ft m m A Extra voorstelling Impressing the Czar O) GroenLinks: structureel extraatje voor minima eter Jb fl) y Ni r/ Prinsebal in Theaters Tilburg ggy Open dag SRE^IKK Armoede Verkiezingsdebat op 2 maart in Paradox BSQH 107.6 FM B f 4 ook iedere zondag open Ml n n Tonpraotersgala in Druiventros m- 599 S 5? 5 X 'n fauteuil voor de prijs van 'n stoel? 8 S S S *0 fh l De iïlburgse Koerier brengt de regio in beweging JAARGANG 98 NR. 2536 CULTUUR/AMUSEMENT.. GEMEENTENIEUWS. 8 T/M 12 CURSUSSEN .12 FLUKS, KINDERPAGINA 13 UITAGENDA .15 FILMS 15 RONDOM HART VAN BRABANT .15 SPORT 17 GEESTELIJK LEVEN.. .19 O DON .G 9 FEBRUARI 2006 BERKEL-ENSCHOT, OISTERWIJK, VERSCHIJNT IN TILBURG, 110.000 OPLAGE Cemeentenieuws pag. 8 t/m 12 Kunstwerk Paradox TOT DE HELFT V/D HELFT| TOT 50% KORTING Performance Bettina Wagner nperfc Tilbui Aldert van der Burg Grootste dansvoorstelling in Schouwburg Tilburg www.tilburgsfemt.nl j K Tbpform'A- MASTERS OF IRISH MUSIC MIDDEN-BRABANT A DeT>urgseK@erier J Prins Mark d'n Irste 4“ MODE LINGERIE MAAT 36 t/m 52 MODE S LINGERIE |www.remax.nl/vision 013-59200801 (i^alenteÜÜ!^ CariZHSS'g^ Meld je aan als bezorger! www.decibel.nl Kijk op pagina 4 en 5 Voor meer informatie en bestellen: www.theaterstilburg.nl of (013) 543 22 20 Di 21 februari 20.30 uur J RADIO DECIBEL Martin Hayes Dennis Cahill Lünasa Mairtin O’Connor Trio De woningbijlage' De Tilburgse Koerier Concertzaal Tilburg 9 m een extraatji en aan alle i over omen O m Tl Tl 0 D m isch, een D Z BeierMeubel wonen slapen Trots opTilburg.ni _ie gale 17.00 ut l aan de Maijo weten verzekering een die tot de sluiten. C W'nke2Cspeciaa)zakènrmarl<t dJe kr^t de kranten^ bij je thuis, je werkt alleen op Bul of mail voor meer info! EXCLUSIEVE ONTMOETING TOP 3 IERSE FOLK goed besteed geld, omdat heel veel mensen treft. We s ja, we ook nog wat kosten i -beeld op de Bijzond Nu topmerk-toonzaalmodellen tegen 20 tot 70% korting De lijsttrekkers van CDA, PvdA, VVD, Algemeen Belang, GroenLinks en SP doen op donderdagavond 2 maart mee aan een verkiezingsdebat in muziekpodium Paradox aan de Telegraafstraat 62. Dit wordt georganiseerd door het Milieucafé. Fractievoorzitter Marjo Frenk van Groen Links FOTO: BEELDVELD/WILFRIED SCHOLTES Meer geld voor fietspaden H Gemeentelijk rioleringsplan Wet maatschappelijke ondersteuning "Dat is goed besteed geld, omdat Bijstand en op de uitvoering bij Sociale armoede heel veel mensen treft. We ver- Zaken. Een belangrijk bijkomend effect moeden dat we ook nog wat kosten uit- is dat het mensen stimuleert om zich sparen, bijvoorbeeld op de Bijzondere aanvullend te verzekeren." ■jimiii Subjectsubsidie en anden Volgende week... Huisnummer® NÉ De 20e editie van het Tonpraoters gala van carnavalsvereniging De Vattebieren uit Tilburg wordt dit jaar gehouden op zaterdag 11 en '“ndag 12 februari. Plaats van han- s De Druiventros in Berkel- M Koos Kluytmans Q Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk, telefoon: 013 - 528 48 15, vrijdag koopavond. kiik voor onze super aanbiedincen op www.kooskluytmans.nl LFOIIIX 7zvrrfr>rm‘A fiklIWI JVC everio harddisk video •20Gb harddisk (4,5uur opname) COMBI FOTO COMBI FOTO DE HEUVEL TUERLINGS Heuvel 27 Heuvelstraat 106 Tilburg centrum Tilburg centrum 013-5800975 I 013-5421905 GroenLinks wil dat alle minima in Tilburg jaarlijks een extraatje van 90 euro krijgen. De fractie wil dit voorstel tijdens de gemeenteraads vergadering van aanstaande maan dag, 13 februari, indienen. Midden-Brabant College Locatie Zorg en Welzijn 14 februari 18.00-21.00 uur Schout Backstraat 37 1/ x) Meer weten? www.mbctilburg.nl Op zaterdag 11 februari zal de Hoogheid van Kruikenstad Prins Mark d'n Irste zijn gasten ontvan gen op het Prinsebal in Theaters Til burg. Het Prinsebal begint om 20.30 uur. Iedereen is van harte welkom: Prinsen, Oppers, verenigingen, kapellen en zeker de individuele car navalsvierder mag niet ontbreken. 