet alleen bestaat uit de verwisseling van de laatste twee cijfers’. Lia Voorzitster: Zoals U weet treedt onze huidige voorzitster per 1 januari 1982 af. Nog steeds zijn er geen aanmel dingen binn engekomen van dames, die zich beschikbaar willen stellen voor deze funktie. U kunt informatie krijgen van de huidige voorzitster, als- er nog vragen zijn die voor U een be lemmering vormen om U op te geven Bij mevrouw W. Onderdenwijngaard tel. P72068 Vrouwen Adviescommissie voor de woningbouw (VAC): Het VAC wil ook graag wat nieuwe dames, om de gelederen te ver sterken. Heeft U interesse bij het wel en wee van het bouwen van nieuwe woningen of renova tie? Neem dan contact op met mevr. Franssen. tel. 551711 Jubileum: Dames, die zich be trokken voelen bij hun orga nisatie worden gevraagd, mee te werken aan een 10 minuten presentatie van de eigen ver eniging in de vorm van cabaret, collage e’tc. Voelt U zich be trokken bij de voorbereiding van het jubileum, dan kunt U zich opgeven, wederom bij Mevr. Onderdenwijngaard Jubileum Vrouwenraad: Wat is het programma op de dag van het 10 jarige bestaan? Iedereen is welkom, vrouwen, mannen, kinderen. Ér is ook kinderopvang aanwezig. De deuren staan op 10.30 open en sluiten 16.30 uur. Op deze dag is er veel te be kijken en te doen zoals: Ten toonstelling van de vrouwenraad regelmatige filmvertoning, in formatiemarkt over de aktivi- teiten waar alle vrouwengroepen van Tilburg mee bezig zijn, emancipatie spelen, en bij dat alles zijn er hapjes en drank jes te. krijgen Presentatie avond: N.a.v. het 10 jarige bestaan wordt er ook een presentatie- avond gehouden. Deze is alleen toegankelijk voor de leden van de aangesloten organisaties. Wilt u meewerken aan de presen tatie van uw eigen organisatie dan kunt u kontakt opnemen met mevr. Albertine Peters (354341), die u alle informatie kan ver strekken Oproep: We zoeken een dame, die zich beschikbaar stelt om voor de vrouwenraad zitting te nemen in de raad voor inspraak voor het Verkeers- en Vervoersplan van de gemeente Tilburg Opgeven graag bij mevr. Naber, tel. 675571 Nota’s: Bent u in uw organisatie bezig met de nota’s die regel matig binnenkomen? De werkgroep van de vrouwenraad die zich daarmee bezighoudt wil U daarin steunen De Emancipatie nota Tilburg is al besproken en bekommentarieerd heeft u interesse in het kom- mentaar, dan kunt u dat opvragen bij het secretariaat. Mevr. Visser tel. 673609. Vrouwen voor Vrede: Doe mee aan de stille tocht op november 1981. Laat je stem m - Neem ander vrouwen mee om met volle bussen en trei- r _i - Ageer tegen de nieuwe l rnwapens in Nederland. Vertrek 19-00 uur vanaf het Malieveld in Den Haag. Spreeksters: o.a. Sienie Strik- werda 1

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Vrouwenkrant Tilburg | 1981 | | pagina 31