as seme 1 i AVlaS i I I lis I té!” ERS Raad akkoord met Perspectiefnota PêSEN BE,. Hrëngt He rëgïö in beweging Museumweekend in Likeur en Frisdrankenmuseum 6” 'Tilburg, vijf eeuwen rond een heilige Linde' c Willem II- stadionmarkt :IS 5 is s H i 19.950,- t Nieuwe Koninklijke Harmonie in drie winkelcentra ■keuken introduktie dagen Keukens half geld 'S: J K SERVICE I rotis leenouto) I 20.00 UUR 30 UUR DeTilburqse Koerier Schot in plannen Moerenburg JAARGANG 43 NR. 2149 De ïïlburgse Kserier .5 8.9EN10 OPLAGE 1 05.500 DONDERDAG 1 3 APRIL 2000 Zitvlees FOTO: PETER LIGTENBERG Gemee.ntenie.uws Lees verder op pagina 3 n. De Linde nog in zijn volle glorie. FOTO: COLLECTIE GEMEENTEARCHIEF TILBURG EIGEN FABRIKAAT BONBONS Voor info bellen 013-5821107. 00N 013-542éÖtw>® VRIJTO Dan snel naar BABYSUPER Fluks speciaal voor jou! pagina 5 TILBURG: BOSSCHEWEG 253a - 013-5812530 Reserveer nu uw lekkerste PAASEI Extra geld voor zwembad Reeshof en zorgbehoevende arme ouderen Bluesfourfestival Goirle zie pagina 8, 9 en 10 Niet de grootste wel de goedkoopste. Leenherenstr. 120 Tilburg tel. 013-5443378 Bakker Floor .12 .13 .15 4-1996 1998 1996 1991 1996 0-1997 5-1998 1999 1995 1-1997 1997 1996 1993 7-1992 1997 3-1994 1992 1995 7-1995 1991 1994 1998 5-1997 1995 1992 1994 1-1995 1996 1993 1991 ser wensen? t in orde! SCHOUWBURGPROMENADE TILBURG i tot eind. Min i eten en een jk dat in waarde- t is ize low him i (Hans behouden, die "beeld- is voor dit deel van CURSUSSEN FLEXWERK 4 PERSONEEL.. FLUKS, KINDERPAGINA CULTUUR/AMUSEMENT FILMS op het sp^ boom. Iwv boek "heili tekens gez gers rond boek af- Zoek je een GOEDE BIJVERDIENSTE nciering? elen we! ruilen? i prima prijs! itie?100% euze? merken, ijsklassen! 1-1996 1997 0-1993 1997 1995 UITAGENDA GEMEENTENIEUWS RONDOM HART VAN BRABANT. MEGA VURIGE 40 GEESTELIJK LEVEN SPORT ..1994 .1991 1-1997 ..1996 ..1996 ..1994 ..1996 ..1995 tl 997 .1995 ..1994 ..1994 APRIL2000.PAGINAlj rijk is geïllustreerd tendeels nog niet eerder meerde foto's, beschrijft REISBOEKWINKEL Nieuwlandstraat 16, 013-5360438 )AG ZATERDAG Mini paasbroodjes 5 halen 4 betalen Kleine paasstol van 9.50 voor Palmpaas- haantjes p verga- wat te taxi- modellen Z000 zorgt deren die v tra financiële gen via 1 mtenmodel, toemd. voorlic het zwembad in de Reeshof. De Tilburgse Ouderen Partij (TOP), sinds vorige week de nieuwe naam voor de ABT, had het hele bedrag liever besteed aan een ge deeltelijke reparatie van de sub- jectsubsidie. Toen dat niet lukte, stemde de TOP als enige tegen de andere besteding van het overschot. Hideren. ien de eer ie kornet /«I ege lid- begroting idragen. lengte van zo'n is in elk geval Schrap de meeste Salve die van jd: elke fractie mt ;n half uur en wethou- De nieuwste Kroon Caribbean keukens van 2000 worden u ter introductie voor de helft van de door de leverancier aanbevolen adviesprijs aangeboden! Wij garanderen u de beste service kwaliteit, wij geven u het beste keukenadvies en direct de laagste prijs! Donderdag en vrijdag koopavond. W KROON CuiiWieaH De Tilburgse Koerier zoekt in Tilburg - Udenhout - Oisterwijk - Berkel-Enschot - Heukelom enkele mensen die alléén op donderdagmiddag de krant kunnen bezorgen. Wij brengen de kranten bij u thuis. We betalen méér dan u denkt. istreken 1 /oor de ovincie m de provincie Noord- Hij schreef eerder on- in opdracht van de ge utrecht het boek Bomenstad". Kuiper u ijzondere betrokken- 'ilburg. Kuiper's jaren- tiefonderzoek heeft ge- i aan Tilburg •historie van 1997 7 1993 0-1997 4-1996 4-1996 1998 1999 1993 1995 7 1994 1-1996 1996 1993 1992 1995 1996 3-1993 jke Harmo- 3.00 uur in hoef in de rur op de 10 uur op Openbare discussiebijeen komst gemeenteraad Inloopmiddagen plan openbaar vervoer Subsidie bij aanschaf zonneboiler brengt de regio in beweging De