awis w\ in P&SEN Zuidelijke kleuren op Ringbaan Noord Afrikaanse sterren Femi Kuti en Cheik Lo op slotweekend Mundial De bus Rijk zorgt voor daling tekort gemeente brengt cïë rëgïö in beweging rsu >TA WILLEM II VITESSE t^oufatKfef Koerier JAARGANG 43 NR. 2148 ART 2000«PAGINA 10 De ilburgse Keener CURSUSSEN.. VAULT .8 EN 14 .1999 .1999 riONOOM HART VAN BRABANT. OPLAGE 104.700 DüwüEHü&u 6 APRIL 2000 Paal FOTO PETER LIGTENBERG - Cemeentenieuws :SS Ifc1999 r 45.000 km.. EIGEN FABRIKAAT BONBONS S., ECC. aut. FOTO PETER LIGTENBERG ;p uit k het 1UW. E Voor info bellen 013-5821107. Heuvelpoort 361 - Tilburg - Tel. 5810490 i VRIJ KLEDING INZAMELING zie pagina 19 Frits Horvers in Milieucafé Verdeling extra erfpachtmiljoenen typisch Tilburgs compromis Lucaskerk, Lage Witsiebaan 91 Wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbosplaats I H. Dionysiuskerk, (’t Heike), Stadhuisstraat 6 Aprilnummer Allee straatmagazine De overige inzamelingspunten: teletekst pagina 512 Brabants Dagblad 7 april ZATERDAG 8 APRIL 19.30 UUR Fluks speciaal voor jou! pagina 9 De Tilburgse Koerier zoekt in Tilburg - Udenhout - Oisterwijk - Berkel-Enschot - Heukelom enkele mensen die alléén op donderdagmiddag de krant kunnen bezorgen. Wij brengen de kranten bij u thuis. We betalen méér dan u denkt. MEGA VURIGE 40 CULTUUR/AMUSEMENT FLEXWERK PERSONEEL. FLUKS, KINDERPAGINA GEMEENTENIEUWS GEÉSTELIJK LEVEN FILMS UITAGENDA seniorenwijzer op pagina 13 .10,11 EN12 15 16 ..16 ..21 ..23 1996 1997 1996-1999 1997 .1997 .1997 .1997 .1996 .1993 .1999 .1996 1995 .lil van lap- Reserveer nu uw lekkerste PAASEI en ontvang 2,50 korting! (Vms/4) SCHOUWBURGPROMENADE TILBURG ecies de :opleve- Te Vaka uit de Stille Oceaan. Volgens festivaldirecteur Hans van Vugt één van de verrassingen van het slotweekend van Mundial. 5 halen h 4 betalen zie pagina 10, 11 en 12 Bakkerl Floor DAG ZATERDAG Chocolade BOLLEN Zoek je een GOEDE BIJVERDIENSTE sjz Mensen in Nood KLEDINGACTIE SS::::S Kt StzS 5.000 km1997 taille itallic metallic.. ^UÖI .1996 .1997 .1998 .1998 .1996 .1997 .1994 Afr/Nc ela), A grele De gehele zomercollectie BALLY HEREN- DAMESSCHOENEN 15% KORTING Aktie geldig t/m zaterdag 15 april IDA Digitaal fotograferen, nu al met meer dan 3 miljoen pixels? Yes icar), airco. COMBi FOTO TUERLiNGS Heuvelstraat 106 Tilburg - centrum g zijn De it, Green Li- Krezip. Ar- guests Shelter Static X (Jamaica- k (Rus), (Span- igen ook bij aan het Privé safe met elec- tronisch slot van 334,90 NU inse Fen Fra Fra Soi iragen I de sl een speelse ma lven over duur- .ciing, mensen- Banenmarkt Centrum Werk en Inkomen Jongeren gezocht voor bijdra gen aan beleid Nieuw plan openbaar vervoer Ivan Lieshout IsL Erfpacht De verdeling van de extra mil joenen die verwacht worden door de verkoop van erfpacht gronden aan de corporaties, is een typisch Tilburgs compromis geworden. Het brede college - van VVD tot GroenLinks- heeft voor een verdeelsleutel gekozen, volgend jaar nog geen be- vallen. Wellicht leze bijdrage van het rijk natiging van de lokale *-1 gebruikt bij de ar- rijding, aldus Van ct college broedt nog plan -het polis-arrange- imodel- dat regelingen als idie, bijzondere bij- djtschelding van ge- moet gasten in ,aié, vanavond toe k Willem II- traat). Horvers met een advi- minister Pronk Podia Tijdens