Binnenstad in teken van kermis B 199 i! c 8 2 s Vakantie '"brengt He regio Tn beweging L—jr h fD 3 SP wil mening college over cijfers cityring O F 107.6 FM Kermiskoek onder Katterugflat te koop Allochtone inwoners aan tafel in Muzentuin C Sb 3 Radio Decibel live vanaf Tilburgse kermis ’kSQm'1 5 ft De Iburgse Keerier JAARGANG 49 NR. 2559 .14 110.000 VERSCHIJNT oplage DONDERDAG 20 JULI 2006 Riek Bakker ONTWERP: WWW.STINKFINGER.N1_ Aldert van der Burg De Kermiskoek. een oude traditie die nieuw leven is ingeblazen. Afgelopen dinsdag werd op het NS-plein de 'Starflyer' opgebouwd. Een 60 meter hoge kraan zette de toren van deze spectaculaire attractie in elkaar. FOTO: PETER LIGTENBERG Beursvloer Tilburg voor goede match FOTO: GEMEENTE TILBURG MIDDEN-BRABANT B1JNEN Int letselschade MAAT 36 t/m 52 www.decibel.nl SENIORENWIJZER PAGINA 11 DE JONG ATEN Wethouder wenst rallydeelnemer succes Vragen GroenLinks over fietspaden Stijlvolle verzorging van uitvaarten. Bent u elders verzekerd, geen probleem, wij kunnen toch de uitvaart verzorgen. Eigen rouwcentrum, Brucknerlaan 20 te Tilburg. FLUKS, KINDERPAGINA.. KERMIS 'RADIO DECIBEL beursvloer tilburg Henk Kuiper bij NCRV op tv FILMS SENIORENWIJZER GEMEENTENIEUWS UITAGENDA RONDOM HART VAN BRABANT CURSUSSEN SPORT WILLEM II GEESTELIJK LEVEN 15 10 Dubbel textileen voor een extra comfortabele zit MODE EN LINGERIE NU TOT 3 HALEN 1 BETALEN T: 013 - 455 33 79 I: www.bijnentilburg.nl Brucknerlaan 20 5011 DN Tilburg o 3 3 0 IQ 5 geme tariei Imcal mini-< het S en de i speciale cikom te ■'■“dag en een meer -van :rlan- offi- Fair dit ja in d 013 - 536 20 88 www.dehaas-dejong.nl Wilhelminapark 122, Tilburg DE HAAS^Ó A D V O C hmeentenieuws Khuw paspoort veiliger bar chip a Mittcten maken plan w Heuvel Mi» 140 ton af val tijdens kermis W 12 en 13 n het teken van utiiiebbers. begrafenis van de Til- i afsluiting met groots Winke2Cspeciaalzakèymarkt r Fun blaast op de kermis van it jaar een oude traditie nieuw leven door de Kermiskoek te verkopen. i met zwart textileen. i tafel 0105 cm voorzien :hept persoonlijk in visie en. Tilburg heeft haar 1 :ngen vele trende de programma :n, shows en J 5-MLIGE tuinset zilverkleurig aluminium 4verstelbare stoelen en 1 1 heden- ïlburgse adiosta- dat stilstaat bij wat er in je eigen igeving gebeurd. Zo zal de Tilburg- kermis niet onopgemerkt voorbij Gedurende vijf dagen, van ag 24 juli tot en met vrijdag 28 .1 er een live programma vanaf kermis in Tilburg te horen zijn, interactie met bezoekers, kermisex ploitanten en luisteraars is de rode iraad van de Decibel kermisradio, twee continenten. Programmamakers interviewen bezoe- J—r vanaf 20.05 J Vermee heeft Jelsmerk van de gemeen- TO,"~ -p (je voor. en achterkant in zijn auto aangebracht. Op de foto enst CDA-wethouder Hans Janssen Economische Zaken (rechts) Ver- veel succes bij de rally. De Kermiskoek is een koek in de vorm van een hart met daarop diverse spreu ken in glazuursuiker en versierd met suikerbloemetjes. De koeken zijn er in verschillende maten en Fair Fun He SP wil weten of burgemeester en wethouders het eens zijn met de uit- htingen die stedenbouwkundige Bakker in Het Financieele Mlad van afgelopen maandag Mgedaan. Voor veel mensen zit het er weer op. Voor een paar weken althans. Het is bijna vakantie. Wij gaan het er ook even van nemen. Op 27 juli en 3 augustus verschijnt er geen Tilburgse Koerier. Ons kantoor aan het NS-Plein is gesloten van vrij dag 21 juli tot en met zondag 6 augustus. Op maandag 7 augustus vanaf 09.00 uur bent u weer van harte welkom. De eerste editie van De Tilburgse Koerier na de vakan tie verschijnt op donderdag 10 augustus. Directie en medewerkers van De Tilburgse Koerier wensen u een hele fijne vakantie toe. Naast alle kermisattracties staat bijna elke dag in het teken van iets bijzon ders: Vrijdag 21 juli: officiële opening Til- buigse Kennis om 19.00 uur op het Spoorplein. r Maandag 24 juli: Roze Maandag. ding en plezier 1 Dinsdag 25 juli: speciale middag voor De kermisexplo gehandicapten. Woensdag 26 juli: Kindermiddag. Donderdag 27 juli: Caribische Don derdag. Vrijdag 28 juli: seniorendag in samenwerking met omroep Max; een De NCRV is afgelopen dinsdag begon nen met een achtdelige reeks van het tv-programma Denkend aan Show room. In die serie blikken programma makers Jan Fillekers en Henk van der Horst terug op het programma Show room, dat ze tussen 1977 en 1983 maakten. In de aflevering van dinsdag 1 augustus is onder meer een portret van de Tilburgse bioloog en activist Henk Kuiper te zien. De uitzending op Nederland 1 begint om 21.00 uur. Het programma was destijds zeer succes vol. De makers trokken met een came ra het land in om bijzondere, onbeken de Nederlanders te portretteren. Ook Henk Kuiper viel die eer te beurt. Fietspaden die niet worden geasfal teerd. moeten tegels krijgen die in een hoek van 45 graden worden gelegd. Hierover stelt GroenLinks (opnieuw) vragen aan burgemeester en wethouders. Dit is een initiatief van minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken Integratie, die elke gemeente opdracht heeft gegeven om op spec:: wijze nieuwe Nederlanders welkom heten. De landelijke naturalisatiedaj komt elk jaar terug op 24 augustus e>. kent in de rest van het jaar-7 bescheiden vorm. Vóór 1 oktober van dit jaar verkrijgt iemand het Nederlan derschap door toezending van de tm- ciële papieren. Na 1 oktober, zo stelt de minister, wordt de Nederlandse natio naliteit pas verkregen als de burger tij dens een ceremonie de bevestiging van het Nederlanderschap persoonlijk ontvangst heeft genomen kers, gaan in attracties en uiteraard worden er spelletjes gespeeld. Kortom: je hoort jezelf op Radio Decibel. De studio van Radio Decibel vind je aan de Heuvelring in Tilburg, nabij het ABN-AMRO gebouw. Kermisradio Decibel is in Midden-Brabant te ont vangen op 107.6 FM. Riek Bakker is een vooraanstaand stedenbouwkundige. Ze had de afgelopen tien jaar de regie over je ruimtelijke inrichting van zo'n beetje half Nederland, schreef De Groene Amsterdammer in 2004. De herinrichting van het centrum van Helmond en het oude Philip- steirein in Eindhoven, de inrich- Mo van Almere en de Kop van in Rotterdam, het zijn maar e voorbeelden van drastische elijke ingrepen in Nederland waarbij Bakker de plannen bedacht en begeleidde. De Rijks- imiversiteit Groningen reikte haar maart nog de Aletta Jacobs- lit vanwege haar innovatieve in de stedenbouw. 'Een man- icnwereld waarin ze zich op een jewonderenswaardige manier staande houdt’, vond de jury. Riek Bakker is ook het brein ach ter het plan om eenrichtingsver keer in te stellen op de wegen rondom de Tilburgse binnenstad. Over deze cityring heeft ze een lezenswaardig artikel geschreven Het Financieele Dagblad van afgelopen maandag. Maar er staat toch een aantal merkwaardige din gen in. 'Prognoses voor de ver keersstroom golden als argumen ten. Cijfers werden heilig ver klaard, maar zijn in feite schijnhei lig', schrijft Bakker. Vreemd, want het college onderbouwde de nood hak voor de invoering van een- ncbtingsverkeer op de cityring steeds met cijfers en verkeersprog- noses. Even verderop blijkt Bakker moei lijk te kunnen verteren dat er par tijen in de raad tegen haar plannen waren en voor andere opties pleit ten. Ja, zo gaat dat soms in een democratie. Maar Bakker heeft kennelijk weinig op met democra tie als die negatieve gevolgen voor haar plannen heeft. Ook de lokale media worden niet ontzien in het artikel van Bakker. De stedenbouwkundige verwijt hun dat ze een slechte rol in de dis- cussie spelen. 