r *5— ftp De Katterugbewoners binden de gemeente de bel aan NISSAN Lfniiij I 1 I Deze week extra bij Albert Heijn, bartëls 25° 50 pe,bos 3.95 Tilburg in Fragmenten r> Strukturele tariefsverhoging onzeker Voorlichtingsteam gehandikapten t n J. van LOON-OTTEN Gar. Denissen bv peterpl ÉEmmen OPENHAARDEN 0PHEFFIN6S- .UmOKOOP 438om*1 audio-video O al önze t |j;i voorsp°edlH W 1983 a >82 pagina 36 Het laatste woord over de verlenging van de kermis is nog niet gezegd. 3 kleine verbouwing heeft: Mogelijk een fikse tegenvaller voor de gemeente. Tekorten De tarieven van tot De winnares van vorige week is Anne-Marie Jansen, Europalaan 813, 5042 ZN Til burg. Zij heeft bericht ontvangen. Zolang de voorraad strekt VERF-BEHANG Piuspleln 54, Tilburg KREMERS ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN Tel. 42.60.41 - 42.60.42 Jules Verneweg 104. SHOW Tilburg in 1982: weinig nieuws nog minder goed nieuws e tapijten m Hasseltstraat 178 OpnaarnSmkkpadS» VAHAWMD ^KMAAWNO Snelbouw BV 04117-2127 door het jaar. Op ekonomisch kaat namens de f ze slechter wordt IHiele onderdelen HANDYMAN Stadhuisplein 271, Tilburg Tel. 013 - 436877 DE ZEEUW TAPIJTEN Korvelseweg 259-261 (nabij Korvelplein) 5025 JG TILBURG Tel. 013-424754 'ülr' laten 36 t/m 46 in: zwart, blauw en cognac. 1983 met veel en kijkgenot “n een strukturele nt-eft de gemeente extra strukt niet goedgel ERUÏTJ aan Binner zal op voerd meen te vindt z f. Zat. 1 jan. van 15.00 -16.30 uur in 't tenniscentrum NIEUWJAARSRECEPTIE L.T.V. Stobblek Donderdag, vrijdag en zaterdag Trosanjers verschillende kleuren Besterdring 87-89, Tilburg, 013-431489 Winkelcentrum 'DE HOVEL Goirle PeWfeMW® K©erier Donderdag 30 december 1982 26e jaargang nr. 1294 ■atabN1*Oplage 76.250 GX. et programr indikapten 1 10 tennislessen voor 100,- Aanvang cursus vanaf 15 januari. Inl. 341630. Zie ook advertentie pagina 4 v v*~ enkele of dubbele beglazing (10 j. gar.) eigen vakkundige montageteams ook in kleur leverbaar raadpleeg ons vrijblijvend bij u thuis Koestraat 89, Tilburg Telefoon: 43:21.35 rechtstreekse verkoop af fabriek worden op maat gemaakt dubbele dichting tegen tocht vragen geen onderhoud Renoveer en isoleer voor eens en altijd Wij wensen U een gelukkig luister- SPECIAALZAAK IN PERZISCHE TAPIJTEN JOEP STRAATMAN Noordhoekring 19 Tel. 422584 te weten ir een arbei- bij de bure- i «Til- BURG JANSENSTR 52-56 I TILBURG, 013-68 3911 y ut 200.000,- extra betekenen voor de ge meente. De laatste forse verhogings- iturele post die verloren dreigt te gaan betreft skeurd de leges bouwpolitie 325.000,- <x.< afwijzend beslist op e ieven. Zoals bekend heef tarieven met 4%, een laatste stijging is Laatste knaller van het jaar Ijzersterke sportieve stapper van zuiver LEDER met onverslijtbare profielzool Winkelprijs: 59.95,- Onze prijs: 39.95,- Alleen deze week A Maten: 36-39: 25,- ÉMB en 40-46: 29.95,- Korvelplein 191, Tilburg Paletplein 33, Tilburg Wagnerplein 52, Tilburg Westermarkt 17, Tilburg ’s Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. roi en is een aantal .oorhchters beschikbaar. Op aanvraag willen deze gaarne de voorhchtingsbij- eenkomst(en) verzorgen. Deze kunnen betrekking hebben op de verschillende terreinen van het gehandikaptenbeleid zoals wonen, werken, verkeer en ver voer, etc. en gegeven worden vanuit het standpunt van mensen met een li chamelijke handikap of een zintuiglij ke handikap. Wanneer een school, een J‘ ~sinstituut, vereniging of orga- ,atie van de mogelijkheid tot voor- 'iting gebruik wil maken, kan kon- G opgenomen worden met de heer Rempkens van de afdeling voor- hting en dokumentatie van het Pro- iciaal Overleg Gehandikaptenbeleid i-Brabant, Piushaven 1, 5017 ilbürg, telefoon 355 255. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft afwij stijging van allerlei Tilburgse gemeentetark naast een konjunktureie stijging van de ta stijging voorgesteld van diverse tarieven. Die door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Nu alles afgeprijsd de tarieven voor de afvalwaterzuive ring de gemeente had een verhoging met 8% voorgesteld en zou zodoende 800.000,- meer in haar laatje krijgen. De rechten van de begraafplaatsen zouden struktureel met 26% stijgen en aldus voor een meeropbrengst van 101.000,- zorgen. De verhoging van ue secretarieleges en de verhoging van de rechten van de burgerlijke stand zouden samen 156.000,- meer op brengen voor de gemeente. Ook een ‘■'Hke post die verloren dreigt te gaan jging van de retributies en de precariorechten, o.a. schoolgeldte- ruggave en belasting op uithangborden e.fl). Die verhoging zou namelijk Het neen zeggen van het ministerie heeft ingrijpende gevolgen voor de ge meentebegroting. In 1983 zal er een extra tekort ontstaan van 1,4 miljoen gulden, in 1984 1,9 miljoen, in 1985 een tekort van 2,3 miljoen en in 1986 een tekort van 2,2 miljoen gulden. De gemeente laat het echter niet zitten bij de afwijzing. Zij is van plan op zo kort mogelijke termijn een onderhoud te vragen met het ministerie van inlandse Zaken. Dat onderhoud j bestuurlijk nivo gevraagd en ge- I gaan worden als het aan de ge le Tilburg ligt, zo belangrijk zij deze zaak. De strukturele stijging van de tarieven betreft een onderwerp als bijv, riool rechten. Die zouden met 2,5% struktu reel stijgen. Een ander onderwerp de sporttarieven zouden struktureel zo veel stijgen dat er een meeropbrengst P van 200.000,- uit zou komen. De le- de ges voor bouw- en woningtoezicht zou den in 1983 100.000,- meer op moe ten brengen. o De grootste stijging verwachtte de ge- flinke post c meente van de strukturele stijging van is de verhop Voorlichters, die zelf gehandikapt zijn, zijn, plaatsgevonden zijn beter in de gelegenheid bestaande voorlichters beschikte vooroordelen direkt te ontzenuwen, willen deze wanneer zij hiermee bij het geven van de voorlichting gekonfronteerd worden. De kommissie werkte het plan om te komen tot de formatie van het bedoelde voorlichtingsteam nader uit. Dit team zou zich met name richten op oplei- dingsintituten en scholen van lager en voortgezet onderwijs, algemene hulp- verleningsinstellingen en -organisaties, opleidingsin aktiviteiten in het kader van sociaal- msatie van kultureel werk en vormingswerk. lichting Voorlichtingsbijeenkomsten takt opf Inmiddels heeft een trainingsprogram- N. Rei ma t.b.v. vrijwilligers, die zich bereid licht' verklaard hebben tot het geven van vinc.ao, voorlichting over zaken die van doen Noord- hebben met handikap en gehandikapt AN Til Wij wensen u een zeer voorspoedig 1983 en danken u voor het genoten vertrouwen in het afgelopen jaar. In het programma van de Kommissie Noord-Brabant Internationaal Jaar van Gehandikapten 1981, werd als een van de aktiepunten opgenomen, de oprichting van een voorlichtingsteam. Daarbij werd overwogen, dat het geven van voorlich ting omtrent zaken, die van belang zijn voor mensen met een handikap om ver schillende redenen vaak het beste kan geschieden door belanghebbenden zelf. De enquête De gemeente heeft in december 1982 Qp ekonomisch gebied voert de advo- een enquête onder de direkt omwonen- kaat namens de n6atraad aan dat in de. den van de kermisterreinen gehouden. ze slechter wordende ekonomische tijd In totaal werden 750 enquêteformuhe- het niet t dat de kermis met drJie ren uitgedeeld. 