sms s bv »..e si wï Graffiti fleurt logistiek centrum op Hal gemeentehuis wordt Stadswinkel Burgemeester Turnhout erevoorzitter MariVin 2000 PÖSEN E brengt de regio in beweging IONS Ondertekening miljoenenovereenkomst Groot onderhoud in Zorgvlied Nieuwe bestemming Leijendaal Kindermarkt Koninginnedag Nachtopvang daklozen verlengd BIJVERDIENSTE V RENAULT 1? DeTilburgse Koerier TP JAARGANG 43 NR. 2147 I MAART 2000 «PAGINA 12 De ilburgse Keerier 1 als SPORT. OPLAGE 104.700 DONDERDAG 30 MAART 2000 Hogerop n 8 FOTO: PETER LIGTENBERG FOTO SCHMIDLIN Een van de graffitipanelen in het distributiecentrum van Borstlap. Gemeentenieuws V5347722 -5342838 atie auto's FOTO: FRANK NIJKAMP FOTO: PETER LIGTENBERG -5341261 Voor info bellen 013-5821107. -5344027 NU rijf EIGEN FABRIKAAT BONBONS '-5347771 iet er l leiner OIRLE '6 VRIJ .14 .15 17 19 Fluks speciaal voor jou! Gemeente wil dienstverlening via internet sterk uitbreiden zie pagina 10, 11 en 12 De Tilburgse Koerier zoekt in Tilburg - Udenhout - Oisterwijk - Berkel-Enschot - Heukelom enkele mensen die alléén op donderdagmiddag de krant kunnen bezorgen. Wij brengen de kranten bij u thuis. We betalen méér dan u denkt. Reserveer nu uw lekkerste PAASEI en ontvang 2,50 korting! (vm 8/4) MEGA VURIGE 40 FLEXWERK PERSONEEL RONDOM HART VAN BRABANT CULTUUR/AMUSEMENT GEMEENTENIEUWS KLEURRIJK TILBURG CURSUSSEN GEESTELIJK LEVEN FILMS UITAGENDA 1993....125.000km 199582.000 km 199913.250 km it199751.000 km 199932.000 km 199940.000 km 199393.000 km .1995 .1996 .1990 .1996 .1996 .1997 .1997 .1997 .1992 .1995 .1992 .1992 .1992 .1991 .1986 Een deel van de huidige hal in Stadskantoor 1Een van de veranderin gen is dat de draaideur door een grotere vervangen wordt en de hoofdin gang voor het publiek wordt. Dan snel naar BABYSUPER Niet de grootste wel de goedkoopste. Leenherenstr. 120 Tilburg tel. 013-5443378 onderhoudswerk- omdat hun ka- zijn. g verder te lienst Pu- SCHOUWBURGPROMENADE TILBURG werken teerd. 10 zachte 'broodjes^ .10,11 EN 12 »elde apen I997 I999 I997 I999 I999 I995 I994 I990 I996 I997 I994 I987 I988 I987 I988 I988 I976 ...01-1995 ...08-1994 ..04-1997 ...03-1996 d. groen.. iet Bakker! Floor! Zoek je een GOEDE F Tilburg LULT 0 DER BOOM straat? Digitaal fotograferen? blauwmet1 groen met ....1 grijst ..'merit zwart met.. signaalrood.. wit.. grijs met.. Nauw....1996 onder plaats ven. 1 vat bet en betere voeren; i lega's vt lastir COMBI FOTO TUERLINGS Heuvelstraat 106 Tilburg - centrum RANTIE vorden geleverd GARANTIE. en de lige In is nog opener twijnen wethoud~_ algemene boGu.>. steden: hoop op toerisme en ve. mocht nog ling van de beide havens die ....65.600 km.. ..149.000 km.. ....40.300 km.. ..139.000 km.. ....89.000 km07-1995 ....31.700 km01-1997 .1996 ..1995 smet....l995 .1995 ..1997 .1992 .1996 Turnhouts burgemeester Marcel Hendrickx aan het roer van De Vo- lendammer, waarmee de Tilburgse delegatie van Ravels naar zijn stad voer. staat Fluks in de oerier. Met daar- 1 nieuws en we- 'eden voor kin- DAG ZATERDAG Briossen Funnt Feest Broodjes ige Stadswinkel rrecies bied geen zaamheden uit, beis nog in orde jonge- I als een I Het plan wordt eerst voorgelegd aan de bewoners. Daarvoor wor den eind maart/begin april infor- matie-avonden gehouden. Het definitieve plan wordt waar schijnlijk in april door het colle ge vastgesteld. De planning, is het werk in 2003 af te ronden. _9 april wordt Ko- gevierd, onder iet Leyparkfestival. Prinsen- en Prin ter de klèn bedoeld