het slotweekend zijn er in het Leijpark weer de bekende dorpen en pleinen, Waar allerlei organisaties op nier informatie geve zame ontwikkelin futuristisch ogende dakconstructie de werkzaamhe den. De bewoners hebben tijdens de renovatie hun woning niet hoeven verlaten. De woningen, die dicht 'ij de Hasselt-rotonde te vinden zijn, hebben ook van buiten een ware metamorfose ondergaan. Voor de genen die al jaren over dit stuk van de Ringbaan 07-1997 ....30.990,- t01-1994 20.990,- 05-1994.19.990,- 02-1995 ...21.990,- De Perspectiefnota, waarover de gemeenteraad komende maan dag beslist, biedt een door in het beleid voor de komer ren en is tevens de basis voor begroting voor volgend jaar. BenW stellen die begroting in juni op; de raad praat er in het na jaar over. Voor de Tilburgers hebben de meevallers van het rijk indirect positieve gevolgen door een ge matigde stijging van de gemeen telijke woonlasten: 3,7 procent voor een huishouden in een ge middelde woning. Dat was de boodschap van burgemeester Jo han Stekelenburg en wethouder René van Diessen van Financiën bij de presentatie van de Per spectiefnota. De OZB stijgt met het vermoedelijke inflatiecijfer, 2,25 procent; de rioolrechten met iets meer dan 3 procent en de afvalstoffenheffing met 5,5 pro cent. Over de besteding van de Zalmsnip is slissing gev<" wordt deze bijt voor maLo.’ woonlasten moedebestti, Diessen. Het coll op een mentenmodel- da subjectsubsidi’ stand en kwijt— meentelijke heffingen gaan vervangen. Over ruim twee jaar heeft de gemeente Tilburg een geheel nieuw systeem van openbaar vervoer. Het plan is dat er drie expresselijnen komen en kleinere T-bussen die dieper de wijken ingaan dan de huidi ge stadslijnen. De Combitax, die van deur tot deur en naar bedrijven terreinen rijdt, moet het nieuwe systeem vervolmaken. Lees er alles over op de extra Gemeentepagina op bladzijde 12. Talent De publieksopening is een dag later, op 1 juni (Hemelvaartsdag) in Bosvreugd. Daar presenteert Mundial onder de noemer Cul- Omdat het rijk, dat de ene financiële meevaller na de andere meldt, aanzienlijk meer bijdraagt aan het Gemeentefonds, zal het tekort van Tilburg de komende jaren een flink stuk dalen. Voor 2002 was eerder een tekort van bijna 5 miljoen gulden voor zien; volgens de Perspectiefnota 2001-2004 gaat het om 1,7 mil joen. Bij de presentatie van die nota maakten BenW vorige week ook bekend dat de verwachte extra inkomsten uit de verkoop vi de erfpachtgronden gelijkelijk verdeeld wordt over het opkna pen van oudere wijken en grootschalige investeringen. meUMOOkm 10-92 75.000 km1994 VERSCHIJNT IN TILBURG, GOIRLE, RIEL, LOON OP Nieuw beleid Voor nieuw beleid willen BenW volgend jaar 4,3 miljoen gulden uittrekken. Daarvan wil het col lege 5 ton besteden aan een ver- blijfsruimte voor verslaafden en permanente nachtopvang voor Tilburg en omgeving 8 april 11.00-13.30 uur In de weken daarvoor heeft Mundial ook al veel te bieden in heel Midden-Brabant en ook daarbuiten. Festival Mundial in de klas is inmiddels al van start gegaan. De officiële opening van het festival op 31 mei wordt door de KRO op tv uitgezonden. Want dan wordt onder meer de winnaar bekend gemaakt van de Mundial-KRO Award. Vanaf deze week kunnen de lezers van KRO Studio en Mikro Gids op een van de