8 E AlS B Ontwerpen voor nieuwe Heuvel gepresenteerd debat aangenomen Armoedenota na lang Sgmuoa |WGGifnan| KORTING j Kerstbomen brengt Je rëgïö in beweging Nieuwjaarswensen Meer bussen naar UvT fMAAKKANSOPl fcdder Nieuwjaarsduik 3 UITVERKOOP FABRIEKSVERKOOP Actie De Reit tegen komst UMTS-antenne Travel Care i DEnwêVORST KOOPZONDAG CANDELIGHTSHOPPING opheffings uitverkoop 'tiiuji: TOT 50% ?re z i JAARGANG 49 Deïilburgse Koerier RONDOM HART VAN BRAB/ CULTUUR AMUSEMENT FLUKS, KINDERPAGINA GEMEENTENIEUWS 10,11 EN 12 UITAGENDA .13 FILMS 13 SPORT. 17 CURSUSSEN.. .18 HUISNUMMER 1 19 T/M 24 GEESTELIJK LEVEN. 25 Sovjet-Vnie Gemeentenieuws Onze beste wensen voor Jongeren leven niet gezond ^THburgseKeerier pag. 10, 11 en 12 a-s- ZATERDAG www.westermarkt.com Aldert van der Burg H E I DINGSADVOCATEN GroenLinks-wethouder Gon Mevis (013) 549 06 90 Meeüs ts onderdeel van AEGON BIJNEN »T l vaccinatie MAAT 36 t/m 52 k^\N5£Z, KERSTVOORDE LACTIE Nu hele collecties Keukens TAPIJTCENTRUM MUSICAL CURSUS (c^laison Claire) €20,= Adres; De Hoogt 10 te Loon op Zand (Tegenover de Mercedes dealer) tweericl zaterdag nieuwe aanwinsten Nieuwlandstraatió HR|P voor halve prijzen tot 50% korting! MILLS dames- en kinderkleding div. andere merken, ook heren kleding Stijlvolle verzorging van uitvaarten. Bent u elders verzekerd, geen probleem, wij kunnen toch de uitvaart verzorgen. Eigen rouwcentrum, Brucknerlaan 20 te Tilburg. ECHTSCHEIDINGS SPREEKUUR GRATIS PROEFLES op 9 januari! zoekt een makelaar? Winkelcentrum mail info* T: 013 - 455 33 79 I: www.bijnentilburg.nl www.vedder.nl 013-544 67 77 ZATERDAGAVOND OPEN ZONDAG OPEN 2 HALEN -1 BETALEN 245 9 winkel Brucknerlaan 20 5011 DN Tilburg - telefoon 013 539 36 00 www.berglandkliniek.nl s Korvel Winkelstraat De winnaar van de waardebon van €150,-is J.W.M. Franken uit Tilburg A Gefeliciteerd! van 5 pro- naken rege- behandele kwamen ontstak f van den woede, zijn blut THEATER REISBOEKWINKEL •m de inwoners van de stad te sti- kwamen 323 reacties binnen. Uit Korvelseweg 1 Parkeren voor de voor meer info: i@denwevorst.nl Wilt u op de hc stuur dan een berichtje U wordt dan op de ho Kijk op of bel Korvelseweg weer erichtingsverkeeri^j Dit zijn enkele punt gramma De cirkel doorb gemeenteraad afgelope avond na een urenlang heeft aangenomen. De armoedebestrijding doordat de fracties ir liefst 40 aanpassinge gevraagd, waarvan de SF gehol de bel a.s. ZONDAGV OP DE WESTERMARKT Gezellig shoppen in kerstsfeer met muziek, ‘n hapje, drankje en een LEVENDE KERSTSTAL. A Winkels open van 12.00 tot 17.00 uur gratis wereldkaart! iten uit het actiepro- rbreken, dat de >pen maandag- debat unaniem discussie duurde zo in totaal om maar "_;-gen hadden SP er 25 voor Tilburg, Ringbaan Oost 98, rel. 013 - 583 98 99 v 2e KERSTDAG OPEN V Het jaar 2006 is bijna voorbij. We kij ken hoopvol vooruit naar een nieuw jaar en brengen binnenkort allemaal onze kerst- en nieuwjaarswensen over aan familie, vrienden en bekenden. Veel bezorgers van De Tilburgse Koe rier willen onze lezers weer persoon lijk een vrolijk kerstfeest en een geluk kig nieuwjaar wensen en zullen daarbij het inmiddels vertrouwde eindejaars kalenderwenskaartje overhandigen. We willen onze lezers erop wijzen dat onze bezorgers de instructie krijgen om hun beste wensen over te brengen aan onze trouwe lezers in