voor jaar; er mogen hter de kraam, orgt voor kinderen ergaat dit en vol- tn BenW ligt. In rum, die 11,5 miljoen jwing past in het stre- larbij hoort ook een uit- irlening via internet. Net rg binnen vier jaar minimaal i electronisch te verrichten De nachtopvang wordt sinds 24 december door een groep van circa zestig personen bezocht. Gemiddeld maken er twaalf dak lozen per nacht gebruik van. In middels hebben drie daklozen met behulp van Traverse een re guliere woonruimte gekregen. De benedenverdieping van Stadskantoor 1 ondei gend jaar een grondige verbouwing, als het aar september 2001 moet Stadswinkel Centn gulden gaat kosten, klaar zijn. De verbom ven klantvriendelijker te opereren. Das breiding van de gemeentelijke dienstverl als het rijk hoopt de gemeente Tilburg een kwart van dit soort handelingen Volgens het huidige bestem mingsplan is het terrein bestemd voor diverse 'bijzondere' doelein den, zoals scholen, openbare ge bouwen, kerken en dergelijke. De gemeente ziet er liever woningen en enkele kleinere kantoren voor eigenaar-gebruikers. Daarvoor moet het bestemmingsplan her zien worden. De gemeente be kijkt ook of het wenselijk is het gebied achter de Broekhovense- weg (scouting en speelveld) bij de plannen te betrekken. weer invloed kan hebben op de economie van de binnensteden van Turnhout en Tilburg. De toekomstig Centrum zal precies andersom ingericht zijn dan de huidige hal. In het midden komt een recht hoekige balie voor Burgerzaken, Belastingen, Bouwen en Wonen en het Parkeerbureau; de wacht ruimte is eromheen. In spreekka mers aan de gehele noordzijde kunnen burgers terecht voor ge sprekken met ambtenaren. Hier zullen ook leerplichtzaken en gemeentelijke incasso afgehan- Herinrichting Fabriekstraat Inzameling huisvuil gewijzigd Extra pagina riolering in Tilburg Eigenaar Triborgh Bouwontwikkeling wil het complex van de voormalige LTS Leijendaal aan de Jan Truijenlaan gaan ge bruiken voor woningbouw. De gemeente wil ook kleine kanto ren. Dit staat in een zogeheten Omgevingsverkenning. Daarover kunnen de buurtbewoners ook hun mening geven. Borstlap zou geen Masters in Fasteners zijn, als het ook geen moderne techniek had gevonden om de panelen stevig en fraai op te hangen boven de rollerbanen van zijn distributiecentrum. De medewerkers zijn erg tevreden over de kunst die de hal op in dustrieterrein Kraaiven opfleurt. Bij de opdracht aan de vier kun stenaars speelde stedelijk jonge renwerk Attak een bemiddelen de rol. Dat had in de aanloop naar de raadsverkiezingen van vorig jaar voor de gemeente een graffi- ti-wedstrijd georganiseerd. Die trok de aandacht van Borstlap met als gevolg de opdracht voor Francesco, Erik, Toon en Fran kie. Techniek moest het thema zijn. Bij Borstlap zijn ze zó te vreden over het resultaat dat het bedrijf overweegt meer panelen te bestellen. Francesco, Erik, Toon en Frankie: deze Tilburgse graf- fïti-kunstenaars hebben ieder een paneel van circa twee bij twee meter gemaakt voor het logistiek centrum van Borst lap, de bekende Tilburgse groothandel in bevestigingsar- tikelen. Gisteren zijn de kunst- offïcieel gepresen- Het college van B en W heeft het plan voor het houd voor de wijk Zorgv vastgesteld: maatregelen op het gebied van groen, verkeer, herinrichting, waterleiding, elektriciteit en riolering. Het gebied ligt tussen de Ringbaan West, Bredaseweg, Vierwin- denlaan, Zouavenlaan en het Burg. v.d. Mortelplein. Het plan is tot stand gekomen in sa