drie genomineerden daarvoor stemmen. Dat is d Kaatsheuvelse Mien Balver (64), de drijvende kracht a Stichting Gered Gereedschap>. Tweede kandidaat is KLM-ge- zagvoerder Marius den Duik (52) die met collega's via Wings of Support kleinschalige ontwik kelingsprojecten voor (wees)kinderen opzet. En Els Koop (52) die in Brazilië straat kinderen en landloze boeren helpt te (leren) overleven, is eveneens genomineerd. De 25.000 gulden van de prijs mag de winnaar uitgeven aan een ont wikkelingsproject naar eigen keuze. Daarnaast krijgt de win naar zelf een bronzen kunstwerk uit Burkina Faso. ..08-93 11-92 km04-97 km„...09-95 09-91 01-96 i, wit07-98 09-96 02-97 Frits Horvers, wethouder voor onder andere natuur en verkeer, is één van de hoofdgasten in het dertigste Miileucafé, in café Paradox (hc straat/T elegraafstr gaat in discussie i seur van milieumi over nieuwe vormen van open baar vervoer en over parkeerbe leid. De Tilburgse wethouder wordt verder geïnterviewd over het Pieter Vreedeplein, de Groe ne Mal en het fietsbeleid. De fi nale van de milieukwis gaat tus sen de raadsfracties van Algemeen Belang en Groen Links. Zij worden getest op hun kennis van het milieu in Tilburg. Verder legt de Bomenwerk groep uit dat bomen te veel en te vaak het loodje leggen bij bouw werkzaamheden, draagt Jace van der Ven een column voor en treedt Karen Bruers op. Verkeer zal waarschijnlijk tot in lengte van dagen onder werp van gesprek blijven aan de borreltafel en in de poli tiek. Zo zat half Tilburg zich begin deze week te verkneu kelen over het feit dat het nu eens een buschauffeur was die een van die Heuvelpaal- tjes te laat zag. En waar ze erg bekend door zijn geworden, bleek maar weer eens: ze ge ven niet mee, zelfs niet bij zo'n gevaarte als dat van een BBA-bus. Wie ook hun reputatie weer eens waarmaken, zijn de on verschilligen en egoïsten. Als zij zich in hun vierwieler mo gen verplaatsen, zijn ze vaak zeer irritant. En regelmatig gevaarlijk, direct of indirect. Daartegen moeten dan weer maatregelen genomen wor den, want een hardleerser soort mens kom je zelden te gen. In Sint Anna, een van die Til burgse buurten binnen de ringbanen met smalle straten, gaat’de gemeente her en der palen en betonblokken plaat sen om foutparkeren tegen te gaan. Maar op tal van plaatsen zal dat niet gebeuren. En dus is het wachten op een ernstig ongeluk of een brand met do den voordat meer mensen de ernst van de situatie doorheb ben. Want er zijn gelukkig veel fatsoenlijke automobilis ten die een paar honderd me ter verderop parkeren, als ze dat niet regulier kunnen op de plaats waar ze wonen of an derszins moeten zijn. Maar ook zijn er nogal wat tactloze types die zich weinig gelegen laten liggen aan mensen op de stoep: met kinderwagens, rol stoelen of gewone voetgan gers. En helemaal het land hebben ze aan andere auto mobilisten die met een wagen van een maatje meer door die zelfde straat moeten. Een be stel- of vrachtwagen bijvoor beeld. Of een brandweerauto. PSlen plaatsen. Het is helaas het enige dat helpt. die de voorkeuren van rechts en links ongeveer evenveel recht doet. Hoeveel de verkoop pree komende dertig jaar gaat c, ren is niet bekend, maar de schat ting is netto 215 miljoen gulden. Bij de feitelijke verkoop van de grond stopt de gemeente