week 50 en 51. Let wel op! De ervaring heeft sr helaas ook mensen langs Vrijdag 15 dec. van 10.00 tot 20.00uur Zaterdag 16 dec. van 10.00 tot ió.oo uur F advies, vaccinal I en begeleiding OP DE WESTERMARKT Gezellig shoppen in kerstsfeer met muziek, ‘n hapje, drankje en een LEVENDE KERSTSTAL. Winkels open tot 21.00 uur Ai NR. 2578 I TILBURG Ringbaan Oost 134 heeft getrokken. Men gaf het signaal dat dit nu echt eens moet worden gere- ■geld," aldus D66-fractievoorzitter Ruud van Esch. Het D66-voorstel was mede onderte kend door PvdA, LST, WD en GroenLinks en werd uiteindelijk dank zij de steun van de SP, Algemeen Belang, de Tilburgse Senioren Partij en de Tilburgse Volkspartij met een zeer ruime meerderheid aangenomen. "De komende tijd zullen we nauwge zet volgen of CDA-wethouder Els Aarts het voorstel ook goed uitvoert, maar met zo'n ruime meerderheid in de gemeenteraad kan ze daar onmogelijk aan ontkomen", aldus Van Esch. Er moeten meer bussen gaan rijden l van het station naar de Universiteit van Tilburg. Dat is de uitkomst van i het debat tijdens de gemeenteraads- i vergadering van afgelopen maan- l dagavond. Alleen het CDA stemde 1 tegen verbetering van deze busver- binding. i Donderdag 14 december extra koopavond tot 20:00 Zondag 17 december geopend van 10.00 tot1700 y Tuincentrum Tilburg Zuid Stappegoo<weg 229 5022 DE TUbung 0’3 535699* www tulncenfnjmt.lbu'gzu.d nl hoogte blijven van onze fabrieksverkoop, e aan verkoop@forfashion.nl met als onderwerp fabrieksverkoop. hoogte gehouden van onze verkoopactiviteiten aan de consument. Baby- Jeugdinode mt 50 t/m 176 ZONDAG OPEN 12.00 - 17.00 alles vanaf maat 68 3 HALEN.. 1 BETALEN! (dkny Heks; -50%) (t/m mt 62: -50%) (jeans: -50%) (nog belachelijk veel keus t/m 176) (nieuwe collectie geen korting) Hoeistraat 179 Tilburg Dit zijn ze dan, de drie ontwerpen voor de Heuvel waarop de inwoners van Tilburg kunnen stemmen. In het afgelopen vootjaar is een prijsvraag uitgeschreven om muleren een ontwerp te maken voor de nieuwe Heuvel. Er kv Bewoners van De Reit hebben het buurtcomité UMTS uit De Reit opgericht. Aanleiding hiervoor is de komst van twee UMTS-antennes op flats aan de Prof. Cobbenhagenlaan. Al onze wintercollecties moeten wegl €5,= €10,= €15,= de deur gaan die helemaal geen bezor ger van De Tilburgse Koerier zijn. Vraag bij twijfel aan de goede bedoe lingen van de persoon in kwestie naar een legitimatiebewijs met originele routelijst van De Tilburgse Koerier Tilburgers kunnen ontwerp nieuwe Heuvel kiezen Resultaten burgeronderzoek bekend Tilburg Koningsplein 1 M: 013-S41Z249 www.arendse.nl Het initiatiefvoorstel voor extra bussen komt van D66. De fractie had hier bij de behandeling van het collegepro gramma in mei van dit jaar ook al om gevraagd. Door dit besluit gaat het aantal bussen tussen de universiteit en het centrum van twee naar vier per uur. SAM maakte zich ook al jaren sterk voor een betere busverbinding. Deze studentenfractie in de universiteitsraad had een brief gestuurd naar alle gemeenteraadsfracties en heeft het ini tiatiefvoorstel van D66 ook becom mentarieerd. "Het heeft zeker pen dat SAM bij de raad aan Iedereen met schulden wordt gehol pen door Bureau Schuldhulpverle ning. Ondernemers met een inko men op of onder bijstandsniveau en een vermogen van maximaal 5.000 euro komen