Perspecti beeld van het mende vier jaar voor de begroting jaar, waarover f BenW in veiligheic houd, leid, mt enov germ ste tl tiefnota geeft een t beleid voor de ko- r en is de basis ng voor volgend het college van i juni vergadert. Wonen, id, wijk- en groenonder- jongeren- en ouderenbe- iu, maatregelen tegen armoede i de financiële toekomst van de ■meente waren de belangrijk- thema's die de acht partijen aan de orde stelden. Behoud van het open karakter aan de noordoostkant en meer natuur aan de zuidkant: dat zijn twee kernpunten van het ge meentelijk plan voor dit 200 hectare grote gebied. Verder wil de gemeente Moerenburg aantrekkelijker maken als woon- en werkgebied en de verkeersveiligheid vergroten. Vorige week is het plan vrijgegeven voor inspraak. In het gebied tussen de spoorlijn Tilburg-Oisterwijk, de noord- oosttangent, de A65 en het Wil- helminakanaal kunnen een op knapbeurt voor de wegen, schoonmaakacties bij de Meie- rijbaan, de aanleg van beplanting en eventueel ruiterpaden binnen vijf jaar gerealiseerd worden. Tevens kunnen er vrij snel wan delpaden komen bij onder meer de waterzuivering. Dat geldt ook voor maatregelen die de veilig heid van fietsers en ruiters moe ten vergroten en sluipverkeer te gengaan. Op de langere termijn (tot vijf tien jaar) kan er 20 tot 30 hectare natuur extra aangelegd worden en worden de stalen wanden van de Korvelse Waterloop vervan gen door natuurlijker taluds. Kosten, afhankelijk van de hoe veelheid aan te leggen natuur: 2,8 tot 3,3 miljoen gulden. van de twintigste eeuw was die heiligheid allerminst vanzelfspre kend. De heilige status van de boom stond op zijn minst ter dis cussie. Dit boek beschrijft dan ook niet alleen de ontwikkeling van Tilburg rond de vroegere, centra le dorpsboom, maar ook welke betekenis in de loop der eeuwen de Linde voor de Tilburgers had, en hoe die betekenis door de eeu wen heen steeds veranderde. Veerkracht Het leven van de Tilburger hun Linde wordt in het bc gewisseld met informatie over wat de boom zelf in de beschre ven periode precies meemaakte. Ook daarin wordt duidelijl de loop der eeuwen de w ring voor de boom niet steeds hetzelfde is geweest. Het boek, dat i met grote gepublice Zonder veel geharrewar is bijna de hele Tilburgse gemeente raad maandag akkoord gegaan met de Perspectiefnota. Ook over de besteding van het overschot van 1,3 miljoen gulden over 1999 was vrijwel iedereen het eens; dat wordt gereserveerd voor het zwembad in de Reeshof en zorgbehoevende arme oi Uit de antwoorden van wethouders werden bovendien de eerste contouren zichtbaar van een paar zaken waarover de komende maanden beslissingen vallen, zoals de Spoorzone en het polis-ar- rangementenmodel, dat onder meer de subjectsubsidie moet ver vangen. Concreet zijn de plannen voor verhuizing van 260 amb tenaren naar de Stationszone en de komst naar Tilburg voor de zomer van 36 extra politiemensen. In Goirle wordt op vrijdag 14 en zaterdag 15 april het jaar lijkse Bluesfourfestival ge houden. Dit groots opgezette festival vindt plaats in maar liefst 6 verschillende horeca gelegenheden in Goirle: 't Fust en 't Kelderke aan het Oranjeplein, café Benelux aan de Tilburgseweg, Herre zen Nederland aan de Pop- pelseweg, D'n Eik aan de Frankische Driehoek en café De Kort, Kloosterstraat. Vrijdag 14 april treden in deze gelegenheden van 21.30 tot 02.30 uur zes verschillen de bands op, te weten: R.A. Bluesband, A Crossroads Deal, Foul Play, Blues Tradi tion, Pebbles and Bam Bam, Robert Smith Bluesband. Za terdag 15 april treden tussen 21.30 en 02.30 uur zes ande re bands op: Stuart Barnes Band, Montana Red Dog, Dicke Betsey, Travelling men Bluesband, Waker La venten Mill Hill Band. Door dat elke band 3 optredens van elk drie kwartier verzorgt het mogelijk om tijdens