247 omwonenden heb- d d wordt ben gereageerd. Voor de verlenging Te°slotte wgrdt aangevoerd dat de Hpn s’efnden 44 omwonen- ver]en&ing extra kosten met zich mee- Doet de gemeente dat niet dan is de dwi, tegen de verlenging stemde 203 brengt voor schoonmaakpersoneel, flatraad van plan een zogenaamde ÏÏSjkvea^ sed»e pol"ie de ene,ê,ebe' fesn,e la«( «an de enquête m« de Llissmg N (We| Jdmimstradeee Se he'eu^ëltman e„™ Gnnaeen van Openbare Beactukkingen) kan ,.L de Andere argumenten de flatraad de Katterug voeren aan dat gemeente tot gevolg hebben dat zij And ere argumenten die de advokaat - njet n de kennis zijn, maar te- ■’aar besluit moet terugdraaien. De van de flatraad te berde brengt. Aan- de Ve°lenging met drie dagen. In Raad van State beslist daarover, gevoerd wordt dat de verlenging van de kermis in 1982 een proef was. Vol gens de advokaat mag het niet zo zijn dat de meeropbrengst van de verlen ging van de kermis bij wijze van proef, maatstaf wordt. Hij noemt dit wille keurig en onzorgvuldig. Vervolgens wordt aangevoerd dat de tijd voor de omwonenden te kort was (een week) om goed te kunnen reageren door mid del van die enquête. Verder voert hij aan dat het argument van vergroting van de werkgelegenheid alleen opgaat voor de horeca en de kermisexploitanten. Andere bedrijven zouden tijdens de kermis al jaren een kleinere omzet hebben dan normaal De Katterugbewoners, verenigd in de flatraad, laten het niet zitten bij het gemeen teraadsbesluit om de kermis te verlengen van 6 tot 9 dagen dit jaar. De flatraad heeft een advokaat in de arm genomen en wil desnoods via een rechterlijke proce dure proberen de verlenging van de kennis alsnog ongedaan te maken. Een terugblik hoort erbij, zo tegen oliebollenavond. Je kunt je natuurlijk wel af vragen wat er nou voor aardig heid aan is om elk jaar opnieuw een brokje somber gestemd proza te pro duceren en dat aan stad- en streekge noot als oudejaarsmijmering voor te zetten. Het is immers de laatste jaren toch steeds weer een verhaal vol kom mer, kwel, droefenis en miserie dat we de lezer over het onbestorven ver leden moeten opdissen. Het is niet anders. 1980 was niet best, 1981 nog slechter, 1982 een yoorlopig dieptepunt en 1983 brengt volgens de koffiedikkijkers der inter nationale ekonomie ook al niet de kentering die onze eerstvolgende te rugblik een ietwat vroljker ondertoon zou kunnen bezorgen. Goed - of liever gezegd: slecht, 1982 was in Tilburg een jaar van vooral veel afbraak en ook een beetje op bouw. Een van de langverwachte ge beurtenissen was het gereedkomen van het nieuwe St.-Elisabethzieken- huis. Met orkanen van verlichting verlieten staf en patiënten in mei/juni het oude complex aan de Jan van Be- verwijckstraat om het nieuwe volks- gezondheidspaleis aan de zuidoostzij- de der stad te betrekken. Er verrezen nog meer paleizen. Zoals dat voor de buurt Trouwlaan aan de Jan Heyn- straat. Een dik verdiende voorziening voor een verder niet overbedeelde wijk. Op de drempel van het oude jaar horen we tot onze vreugde dat ook de wijk Jeruzalem een centrum krijgt en wel in het voormalige buurt café. Lang zoiets moois niet als buurtcentrum Trouwlaan, maar toch beter dan een stukje vergaderzaal op de binnenplaats van Frado. Ook de commercie bouwde iets nieuws, iets heel groots, namelijk het veeldoelige Heuvelpoortcomplex. De berichten hierover getuigen van ge mengde gevoelens, ook voor wat de toekomst van dit kolossale gebouw aangaat. Het gemeentelijke apparaat van Til burg kreeg in september weer een da gelijks bestuur, dat de naam afspiege