7 makelaars/taxateurs Een toegangskaart voor dit evenement is niet nodig, want het stadsembleem van 2006 geldt als entreebewijs. Wie nog geen embleem heeft kan dit kopen bij de entree van Theaters Tilburg. De avond staat in het teken van carnava leske mensen en sfeervolle carnavals muziek. Tijdens het Prinsebal zal de verkiezing van de "Best verklede Kruik of Kruikin" en de "Beste Kroeg- kapel" plaatsvinden. Evenals vorig jaar organiseert de Car- navalsstichting Tilburg dit jaar de best verklede-verkiezing tijdens het Prinse bal. Verklede Kruiken en Kruikinnen kunnen zich voorafgaand aan het Prin sebal inschrijven en zo meedingen Bettina Wagner geeft op zondag 12 februari om 15.00 uur een performan ce in Galerie Kokon in Tilburg. De performance draagt de titel Encore en corps II. De galerie is geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Galerie Kokon is gevestigd aan de Stationsstraat 38-40 in Tilburg. naar de felbegeerde prijs van "Best verklede Kruik of Kruikin". Het zal er weer om gaan spannen wie de best verklede carnavals- vierder wordt en de tten is er ook ng in de vorm st en een optre- st. De presentatie i Michel Jehae en andere partijen schuiven aan in ronde drie als het gaat om mogelijke coali ties, wethouders en afspraken in het bestuursakkoord. Behalve voor de debatte ruimte voor ontspanning van live-muziek, cabaret den van een columnist. is weer in handen van Mm Frans Post. Kunstenares Dewy Baak heeft een kunstwerk gemaakt voor muziekpodi um Paradox in Tilburg. Het werk ont stond uit waardering voor de moge lijkheden die Paradox biedt aan jonge muzikanten en artiesten. Het kunst werk is een afbeelding van een ruimte waarin muziek en dans tot uiting wordt gebracht, met het logo als cen traal punt. De kunstenares vond dat het tijd werd voor vernieuwing en heeft gekozen voor een levensgroot affiche waar een schilderij in terug te vinden is. De feestelijke onthulling vindt plaats op dinsdag 14 februari om 22.00 uur. Paradox is gevestigd aan de Telegraafstraat 62 in Tilburg. Baarle-Nassau turnhoutseweg 5 open van 09.30 tot 18.00 uur www.betermeubel.com Het gala telt drie voorstellingen: op zaterdagavond, zondagmiddag en zondagavond. Zes tonpraters maken dan hun opwachting. Na het voorpro gramma van De Toupetjes uit Horst klimmen Noud van de Ven uit Best (als De Butler), Alex Winterman uit Hank (als Paul Klompidoris), Frank Schrijen uit Boxmeer (als Gradje Boemel), Beny Knapen uit Someren (als Johnny de Campinghouder), Henk van der Heijden uit Son en Breugel (met 'Rij bewijs gehaald') en Tilburger Cees Coolen (als Kiske) in de ton van De Vattebieren. Het Milieucafé organiseert vijf keer per jaar een thema-avond over milieu, natuur, ruimtelijke ordening en vervoer. De extra editie van 2 maart is geheel gewijd aan de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart aanstaande. De organisatie heeft gekozen voor een debat in drie korte en overzichte lijke ronden. De zes genoemde partij en tekenen voor de eerste twee. Aan de