volgend jaar in aanmer king voor kwijtschelding belastingen. En in 2010 moet 95 cent van de minima gebruikir van inkomensondersteunende lingen. de doofpot stoppen. Vandaag overlegt het comité met een advocaat om te kijken welke juridische stappen kunnen worden ondernomen. Als dit tot niets leidt, dan zegt het comité niet in te staan voor verdere acties, van de buurtbewoners. Het waarschuwt ervoor dat de bewoners dan het recht in eigen hand nemen. De WD heeft inmiddels schriftelijke vragen oyer de kwestie aan burge- méestèr ën wethouders gesteld. geleerd dat er Volgens de initiatiefnemers heeft niet één organisatie de buurt ingelicht over de komst van de antenne. De bewoners zeggen massaal bij de gemeente te hebben geprotesteerd. Zij eisen dat de gemeente alsnog ingrijpt en KPN dwingt om de UMTS-anten- nes op de beide flats aan de Cobben hagenlaan te ontmantelen. 'Wij als buurt zijn het er unaniem over eens dat de gezondheid van de bewoners en in het bijzonder die van onze kin deren ons dierbaarder is dan de com merciële belangen van een telefoon maatschappij', schrijven zij aan de fractievoorzitters van de gemeente raad van Tilburg. Volgens hen wil de gemeente de zaak zo snel mogelijk in profiteer van orting cadeaus haar rekening nam. De raad nam niet één van deze moties aan. De meeste partijen gaven een compli ment aan de Taskforce Armoede, die in september met een aantal aanbevelin gen kwam om armoede in de stad te bestrijden. Deze zijn verwerkt in het rapport De cirkel doorbreken. De werkgroep bestond uit raadsleden, een wethouder, ambtenaren en een extern voorzitter. De SP toonde zich het meest kritisch over het voorstel waarmee burge meester en wethouders naar aanleiding van het rapport kwamen. "De daad kracht van het college op dit punt lijkt over al lang vervlogen. Er is geen visie en lang geen ambitie", constateerde SP-raads- lid Veerle Siegers. Lijst Smolders Tilburg (LST) ergerde zich aan de vele moties die verscheide- ARENDSE POWER-PLATE® MthQub Met het abonnement P\ van €39,95 kun je onbeperkt gebruik J maken van de nieuwste Power- I Plates. Meld je nu aan voor een gratis jnstj^ctiemoment. Op 1 januari organiseert 't Motorrijer- ke voor de derde maal een nieuwjaars duik in de Piushaven voor het goede doel. De gehele opbrengst gaat deze keer naar de kinderafdeling van het Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg. Het startsein voor de duik is om 15.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro Meer informatie: Sjef Huggers, tel. 06-48496175. "Wat vond jij het hoogtepunt?" Vol gens mij was het Maarten van den Tillaart ie mij deze vraag na afloop van de gemeenteraadsvergadering stelde. "Het diner", antwoordde ik de CDA-fractievoorzitter. Deze reactie kwam recht uit mijn hart. Normaal gesproken is een ellenlan ge zit in de raadzaal voor mij geen probleem, zolang er maar wat te beleven valt. Dat was afgelopen maandag nauwelijks het geval. Nee, dat had echt niet alleen te maken met de afwezigheid van Hans Smol ders (ziek), leider van de LST, de partij waartegen Loes Dielissen van de Tilburgse Volkspartij een een- mansguerrilla lijkt te zijn begonnen. Bij zo'n beetje elk initiatief dat Smolders en de zijnen in de raad ondernemen, roept ze 'Zinloos!' of 'Overbodig!'