menspraak met de Tilburg- "’’IfWon fastU WUÊM tl A 'Aïde Hovel bij de andere ingang aan de ach terzijde van het gemeentehuis komt een rolstoellift. De Stadswinkel zal ook c 'ogen'; op zijn minst verdi de lamellen. Om eventueel wachten te veraangenamen, zal er koffie zijn en voor kinderen komt er ook een apart hoekje. sche Waterleidingmaatschap- ;t groot onder- pij (TWM), Essent (voorheen rijk Zorgvlied PNEM), Palet Kabelcom. Ook bij de uitvoering van het werk, vanaf oktober, zullen deze in stanties hun activiteiten zoveel mogelijk op elkaar afstem men. Iedere week s*' Tilburgse Koer op heel veel r tenswaardighec deren en teens. Deze week lees je wie de op pas van de maand maart ge worden is. Pleziereiland aan de Benatzkystraat is Fluks-tip voor de maand april. Je kunt er in april vrij spelen voor bijna niks! Willem Il-faris weten natuurlijk allang dat op 8 april de wedstrijd tegen Vitesse ge speeld wordt. Misschien win jij deze keer twee vrijkaartjes voor de Kids Side!? Kijk snel verder op pag 7. Over de weg ligt Turnhout, onder meer bekend is door de fa bricage van speelkaarten, op slechts 30 kilometer van Tilburg. Over water is het zo'n 2,5 dag va ren naar de stad aan het Kanaal van Dessel over’Tumhout naar Schoten. Dat is vanuit Tilburg te bereiken via het Wilhelminaka- 1 de Zuid-Willemsvaart en banaal van Bochelt naar He- rentals. Een westelijke route, langs de grens rpet Zeeland en Antwerpen is ook mogelijk. Het project Grensoverschrijdend Watertoerisme bestrijkt grofweg het gebied tussen Maas en Schel de: de provincies Noord-Bra- bant, Antwerpen en Belgisch en Nederlands Limburg. Ook een stukje Vlaams-Brabant valt er- Pr met jachthavens/aanleg- tsen in Kampenhout en Leu- Er bestaat een toeristische targids van het gebied. Naast de ïtrokken provincies en ge meenten draagt ook Europa bij aan het project dat deze zomer 450 extra passantenplaatsen moet hebben opgeleverd. Onder deel is een passantenhaven in Biest-Houtakker. Vrijdag hebben de Tilburgse woningcorporaties en de gemeente de overeenkomst ondertekend, waardoor de corporaties eigenaar worden maar van de erfpachtgronden waarop hun woningen staan. De verkoop krijgt diens gedurende de komende dertig jaar zijn beslag, afhankelijk van de tijdstip- van 2 pen waarop de corporaties het gunstig vinden de grond in eigend gen. De gemeente verdient er naar schatting 215 miljoen gulden mee. Dat geld wordt besteedt aan het opknappen van wijkenzo staat ook in de over- eenkomst. Op de foto: wethouder Roel van Gurp van Volkshuisvesting te kent het convenant. TBV-directeur Peter Blankenstein (r.) kijkt toe; bur gemeester Johan Stekelenburg geeft uitleg. Het college van B en W heeft be sloten de nachtopvang voor dak lozen bij Traverse aan de Gast- huisring te verlengen met drie /raties eigenaar worden maanden. Dit betekent dat het - jtaan-PeverkooP krijgt dienstencentrum tot 1 juli op- g, afhankelijk van de tijdstip- vang biedt zoals in de winter. Daarna besluit de politiek waar schijnlijk tot het permanent sub- naai, sidiëren van een verblijfsruimte het Ki en nachtopvang voor daklozen en druggebruikers. Voor de hui dige verlenging heeft het college een bedrag van 100.000 gulden beschikbaar gesteld. Ten stadhuize werden de nodige onder meer de was kunnen doen, beleefdheden, vriendelijke Aan de rand zijn nieuwe apparte- woorden en cadeautjes uitgewis- mentengebouwen met een licht seld tussen de burgemeester, mediterrane uitstraling neerge- stichting