'De journalistiek gedroeg zich niet waardig'schrijft Bakker. Omdat de mening van l enkele journalisten niet overeen kwam met die van haar? Helaas I htht u dit verder niet toe. Alt u vindt dat de journalistiek - 5 zich op deze plek in deze krant I niet waardig heeft gedragen ten aanzien van de cityring, dan I httreur ik dat. U zult in deze IJ Ann misschien nog wel vaker I® ningen aantreffen waarmee u L 'la niet eens bent. Maar een lm columnist moet in principe alles iï kunnen schrijven wat hij wil. x Waarmee overigens niet is gezegd I iat onze beroepsgroep nooit de I plank misslaat. I Een fijne vakantie! Pas op 17 I I augustus schrijf ik op deze plek I 1 weereen column. En ik beloof u 1 plechtig dat ik me daarbij zo 1 waardig mogelijk zal gedragen. brengt vijf spreuken per maat. Frans en Karin van Morkhoven van Fair Fun gaan de lekkernij tien dagen lang verkopen vanuit een hou ten chalet onder de Katterugflat. Vol gens hen was de gemeente zo enthou siast over hun initiatief dat ze driehon derd stuks heeft besteld als relatiege schenk voor de kermisexploitanten. themamiddag geheel in de oudere kermisliefhebl Zondag 30 juli: begr lang in het burgse Kennis en ai» vuurwerk. Naast deze elementen breng horecagelegenheden gedure gehele kermisperiode een p™ met optredens van artiesten, speciale acties. Bezoekers die met de auto komen, kunnen parkeren in parkeergarages nabij het kermisterrein. Gratis parke ren zonder lange wachttijden kan op het parkeerterrein in het zuiden van de stad. Dit terrein wordt door verwijs borden langs wegen aangegeven. Vanaf dit satellietparkeerterrein kun nen kermisbezoekers gebruikmaken van de pendelbus die hen voor 50 eurocent heen en weer rijdt tussen het kermisterrein en deze parkeerplaats. Ook dit jaar geeft de Tilburgse Kermis ruimte aan goede doelen voor het inza melen van giften. Op Roze Maandag collecteert het Aids Fonds voor het Collaborative Fund. De projecten die het Collaborative Fund financieel steunt, bieden de mensen die de behan deling nodig hebben begrijpelijke informatie over wat hiv in het lichaam doet, de hiv-test, infecties ten gevolge van aids, welke medicijnen er zijn en hoe die werken, hoe je die op verant woorde w\ijze inneemt en wat voor ondersteuning en persoonlijke begelei ding er mogelijk is. Tijdens de Kinder middag en op de laatste zaterdag zul len de CliniClowns collecteren. Clini- Clowns Nederland wil kinderen die het moeilijk hebben door ziekte, trau ma of handicap een moment van aflei- zier bieden. -ploitanten hanteren op de openingsavond in overleg met gemeente en kennisbonden lagere .even tijdens de openingsavond. -a Marina geeft vanaf 18:45 uur een ni-concert vanaf het Reuzenrad.op Spoorplein. ker: "Wij (het bureau van Bakker, red.) constateerden dat iedereen sprak met cijfers in de hand. -J- verkeersstroom g Cijfers wer' o zijn in feite schijnheilig. immers de vraag hoe je er tegen aan- Wat wil je ermee bewijzen? Is het glas half vol of half leeg? In absolute zin zijn cijfers soms vertekend en voor een discussie belemmerend als ze uit Tijdens Beursvloer Tilburg op 9 oktober in het Willem II Stadion, toont de gemeente Til burg zijn maatschappelijke betrokkenheid. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en van maatschappelijke organisaties ontmoeten elkaar en vinden elkaar voor een verdere samenwerking, de zogenaamde "match". Er is hierbij van alles mogelijk. Van advies, coa ching en menskracht tot aan faciliteiten en materialen. Matches worden tijdens Beursvloer Tilburg 2006 schriftelijk vastgelegd. Notaris Daamen zal tijdens Beursvloer Tilburg in zijn functie van notaris de matches bezegelen. Op deze manier worden de afspraken tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties formeel vastgelegd voor de periode na 9 okto ber. Notaris Daamen onderstreept door zijn vrijwillige bijdrage aan Beursvloer Tilburg tevens het belang van maatschappelijk ondernemen in Tilburg. Voor meer informatie en aanmelden: www.beursvloertilburg.nl Morgen begint het spektakel om 19.30 uur. Op de zondagen opent de kennis om 13.00 uur en alle andere dagen mag er vanaf 12.00 uur worden gedraaid. Iedere avond kan worden gefeest tot 01.00 uur, met uitzondering van de laatste zondag. Dan sluit de kermis om 23.00 uur. De opbouw van de Tilburgse Kermis is momenteel in volle gang. Vanaf morgen, vrijdag 21 juli, staat alles in het centrum tien dagen teken van dit spektakel. 