lingscollege mag dragen. Hierdoor kwam een eind aan een weinig ver heffende be- stuursperiode die vooral werd gedo mineerd door ouderwets-slechte machtspolitiek uit KVP-koker. Dat nieuwe B. en W. -college, hoeveel gepaster ook van samenstelling als het voorafgaande, bracht voor de van de stadsfinanciën (mede) afhankelij ke personen en instellingen overigens geen keer ten goede. Hoogstens kun nen we constateren dat er in de wel zijnssector wat meer gericht gesneden gaat worden. De welzijnssector, daar hoort zowat alles toe: maatschappe lijk werk, buurtwerk, maar ook kunst en kuituur, schouwburg, kultureel sentrum, bibliotheek, muziekschool. En ook de sport hoort bij ons met aderlatingen en amputatie bedreigde welzijn. Dodelijk dreigden deze ver liezen te worden voor Tilburgs roem en glorie, de trots van 't voetballand, kortom, voor Willem 11. «Ons aller» zullen we er maar niet bij schrijven, want vooral door de schemerige wijze waarop in de voetballerij business be dreven wordt, heeft ook Willem 11 de afgelopen tijd veel sympathie ver speeld. Toch heeft het hart van uw chroni queur niet behoeven schreien om het verlies van onze lokale betaald voet bal organisatie, want een nieuw be stuur bracht met de aanvang van het seizoen ook nieuw vertrouwen in de vereniging terwijl ook in financieel opzicht, mede door een vlot lopende inzamelingsactie, de toekomst wat rooskleuriger lijkt. Maar Tilburg voetbalt niet bij Wil lem 11 alleen. Ook de doorvalangst- veroorzakende tribunes van Longa lokten laatstelijk weer enige duizen den getrouwen voor het bekerduel te gen Roda. En eigenlijk verdient het technisch mooie spel der zwartwitten vaker veel volk. Dit geldt natuurlijk evenzeer voor de thuiswedstrijden van BKTVV, Sarto, Noad, Tac, Uno Animo, Broekhoven, SET, Hiërony- mus, JPS, SC ’t Zand, Korvel, Zoua- via, Ons Vios, Were Di, enzovoort. En voor de wedstrijden van alle ande re sportverenigingen. Op het gebied van de werkgelegen heid, tenslotte, was naast de alom doorsijpelende treurnis een tweetal positieve geluiden te beluisteren: de nieuwe mogelijkheden voor van Doorhe’s transmissie en de komst van filmgigant Fuji. Misschien wordt Tilburg wel het Ja pan van Nederland. Wijkcentrum 't Sant, schrijven sommige inzenders. De kerk van de Heilige pastoor van Ars, schrijven anderen. En allemaal hebben ze gelijk, zij het dat de eersten meer een beetje meer gelijk hebben dan de laatsten, maar zo gaat het nou eenmaal, niet alleen met gelijk hebben, ook met gelijk zijn, gelijk Orwellianen en sociolo- giestudenten weten. Het zit namelijk zo: in 1956/’57 werd begonnen met de aanleg van de nieuwbouw wijk 't Zand. De eerste grote naoorlogse uitbreiding van T ilburg. Later zouden in fors tempo nog de wijken de Reit, Wandelbos. Heikant. Stokhasselt, Quirijnstok, Groenewoud, de Blaak en de Reeshof verrijzen. In de tijd dat ’t Zand op de tekenborden der plannenmakers vorm aannam was Til burg nog een zeer katholieke stad, met zo’n 120.000 praktizerende kerksen. Dit ge geven bracht de stadsontwerpers ertoe ook in de nieuwe wijk ruimschoots aan de verwachte devotionele behoeften te voldoen en aldus werden er in ’t Zand drie paro chies geprojecteerd, uiteraard met de bijhorende kerken. En een van deze parochie kerken, die van «'t Zand II», werd toegewijd aan de Pastoor van Ars, een van de weinige heiligen die deze eeuw tot de eer der altaren is verheven. Hij is tevens de patroon der zielzorgers en zijn feestdag valt op 9 augustus, ook de dag van P. en M. overigens. De kerk werd gebouwd aan de Beneluxlaan en ingewijd in 1960. De foto hierboven dateert uit 1966. Echter, de planologen