de in komsten in een beleggingsfonds. Het rekenmodel gaat ervan uit dat de gemeente daardoor 7 mil joen per jaar kan besteden aan het opknappen van wijken, het doel dat met de corporaties is af gesproken. Maar over eventuele extra inkomsten uit die beleggin gen was de coalitie het de afgelo pen weken nog niet eens. Afgesproken is nu dat het fonds 'eeuwigdurend' zo'n 200 miljoen gulden zal moeten bevatten. Het extra rendement boven de ge schatte jaarlijkse 7 miljoen gul den wordt gelijkelijk besteed aan de voorkeuren van links en rechts: verbetering van wijken en grote investeringen in wegen en gebouwen. Bij huidige rende- mentspercentages kan dat voor beide bestedingen oplopen tot ruim 6 miljoen gulden per jaar. daklozen. De camera's en meer ™aai?' toezichthouders in de binnen- trk'jkje stad kosten volgend jaar ruim 3,5 mdeja- ton extra Verbetering van de voor de brandweer vergt 1 miljoen gul- 9flr den. Voor de totstandkoming van twee 'brede' scholen, die kinde ren een betere opvang bieden, wordt volgend jaar 2 ton besteed. Om de plannen van de provincie voor vermindering van de vee stapel uit te kunnen voeren, is 300.000 gulden nodig. Eenzelf de bedrag gaat naar de nieuw te vormen culturele werkplaatsen. Om de gemeente up to date te houden bij digitale ontwikkelin gen wordt 4 ton uitgetrokken; voor een extra bijdrage aan de breedtesport 2 ton. Steeds 100.000 gulden extra gaat naar het Textielmuseum, de marke ting van het Sportbedrijf, wer ving van allochtone ambtenaren en de kinderopvang voor ge meentelijk personeel. De discussie in de raad gaat maandag vermoedelijk niet zo zeer over deze bedragen als wel over de besteding van het over schot over 1999. Het college wil die 1,3 miljoen gulden besteden aan .een fonds voor het behoud van historische panden. Ver wacht wordt dat college- en op positiefracties daar (deels) ande re bestemmingen voor hebben. Op tien podia is het tijdens het slotweekend van Festival Mun- rechten, internationale dial op 17 en 18 juni in het Leijpark een komen en gaan van boei- werking, eerlijke handel, ende en veelzijdige talenten uit de hele wereld. Tot de sterren van en veiligheid. Hoofdsp wereldformaat behoren de Afrikaanse Femi Kuti en Cheik Lo. Novib bijvoorbeeld richt 2 Maar ook Postmen, Te Vaka, Fra Fra Sound, Krezip en Afro zijn Kinderdorp speciaal op Reggae en vele ander groepen dragen hun steentje bij. En voor ders en hun kinderen. Op de X de eerste keer in dertien jaar komt de slotact niet van ver: de Til- reldmarkt zijn mooie prese burgse slagwerkgroep Medicamento sluit met een aantal spe- uit Azië, Afrika en Latijns-; ciale gasten Mundial af. rika te koop. En ruim honderd ideële organisaties presenteren zich op de Mundial Informatie markt. Ook zijn er tien grotere en kleine re podia. Nieuw dit jaar is hel Ci nematheater met films uit de Der de wereld, theater en ingetogen muziek. Op het SNV-podium is tuur en Ontwikkeling acht talent- dit jaar extra plaats voor nieuw - volle muziek- en dansgroepen: komers in de literatuur en rap- de Burkinese kinderen van La pers, dichters en standup-come- Troupe Lenga; de swingende dians. Het ROC-World Groove Brazilianen van Afro Reggae; podium zorgt voor veel verrass- Yange Yange, de Tanzaniaanse ingen. Jonge rappers, dj's, hip muzikanten met een