. Wat afgelopen maandag opviel, waren uiteraard de 25 moties die de SP bij de behandeling van het Actie programma Armoedebeleid indien de. De socialisten dachten kennelijk dat ze hiermee gauw nog even de halve nota konden herschrijven, maar dat liep anders. De raad nam niet één motie aan. Gon Mevis moet een tevreden man zijn geweest, want de wethouder van GroenLinks houdt niet van dit soort aanpassingen. Van de 40 moties wilde hij meer dan de helft - allemaal van de SP - niet :lén; die van andere partijen i wel aan bod. Vervolgens SP-fractievoorzitter Johan t Hout begrijpelijkerwijs in woede. Gelukkig herstelde Mevis zijn blunder enigszins door de motie later alsnog te behandelen. Dat gebeurde overigens pas nadat andere fracties daarop hadden aangedron gen. En terecht, want dit soort toe standen hoort natuurlijk thuis in de voormalige Sovjet-Unie, niet in een Tilburgse raadsvergadering. Was er dan helemaal niets positiefs te melden? Jawel. Peter van den Hoven van de LST kwam er eerlijk voor uit dat zijn fractie te weinig in de geschiedenis van de Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij is inge voerd. Daarom had zijn partij het ini tiatiefvoorstel van de SP en de TVP over dit onderwerp, niet meeonder tekend. Verder nam hij de honneurs voor Smolders goed waar. Zijn toon is milder dan die van de LST-leider, wat overigens ook al eerder was gebleken. Ongetwijfeld gaan We nog veel van deze man horen. veel inzendingen blijkt dat de Tilburgers op de Heuvel een groen en sfeervol plein willen waar Een vakjury heeft vervolgens drie ontwerpen genomineerd. Deze werden afgelopen dinsdag mensen op een bankje kunnen zitten en elkaar kunnen ontmoeten. De uitkomsten van deze gepresenteerd. Over deze drie ontwerpen mogen de burgers zich van 18 december 2006 tot en 'volksraadpleging' zijn gebruikt voor het opstellen van een programma van eisen. Op basis met 14 januari 2007 uitspreken. daarvan is een meervoudige opdracht voor acht landschapsarchitectenbureaus uitgeschreven. Voor meer informatie over de wijze van stemmen kunt u terecht op de Gemeentepagina's. ne partijen hadden ingediend, aange zien het onderwerp volgens raadslid Peter van den Hoven onder meer in de commissie Maatschappij uitgebreid is behandeld. Fractievoorzitter Marcel Degen (Algemeen Belang) was het daar niet mee eens. "In de commissie kun je geen accenten leggen met moties." Maar ook PvdA-fractievoor- zitter Driek van Griensven vond dat de SP te veel moties had ingediend. Sie gers vond dit denigrerend naar de bevolking toe. "Ik had 25 voorstellen gemaakt om toe te voegen aan de armoedenota van het college. Die kwa men niet uit mijn duim, dat waren voorstellen die ik heb gedaan na de tientallen gesprekken van de Taskforce Armoede met burgers en organisaties, maar waarvan niets in de nota terecht was gekomen." Aanvankelijk weigerde GroenLinks- wethouder Gon Mevis (Sociale Zaken) de moties van de SP te behandelen. "Het zijn er te veel. Daarnaast zijn veel aspec ten in die moties moeilijk te beoorde len" zei hijOp aandringen van de raad besprak hij ze uiteindelijk toch. uitvaartonderneming Tilburg KARRES EN BRANDS - HILVERSUM LUBBERS - ’S HERTOGENBOSCH Stadspodium Nominatie C SANT CO - DEN HAAG Typisch Tilburgs Nominatie B Écht Heuvelplein Nominatie A Betert wonen g 5 open van

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2006 | | pagina 1