Thuishaven en Til- zet, die de haven een knusse burgs wethouder Frans Puls. De sfeer geven. algemene boodschap voor beide Burgemeester Hendrickx kreeg steden: hoop op groeiend water- als erevoorzitter van MariVin toerisme en verdere ontwikke- een schipperspet en een rondje door de haven varen met de Tilburgers. Na ontvangst in het café met koffie, koekjes, pinten en wijn, klonk het: "Het is hier afgelopen. We gaan nu naar het stadhuis, even genieten van een plechtig moment, en daarna doen we gewoon verder." VERSCHIJNT IN TILBURG, GOIRLE, RIEL, LOON OP ZAND, UDENHOUT. BERKEL-ENSCHOT, OISTERWIJK, MOERGESTEL, HILVARENBEEK EN HULTEN Wie niet ging. En wie wel. Er zijn van die periodes dat er ineens relatief veel mensen die je kent vertrekken, uit el kaar gaan, ernstig ziek wor den of sterven. Zo leek de af gelopen week er eentje van afscheid te worden van het type volksjongens van in de vijftig waarvoor menigeen een zwak heeft. De oorzaak van hun populariteit? Ze zijn altijd vrij gewoon gebleven, en recht door zee. Degene die van dat beeld wat afwijkt -hij zit dan ook in de politiek- ging niet. Johans naam valt altijd als het in Den Haag onrustig is. Wordt hij gevraagd, of niet? Vindt Kok hem niet geschikt, te oud, of toch een concurrent? Geluk kig zegt Stekelenburg zelf al tijd dat hij het hier naar zijn zin heeft. Co zegt wel al lang dat hij ho gerop wil, het Tilburgse wil ontstijgen. Willem II was de moeite waard, maar Adriaan- se denkt dat-ie zichzelf een treetje hoger ook kan waar maken. En waarschijnlijk lukt hem dat ook; al was het alleen maar omdat het Ajax niet veel slechter kan vergaan. Deze twee mannen zouden door hun positie, en met name door al diegenen die er nitwit- tend omheen zweven, op zijn minst een tikje cynisch moe ten zijn. Maar dat laten ze niet merken. Het zijn de mannen van de macht. lan ging ook. Definitief. Hij had niks met Tilburg; zelfs een live-versie in Noorderligt of 013 van Sex drugs rock 'n roll was ons niet vergund. Maar ook Dury genoot hier een zekere, terechte populari teit. Ironie en soms cynisme waren de poëtische wapens van deze volksjongen. Hij overwon er zijn lichamelijke beperkingen door polio mee, en vooral de manier waarop menigeen op zijn lijf reageer de. Het laatste gevecht -tegen kanker- verloor hij. Maar hij is vast en zeker nu een treetje hoger. Langer open Om de dienstverlening verbeteren zal de dit bliekszaken meer met telefoni sche afspraken gaan werken. De maximale wachttijd is daarna een kwartier, denkt wethouder Wim Luijendijk. De openingstij den worden eveneens verruimd, belooft directeur Adri van Grins- ven van Publiekszaken. Stads winkel Centrum zal ook van 16.00 tot 18.00 uur en op de we kelijkse koopavond open zijn. Voor de ruimere dienstverlening via internet wordt momenteel al geëxperimenteerd. Onder meer wordt nog gestudeerd op de bes te manier van betalen. Ook de manier waarop klanten van de gemeente zich identificeren is nog niet perfect. Maar binnen een jaar of twee moet het verkrij gen van kwijtschelding via inter net mogelijk zijn, hoopt Van Gr- insven. Betere en snellere dienstverle ning is overigens niet alleen een technische zaak, stellen de wet houder en de directeur. Achter de balies komen beter opgeleide ambtenaren, die over een grote mate van deskundigheid moeten beschikken. Ze worden niet al leen van buiten aangetrokken. Intern zitten nu al medewerkers van Sociale Zaken een halve dag per week 'op school' om meer specialistische