visueel han dicap; jazz-saxofonist Dick de Graaf met Les Sofa's de Bamako uit Mali; de dynamische muzi kanten en acrobaten The Talking Drums of Africa uit Kenia; dans en percussiemeester Zekoua Se- raphin uit de Ivoorkust; Les Frè- de res Guissé (Senegal) en de reuvers Voodoo Brass Band uit Benin, achter Deze ruim tachtig artiesten gaan chap>. ook op toemee en zijn tijdens het slotweekend eveneens te be wonderen. Zij zijn hier dankzij financiële steun van het ministe rie van Buitenlandse Zaken. Op zondag 4 juni staat de jongste wereldburger weer centraal tij dens hét kinderfestival van het Zuiden: KinderMundial. Onder de noemer Wereldwijd worden samen met Humanitas kleine festivals en andere activiteiten georganiseerd in diverse steden en dorpen rond Tilburg. Nieuw is ook de concertserie Mundial Klinkers in het weekend van 9, 10 en 11 juni op de Oude Markt. En ook dit jaar trekt Festival Mundial de wijken weer in. Cen traal staat de Braziliaanse jonge rengroep Afro Reggae die met muziek en capoeira (gestileerde vechtkunst) de aandacht vestigt op veiligheid en zinloos geweld. hoppers, dansers maar ook tradi tionele muzikanten spelen er sa men en experimenteren er op los. Op Podium Oriental wisselen Turks-Anatolische en Marok kaanse artiesten elkaar af. De zaterdag is vooral gericht op de jeugd. Publiekstrekkers uit Tilburg en omgeving Buddies, Vals Licht, C zard, Jane Doe en 1... tiesten als Postmen (Ned), P18 (Cuba/Fra), (USA), Abel (Ned), St «men (USA), Rohan Lee (Ja Ned)- Ivan Kirchouk soonsor Grab (Ned)’ Alg0 Mas Ship '7- S^sdeprogrammering ge- e" richt op een nog breder publiek, esen jes Qptre(jens van Femi Kuti the e’ Possitive Force (Nigeria), Cheik Lo (Senegal), Te Vaka (Pacific), Fra Fra Sound (Sur/Ned), Pili Pili Sakhula Zulu Choir (Z- Afr/Ned), Maria Rivas (Venezu ela), Africa Unite (Soedan) Se- greles (Puerto Rico), Barbara Luna (Argentinië) zorgen dan voor een kleurrijke dag. Dit jaar wordt op de twee slotda gen vijf gulden entree gevraagd. Dat geld gaat voor een belangrijk deel naar drie ontwikkelingspro jecten. Kinderen hebben wel nog steeds gratis toegang. Noord rijden is het wel even wennen. Was het in het verleden vooral grauwheid die deze rij huizen domi neerde, sinds kort springen de kleuren je tegemoet in dit markant stukje Tilburg. Tiwos hoopt de werk zaamheden in de tweede helft van juni volledig af gerond te hebben. Het is alweer een tijd terug dat er een start is gemaakt met de renovatie van de woningen aan de westkant van de Ringbaan Noord. Een deel van deze wonin gen, allen eigendom van woningbouwvereniging bij c Tiwos, is na een grondige renovatie opgeleverd. buil Tijdens de renovatie beschermde een ingenieus en In het inmiddels versche nen aprilnummer van Straatmagazine Allee aan dacht voor Gerrit Poels, ar moedebestrijder in Til burg; een slachtoffer van armoede is kritisch over het sociaal vangnet; de aanstel ling van Hans Westerhof bij Willem II; cultuur in april: over het filmklimaat in Tilburg; de finale van de Wraak van Brabant; Huize Padua geopend als cultu reel centrum; Moveri: een groep jonge kunstenaars wil beweging; en de vaste rubrieken Straatpraat en de Budget Uit Agenda. nov. 1998 nov. 1995 1991 jrs1996 1990

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2000 | | pagina 1