des dagen alle bands te zien. Tijdens het festival zijn de toegangskaarten te verkrij gen bij de deelnemende café's. Voorverkoopadressen zijn: diverse horecagelegen heden in Goirle, CD-zaak Fonzie in Goirle en Tommy in Tilburg. will follow him (R. Sebregts), El Camino (Hans Fillinger), Con cert Cha-Cha (Richard Bowles), Misty Blue (Eric Osterling), Mu- sique a la carte (Willy Haut- vast), San Carlo (Oscar Tschuor) en The young Verdi (Tom Parker). De Nieuwe Koninklijk nie concerteert om 13. winkelcentrum Heyho Reeshof, om 14.15 ui Westermarktenom 15.3( het Heuvelplein. Zondag 16 april staat voor het 12e jaar op rij de Willem Il-sta- dionmarkt op de rol. Een evene ment dat ook dit jaar weer een groots spektakel belooft te wor den. Rondom het Willem II-sta- dion aan de Goirleseweg zal een groot lint van 200 kramen wor- den opgesteld, waar tweede- hands goederen zullen worden I vekrocht. Gezien de grote be- I langstelling van kraamhouders zal er voor elk wat wils aanwezig zijn. Daarnaast is het amusement ook dit jaar weer afgestemd op alle leeftijden. Terwijl de klein sten genieten van de clinic clowns en diverse kermisattrac ties kunnen de overige bezoekers zich tussen 12.00- 16.00 uur vermaken met de Sponsor Bingo Show. Een dave rende drive-in-show met het snelle bingo 45-spel en diverse andere gezellige spellen, waar mee fantastische prijzen te win nen zijn. De markt is geopend van 10.00-17.00 uur. Op donderdag 20 april krijgt bur gemeester Johan Stekelenburg in De Postelse Hoeve het eerste exemplaar aangeboden van het boek Tilburg, vijf eeuwen rond een "heilige" Linde. Want is het inderdaad zo dat Tilburg pas op de kaart is gezet, nadat de Linde van de kaart was geveegd? Of werd er in de eeuwen daarvoor rond de Linde ook al geschiedenis ge schreven? Jarenlang onderzoek naar de historie van dé Tilburgse Linde bracht auteur Henk Kuiper spoor van een oude, heilige Toch is in de titel van het ilige" tussen aanhalings- ;zet, want aan het eind sencollectie. Door de combina tie van frisdrank en likeur is het museum aantrekkelijk voor zo wel jonge als oudere bezoekers en natuurlijk ook voor gezinnen met kinderen. Na het bezichtigen van de collectie kunnen bezoe kers bijkomen in het proeflokaal waar men een aantal van de huis- likeuren kan proeven. Voor de de kleurrijke Tilburgse historie vanuit het gezichtspunt van de Linde, de oude boom die eeu wenlang in voor- en tegenspoed dezelfde veerkracht en overle vingsdrang toonde als de Tilbur gers zelf. Het boek telt 240 pagina's en is vanaf 20 april verkrijgbaar in de boekhandel. Het werk wordt uit gegeven door de Europese Bibli otheek in Zaltbommel. Auteur Henk Kuiper inventariseerde de afgelopen jaren bomen vo< gemeente Utrecht, de prov Utrecht en de provincie N< Brabant. Hij schreef eerder der andere in opdracht van de meente Utrecht het "Utrecht Borneren" heeft een bij; heid bij Tilbt lange archief, leid tot dit eerbetoon a. en de unieke cultuurhi zijn geboortestad. Door de extra ruimte die er nu is, kan het museum behalve likeur ook voorwerpen met betrekking tot frisdrank tentoon gaan stel len. Er zijn oude machines te zien, waarmee vroeger frisdran ken en mineraalwater gemaakt werden. Daarnaast is er een uit- VERSCHIJNT IN TILBURG, GOIRLE, RIEL, LOON OP ZAND, UDENHOUT. BERKEL-ENSCHOT, OISTERWIJK, MOERGESTEL, H I L V A R E N B E E K EN HULTEN Op 27 april is het precies zes jaar geleden dat de Lindeboom werd omgehakt. Sindsdien hebben we weinig of niets meer over de Linde gehoord. Noch de boom. Maar daar komt bin nenkort verandering in. een paar ui m. pwindende mo- deels verklaar- in de raads- wi plannen zijn ::ling endecol- omarmen elkaar Vangnet Hoe en wanneer het polismodel in werking treedt als laatste ge meentelijk vangnet bij de socia le zekerheid, was