orde komen dan onder meer armoede, werkgelegenheid, veilig heid en cultuur. "Als we alle partijen zouden laten meedoen, zijn we bang vóór een versplintering van de the ma's en krijgen de lijsttrekkers te weinig ruimte om de diepte in te gaan", zegt een woordvoerder. De ubsidie en andere bijdragen voor minima zijn wettelijk verboden. Een bijdrage verbinden aan een aan vullende verzekering mag wel. "Daar om is dit de enige manier om voor alle minima iets te doen", aldus Frenk. Het eenmalige extraatje van eind vorig jaar is volgens haar enthousiast ontvangen. "Maar het nadeel is wel dat dit extraat je gekoppeld is aan deelname aan de collectieve aanvullende verzekering en niet iedereen hieraan meedoet. Ik krijg nu regelmatig te horen van mensen die zeggen: Ttad ik dat maar geweten, dan had ik ook meegedaan'." Ook zouden werkenden met een laag inkomen (de working poor), nog maar zelden zijn aangesloten. Frenk: "Als de maatregel nü wordt genomen, kunnen deze groe pen zich tijdig aanmelden en voor dit jaar wel in aanmerking komen voor die 90 euro." Ze moeten dan overstap pen naar CZ of VGZ, waarmee de col lectieve verzekering is afgesloten. -BaQao- Sony DSC W •5.0 megapixel camera oog “1 269,- let aan he( hof van de tsaar. Het stuk gedanst door 40 dansers en estaat uit drie delen, waarin de hele let- en kunstgeschiedenis voorbij komt. Dit verloopt niet chronologis maar vaak door elkaar heen in i De gemeenteraad besloot in december vorig jaar een extraatje van 90 euro te verstrekken aan alle uitkeringsgerech tigden die een collectieve aanvullende verzekering hebben. GroenLinks stelt aan de gemeenteraad voor om deze eenmalige maatregel structureel te maken. Iedereen met een laag inkomen, tot 110 procent van het minimum, zou hiervan moeten profiteren, vindt de fractie. "Deze maatregel levert veel voordelen op", legt fractievoorzitter Frenk uit "Als alle mensen i dat deelname aan een collectieve kering 90 euro oplevert, kan ieder- «ot de doelgroep hoort, zich aan- Ook werkende mensen die netto op het sociaal minimum zitten." In totaal gaat het om bijna 17.000 huis houdens in Tilburg. De maatregel kost circa anderhalf miljoen euro. Frenk: "Impressing the Czar is het meest indnikwekkende, het grootste en straks wordt ook het meest besproken ballet dat in besta; tientallen jaren in Tilburg te zien is ballet geweest", aldus Leo Pot, directeur van Theaters Tilburg. Impressing the Czar mag gerust een prestigeobject genoemd worden. In de wereld van de hedendaagse dans is de Amerikaan William Forsythe een grootmeester. Al jaren azen dansgezelschappen wereld wijd op zijn voorstelling Impressing the Czar, dat voor het laatst werd gedanst in 1995. Forsythe schonk het nu exclusief aan zijn ex-medewerkster Kathryn Bennetts, de nieuwe directrice van het Koninklijk Ballet van Vlaan deren. Forsythe maakte met Impressing the Car een persiflage op het klassiek bal- Armoede is hot. De PvdA in Tilburg heeft het onderwerp zelfs gebombardeerd tot belangrijkste thema van de gemeenteraads verkiezingen van 7 maart aan staande. Nu deze voor de deur staan, komt het de linkse partijen misschien wel goed uit dat het fenomeen steeds verder oprukt, zou je bijna denken. GroenLinks heeft inmiddels ook ontdekt dat het thema armoede leeft. De fractie dient aanstaande maandag een initiatiefvoorstel in waarmee zo'n 17.000 minima structureel een steuntje in de rug moeten krijgen. Het is de bedoe ling dat die jaarlijks een