kennis op te doen ------- gesprekken te leren in september volgen col- /an Burgerzaken en Be- ingen. bijna de hele wijk worden de we gen opnieuw geasfalteerd en de trottoirs herstraat. Ook wordt de wijk 30km/uur-gebied. Daarom worden bij de toegangen ver hoogde inritten gemaakt. Verder worden op een aantal plekken het hoofdriool en de huisaanslui- tingen vernieuwd. De TWM gaat Volgens het plan blijven de gro- per woning na of de elektrische te, monumentale bomen en de aarding aangepast moet worden, brede asfaltwegen bewaard. In Palet Kabelcom voert in het ge- Jeroen Rovers van Attak is ook tevreden over dit eerste experi ment met ondernemend j renwerk. Attak fungeerde soort uitzendbureau en rege alle afspraken tus&n Borstlaj de jonge kunstenaars. "Zo kun nen de vier proberen van hun hobby hun werk te maken", ver telt Rovers. "Bovendien toont het aan dat graffiti en kunst in el kaar overlopen en haalt het de graffiti uit de illegale sfeer." De bedoeling is dat graffitikunste- naars bij een volgende opdracht een vaste prijs krijgen en Attak een bemiddelingsvergoeding. Deze eerste keer kregen Fran cesco, Erik, Toon en Frankie geld om graffiti-benodigdheden aan te schaffen. dat Knusse sfeer De Tilburgse delegatie werd vrijdag per bus naar Ravels ver voerd, waarna het met het rond- vaartschip De Volendammer verder ging naar Turnhout. Daar wachtte een Tumhoutse verte genwoordiging het Nederlandse gezelschap op in de nieuwe jachthaven. Die is vorig jaar aan gelegd door een projectontwik kelaar. Onderdelen zijn niet al leen nieuwe aanlegsteigers, maar ook een café met een ruim te ernaast waar watertoeristen /as kunnen doen. v i nieuwe apparte- ngebouwen met een licht jrrane uitstraling neerge- van Lieshout Ook gezelligheid kan zijn schaduw vooruitwerpen. Dat bleek vrijdag toen een delegatie van stichting Thuishaven Tilburg en de gemeente afreisde naar Turnhout. Burgemeester Marcel Hendrickx van die Belgische stad nam die middag het erevoor- zitterschap op zich van MariVin 2000, het evenement in en rond de Piushaven dat begin augustus voor de tweede keer gehouden wordt. Dit jaar staat het in het teken van grensoverschrijdend watertoerisme. En omdat Turnhout, waarmee Tilburg los-vas- te banden onderhoudt, een spiksplinternieuwe jachthaven heeft, lag de keus van de erevoorzitter voor de hand. Op zaterdag 29 ningirjnedag meer met he Onderdeel is de I sessenmarkt, vroej klutjesmert. Die is 1 kinderen tot 13 j‘~ geen ouders achu, Het Oranje Comité zor een marktkraam en de k kunnen hun koopwaar aanbie den, te koop of te ruil. Hun koop waar moet bestaan uit kinder- spullen, zoals speelgoed, leesboeken, knutselmateriaal, verzamelingen etc. De bedoe ling is dat de kinderen verkleed achter hun kraam staan. Dit jaar is gekozen voor het thema: prin sen en prinsessen. De best ver klede kinderen kunnen mooie prijzen verdienen zoals entrèe- kaarten van het Safaripark, Speelland Beekse Bergen en eventueel de Efteling. Aanmelden kan t/m 20 april bij Marieke Huijbregts, tel. 4631643. deld worden. Verder komen er kleinere balies voor receptie, informatie VVV. Wat er met het huidij formatiecentrum gebeurt, i niet bekend. De hoofdtoegang voor het pu bliek komt aan de kant van de Pa- leisring. De bestaande draaideur wordt vervangen door een grote re. Ook de rolstoelhelling wordt zo aangepast dat die beter te ge bruiken is door gehandicapten;

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 2000 | | pagina 1