de vraag van CDA, PvdA, AB, SP en Groen- Links. De fractievoorzitter van de laatste, Theo Vervoort, denkt aan uitstel ("Liever goed beleid dan haastwerk") en voorzag -net als het CDA- al budgettaire pro blemen. GroenLinks wil daarom 25 procent van de Zalmsnip daarvoor reserveren, circa 2 mil joen gulden. Wethouder Wim Luijendijk van Sociale Zaken beloofde maan dag dat het plan voor het polis model in mei op tafel ligt. Maar, waarschuwde hij, niet alle elf duizend mensen die nu subject subsidie krijgen, komen in aan merking voor deze extra steun-op-maat. En de regeling belooft knap ingewikkeld te worden met accenten op werk en zorg. Politiek en maatschappe lijke organisaties krijgen twee maanden de tijd het voorstel bij te schaven, maar ook als de rege ling ingaat, "blijven er haken en ogen. Er zijn nog een paar jaar te gaan voor het model helemaal uitgewerkt is", aldus Luijendijk. Moerenburg. Verwacht wordt dat twee of drie van de huidige zeven koeienhouders econo misch het hoofd boven water zullen houden. De blijvers zullen mogen groeien tot circa tachtig koeien. In 1998 bleken ze zelf al te kiezen voor niet-intensieve veehouderij, wat positieve effec ten heeft op natuur en landschap. Gestudeerd wordt nog op de toe komst van de boerderij Broek- straat 4. De gemeente heeft die gekocht voor agrarische com pensatie. In het advies is er spra ke van het gebouw te gebruiken als informatiepunt. Natuur zou vooral gestimuleerd moeten worden in de natte stuk ken ten zuiden van de Voorste Stroom. Wellicht wordt de grond langs deze beek zelf gebruikt voor agrarisch natuurbeheer, hetgeen de variatie in het land schap bevordert. gebreide flessencollectie van frisdranken te zien en een grote hoeveelheid promotie- en recla memateriaal dat vroeger ge bruikt werd. Natuurlijk zijn ook de voorwerpen uit het oude mu seum te bezichtigen; de oude li keurstokerij en de (likeur)fles- van Lieshout Gektasificeerd tot de 1O beste Melkvee Conform rapport uit decemberv 1998 van het door de gemeente ingehuurde Nieuwland Advies wordt er naar gestreefd het half open karakter van het gebied bij het Wilhelminakanaal te hand haven. Recreatieve voorzienin gen als sportvelden, het viswater van De Ruischvoom en volkstui nen mogen er blijven. De recre atie bij manege Hooijen in het midden van Moerenburg zou uit gebreid mogen worden; de ma negehouder zelf denkt ook aan In het open gebied wil de ge meente met name de melkvee houderij b bepalend" Overschot Over de plannen voor de tarieven van de gemeentelijke heffingen en over het voorgenomen nieuw beleid toonden de meeste frac ties zich maandag tevreden. De discussie ging voor een belang rijk deel over de besteding van het overschot over 1999. Het college en de PvdA wilden deze 1,3 miljoen gulden besteden aan een fonds voor het behoud van historische panden. Het CDA wilde er 5 ton van reserveren voor zorgbehoevende arme ou- vanaf volgend jaar ex - le steun moeten krij- het polis-arrange- mentenmodel, ook wel polismo del genoemd. Voor versterking van de voorlichting over de ge meenteraad (lees: een nieuwe versie van Raads-tv) wilden de christendemocraten ruim 3 ton apart zetten. De VVD wilde het hele overschot reserveren voor uitbreiding va het zwembad in de Reeshof. CDA, VVD en hun co alitiegenoten PvdA en Groen Links vonden zich tenslotte in een gezamenlijk voorstel waarin 5 ton wordt uitgetrokken voor de arme ouderen en ruim 8 ton voor Succesvolle kledingactie De kledingactie van de Stichting Mensen in Nood van zaterdag 8 april was een groot succes. Er is in Tilburg 27.500 kg gebracht bij ker ken, buurthuizen en een school. De opbrengst gaat als noodhulp naar Ethiopië en Mozambique. kinderen is er uiteraard fris drank. De officiële opening zal begin mei plaatsvinden, maar tij dens het