kunnen niet met onvoorziene omstandigheden rekenen, zelfs niet die van het bisdom. Zo'n onvoorziene en voor de kerk als instituut dramatische ontwikkeling was de razendsnelle ontkerkelijking die zich tussen 1965 en 1975 voordeed in heel Nederland en ook in Tilburg. Naarmate de kerk en haar bedienaren een menselijker gezicht gingen vertonen, keerden de mensen zelf zich meer van hen af. Dit lot trof ook de parochie Zand II. Terwijl het pastorale team niet meer huisde in een kapitale villa, zoals tot kort daar voor in de meeste parochies nog gebruikelijk was, maar in een gewoon rijtjeshuis en dus de afstand tot het kerkvolk verkleind leek te zijn, bleef datzelfde kerkvolk zo massaal weg uit het godshuis, dat al na vijftien jaar, in 1975, tot sluiting moest wor den overgegaan. Een dramatisch besluit, dat wel, maar evenmin als elders in Tilburg een unicum, waar het afgelopen decennium op grote schaal oude en nieuwe kerken, in centrum en buitenwijken zijn gesloten. Wel een unicum voor Tilburg was die oplossing die voor de leegstaande kerk werd gevonden: besloten werd, het gebouw van binnen ingrijpend te verbouwen zodat het als wijkcentrum zou kunnen gaan fungeren. Zodoende zou, soepel meebuigend met de winden des tijds. een zeer toepasselijke verandering in de bestemming van het kerkgebouw worden aangebracht. Betekent «ekklesia» niet oorspronkelijk «gemeenschap», voordat het in het Latijn «kerk» werd? Welnu, het gebouw van alleen de geloofsgemeenschap werd voortaan het ge bouw van de hele gemeenschap en voor geestelijk voer bleef men er terecht kunnen, want in het «nieuwe» wijkgebouw werd ook een filiaal van de Openbare Bibliotheek gevestigd. En zodoende is de citroenpers, zoals het gebouw door de alomtegenwoordige «volksmond» gedoopt werd alweer vijf jaar in bedrijf als centrum van de wijk, ’t Sant. Tilburg in fragmenten is een serie van de Tilburgse Koerier in samenwerking met Ronald Peeters van de gemeentelijke Archiefdienst. Gedurende enige tijd zullen er in de Tilburgse Koerier wekelijks foto’s verschijnen waarop een gedeelte van een gebouw of straatsituatie staat afgebeeld uit het na-oorlogse stadsbeeld. Aan u lezer, is vervolgens de opdracht uit te maken waar de afgebeelde fragmenten bijhoren. Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt wekelijks een prijs geloot, die ter beschikking wordt gesteld door boekhandel Gianotten. De prijs bestaat uit één van de drie door boekhandel Gianotten uitgegeven fotoboeken over Tilburg. «Tilburg in Beeld 1865-1945», «Tilburg van boven» en «Ge waart maar der». Uw oplossing moet u vóór dinsdag 4 januari, 18.00 uur deponeren h., len van de Tilburgse Koerier. Op de enveloppe dient u duidelijk te vermelden burg in fragmenten». De winnaar krijgt bericht van de Tilburgse Koerier. Over de uitslag wordt geen cor respondentie gevoerd. Ook nadere inlichtingen over de afgebeelde stadszichten blij ven van harte welkom, maar wilt u ons die dan schriftelijk geven? Wij wensen u ook deze keer veel genoegen en succes met het thuisbrengen van onderstaand Tilburgs fragment. een eigen enquête die de flatraad ge houden heeft onder bewoners, blijkt dat de helft van de 300 verzonden en quêteformulieren teruggekomen zijn met één eensluidende mening: de ver lenging mag niet doorgaan! AROB-procedure De advokaat van de flatraad heeft de gemeente een brief gestuurd waarin gevraagd wordt alsnog het besluit tot verlenging met drie dagen terug te ne men. Doet de traad van plai -LOB-procedure aan te spannen. - (Wet Administ Open geme haar

Kranten Regionaal Archief Tilburg

Weekblad De Tilburgse Koerier | 1982 | | pagina 1