extraatje van 90 euro ontvangen. Dat bedrag is eigenlijk een beetje uit de lucht gegrepen. De bijna 9 ton die vorig jaar in de verschillende potjes voor armoedebeleid was overgebleven, werd verdeeld over ruim 9.000 uitkeringsgerechtig den. Dat besliste de gemeenteraad in december. En zo bleven er ongeveer 9 tientjes per huishou den over. Of moet ik zeggen euro- tientjes? Want er zijn mensen die vinden dat het woord tientje onlosmakelijk verbonden is aan een biljet van tien gulden. Maar dit terzijde. Uit de lucht gegrepen of niet, het voorstel van GroenLinks is inte ressant, omdat hierin ook gedacht is aan de working poor, de wer kenden met een inkomen dat niet boven de 110 procent van het sociaal minimum uitkomt. Die werden in het haastig genomen besluit van december overgesla gen. Nu is dat anders. Wie tot deze groep behoort, hoeft zich alleen nog maar aan te melden voor de collectieve aanvullende verzekering van CZ of VGZ en daarmee heeft hij of zij voor dit jaar zijn extraatje van 90 euro veiliggesteld. Als de raad het voorstel tenminste aanneemt. Dat is wel te hopen. Temeer daar ook de brood bezorgende pater Poels - aanstaande zondagavond te zien bij Kruispunt van de KRO - een dagje ouder wordt en best een hel pend handje kan gebruiken in zijn strijd tegen de armoede. dit jaar mag gaan dragen. Vorig jaar is deze titel toegekend aan het duo Marieke van der Meijs en Petra van Gestel. Inschrijven kan op de dag V van het Prinsebal zelf aan de daarvoor bestemde inschrijfta- ML fel bij de ingang. De winnaar HrTs zal met een prachtige foto yprijken in de klèpkraant en op de website www.kruiken- ■Q9 stad.nl. Tevens zal de wisseltro- fee uitgereikt worden. Tijdens het Prinsebal wordt ook de "Beste Kroegkapel" 2006 gekozen. Prins Mark d'n Irste zal op die avond de bijbehorende 'Ben van Keulen' wisseltrofee uitreiken. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal dit jaar voor het eerst een onafhankelijke jury de diverse kapellen beoordelen op cama- valeskheid, muzikale originaliteit en interactie met het publiek. Voor meer informatie kunt u terecht op www.kruikenstad.nl Voor meer infor matie over het Camaval in Kruiken stad kunt u ook altijd terecht op www.kruikenstad.nl. MOERGESTEL, HILVARENBEEK EN HULTEN GOIRLE, RIEL, LOON OP ZAND, UDENHOUT. ARENDSE POWER-PLATE® Heo/rtC/uö Met het abonnement C\ van €39,95 kun Je K onbeperkt gebruik I L J maken van de nieuwste Power- Plates. Meld je nu aan X voor een gratis Jnstn^tiemoment. Tilburg Koningsplein 1 «el: 013-M32249 www.arendse.nl Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen danst het sensationele ballet Impres- overdonderend spektakel. Het virtuose sing the Czar van de wereldberoemde choreograaf William Forsythe in middendeel toont het neo klassieke Schouwburg Tilburg. Voor de voorstelling van 30 maart zijn nog slechts ballet met zijn technische hoogstand- enkele plaatsen beschikbaar. Er komt een extra voorstelling op vrijdag 31 jes. In de overige delen worden alle maart om 20.15 uur. stijlregisters opengetrokken. De voor stelling eindigt met het hele gezel schap, mannen en vrouwen, als kost schoolmeisjes in een wilde, rituele rondedans. Kaarten voor Impressing the Czar zijn te bestellen via www.theaterstilburg.nl of door te bellen met de Theatershop: zondag L 013 - 543 22 20. De toegang bedraagt deling is 30 eutp 1,95 euro servicetoeslag. Enschot. “:.i

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2006 | | pagina 1