museumweekend kun nen de bezoekers alvast een kijk je gaan nemen. Er zal ook een collage te zien zijn van het oude museum en de verbouwing. Het museum is op deze dagen geo pend van 13.00 tot 17.00 uur. De Nieuwe Koninklijke Harmo nie tracteert op zaterdag 15 april het winkelend publiek in maar liefst drie winkelcentra op een sprankelend lenteconcert. In de verwachting dat de weergoden, het publiek én de musici goed ge zind zijn, zal het veertig muzi kanten tellende harmonie-orkest o.l. v. Stephan van der Maas, haar beste beentje voorzetten en een programma bieden van populai re lichte muziek. Op het programma staan o.a.: 1 Likeur en Frisdrankenmuseum Isidorus Jonkers in Hilvaren- beek opent voor het eerst haar deuren voor publiek tijdens het museumweekend van 15 en 16 april. Het museum heeft de laat ste maanden ingrijpende veranderingen ondergaan. Zo is het verhuisd naar een nieuwe locatie in het centrum van Hilvaren- beek. Het nieuwe gebouw, een voormalige basisschool, is veel groter en beter bereikbaar. Aan de achterkant van het gebouw is een parkeerplaats aangelegd. Op dit moment is de verbouwing zo goed als klaar en staat een aantal objecten op z'n plaats. Elf uur van begint een uurtje om te half uur schorsing. Netto rest te 9,5 uur gepraat over de Per spectiefnota, afgelopen maan dag in de Tilburgse gemeenteraad. Ook al gaat het dan om de belangrijkste be leidslijnen voor de komende vier jaar, het is een hele zit. Na afloop mopperden nogal wat raadsleden en ambtena ren. Zij en de paar aanwezige journalisten worden ervoor betaald om zitvlees te hebben, maar een onverdeeld genoe gen was het niet. Want het was tamelijk saai. Er werden voor spelbare eitjes gelegd over bij voorbeeld veiligheid (VVD), zorg (CDA), werk (PvdA), ar moede (GroenLinks), wijken (AB), goedkope huurwonin gen (SP), ouderen (TOP) en inspraak (D66). Die eitjes ho ren er bijmaar de oren gaan er niet van gloeien. De schaarse mensen op de publieke tribune -overwegend van de categorie trouwe partijleden overigens- hielden het na een paar uur dan ook voor gezien De schaarse op\ menten zijn de baar. Het is vroeg periode, dus veel f pas in ontwikkeling en de i legepartijen nog stevig. En de oppositie ontbeert momenteel mensen als Tiny Kox (SP) en Hans Dieteren (D66). De saaiheid wordt bovendien vergroot door wethouders die blijkbaar niet kunnen afleren overdre ven belerend te zijn, of ge woon langdradig. En de frac ties waren door BenW min of meer uitgedaagd vrij gedetail leerd te zijn, omdat het college van de Perspectiefnota inmid dels een halve maakt met veel bet Aan de 1 dering is doen. Sc fers, behc spreektijc' maal een ders 20 minuten. Het gaat im mers om de hoofdlijnen van beleid. En misschien valt er toch wat aan de saaiheid te doen. De op positie klaagde terecht dat ze amper twee weken had gehad om zich in dit belangrijke stuk te verdiepen. Nu hebben ze een achterstand op de college partijen, waarvan de wethou ders in hun fracties immers al lang over de belangrijkste (on- derhandelings)punten verteld hebben. Binnen de gemeente -die zich graag laat voorstaan op haar efficiency- moet het simpel mogelijk zijn de Perspectief nota drie weken voor de raads- behandeling door BenW te loodsen. Een kwestie van planning; een week eerder be ginnen en bij politieke onenig heid tussen wethouders wat harder doorwerken. Die extra week geeft niet alleen de op positie meer tijd -een zaak van democratische beleefdheid- maar ook de collegepartijen, inclusief hun wethouders. Hebben ook zij zeven dagen meer om zich voor te berei den. Om aan hun teksten te sleutelen. En vooral te schrap pen. Kwinkslagen, rake op merkingen en een levendig debat doen namelijk het zit vlees vergeten.

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2000 | | pagina 1