1 voor een maandelijkse fre- n-om te voorkomen dat de nieu we landgenoten te lang moeten wach ten voordat ze een Nederlands reisdo cument aan kunnen vragen. Het college heeft ervoor gekozen om aan de eerste landelijke Naturalisatie- dag een laagdrempelige invulling te geven. "De nieuwe Nederlanders zul len de Tïlbuigse gastvrijheid aan den lijve ondervinden: informeel, persoon lijk en doorspekt met lekker eten en lekker drinken", zegt burgemeester Vreeman. "We schuiven met z'n allen aan tafel in de Muzentuin om daar te gaan genieten van zeer diverse gerech ten, klaargemaakt door de Union, het interculturele bewonersinitiatief uit de Kruidenbuurt. Hopelijk komen alle genodigden en brengen ze allemaal hun gezinsleden mee. Samen aan tafel schept een band en past prima in de die het college heeft verwoord in beleid Allemaal TUburgers." Nostalgie herleeft. Luisterde je vroe ger ook al'naar kermisradio? Radio Decibel brengt de komende tijd I daagse kermisradio vanaf de Till kermis. Radio Decibel is een radi tion dat stilstaat bij wat er in je e omg se 1 Paul Vermee uit Tilburg is één van de gaan. C deelnemers aan de rally voor klassieke maandag 1 auto's van Amsterdam naar Peking, juli, zal er Amsterdam-Beijing Rally doen in de totaal honderd teams mee van ieder 1 twee personen. Deze karavaan door kruist tussen 15 juli en 13 augustus veertien landen op t- RTL7 besteedt elke dag uur aandacht aan de rally.1 de T, het handelsmerk van te Tilburg, op van zijn auto a wer.o van mee Fietsers 'snijden' tegels schuin aan als deze in een hoek van 45 graden worden aangelegd, wat veiliger zou zijn, zo stelt GroenLinks. Ambtenaren hebben dit volgens de fractie bevestigd. Groen Links wil weten vanaf welke datum de tegels alleen nog maar op die manier worden aangelegd. De fractie wijst erop dat onlangs op de Ringbaan-West een fietspad volledig is vernieuwd, maar dat de tegels 'haaks' zijn gelegd. Ze wil weten of dit een vetgissing is geweest. Ook vraagt GroenLinks of de rest van de fietspaden op de ringbanen wordt geasfalteerd of anders tegels krij gen die in een hoek van 45 graden wor den aangelegd. De fractie wil overigens dat zoveel mogelijk fietspaden asfalt krijgen en geen tegels. Tot slot wil GroenLinks weten waar om het fietspad op de Hilvarenbeekse- weg aan de zuidzijde, ter hoogte van het St. Elisabeth Ziekenhuis, 'plots klaps stopt en je nergens anders heen kunt dan omdraaien en weer terug'. IN TILBURG, GOIRLE, RIEL, LOON OP ZAND, UDENHOUT. BERKEL-ENSCHOT, OISTERWIJK, MOÈRGESTEL, HILVARENBEEK EN HULTEN Alle allochtone Tilburgers die dit gekozen jaar de Nederlandse nationaliteit quentie o hebben gekregen, zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de eerste lan delijke NaturalLsatiedag op donder dag 24 augustus. verband worden .raagt a t dat cijfer uitvaartonderneming Tilburg eau van DaKKer, reu.) hun verband worden gerukt." J-t iedereen sprak met De SP vraagt aan het college of het ook md. Prognoses voor de vindt dat cijfers en prognoses over ver- golden als argumenten, keersstromen geen argumenten zijn in srden heilig verklaard, maar de overwegingen rond de cityring. 'Zo eite schijnheilig. Het blijft ja, wat zijn dan wél de wezenlijke -- argumenten in de overwegingen rond de cityring? Zo niet, vreest u dan met ons dat de 'oplossing' die mevrouw Bakker voorstelde met of niet genoeg gebaseerd is op verkeersprog- noses en cijfers? Waarom onderbouwt u de noodzaak voor de aanleg van de cityring met cijfers en verkeersprogno- ses?', schrijft de SP. Verder schrijft Bakker in het artikel: "De oppositie van onder meer SP, een kleine lokale partij (Lijst Smolders Til burg, red.) en nota bene de WD, die erachteraan hobbelde, begon te sputte ren en te pleiten voor andere opties." De SP wü nu van burgemeester en wethouders weten of die de mening van Bakker delen dat het voorstel van veertien raadsleden van de oppositie 'sputteren' is. uiuncis ue vraag Bakker is de bedenker van het kijkt. Wat wil je er te om eenrichtingsverkeer in te stel- glas half vol of h op de cityring (de wegen rondom ebinnenstad). In het artikel zegt Bak- 21 30

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2006 | | pagina 1